A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
2 pág.
Solucoes do Capitulo 6

Pré-visualização | Página 1 de 1

Dojxpdv vroxêøhv gr fdsðwxor 9
914 d, � � @ �4> � � @ 6/ y � @ +3> 4,/ y � @ +4> 5, =
e, � � @ 7> y � @ +6> 5, =
f, � � @ �5s6> � � @ 5s6> y � @ �� � �
�
> 4
�
/ y � @
�� � �
�
> 4
�
=
g, � � @ �ls6> � � @ ls6> y � @ ��5� ls6> 4�/ y � @ ��5 . ls6> 4� =
h, � � @ 3/ y � @ +4> 3,/ y � @ +3> 4, =
i, � � @ 4> y � @ +4> 3,/ y � @ +3> 4, =
915 Uhfwdv txh sdvvdp shod ruljhp h fxmrv yhfwruhv gluhfwruhv vær rv yhf0
wruhv suösulrv1 Qd doðqhd i, hvwdv uhfwdv shuwhqfhp d F � h qær vh uhsuhvhqwdp
jud�fdphqwh1
916 d, � � @ 4> � � @ 5> � � @ 6/ y � @ +3> 4> 3,/ y � @ +�4> 5> 5,/ y � @ +�4> 4> 4, =
e, � � @ 3> � � @ �s5> � � @ s5/ y � @ +8> 4> 6,/ y � @ � � + ���	� �
� � ,
���
�
�
�
�
> � � �
�
�
���
�
�
�
�
> 4
�
/
y � @
� � + �	� �	� � ,
�
�
�
�
�
> � �
�
�
�
�
�
�
�
> 4
�
=
f, � � @ �;> � � @ �l> � � @ l/ y � @ +4>�4> 9,/ y � @ +43 . 8l>�4;� 57l> 58,/
y � @ +43� 8l>�4; . 57l> 58, =
g, � � @ 5> � � @ � �
�
� l � �
�
> � � @ � �
�
. l � �
�
/ y � @ +4> 4> 6,/
y � @
�
�
�
. l � �
�
>
�
��
� �
�
�
> 4
�
/ y � @
�
�
�
� l � �
�
>
�
��
� �
�
�
> 4
�
=
h, � � @ 5> y � @ � +4>�4> 6,1
i, � � @ �7> � � @ 6/ y � @ +�9> ;> 6,/ y � @ +8>�5> 4,1
917 d, � � @ �5> � � @ �4> � � @ 4 hvwh y1s1 ì gxsor/ H � @ Oi+�4> 3> 4> 3,j/
H � @ Oi+�5> 4> 4> 3,j/ H � @ Oi+5> 6> 4> 3, > +3> 3> 3> 4,j =
e, � � @ 7> hvwh y1s1 ì gxsor/ � � @ �ls6> � � @ ls6=
H � @ Oi+6> 5> 3> 3,j/ H � @ O��3> 3>�5� ls6> 4��/
H � @ O��3> 3>�5 . ls6> 4�� =
918 d, � � @ �7/ � � @ 6> hvwh y1s1 ì gxsor/
e, H � @ O���9 . ;{. 6{ � ��/ H � @ O�8� 5{. { � �1
919 Lvrpruir dr 917 d, frp d uhvdoyd qd doðqhd e, txh djrud rv hvsdêrv
suösulrv vær jhudgrv sru pdwul}hv 5� 5=
H � @ O�� �4 34 3 �� > H � @ O�� �5 44 3 �� >
H � @ O�� 5 64 3 � > � 3 33 4 �� =
91: Vh h{lvwlu xp ydoru suösulr qxor d htxdêær fdudfwhuðvwlfd whp whupr lqgh0
shqghqwh qxor/ txh frpr vdehprv ì r ghwhuplqdqwh gd pdwul} ruljlqdo1
91; d, � � @ 3> � � @ 5/ fdgd hvsdêr suösulr whp glphqvær 4=
e, � � @ �6> gxsor/ frpr d pdwul} ì vlpìwulfd +orjr gldjrqdol}äyho, r hvsdêr
suösulr dvvrfldgr whp glphqvær 5/ � � @ 9/ vlpsohv h r hvsdêr suösulr dvvrfldgr
whp glphqvær 41
f, � � @ 3> gxsor/ frpr d pdwul} ì vlpìwulfd +orjr gldjrqdol}äyho, r hvsdêr
suösulr dvvrfldgr whp glphqvær 5/ � � @ 6/ vlpsohv h r hvsdêr suösulr dvvrfldgr
whp glphqvær 41
4
g, � � @ 9> gxsor/ frpr d pdwul} ì vlpìwulfd +orjr gldjrqdol}äyho, r hvsdêr
suösulr dvvrfldgr whp glphqvær 5/ � � @ 3/ vlpsohv h r hvsdêr suösulr dvvrfldgr
whp glphqvær 41
h, � � @ 3> wulsor/ frpr d pdwul} ì vlpìwulfd +orjr gldjrqdol}äyho, r hvsdêr
suösulr dvvrfldgr whp glphqvær 6/ � � @ ;/ vlpsohv h r hvsdêr suösulr dvvrfldgr
whp glphqvær 41
91< d,
% � � �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&
e,
% � 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&
f,
57 � � 3 � � �3 4 3
�
� 3 � �
68 g, Vh e @ 3 whprv
V @
� 4 3
3 4
�
/ vh e 9@ 3 whuhprv % � � �� � ���
�
�
�
�
�
&
9143 41 � � @ 3/ y � @ +��
�
> � � ,
51 � � @ 4> y � @ +� � > �
�
,
71 d, Dwhqêær/ h{lvwh xpd judokd qr hqxqfldgr/ qd srvlêær gh ðqglfh 66
gd pdwul} D/ ghyh ohu0vh 8 hp yh} gh 4= D d�updêær mxvwl�fd0vh srutxh D ì
vlpìwulfd1
e, Qær rewhqkd d pdwul} ruwrjrqdo/ r h{hufðflr ì wudedokrvr srutxh h{lvwh
xp hvsdêr suösulr gh glphqvær 5 sdud r txdo ì qhfhvväulr rewhu xpd edvh
ruwrqrupdgd shor pìwrgr gh Judp0Vfkplgw/ edvwd xpd pdwul} gldjrqdol}dqwh
txdotxhu1 H{hpsor V @
597 s8 �5 �� �3 4 �� �
4 3 4
6:8 =
+frqwlqxd,
5