Apostila Introdução ao R (Português)
117 pág.

Apostila Introdução ao R (Português)


DisciplinaBioestatística I4.700 materiais35.028 seguidores
Pré-visualização33 páginas
TU\ufffdILWWHG\ufffd[SOXV\ufffd\ufffd\\ufffd!\ufffdUHV\ufffd\ufffd\ufffd TU\ufffdUHVLG\ufffd[SOXV\ufffd\ufffd\\ufffdQUEÅCALCULAMÅAÅPROJEC¯«OÅORTOGONALÅDEÅYÅSOBREÅX\ufffd\ufffdÅGUARDANDOÅOSÅRESULTADOSÅEMÅFIT\ufffdÅAÅPROJEC¯«OÅSOBREÅOÅCOMPLEMENTOÅORTOGONALÅEMÅRESÅEÅOÅVECTOR DEÅCOEFICIENTESÅPARAÅAÅPROJEC¯«OÅEMÅBÅ\ufffdISTOű\ufffdÅBűÅESSENCIALMENTEÅOÅRESULTADOÅDOÅOPERADORÅkBACKSLASHlÅDOÅ-!4,!"	\ufffd.«OűÅNECESS©RIOÅASSUMIRÅQUEÅXÅSEJAÅDEÅORDEMÅCOMPLETA\ufffdÅ!SÅREDUNDªNCIASÅS«OÅDETECTADASÅEÅLOGOÅREMOVIDASÅ\ufffd%STAÅERAÅAÅMETODOLOGIA ANTIGA\ufffdÅDEÅiBAIXOÅNµVELj\ufffdÅDEÅEFECTUARÅOÅAJUSTAMENTOÅPELOÅM±TODOÅDOSÅMµNIMOSÅ QUADRADOS\ufffdÅ %MBORAÅ CONTINUEÅ AÅ SERÅ ÁTILÅ EMÅ DETERMINADOSÅ CONTEXTOS\ufffdÅ ±Å ACTUALMENTEÅSUBSTITUµDAÅ PELASÅ POTENCIALIDADESÅ DOSÅ MODELOSÅ ESTATµSTICOS\ufffdÅ COMOÅ SEÅ VER©Å NOÅ #APµTULOÅ \ufffd\ufffdÅ ;Å-ODELOSÅESTATµSTICOSÅEMÅ2=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 3DUWLo}HV\ufffdGH\ufffdXPD\ufffdPDWUL]\ufffd\ufffd)XQo}HV\ufffdFELQG\ufffd\ufffd\ufffdH\ufffdUELQG\ufffd\ufffd#OMOÅ J©ÅANTERIORMENTEÅVISTOÅDEÅMODOÅ INFORMAL\ufffdÅ ASÅMATRIZESÅPODEMÅSERÅRECONSTRUµDASÅPELAÅJUN¯«OÅ DEÅ VECTORESÅ OUÅ OUTRASÅMATRIZES\ufffdÅ'ENERICAMENTE\ufffdÅCBIND\ufffd	 FAZÅ AÅ UNI«OÅHORIZONTALÅ \ufffdMODOÅCOLUNA	ÅEÅRBIND\ufffd	 FAZÅAÅUNI«OÅVERTICALÅ\ufffdMODOÅLINHA	ÅDEÅMATRIZES\ufffd
.AÅASSIGNA¯«O\ufffd!\ufffd[\ufffd\ufffd\ufffd FELQG\ufffdDUJB\ufffd\ufffd\ufffdDUJB\ufffd\ufffd\ufffdDUJB\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd 6ARI©VEISÅINDEXADAS\ufffdÅ-ATRIZES \ufffd\ufffd
OSÅARGUMENTOSÅDEÅCBIND\ufffd	ÅDEVEMÅSERÅVECTORESÅ\ufffdCOMÅQUALQUERÅCOMPRIMENTO	ÅOUÅMATRIZESÅCOMÅOÅMESMOÅ NÁMEROÅ DEÅ LINHAS\ufffdÅ/Å RESULTADOÅ ±Å UMAÅMATRIZÅ QUEÅ RESULTAÅ DAÅ CONCATENA¯«OÅ LATERALÅ DOSÅARGUMENTOSÅARG?\ufffd\ufffdÅARG?\ufffd\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅAUMENTANDOÅOÅNÁMEROÅDEÅCOLUNAS\ufffd3EÅALGUNSÅDOSÅARGUMENTOSÅDEÅCBIND\ufffd	 S«OÅVECTORES\ufffdÅESTESÅN«OÅPODEMÅSERÅMAISÅEXTENSOSÅQUEÅOÅTAMANHOÅ DASÅ COLUNASÅ DASÅMATRIZESÅ ENVOLVIDAS\ufffdÅ SEÅ OSÅ VECTORESÅ S«OÅ DEÅMENORÅ COMPRIMENTO\ufffdÅ S«OÅESTENDIDOSÅ CICLICAMENTEÅ AT±Å IGUALAREMÅ OÅ COMPRIMENTOÅ DASÅ COLUNASÅ DASÅ MATRIZESÅ \ufffdOUÅ OÅCOMPRIMENTOÅDOÅVECTOR MAISÅEXTENSO\ufffdÅSEÅN«OÅEXISTEÅNENHUMAÅMATRIZ	\ufffd!ÅFUN¯«OÅRBIND\ufffd	Å FAZÅAÅCORRESPONDENTEÅCONCATENA¯«OÅVERTICAL\ufffdÅ.ESTEÅCASO\ufffdÅQUALQUERÅVECTORESPECIFICADOÅ EMÅ ARGUMENTO\ufffdÅ PROVAVELMENTEÅ CICLICAMENTEÅ ESTENDIDO\ufffdÅ ±Å TOMADOÅ COMOÅ VECTORÅ FILAÅ\ufffdOUÅLINHA	\ufffd3UPONHAMOSÅQUEÅ8\ufffdÅEÅ8\ufffdÅT²MÅOÅMESMOÅNÁMEROÅDEÅ LINHAS\ufffdÅ0ARAÅ COMBINARÅ ESTASÅMATRIZESÅHORIZONTALMENTE\ufffdÅ NUMAÅ MATRIZÅ 8\ufffdÅ CUJAÅ PRIMEIRAÅ COLUNAÅ SEÅ PRETENDEÅ QUEÅ SEJAÅ DEÅ \ufffdjS\ufffdÅ FAZ
SEÅ OÅCOMANDO\ufffd!\ufffd; \ufffd\ufffd FELQG\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd;\ufffd\ufffd\ufffd;\ufffd\ufffd/ÅRESULTADOÅDEÅCBIND\ufffd	ÅOUÅRBIND\ufffd	ÅTEMÅSEMPREÅAÅESTRUTURAÅDEÅMATRIZ\ufffdÅ%STASÅ FUN¯¼ESÅS«OÅASSIMÅ OÅ MODOÅ MAISÅ EXPEDITOÅ DEÅ TRATARÅ OÅ VECTOR XÅ COMOÅ MATRIZÅ COLUNAÅ OUÅ MATRIZÅ LINHA\ufffdÅRESPECTIVAMENTE\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd $\ufffdIXQomR\ufffdFRQFDWHQDomR\ufffdF\ufffd\ufffd\ufffdFRP\ufffdPDWUL]HV%NQUANTOÅQUEÅASÅFUN¯¼ESÅCBIND\ufffd	 EÅRBIND\ufffd	 S«OÅFUN¯¼ESÅDEÅCONCATENA¯«OÅQUEÅRESPEITAMÅOÅATRIBUTOÅ DIM\ufffdÅ AÅ FUN¯«OÅ C\ufffd	 N«OÅ OÅ RESPEITA\ufffdÅ ANTESÅ PELOÅ CONTR©RIOÅ RETIRAÅ OSÅ ATRIBUTOSÅ DIM OUÅDIMNAMES AOSÅOBJECTOSÅNUM±RICOS\ufffdÅOÅQUEÅPORÅCERTO\ufffdűÅÁTILÅEMÅDETERMINADASÅSITUA¯¼ES\ufffd!ÅFORMAÅOFICIAL DEÅTRANSFORMARÅUMAÅVARI©VELÅINDEXADAÅNOÅSEUÅVECTOR SUBJACENTEűÅUTILIZARÅAÅFUN¯«OÅAS\ufffdVECTOR\ufffd	\ufffd!\ufffdYHF\ufffd\ufffd\ufffd DV\ufffdYHFWRU\ufffd;\ufffd/ÅMESMOÅRESULTADOűÅOBTIDOÅUTILIZANDOÅAÅFUN¯«OÅC\ufffd	\ufffdÅDEVIDOÅAOÅEFEITOÅCOLATERALÅMENCIONADO\ufffd!\ufffdYHF\ufffd\ufffd\ufffdF\ufffd;\ufffd%XISTEMÅUMASÅ DIFEREN¯ASÅ SUBTISÅ ENTREÅ AS DUASÅ ALTERNATIVAS\ufffdÅPOR±MÅAÅOP¯«OÅ ENTREÅ AMBASÅ ±ÅFUNDAMENTALMENTEÅUMAÅQUEST«OÅDEÅESTILOÅ\ufffdPREFERENCIALMENTEÅUSEÅAÅMANEIRAÅFORMAL	\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 7DEHODV\ufffdGH\ufffdIUHTXrQFLDV\ufffdD\ufffdSDUWLU\ufffdGH\ufffdIDFWRUHV6IMOSÅQUEÅUMÅFACTOR DEFINEÅUMAÅPARTI¯«OÅPORÅCATEGORIAS\ufffdÅOUÅUMAÅTABELAÅDEÅENTRADAÅSIMPLES\ufffdÅ$EÅ MODOÅ SEMELHANTE\ufffdÅ DOISÅ FACTORESÅ DEFINEMÅ UMAÅ TABELAÅ DEÅ DUPLAÅ ENTRADA\ufffdÅ EÅ ASSIMÅSUCESSIVAMENTE\ufffdÅ!ÅFUN¯«OÅTABLE\ufffd	 PERMITEÅCALCULARÅTABELASÅDEÅFREQU²NCIASÅAÅPARTIRÅDEÅFACTORESÅDEÅIGUALÅCOMPRIMENTO\ufffdÅ3EÅEXISTEMÅKÅCATEGORIAS\ufffdÅOÅRESULTADOÅSER©ÅUMAÅVARI©VELÅK
INDEXADAÅCONTENDOÅASÅFREQU²NCIASÅDEÅCADAÅCATEGORIA\ufffd
\ufffd 6ARI©VEISÅINDEXADAS\ufffdÅ-ATRIZES \ufffd\ufffd
3UPONHAMOS\ufffdÅPORÅEXEMPLO\ufffdÅQUEÅFPROVINCIAűÅUMÅFACTOR DEÅCATEGORIASÅQUEÅS«OÅASÅINICIAISÅDASÅPROVµNCIAS\ufffd\ufffdÅASSOCIADOÅAÅUMÅVECTOR DE DADOS\ufffdÅ!ÅASSIGNA¯«O\ufffd!\ufffdIUHTSURY\ufffd\ufffd\ufffd WDEOH\ufffdISURYLQFLD\ufffdCRIAÅ EMÅ FREQPROVÅUMAÅ TABELAÅ DEÅ FREQU²NCIASÅ DEÅ CADAÅPROVµNCIAÅ NAÅ AMOSTRA\ufffdÅ!SÅ FREQU²NCIAÅ S«OÅORDENADASÅEÅETIQUETADASÅPELOSÅNµVEISÅOUÅCATEGORIASÅDOÅFACTOR\ufffdÅ%STAÅORDEMűÅEQUIVALENTE\ufffdÅEÅMAISÅF©CILÅQUE\ufffd!\ufffdIUHTSURY\ufffd\ufffd\ufffd WDSSO\\ufffdISURYLQFLD\ufffd\ufffdISURYLQFLD\ufffd\ufffdFRPSULPHQWR\ufffd3UPONHAÅAGORAÅQUEÅFRENDAűÅUMÅFACTOR QUEÅCLASSIFICAÅOUÅAGRUPAÅOSÅRENDIMENTOSÅPORÅCLASSESÅPR±
DEFINIDAS\ufffdÅPORÅEXEMPLOÅCOMÅAÅFUN¯«OÅCUT\ufffd	\ufffd!\ufffdIDFWRU\ufffdFXW\ufffdUHQGLPHQWR\ufffd\ufffdEUHDNV \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd!\ufffdIUHQGD%NT«O\ufffdÅPARAÅCALCULARÅUMAÅTABELAÅDEÅFREQU²NCIASÅDEÅDUPLAÅENTRADA\ufffd!\ufffdWDEOH\ufffdIUHQGD\ufffd\ufffdISURYLQFLD\ufffdFPROVINCIAFRENDAÅÅÅÅÅALGÅALTÅBAÅBBÅBLÅMIN RIBÅTMD\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd=ÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd=ÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd=ÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd=ÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffdÅÅÅÅ\ufffd!ÅEXTENS«OÅPARAÅTABELASÅDEÅFREQU²NCIAÅDEÅMÁLTIPLASÅENTRADASűÅIMEDIATA\ufffd
\ufffd 2EFERIMO
NOSÅAOÅEXEMPLOÅUSADOÅNAÅ3EC¯«OÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅEÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅP©G\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd ,ISTASÅEÅFOLHASÅDEÅDADOS \ufffd\ufffd
\ufffd /LVWDV\ufffdH\ufffdIROKDV\ufffdGH\ufffdGDGRV
\ufffd\ufffd\ufffd /LVWDV5MAÅ LISTA EMÅ 2Å ±Å UMÅ OBJECTOÅ CONSTITUµDOÅ PORÅ UMAÅ COLEC¯«OÅ ORDENADAÅ DEÅ OBJECTOS\ufffdÅCONHECIDOSÅCOMOÅASÅSUASÅCOMPONENTES\ufffd.«OűÅNECESS©RIOÅQUEÅOSÅOBJECTOSÅSEJAMÅDOÅMESMOÅMODOÅOUÅTIPO\ufffdÅASSIM\ufffdÅUMAÅLISTAÅPODEÅSERÅCONSTITUµDA\ufffdÅ PORÅ EXEMPLO\ufffdÅ PORÅ UMÅ VECTOR NUM±RICO\ufffdÅ UMÅ VALORÅ LºGICO\ufffdÅ UMAÅMATRIZ\ufffdÅ UMÅ VECTORÅCOMPLEXO\ufffdÅ UMAÅ VARI©VELÅ INDEXADAÅ ALFANUM±RICA\ufffdÅ EÅ UMAÅ FUN¯«O\ufffdÅ $EÅ SEGUIDAÅ APRESENTA
SEÅ UMÅEXEMPLOÅDEÅUMAÅLISTA\ufffd!\ufffdOVW\ufffd\ufffd\ufffd OLVW\ufffdQRPH ´-RVp´\ufffd\ufffdHVSRVD ´0DULD´\ufffd\ufffdQ\ufffdILOKRV \ufffd\ufffd\ufffdLGDGH\ufffdILOKRV F\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd/ÅASPECTOÅDAÅVISUALIZA¯«OÅDESTAÅLISTAűÅOÅSEGUINTE\ufffd!\ufffdOVW\ufffdNOME;\ufffd=Å\ufffd*OS±\ufffd\ufffdESPOSA;\ufffd=Å\ufffd-ARIA\ufffd\ufffdN\ufffdFILHOS;\ufffd=Å\ufffd\ufffdIDADE\ufffdFILHOS;\ufffd=Å\ufffdÅ\ufffdÅ\ufffd!SÅCOMPONENTESÅEST«OÅSEMPREÅNUMERADAS EÅPODEMÅSERÅIDENTIFICADASÅPELOÅRESPECTIVOÅNÁMERO\ufffdÅ.AÅ LISTAÅLSTÅANTERIOR\ufffdÅCOMÅ\ufffdÅCOMPONENTES\ufffdÅCADAÅUMAÅDELASÅPODEÅSERÅREFERIDOÅPORÅ LST;;\ufffd==\ufffdÅ LST;;\ufffd==\ufffdÅLST;;\ufffd==\ufffdÅ LST;;\ufffd==\ufffdÅ#OMOÅAÅÁLTIMAÅCOMPONENTEÅ LST\ufffdIDADE\ufffdFILHOSÅOUÅ LST;;\ufffd==Å ±ÅUMÅVECTOR\ufffdÅAÅEXPRESS«OÅLST;;\ufffd==;\ufffd=ÅIDENTIFICAÅOÅVALORÅ\ufffdÅ\ufffdIDADEÅDOÅPRIMEIROÅFILHO	\ufffd!\ufffdOVW\ufffdLGDGH\ufffdILOKRV;\ufffd=Å\ufffdÅ\ufffdÅ\ufffd\ufffdÅLST;;\ufffd==;\ufffd=Å\ufffdÅ\ufffdÅ\ufffd\ufffdÅLST;;\ufffd==;\ufffd=;\ufffd=Å\ufffd!ÅFUN¯«OÅLENGTH\ufffd	 APLICADAÅAÅUMAÅLISTAÅDEVOLVEÅOÅNÁMEROÅDEÅCOMPONENTESÅDESSAÅLISTA\ufffd
!SÅ COMPONENTESÅ DEÅ UMAÅ LISTAÅ PODEMÅ TERÅNOME\ufffdÅ CASOÅ EMÅQUEÅPODEMÅ SERÅ IDENTIFICADASÅPORÅESSEÅNOME\ufffdÅCOMÅUMAÅEXPRESS«OÅDOÅTIPO\ufffd!\ufffdQRPHBGDBOLVWD\ufffdQRPHBGDBFRPSRQHQWH
\ufffd ,ISTASÅEÅFOLHASÅDEÅDADOS \ufffd\ufffd
%STAÅ CONVEN¯«OÅ PERMITEÅ AÅ OBTEN¯«OÅ DEÅ UMAÅ COMPONENTEÅ SEMÅ OÅ EMPREGOÅ DOÅ RESPECTIVOÅNÁMERO\ufffdÅ.OÅEXEMPLOÅANTERIOR\ufffdLST\ufffdNOME COINCIDEÅCOMÅLST;;\ufffd==\ufffdÅCUJOÅCONTEÁDOűÅk*OS±l\ufffd
LST\ufffdESPOSA COINCIDEÅCOMÅLST;;\ufffd==\ufffdÅCUJOÅCONTEÁDOűÅk-ARIAl\ufffd
LST\ufffdN\ufffdFILHOS COINCIDEÅCOMÅLST;;\ufffd==\ufffdÅCUJOÅCONTEÁDOűÅ\ufffd\ufffd
LST\ufffdIDADE\ufffdFILHOS COINCIDEÅCOMÅLST;;\ufffd==\ufffdÅCUJO CONTEÁDOűÅOÅVECTOR C\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffd\ufffdÅ\ufffd	\ufffd
LST\ufffdIDADE\ufffdFILHOS;\ufffd= ±ÅOÅMESMOÅLST;;\ufffd==;\ufffd= EÅTEMÅOÅVALORÅ\ufffd\ufffd
4AMB±MÅ ±Å POSSµVELÅ UTILIZARÅ OÅ NOMEÅ DASÅ COMPONENTESÅ ENTREÅ ASPAS\ufffdÅ COMOÅ PORÅ EXEMPLOÅLST;;kNOMEl==\ufffdÅQUEÅCOINCIDEÅCOMÅ LST\ufffdNOME\ufffdÅ%STAÅOP¯«OűÅMUITOÅÁTILÅNOÅCASOÅEMÅQUEÅOÅNOMEÅDASÅCOMPONENTESÅSEÅGUARDAÅNOUTRAÅVARI©VEL\ufffdÅTALÅCOMO\ufffd!\ufffd\ufffd[\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdQRPH\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdOVW>>[@@;\ufffd=Å\ufffd*OS±\ufffd•Å MUITOÅ IMPORTANTEÅ DISTINGUIRÅ ENTREÅ LST;;\ufffd==Å EÅ LST;\ufffd=\ufffdÅ /Å OPERADORÅ i;;Å \ufffd\ufffd\ufffdÅ ==jÅ ±Å USADOÅ PARAÅSELECCIONARÅUMAÅSºÅCOMPONENTEÅDEÅUMA LISTA\ufffdÅENQUANTOÅQUEÅ i;Å \ufffd\ufffd\ufffdÅ =j ±ÅOÅOPERADORÅGEN±RICOÅPARAÅVARI©VEISÅINDEXADAS\ufffdÅ)STOű\ufffdÅLST;;\ufffd==ÅűÅOÅQUARTOÅOBJECTOÅDAÅLISTAÅLST\ufffdÅEÅSEűÅUMAÅLISTAÅCOMÅNOMES\ufffdÅOÅNOMEÅN«OÅEST©ÅINCLUµDO\ufffdÅ0ORÅOUTROÅLADO\ufffdÅLST;\ufffd=űÅUMAÅSUB
LISTAÅDAÅLISTAÅLST\ufffdÅCONSTITUµDAÅPELAÅSUAÅQUARTAÅCOMPONENTE\ufffdÅSEÅAÅLISTAÅTEMÅNOME\ufffdÅESTEÅPASSAÅTAMB±MÅPARAÅAÅSUB
LISTA\ufffd!\ufffdOVW>>\ufffd@@;\ufffd=Å\ufffdÅ\ufffdÅ\ufffd!\ufffdOVW>\ufffd@\ufffdIDADE\ufffdFILHOS;\ufffd=Å\ufffdÅ\ufffdÅ\ufffd/SÅNOMESÅDASÅCOMPONENTESÅPODEMÅABREVIAR
SEÅAT±ÅAOÅMµNIMOÅDEÅCARACTERESÅNECESS©RIOSÅPARAÅIDENTIFIC©
LASÅDEÅMODOÅEXACTOűÅÁNICO\ufffdÅSEMÅPOSSIBILIDADEÅDEÅCONFUS«O\ufffdÅ!SSIM\ufffd!\ufffdOLVWD\ufffd\ufffd\ufffd OLVW\ufffdFRHILFLHQWHV F\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdFRYDULDQFLD \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdLISTA\ufffdCOEFICIENTES PODEÅESPECIFICAR
SEÅAPENASÅPORÅ LISTA\ufffdCOE\ufffdÅBEMÅCOMOÅLISTA\ufffdCOVARIANCIA PODEÅRESUMIR
SEÅAÅLISTA\ufffdCOV\ufffdÅ/ÅVECTOR DEÅNOMESűÅUMÅATRIBUTOÅDAÅLISTA\ufffdÅEÅCOMOÅOSÅRESTANTESÅATRIBUTOS\ufffdÅPODEÅSERÅMANIPULADOÅCOMÅAÅFUN¯«OÅNAMES\ufffd	\ufffdÅQUEÅTAMB±MÅPODEÅSERÅUSADOÅSOBREÅOUTROSÅOBJECTOS\ufffd!\ufffdQDPHV\ufffdOVW\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd F\ufffd\ufffd120(\ufffd\ufffd\ufffd(6326$\ufffd\ufffd\ufffd),/+26\ufffd\ufffd\ufffd,'$'()\ufffd\ufffd!\ufffdOVW\ufffd./-%;\ufffd=Å\ufffd*OS±\ufffd\ufffd%30/3!;\ufffd=Å\ufffd-ARIA\ufffd\ufffd&),(/3;\ufffd=Å\ufffd
\ufffd ,ISTASÅEÅFOLHASÅDEÅDADOS \ufffd\ufffd
\ufffd)$!$%&;\ufffd=Å\ufffdÅ\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd &RQVWUXomR\ufffdH\ufffdPRGLILFDomR\ufffdGH\ufffdOLVWDV!ÅFUN¯«OÅ LIST\ufffd	 PERMITEÅCRIARÅ LISTASÅAÅPARTIRÅDEÅOBJECTOSÅ