A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
117 pág.
Apostila Introdução ao R (Português)

Pré-visualização | Página 26 de 33

EÅ kRl �PR±
DEFINIDO	Å ASÅ MARCASÅ DEÅ DIVIS«OÅ FICAMÅ SEMPREÅDENTROÅDOÅINTERVALOÅDOSÅDADOS�ÅOÅESTILOÅkRl DEIXAÅUMÅPEQUENOÅESPA¯OÅNOSÅBORDOS�3ELECCIONANDOÅ OÅ ESTILOÅ kDl �DIRECTO	Å OSÅ EIXOSÅ ACTUAISÅ FICAMÅ BLOQUEADOSÅ EÅ S«OÅUSADOSÅ PARAÅ OS GR©FICOSÅ SEGUINTESÅ AT±Å QUEÅ ESTEÅ PARªMETROÅ SEJAÅ ALTERADOÅ PARAÅOUTROÅVALOR�Å%STEÅPROCEDIMENTOűÅÁTILÅPARAÅGERARÅS±RIESÅDEÅGR©FICOSÅCOMÅESCALASÅFIXAS�
������ 0DUJHQV�GDV�ILJXUDV5MÅGR©FICOÅÁNICOÅDEÅ2ÅDESIGNA
SEÅPORÅFIGURA EÅCOMPREENDEÅUMAÅZONAÅDEÅDESENHOÅRODEADAÅDEÅMARGENSÅ�ONDEÅS«OÅCOLOCADASÅOSÅTµTULOS�ÅETIQUETASÅDOSÅEIXOS�ÅETC�	E�ÅÅGERALMENTE�ÅDELIMITADAÅPELOSÅPRºPRIOSÅEIXOS�5MAÅFIGURAÅTµPICAűÅILUSTRADAÅNAÅP©GINAÅSEGUINTE�/SÅPARªMETROSÅGR©FICOSÅQUEÅCONTROLAMÅAÅDISPOSI¯«OÅDAÅFIGURAÅS«O�ÅMAIÅ�ÅC���Å����ÅÅ����Å�	 ,ARGURAÅ DASÅ MARGENSÅ INFERIOR�Å ESQUERDA�Å SUPERIORÅ EÅ DIREITA�ÅRESPECTIVAMENTE�ÅMEDIDASÅEMÅPOLEGADAS�MARÅ�ÅC���Å��Å��Å�	 3IMILARÅAÅMAI�ÅMASÅEMÅLINHASÅDEÅTEXTO�/SÅ PARªMETROSÅMAR EÅMAI EST«OÅ RELACIONADOSÅ NOÅ SENTIDOÅ DEÅ QUEÅ UMAÅ ALTERA¯«OÅ NUMÅ SEÅREFLECTEÅ NOÅ OUTRO�Å /SÅ VALORESÅ PR±
DETERMINADOSÅ S«OÅ GERALMENTEÅ DEMASIADOÅ GRANDES�Å AÅMARGEMÅDIREITAÅRARAMENTEűÅNECESS©RIA�ÅTALÅCOMOÅAÅSUPERIOR�ÅSEÅN«OÅSEÅINCLUIÅTµTULO�Å!SÅMARGENSÅINFERIORÅEÅESQUERDAÅDEVEMÅTERÅOÅTAMANHOÅSUFICIENTEÅPARAÅINCLUIRÅOÅEIXOÅEÅASÅETIQUETASÅDASÅMARCASÅDEÅESCALA�Å!L±MÅ DISSO�Å OÅ VALORÅ PR±
DETERMINADOÅ N«OÅ TEMÅ EMÅ CONTAÅ AÅ SUPERFµCIEÅ DOÅ DISPOSITIVOÅ GR©FICO�Å!SSIM�Å SEÅ UTILIZAÅ OÅ DISPOSITIVOÅ GR©FICOÅ POSTSCRIPT�	 COMÅ OÅ ARGUMENTOÅ HEIGHTÅ �� OBTER©Å UMÅGR©FICOÅ EMÅ QUEÅ METADEÅ DOÅ MESMOÅ S«OÅ MARGENS�Å SALVOÅ SEÅ EXPLICITAMENTEÅ MUDARÅ MARÅ OUÅ MAI�Å
�� 2OTINASÅGR©FICAS ��
1UANDOÅ H©Å FIGURASÅ MÁLTIPLAS�Å COMOÅ SEÅ VER©Å DEÅ SEGUIDA�Å ASÅ MARGENSÅ S«OÅ REDUZIDASÅ AÅMETADE�ÅCONTUDO�ÅESTAÅREDU¯«OÅPODEÅN«OÅSERÅSUFICIENTEÅQUANDOÅV©RIASÅFIGURASÅCOMPARTEMÅAÅMESMAÅP©GINA�
������ )LJXUDV�P~OWLSODV2ÅPERMITEÅAÅCRIA¯«OÅDEÅUMAÅMATRIZÅDEÅ Q Pu FIGURASÅNUMAÅSºÅP©GINA�Å#ADAÅFIGURAÅTEMÅASÅSUASÅPRºPRIASÅMARGENS�ÅEÅAÅMATRIZÅDEÅFIGURASÅPODEÅESTARÅOPCIONALMENTEÅRODEADAÅDEÅUMAÅMARGEMÅEXTERIOR�ÅTALÅCOMOÅSEÅMOSTRAÅNAÅFIGURAÅSEGUINTE�
/SÅPARªMETROSÅGR©FICOSÅRELACIONADOSÅCOMÅASÅFIGURASÅMÁLTIPLASÅS«O�MFCOLÅ�ÅC���Å�	MFROWÅ�ÅC���Å�	 $EFINEMÅOÅTAMANHOÅDAÅMATRIZÅDEÅ FIGURASÅMÁLTIPLAS�Å%MÅAMBOSÅOSÅCASOS�ÅOÅPRIMEIROÅVALORűÅOÅNÁMEROÅEÅLINHASÅEÅOÅSEGUNDOÅOÅNÁMEROÅDEÅCOLUNAS�Å!Å DIFEREN¯AÅ ENTREÅ OSÅ DOIS�Å ±Å QUEÅ COMÅ AÅ PRIMEIRAÅ FORMA�Å MFCOL�Å AÅ MATRIZÅ ±ÅPREENCHIDAÅ PORÅ COLUNAS�Å ENQUANTOÅ QUEÅ COMÅ AÅ SEGUNDAÅ FORMA�Å MFROW�Å OÅ
x
y
−3.0 −1.5 0.0 1.5 3.0
−
3.
0
−
1.
5
0.
0
1.
5
3.
0
Zona de dibujo
mai[1]
mai[2]
Márgen
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
mar[3]
mfg=c(3,2,3,2)
omi[1]
omi[4]
mfrow=c(3,2)
−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−
oma[3]
�� 2OTINASÅGR©FICAS ��
PREENCHIMENTOűÅFEITOÅPORÅLINHAS�Å!ÅDISTRIBUI¯«OÅNAÅFIGURAÅDEÅEXEMPLOÅFOIÅCRIADAÅCOMÅ MFROW�C����	 EÅ MOSTRAÅ AÅ P©GINAÅ APºSÅ TEREMÅ SIDOÅ CRIADOSÅ OSÅ PRIMEIROSÅQUATROÅGR©FICOS�MFGÅ�ÅC���Å��Å��Å�	 $EFINEMÅ AÅ POSI¯«OÅ DAÅ FIGURAÅ ACTUALÅ DENTROÅ DAÅ MATRIZÅ DEÅ FIGURASÅMÁLTIPLAS�Å/SÅPRIMEIROSÅDOISÅVALORESÅINDICAMÅAÅLINHAÅEÅAÅCOLUNAÅDAÅFIGURAÅACTUAL�ÅOSÅDOISÅÁLTIMOSÅVALORESÅ S«OÅOÅNÁMEROÅDEÅ LINHASÅEÅCOLUNASÅDAÅMATRIZÅDEÅ FIGURASÅMÁLTIPLAS�Å 5TILIZEÅ Å ESTESÅ PARªMETROSÅ PARAÅ SELECCIONARÅ CADAÅ UMAÅ DASÅ DIFERENTESÅFIGURASÅDAÅMATRIZ�ÅÅ/SÅDOISÅÁLTIMOSÅVALORESÅPODEMÅSERÅDIFERENTESÅDOSÅVERDADEIROSÅVALORES�ÅAÅFIMÅDEÅPODERÅOBTERÅFIGURASÅDEÅTAMANHOSÅDISTINTOSÅMESMAÅP©GINA�FIGÅ�ÅC���Å��Å��Å�	��� $EFINEMÅAÅPOSI¯«OÅDAÅFIGURAÅACTUALÅNAÅP©GINA�Å/SÅVALORESÅS«OÅASÅPOSI¯¼ESÅDASÅMARGENSÅESQUERDA�ÅDIREITA�ÅINFERIORÅEÅSUPERIOR�ÅRESPECTIVAMENTE�ÅEXPRESSASÅEMÅPROPOR¯«OÅDAÅP©GINAÅDESDEÅOÅCANTOÅINFERIORÅESQUERDO�Å/ÅEXEMPLOÅCORRESPONDEÅAÅUMAÅ FIGURAÅNAÅPARTEÅ INFERIORÅDIREITAÅDAÅP©GINA�ÅESTEÅPARªMETROÅPERMITEÅCOLOCARÅUMAÅFIGURAÅEMÅQUALQUERÅLUGARÅDAÅP©GINA�OMAÅ�ÅC���Å��Å��Å�	OMIÅ�ÅC���Å��Å���� �	 $EFINEMÅOÅTAMANHOÅDASÅMARGENSÅEXTERIORES�Å$EÅMODOÅSIMILARÅAÅMAR EÅAÅMAI�ÅOÅPRIMEIROÅEST©ÅEXPRESSOÅEMÅLINHASÅDEÅTEXTOÅEÅOÅSEGUNDOÅEMÅPOLEGADAS�ÅEÅCORRESPONDEMŨSÅMARGENSÅINFERIOR�ÅESQUERDA�ÅSUPERIORÅEÅDIREITA�ÅRESPECTIVAMENTE�!SÅMARGENSÅEXTERIORESÅS«O PARTICULARMENTEÅÁTEISÅPARAÅAJUSTARÅCONVENIENTEMENTEÅOSÅTµTULOSÅEÅETIQUETAS�Å0ODEÅACRESCENTARÅTEXTOÅNESTASÅMARGENSÅCOMÅAÅ FUN¯«OÅMTEXT�	�ÅUSANDOÅOÅARGUMENTOÅOUTER�425%�Å 0ORÅ DEFEITO�Å N«OÅ S«OÅ CRIADASÅ MARGENSÅ EXTERIORES�Å TENDOÅ DEÅ SER DEFINIDASÅEXPLICITAMENTEÅCOMÅOSÅARGUMENTOSÅOMAÅOUÅOMI�•Å POSSµVELÅ CRIARÅ DISPOSI¯¼ESÅ MAISÅ COMPLEXASÅ DEÅ FIGURASÅ MÁLTIPLAS�Å USANDOÅ ASÅ FUN¯¼ESÅSPLIT�SCREEN�	 EÅLAYOUT�	����� 'LVSRVLWLYRV�JUiILFRV•ÅPOSSµVELÅCRIARÅGR©FICOSÅCOMÅ2Å�COMÅNµVEISÅDEÅQUALIDADEÅDIVERSOS	ÅEMÅQUASEÅTODOSÅOSÅTIPOSÅDEÅMONITORESÅOUÅDEÅIMPRESSORAS�Å#ONTUDO�űÅNECESS©RIOÅDEFINIRÅPREVIAMENTEÅDOÅTIPOÅDEÅDISPOSITIVOÅDEÅ QUEÅ SEÅ TRATA�Å %STAÅ DEFINI¯«OÅ ±Å REALIZADAÅ INICIANDOÅUMÅ CONTROLADORÅ DOÅ DISPOSITIVOÅ GR©FICO�Å!ÅFINALIDADEÅDOÅ CONTROLADORÅDOÅDISPOSITIVOÅ ±ÅCONVERTERÅASÅ INSTRU¯¼ESÅGR©FICASÅDEÅ2Å�PORÅ EXEMPLO�ÅkDESENHAÅUMAÅLINHAl	ÅNUMAÅFORMAÅQUEÅOÅDISPOSITIVOÅEMÅPARTICULARÅENTENDA�/SÅCONTROLADORESÅDEÅDISPOSITIVOÅS«OÅINICIADOSÅCHAMANDOÅUMAÅFUN¯«OÅDOÅCONTROLADOR�Å%XISTEÅUMAÅ FUN¯«OÅ PARAÅ CADA CONTROLADOR�Å EÅ AÅ LISTAÅ COMPLETAÅ PODEÅ OBTER
SEÅ COMÅ OÅ COMANDOÅKHOS�'HYLFHV��Å0ORÅEXEMPLO�ÅAÅORDEM�!�SRVWVFULSW��DIRECCIONAÅ QUALQUERÅ SAµDAÅ GR©FICAÅ PARAÅ UMAÅ IMPRESSORAÅ COMÅ FORMATOÅ 0OST3CRIPT�Å !LGUNSÅCONTROLADORESÅDEÅDISPOSITIVOSÅGR©FICOSÅHABITUAISÅS«O�[���� 0ARAÅUSARÅCOMÅOÅAMBIENTEÅDEÅJANELASÅ8�� EÅ-ICROSOFTÅ7INDOWS�
�� 2OTINASÅGR©FICAS ��
SRVWVFULSW�� 0ARAÅ IMPRIMIRÅ EMÅ IMPRESSORASÅ 0OST3CRIPTÅ OUÅ CRIARÅ FICHEIROSÅ COMÅ ESTEÅFORMATO�SLFWH[�� #RIAÅUMÅFICHEIROÅ,!4%8�!OÅTERMINARÅDEÅUTILIZARÅUMÅDISPOSITIVO�ÅASSEGURE
SEÅDEÅFINALIZARÅOÅRESPECTIVOÅCONTROLADORÅCOMÅOÅCOMANDO�!�GHY�RII��%STAÅORDEMÅASSEGURAÅQUEÅOÅDISPOSITIVOÅENCERRAÅCORRECTAMENTE�ÅPORÅEXEMPLOÅNOÅCASO DEÅUMAÅIMPRESSORA�ÅASSEGURAÅQUEÅCADAÅP©GINAűÅCOMPLETAMENTEÅCOMPOSTAÅEÅENVIADAÅPARAÅAÅIMPRESSORA�
������ ,QFOXVmR�GH�JUiILFRV�3RVW6FULSW�HP�GRFXPHQWRV5TILIZANDOÅOÅARGUMENTOÅFILEÅNAÅFUN¯«OÅPOSTSCRIPT�	 PODEÅGUARDARÅOSÅGR©FICOS�ÅEMÅFORMATOÅ0OST3CRIPT�Å NOÅ ARQUIVOÅ QUEÅ DESEJE�Å /Å GR©FICOÅ TER©Å AÅ ORIENTA¯«OÅ HORIZONTAL�Å AÅ N«OÅ SERÅ QUEÅ SEÅESPECIFIQUEÅ OÅ ARGUMENTOÅ HORIZONTAL�&!,3%�Å /Å TAMANHOÅ DOÅ GR©FICOÅ ±Å CONTROLADOÅ COMÅ AOÅARGUMENTOSÅWIDTH �LARGURA	ÅEÅHEIGHT �ALTURA	Å�OÅGR©FICOÅSER©ÅRE
DIMENSIONADOÅDEÅMODOÅAÅAJUSTAR
SEÅCORRECTAMENTEŨSÅDIMENS¼ESÅESPECIFICADAS	�Å0ORÅEXEMPLO�ÅOÅCOMANDO�!SRVWVFULSW�³JUDILFR�SV´�KRUL]RQWDO )$/6(�KHLJKW ��SRLQWVL]H ���CRIAR©ÅUMÅARQUIVOÅQUEÅCONT±MÅÅOÅCºDIGOÅ0OST3CRIPTÅPARAÅUMAÅFIGURAÅCOMÅ�ÅPOLEGADASÅDEÅALTURA�ÅEÅQUEÅPODER©ÅSERÅINCLUµDOÅNUMÅDOCUMENTO�Å4ENHAÅEMÅATEN¯«OÅQUEÅSEÅOÅFICHEIROÅJ©ÅEXISTE�ÅOÅSEUÅCONTEÁDOÅSER©Å SOBRESCRITOÅPELOÅACTUALÅ COMANDO�Å )STOÅOCORRER©ÅMESMOÅQUEÅOÅARQUIVOÅTENHAÅSIDOÅCRIADOÅNAÅSESS«OÅACTUAL�!Å MAIORÅ PARTEÅ DASÅ CRIA¯«OÅ DEÅ FICHEIROSÅ 0OST3CRIPTÅ DESTINA
SEÅ ¨Å INCLUS«OÅ DEÅ FIGURASÅ EMÅDOCUMENTOS�Å%STAÅTAREFAÅPODEÅRESULTARÅMELHORÅUTILIZANDOÅFORMATOÅ%03Å�%CAPSULATEDÅ0OST3CRIPT	�ÅOÅ ARQUIVOÅPRODUZIDOÅPORÅ2űŠSEMPREÅDESTEÅ FORMATO�Å EMBORAÅ SºÅMARQUEÅOÅARQUIVOÅCOMOÅSENDOÅ%03ÅSEÅSEÅUTILIZAÅOÅARGUMENTOÅONEFILE�&!,3%�Å%STAÅNOTA¯«OűÅCONSEQU²NCIAÅDAÅCOMPATIBILIDADEÅCOMÅ3�Å EÅ INDICAÅQUEÅAÅ SAµDAÅ ±Å CONSTITUµDAÅPORÅUMAÅÁNICAÅP©GINAÅ �QUEÅ ±ÅUMAÅESPECIFICA¯«OÅDOÅFORMATOÅ%03	�Å0ARAÅCRIARÅUMÅGR©FICO QUEÅPOSSAÅINCLUIRÅNUMÅDOCUMENTOÅSEMÅQUALQUERÅPROBLEMA�ÅDEVER©ÅUTILIZARÅOÅCOMANDO�!�SRVWVFULSW�³JUDILFR�HSV´��KRUL]RQWDO )$/6(��RQHILOH )$/6(��KHLJKW� ����ZLGWK� ����SRLWVL]H� ����
������ 'LVSRVLWLYRV�JUiILFRV�P~OWLSORV.AÅUTILIZA¯«OÅAVAN¯ADAÅDEÅ2űÅGERALMENTEÅNECESS©RIOÅDISPORÅDEÅDIVERSOSÅDISPOSITIVOSÅGR©FICOSÅEMÅSIMULTªNEO�Å.ATURALMENTEÅAPENASÅUMÅDOSÅDISPOSITIVOSÅGR©FICOSÅACEITAR©ÅASÅORDENSÅGR©FICASÅEMÅCADAÅMOMENTO�Å QUEÅ ±Å DESIGNADOÅ PORÅ DISPOSITIVOÅ ACTUAL�Å 1UANDOÅ SEÅ ABREMÅ V©RIOSÅ DISPOSITIVOS�ÅFORMAMÅ UMAÅ