A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
117 pág.
Apostila Introdução ao R (Português)

Pré-visualização | Página 28 de 33

�I�±W�I���� FAűÅAÅiPARTEÅASSIM±TRICAjÅDEÅF�Å�T�F	űÅAÅTRANSPOSTAÅDEÅF	�FRQWRXU�[��\��ID��QLQW ��� $ESENHAÅUMÅMAPAÅDEÅCURVASÅDEÅNµVEL���SDU�ROGSDU� ���ÅEÅRECUPERAÅOSÅPARªMETROSÅGR©FICOSÅORIGINAIS�LPDJH�[��\��I�LPDJH �[��\��ID� #RIAÅGR©FICOSÅDEÅALTAÅDENSIDADE�ÅREMHFWV��UP�[��\��I��ID� ,ISTAGEMÅ DOSÅ OBJECTOSÅ EXISTENTESÅ NOÅ ESPA¯OÅ DEÅ TRABALHO�Å REMOVEÅ OSÅOBJECTOSÅESPECIFICADOSÅANTESÅDEÅPROSSEGUIR�%MÅ 2Å PODEMÅ EFECTUAR
SEÅ OPERA¯¼ESÅ ARITM±TICASÅ COMÅ NÁMEROSÅ COMPLEXOS�Å �IÅ ±Å AÅ PARTEÅIMAGIN©RIAÅI�WK��� VHT��SL��SL��OHQ ����]��� H[S��L
WK�SDU�SW\ �V��SORW�]��W\SH �O�� !Å REPRESENTA¯«OÅ GR©FICAÅ DEÅ UMÅ NÁMEROÅ COMPLEXOÅ CONSISTEÅ EMÅREPRESENTARÅAÅPARTEÅIMAGIN©RIAÅVERSUSÅAÅPARTEÅREALÅDOÅVALOR�Å.ESTEÅCASO�ÅOBT±M
SEÅUMÅCµRCULO�Z��� UQRUP������� UQRUP�����
�L3UPONHAÅQUEÅPRETENDEÅGERARÅPONTOSÅPSEUDO
ALEATºRIOSÅDENTROÅDOÅCµRCULOÅUNIT©RIO�Å5MAÅPRIMEIRAÅTENTATIVAÅCONSISTEÅEMÅGERARÅVALORESÅCOMPLEXOSÅCUJASÅPARTESÅREALÅEÅIMAGIN©RIA�ÅRESPECTIVAMENTE�ÅPROCEDAMÅDEÅUMAÅDISTRIBUI¯«OÅNORMALÅ����	Å���
!P²NDICEÅ! 5MÅEXEMPLOÅDEÅSESS«O ��
Z��� LIHOVH�0RG�Z�!�����Z�Z����Å EÅ DEÅ SEGUIDA�Å SUBSTITUIRÅ OSÅ PONTOSÅ QUEÅ CAIEMÅ FORAÅ DOÅ CµRCULOÅ PELOSÅ SEUSÅINVERSOS�SORW�Z��[OLP F��������\OLP F��������SFK ´�´��[ODE ´[´��\ODE ´\´�OLQHV�]� 4ODOSÅOSÅPONTOSÅEST«OÅDENTROÅDOÅCµRCULOÅUNIT©RIO�ÅMASÅAÅSUAÅDISTRIBUI¯«OÅN«OűÅUNIFORME�Z��� VTUW�UXQLI������
H[S��
SL
UXQLI�����
�L�SORW�Z��[OLP F��������\OLP F������� SFK ´�´��[ODE ´[´��\ODE ´\´�OLQHV�]� %STEÅ SEGUNDOÅ M±TODOÅ UTILIZAÅ AÅ DISTRIBUI¯«OÅ UNIFORME�Å .ESTEÅ CASO�Å OSÅ PONTOSÅAPRESENTAMÅUMAÅDISTRIBUI¯«OÅMAISÅUNIFORMEMENTEÅESPA¯ADAÅDENTROÅDOÅCµRCULO�UP�WK��Z��]� $EÅNOVOÅSEÅELIMINAMÅOSÅOBJECTOS�T�� 4ERMINAÅOÅPROGRAMAÅ2�Å/ÅPROGRAMAÅPERGUNTAÅSEÅPRETENDEÅGUARDARÅOÅESPA¯OÅDEÅTRABALHO�Å*©ÅQUEÅSEÅTRATAÅAPENASÅDEÅUMAÅSESS«OÅDEÅAPRESENTA¯«O�ÅPROVAVELMENTEÅRESPONDER©ÅQUEÅN«O�
!P²NDICEÅ" %XECU¯«OÅDEÅ2 ��
$SrQGLFH�% ([HFXomR�GH�5
%�� ([HFXomR�GH�5�HP�DPELHQWH�8QL[!ÅORDEMÅi2j UTILIZA
SEÅPARAÅEXECUTARÅOÅPROGRAMAÅ2�ÅCOMÅPOSSIBILIDADEÅDEÅDARÅV©RIASÅOP¯¼ESÅCOMPLEMENTARES�ÅDAÅFORMA�5�>RSo}HV@�>�HQWUDGD@�>!VDLGD@�EMÅQUEÅENTRADA EÅSAIDA SEÅREFEREMÅAOSÅNOMESÅDOSÅFICHEIROS�ÅOPCIONAIS�ÅDEÅENTRADAÅEÅDEÅSAµDA	�ÅOUÅATRAV±SÅ DO INTERFACEÅ 2Å #-$�Å PARAÅ ACEDERÅ AÅ V©RIASÅ FERRAMENTASÅ DEÅ 2Å �PORÅ EXEMPLO�Å PARAÅPROCESSARÅARQUIVOSÅCOMÅFORMATOÅDEÅDOCUMENTA¯«OÅDEÅ2ÅOUÅPARAÅMANIPULARÅBIBLIOTECAS	ÅQUEÅN«OÅEST«OÅDESENVOLVIDASÅPARAÅSEREMÅUSADASÅiDIRECTAMENTEj�-UITASÅ OP¯¼ESÅ CONTROLAMÅ OÅ QUEÅ OCORRE AOÅ INICIARÅ EÅ AOÅ TERMINARÅ UMAÅ SESS«OÅ DEÅ 2�Å /ÅMECANISMOÅDEÅINICIA¯«OÅ�UTILIZEÅiHELP�3TARTUP	jÅPARAÅMAISÅINFORMA¯¼ES	űÅOÅSEGUINTE�
x !Å N«OÅ SERÅ QUEÅ SEÅ ESPECIFIQUEÅ AÅ OP¯«OÅ i��QR�HQYLURQj�Å 2Å PROCURAÅ OÅ ARQUIVOÅi�2ENVIRONjÅNOÅDIRECTºRIOÅACTUAL�ÅSEÅN«OÅOÅENCONTRA�ÅBUSCAÅOÅARQUIVOÅQUEÅSEÅESPECIFICAÅNAÅVARI©VELÅDEÅAMBIENTEÅ2?%.6)2/.�ÅEÅSEÅESTAÅVARI©VELÅN«OÅEXISTE�ÅPROCURAÅOÅARQUIVOÅi�2ENVIRONjÅNOÅDIRECTºRIOÅDEÅENTRADAÅ�HOME	ÅDOÅUTILIZADOR�Å/ÅPRIMEIROÅDESTESÅARQUIVOSÅQUEÅ FOR ENCONTRADOÅ ±Å EXECUTADO�Å DEFININDOÅ ASÅ VARI©VEISÅ DEÅ AMBIENTE�Å!SÅ VARI©VEISÅ S«OÅEXPORTADASÅAUTOMATICAMENTE�ÅDESDEÅQUEÅSEJAMÅESPECIFICADASÅUMAÅPORÅLINHA�ÅEMÅLINHASÅDOÅTIPOÅ iNOME�VALORj�Å !SÅ VARI©VEISÅ QUEÅ SEÅ PODEMÅ DEFINIRÅ INCLUEMÅ 2?0!0%23):%�TAMANHOÅ PORÅ DEFEITOÅ PARAÅ OÅ PAPEL	�Å2?02)-4#-$ �OÅ COMANDOÅ DEÅ IMPRESS«OÅ PORÅÅDEFEITO	�Å2?,)"3Å �PARAÅ ESPECIFICARÅ OÅ CONJUNTOÅ DEÅ DIRECTºRIOSÅ CONTENDOÅ ASÅ BIBLIOTECASÅDISPONµVEIS	�ÅEÅ2?63):% EÅÅ2?.3):% �VEJAÅADIANTE	�
x $EÅSEGUIDA�Å2ÅPROCURAÅOÅFICHEIROÅQUEÅDEFINEÅOÅPERFILÅDEÅINICIA¯«OÅGLOBAL� AÅN«OÅSERÅQUEÅNAÅLINHAÅDEÅCOMANDOÅSEÅD²ÅAÅOP¯«OÅi��QR�VLWH�ILOHj�Å/ÅNOMEÅDESTEÅFICHEIROűÅDEFINIDOÅPELAÅVARI©VELÅ2?02/&),%�Å3EÅESTAÅVARI©VELÅN«OÅESTIVERÅDEFINIDA�űÅASSUMIDOÅOÅFICHEIROÅi�2
(/-%�ETC��2PROFILEj�
x 3EGUIDAMENTE�ÅAÅN«OÅSERÅQUEÅSEÅESPECIFIQUEÅAÅOP¯«OÅi��QR�LQLW�ILOHj�Å2ÅPROCURAÅUMÅFICHEIROÅ CHAMADOÅ i�2PROFILEjÅ NOÅ DIRECTºRIOÅ CORRENTE�Å OUÅ NOÅ DIRECTºRIOÅ DEÅ ENTRADAÅ DOÅUTILIZADORÅ�NESTAÅORDEM	�ÅEÅEXECUTA
O�x 3EÅEXISTEÅOÅFICHEIROÅi�2DATAjÅNOÅDIRECTºRIOÅCORRENTE�űÅEXECUTADOÅ�SALVOÅSEÅTIVERÅDADOÅAÅOP¯«OÅi��QR�UHVWRUHj	�x &INALMENTE�ÅSEÅEXISTEÅUMAÅFUN¯«OÅDESIGNADAÅi�&IRST�	j�ÅEXECUTA
A�Å%STAÅFUN¯«O�ÅTALÅCOMOÅAÅÅFUN¯«OÅi�,AST�	jÅQUEűÅEXECUTADAÅAOÅSAIRÅDOÅPROGRAMA	ÅPODEÅSERÅDEFINIDAÅNOSÅFICHEIROSÅDEÅENTRADAÅOUÅNOÅFICHEIROÅi�2$ATAjÅATR©SÅMENCIONADOS�
!L±MÅ DESTASÅ ESPECIFICA¯¼ES�Å EXISTEMÅ OP¯¼ESÅ PARAÅ CONTROLARÅ AÅ MEMºRIAÅ DISPONµVELÅ PARAÅ AÅSESS«OÅ DEÅ2Å �VEJAÅ iHELP�-EMORY	jÅ PARAÅMAISÅ INFORMA¯«O	�Å2ÅUTILIZAÅUMÅMODELOÅDEÅMEMºRIAÅEST©TICO�Å )STOÅ SIGNIFICAÅ QUE�Å AOÅ INICIAR�Å OÅ SISTEMAÅ OPERATIVOÅ RESERVAÅ UMAÅ QUANTIDADEÅ FIXAÅ DEÅ
!P²NDICEÅ" %XECU¯«OÅDEÅ2 ��
MEMºRIA�Å QUEÅ N«OÅ PODEÅ ALTERAR
SEÅ DURANTEÅ AÅ EXECU¯«O�Å !SSIM�Å PODEÅ ACONTECERÅ QUEÅ N«OÅ EXISTAÅMEMºRIAÅSUFICIENTEÅEMÅDETERMINADOÅMOMENTOÅDAÅSESS«O�ÅPORÅEXEMPLOÅPARAÅCARREGARÅUMÅFICHEIROÅENORMEÅDEÅDADOS�Å!SÅOP¯¼ESÅi��QVL]HjÅEÅi��YVL]HjÅ�OUÅASÅVARI©VEISÅDEÅAMBIENTEÅi2?.3):%jÅEÅi2?63):%j	ÅPODEMÅUSAR
SEÅPARAÅCONTROLARÅAÅQUANTIDADEÅDEÅMEMºRIAÅDISPONµVELÅPARAÅOBJECTOSÅDEÅTAMANHOÅFIXOÅEÅVARI©VEL�!SÅOP¯¼ESÅQUEÅÅSEÅPODEMÅESPECIFICARÅNAÅÅLINHAÅDEÅCOMANDOÅS«O���KHOS�K -OSTRAÅUMAÅPEQUENAÅMENSAGEMÅDEÅAJUDAÅEÅCONTINUA���YHUVLRQ -OSTRAÅAÅINFORMA¯«OÅDAÅVERS«OÅEÅCONTINUA�5+20( -OSTRAÅOÅTRAJECTOÅDOÅDIRECTºRIOÅINICIALÅ�HOME	ÅDEÅ2ÅEÅCONTINUA�Å%XCEPTUANDOÅOSÅFICHEIROSÅDEÅAJUDAÅEÅOÅARQUIVOÅEXECUT©VELÅDEÅCHAMADAÅDOÅPROGRAMA�ÅAÅINSTALA¯«OÅDEÅ 2Å COLOCAÅ TODOSÅ OSÅ OUTROSÅ FICHEIROSÅ �EXECUT©VEIS�Å BIBLIOTECAS�Å ETC�	Å NESTEÅDIRECTºRIO���VDYH��QR�VDYH %SPECIFICAÅ SEÅDEVEÅ GUARDARÅ OUÅN«OÅOÅ ESPA¯OÅDEÅ TRABALHOÅAOÅ TERMINARÅAÅ SESS«O�Å%MÅMODOÅINTERACTIVO�ÅSEÅNADAÅSEÅESPECIFICAR�ÅOÅPROGRAMAÅPERGUNTAÅSEÅSEÅPRETENDEÅGUARDARÅOUÅN«OÅESTEÅESPA¯O�Å%MÅPROCESSAMENTOÅPORÅLOTE�űÅOBRIGATºRIOÅESPECIFICARÅUMAÅDESTASÅOP¯¼ES���QR�HQYLURQ .«OÅ PROCURAÅ QUALQUERÅ DOSÅ ARQUIVOSÅ ATR©SÅMENCIONADOSÅ PARAÅ DEFINIRÅ ASÅVARI©VEISÅDEÅAMBIENTE���QR�VLWH�ILOH .«OÅCARREGAÅOÅPERFILÅGLOBALÅAOÅINICIARÅOÅPROGRAMA���QR�LQLW�ILOH .«OÅCARREGAÅOÅPERFILÅDOÅUTILIZADORÅAOÅINICIARÅOÅPROGRAMA���UHVWRUH��QR�UHVWRUH %SPECIFICAÅ SEÅDEVEÅ OUÅN«OÅ RECUPERARÅ OÅ ESPA¯OÅDEÅ TRABALHOÅPREVIAMENTEÅGUARDADOÅ NOÅ ARQUIVOÅ i�2DATAjÅ NOÅ DIRECTºRIOÅ CORRENTE�Å 0ORÅ DEFEITO�Å ±ÅRECUPERADO���YDQLOOD #OMBINAÅASÅOP¯¼ESÅi��QR�VDYHj�Åi��QR�HQYLURQj�Åi��QR�VLWH�ILOHj�Åi��QR�LQLW�ILOHjÅEÅi��QR�UHVWRUHj���QR�UHDGOLQH $ESACTIVAÅ AÅ EDI¯«OÅ DEÅ COMANDOSÅ ATRAV±SÅ DEÅ READLINE�Å%STAÅ OP¯«OÅ DEVEÅUTILIZAR
SEÅQUANDOÅSEÅEXECUTAÅ2ÅEMÅCONJUNTOÅCOMÅ%MACSÅUTILIZANDOÅAÅBIBLIOTECAÅ%33 �k%MACSÅ3PEAKSÅ3TATISTICSl	�Å6EJAÅ!P²NDICEÅ# ;%DITORÅDEÅCOMANDOS=�ÅP©G�Å����ÅPARAÅMAISÅINFORMA¯«O���Y�VL]H 1 %SPECIFICAÅ AÅ QUANTIDADEÅ DEÅ MEMºRIAÅ RESERVADAÅ PARAÅ OBJECTOSÅ DEÅ TAMANHOÅVARI©VEL�ÅDEFININDOÅOÅ TAMANHOÅ ÅDOÅ iVECTOR HEAPjÅPARAÅ. BYTES�Å.ÅDEVEÅ SERÅUMÅVALORÅINTEIROÅOUÅUMÅVALORÅINTEIROÅTERMINANDOÅEMÅi-j�Åi+jÅOUÅiKj�ÅQUEÅSIGNIFICAMÅRESPECTIVAMENTEÅi-EGAjÅ��>��	�Åi+ILOjÅ��>��	ÅOUÅiKILOjÅ�����	ÅBYTES�
!P²NDICEÅ" %XECU¯«OÅDEÅ2 ��
��Q�VL]H 1 %SPECIFICAÅ AÅQUANTIDADEÅDEÅMEMºRIAÅ RESERVADAÅPARAÅOBJECTOSÅDEÅ TAMANHOÅ FIXO�Å3«OÅV©LIDASÅASÅCONSIDERA¯¼ESÅFEITASÅPARAÅi��Q�Y�VL]Hj���TXLHW��VLOHQW�T .«OűÅMOSTRADAÅAÅMENSAGEMÅINICIALÅDEÅiCOPYRIGHTj���VODYH %XECUTAÅ2ÅCOMÅOÅMµNIMOÅDEÅSAµDASÅPOSSµVEIS�Å%STAÅOP¯«OűÅÁTILÅQUANDOÅSEÅUTILIZAÅ2ÅPARAÅEFECTUARÅC©LCULOSÅCUJOSÅRESULTADOSÅS«OÅASÅENTRADASÅPARAÅOUTROSÅPROGRAMAS���YHUERVH -OSTRAÅ OÅ M©XIMOÅ DEÅ SAµDASÅ POSSµVEIS�Å EÅ AL±MÅ DISSO�Å COLOCAÅ AÅ OP¯«OÅVERBOSE�425%�Å 2Å UTILIZAÅ ESTAÅ OP¯«OÅ PARAÅ CONTROLARÅ SEÅ DEVEÅ APRESENTARÅMENSAGENSÅDEÅDIAGNºSTICO���GHEXJJHU GHSXUDGRU� G�GHSXUDGRU %XECUTAÅ 2Å AÅ PARTIRÅ DOÅ PROGRAMAÅ DEÅ DEPURA¯«OÅ iDEPURADORj�Å #ASOÅEXISTAMÅ OUTRASÅ OP¯¼ESÅ NAÅ LINHAÅ DEÅ COMANDO�Å S«OÅ IGNORADAS�Å 1UALQUERÅ OUTRAÅOP¯«O�Å SEÅ NECESS©RIA�Å DEVEÅ DAR
SEÅ QUANDOÅ SEÅ INICIAÅ2Å AÅ PARTIRÅ DOÅ PROGRAMAÅDEÅDEPURA¯«O���JXL WLSR 5TILIZAÅ iTIPOjÅ COMOÅ OÅ INTERFACEÅ GR©FICOÅ �NOTE
SEÅ QUEÅ TAMB±MÅ INCLUIÅ OSÅ GR©FICOSÅINTERACTIVOS	�Å/SÅVALORESÅPOSSµVEISÅPARAÅiTIPOjÅS«OÅ8�� �PORÅDEFEITO	ÅEÅ'./-%�ÅDESDEÅQUEÅESTEÅSUPORTEÅESTEJAÅDISPONµVEL�.OTEÅQUEűÅPOSSµVELÅRE
DIRECCIONARÅAÅENTRADAÅ��HQWUDGD	ÅEÅAÅSAµDAÅ�!VDLGD