A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
117 pág.
Apostila Introdução ao R (Português)

Pré-visualização | Página 29 de 33

Å�2Å#-$ÅPERMITEÅUTILIZARÅDIVERSASÅFERRAMENTASÅQUEÅS«OÅÁTEISÅEMÅUTILIZA¯«OÅCONJUNTAÅCOMÅ2�ÅMASÅQUEÅN«OÅEST«OÅCONCEBIDASÅPARAÅSEREMÅUSADASÅDIRECTAMENTEÅAÅPARTIRÅDAÅLINHAÅDEÅCOMANDO�Å!ÅFORMAÅGERALÅDEÅUS©
LASű�5�&0'�FRPDQGR�DUJXPHQWRVONDEÅiCOMANDOj ±ÅOÅNOMEÅDAÅFERRAMENTAÅOUÅAPLICA¯«OÅEÅiARGUMENTOSj S«OÅOSÅARGUMENTOSÅQUEÅSEÅPRETENDEMÅPASSARÅAÅESSAÅAPLICA¯«O�!SÅFERRAMENTASÅDISPONµVEISÅS«O�%$7&+ %XECUTAÅ2ÅEMÅPROCESSAMENTOÅPORÅLOTES�&203,/( #OMPILAÅARQUIVOSÅPARAÅUSARÅCOMÅ2�6+/,% #ONSTRºIÅ BIBLIOTECASÅ PARTILHADASÅ DOÅ SISTEMAÅ OPERATIVOÅ PARAÅ CARREGAMENTOÅDINªMICO�,167$// )NSTALAÅBIBLIOTECAS�5(029( 2EMOVEÅBIBLIOTECAS�EXLOG #ONSTRºIÅBIBLIOTECAS�FKHFN 6ERIFICAÅBIBLIOTECAS�5GFRQY #ONVERTEÅFICHEIROSÅDOÅFORMATOÅ2DÅPARAÅOUTROSÅFORMATOS�ÅINCLUINDOÅ(4-,�Å.ROFF�Å,!4%8�ÅTEXTOÅ!3#))ÅSEMÅFORMATO�ÅEÅFORMATOÅ3�
!P²NDICEÅ" %XECU¯«OÅDEÅ2 ���
5G�GYL #ONVERTEÅFICHEIROSÅDOÅFORMATOÅ2DÅPARAÅOÅFORMATOÅ$6)�0$&�5G�W[W #ONVERTEÅFICHEIROSÅDOÅFORMATOÅ2DÅPARAÅOÅFORMATOÅTEXTO�5GLQGH[ %XTRAIÅAÅINFORMA¯«OÅPARAÅOSŵNDICESÅDOSÅFICHEIROSÅ2D�6G�5G #ONVERTEÅFICHEIROSÅDEÅFORMATOÅ3ÅEMÅFORMATOÅ2D�!SÅPRIMEIRASÅCINCOÅAPLICA¯¼ESÅ�"!4#(�Å#/-0),%�Å3(,)"�Å).34!,,�Å2%-/6%	ÅPODEMÅSERÅEXECUTADASÅDIRECTAMENTEÅSEMÅUSARÅAÅOP¯«OÅ#-$�ÅISTOű�ÅNAÅFORMA�5�FRPDQGR�DUJXPHQWRV&A¯AÅOÅCOMANDO�5�&0'�FRPDQGR���KHOSPARAÅOBTERÅMAISÅINFORMA¯¼ESÅRELACIONADASÅCOMÅCADAÅUMAÅDESTASÅFERRAMENTAS�
!P²NDICEÅ" %XECU¯«OÅDEÅ2 ���
%�� ([HFXomR�GH�5�HP�DPELHQWH�0LFURVRIW�:LQGRZV/ÅPROCEDIMENTOÅDEÅINICIOÅEMÅ-ICROSOFTÅ7INDOWSűÅMUITOÅSIMILARÅAOÅDESCRITOÅPARAÅAMBIENTEÅ5.)8�Å MASÅ N«OÅ NECESSARIAMENTEÅ ID²NTICO�Å %XISTEMÅ DUASÅ VERS¼ESÅ DEÅ 2Å PARAÅ 7INDOWS�Å UMAÅBASEADAÅEMÅJANELASÅDOÅTIPOÅ-$)Å�CUJOÅPROGRAMAÅEXECUT©VELűÅ2GUI�EXE	ÅEÅOUTRAÅVERS«OÅDESTINADAÅAÅ CORRERÅ EMÅMODOÅ TERMINALÅ OUÅ JANELAÅ DEÅ$/3Å �CUJOÅ PROGRAMAÅ EXECUT©VELÅ ±Å2TERM�EXE�ÅMAISÅVOCACIONADAÅPARAÅPROCESSAMENTOÅPORÅLOTES	�%XISTEMÅV©RIASÅOP¯¼ESÅPARAÅCONTROLARÅOÅQUEÅOCORREÅAOÅINICIARÅEÅAOÅTERMINARÅUMAÅSESS«OÅDEÅ2�Å/ÅMECANISMOÅDEÅARRANQUEÅ�UTILIZEÅiHELP�3TARTUP	jÅPARAÅINFORMA¯«OÅMAISÅDETALHADA	űÅDESCRITOÅEMÅSEGUIDA�Å!SÅREFER²NCIASÅAOÅiDIRECTºRIOÅINICIALjÅ�HOME	ÅDEVEMÅSERÅCLARIFICADAS�ÅPOISÅESTAÅNO¯«OÅNEMÅSEMPREÅEST©ÅDEFINIDAÅEMÅ7INDOWS�Å3EÅAÅVARI©VELÅDEÅAMBIENTEÅ2?53%2 EST©ÅDEFINIDA�ÅESTAÅDEFINEÅQUALÅOÅDIRECTºRIOÅINICIAL�Å#ASOÅCONTR©RIO�ÅESTEűÅDEFINIDOÅPELAÅVARI©VELÅDEÅAMBIENTEÅ(/-%�ÅSEÅ EST©Å DEFINIDA�Å 3EÅ N«O�Å SER©Å DEFINIDOÅ PELASÅ VARI©VEISÅ (/-%$2)6% EÅ (/-%0!4( �EMÅAMBIENTEÅ7INDOWSÅ.4	�Å3EÅNENHUMAÅDESTASÅVARI©VEISÅESTIVERÅDEFINIDA�ÅENT«OÅOÅDIRECTºRIOÅINICIALűÅOÅDIRECTºRIOÅAÅPARTIRÅDOÅQUALÅSEÅINICIARÅOÅPROGRAMA�x !Å N«OÅ SERÅ QUEÅ SEÅ ESPECIFIQUEÅ AÅ OP¯«OÅ i��QR�HQYLURQj�Å 2Å PROCURAÅ OÅ FICHEIROÅi�5HQYLURQjÅNOÅDIRECTºRIOÅACTUAL�ÅN«OÅOÅENCONTRANDO�ÅPROCURA
OÅNOÅDIRECTºRIOÅINICIALÅDOÅUTILIZADOR�Å 3EÅ ENCONTRAÅ ALGUMÅ DESTESÅ ARQUIVOS�Å EXECUTA
OÅ EÅ DEFINEÅ ASÅ VARI©VEISÅ DEÅAMBIENTE�Å!SÅVARI©VEISÅS«OÅEXPORTADASÅAUTOMATICAMENTE�ÅDESDEÅQUEÅSEJAMÅESPECIFICADASÅUMAÅ PORÅ LINHA�Å EMÅ LINHASÅ DOÅ TIPOÅ iNOME�VALORj�Å !SÅ VARI©VEISÅ QUEÅ SEÅ PODEMÅ DEFINIRÅINCLUEMÅ 2?0!0%23):% �TAMANHOÅ PORÅ DEFEITOÅ PARAÅ OÅ PAPEL	�Å 2?02)-4#-$ �OÅCOMANDOÅDEÅIMPRESS«OÅPORÅÅDEFEITO	�Å2?,)"3 �PARAÅESPECIFICARÅOÅCONJUNTOÅDEÅDIRECTºRIOSÅCONTENDOÅASÅBIBLIOTECASÅDISPONµVEIS	�ÅEÅ2?63):% EÅÅ2?.3):% �VEJAÅADIANTE	�
x $EÅSEGUIDA�Å2ÅPROCURAÅOÅFICHEIROÅQUEÅDEFINEÅOÅPERFILÅDEÅINICIA¯«OÅGLOBAL�ÅAÅN«OÅSERÅQUEÅNAÅLINHAÅDEÅCOMANDOÅSEÅD²ÅAÅOP¯«OÅi��QR�VLWH�ILOHj�Å/ÅNOMEÅDESTEÅFICHEIROűÅDEFINIDOÅPELAÅVARI©VELÅ2?02/&),%�Å3EÅESTAÅVARI©VELÅN«OÅESTIVERÅDEFINIDA�űÅASSUMIDOÅOÅFICHEIROÅi�2
(/-%�ETC��2PROFILEj�
x 3EGUIDAMENTE�ÅAÅN«OÅSERÅQUEÅSEÅESPECIFIQUEÅAÅOP¯«OÅi��QR�LQLW�ILOHj�Å2ÅPROCURAÅUMÅFICHEIROÅ CHAMADOÅ i�2PROFILEjÅ NOÅ DIRECTºRIOÅ CORRENTE�Å OUÅ NOÅ DIRECTºRIOÅ DEÅ ENTRADAÅ DOÅUTILIZADORÅ�NESTAÅORDEM	�ÅEÅEXECUTA
O�x 3EÅEXISTEÅOÅ FICHEIROÅ i�2DATAjÅNOÅDIRECTºRIOÅCORRENTE�Å ±Å EXECUTADOÅ�SALVOÅSEÅTIVERÅDADOÅAÅOP¯«OÅi��QR�UHVWRUHj	�x &INALMENTE�ÅSEÅEXISTEÅUMAÅFUN¯«OÅDESIGNADAÅi�&IRST�	j�ÅEXECUTA
A�Å%STAÅFUN¯«O�ÅTALÅCOMOÅAÅÅFUN¯«OÅi�,AST�	jÅQUEűÅEXECUTADAÅAOÅSAIRÅDOÅPROGRAMA	ÅPODEÅSERÅDEFINIDAÅNOSÅFICHEIROSÅDEÅENTRADAÅOUÅNOÅFICHEIROÅi�2$ATAjÅATR©SÅMENCIONADOS�
!L±MÅ DESTASÅ ESPECIFICA¯¼ES�Å EXISTEMÅ OP¯¼ESÅ PARAÅ CONTROLARÅ AÅ MEMºRIAÅ DISPONµVELÅ PARAÅ AÅSESS«OÅ DEÅ2Å �VEJAÅ iHELP�-EMORY	jÅ PARAÅMAISÅ INFORMA¯«O	�Å2ÅUTILIZAÅUMÅMODELOÅDEÅMEMºRIAÅEST©TICO�Å )STOÅ SIGNIFICAÅ QUE�Å AOÅ INICIAR�Å OÅ SISTEMAÅ OPERATIVOÅ RESERVAÅ UMAÅ QUANTIDADEÅ FIXAÅ DEÅMEMºRIA�Å QUEÅ N«OÅ PODEÅ ALTERAR
SEÅ DURANTEÅ AÅ EXECU¯«O�Å !SSIM�Å PODEÅ ACONTECERÅ QUEÅ N«OÅ EXISTAÅ
!P²NDICEÅ" %XECU¯«OÅDEÅ2 ���
MEMºRIAÅSUFICIENTEÅEMÅDETERMINADOÅMOMENTOÅDAÅSESS«O�ÅPORÅEXEMPLOÅPARAÅCARREGARÅUMÅFICHEIROÅENORMEÅDEÅDADOS�Å!SÅOP¯¼ESÅi��QVL]HjÅEÅi��YVL]HjÅ�OUÅASÅVARI©VEISÅDEÅAMBIENTEÅi2?.3):%jÅEÅi2?63):%j	ÅPODEMÅUSAR
SEÅPARAÅCONTROLARÅAÅQUANTIDADEÅDEÅMEMºRIAÅDISPONµVELÅPARAÅOBJECTOSÅDEÅTAMANHOÅFIXOÅEÅVARI©VEL�!SÅOP¯¼ESÅQUEÅÅSEÅPODEMÅESPECIFICARÅNAÅÅLINHAÅDEÅCOMANDOÅS«O���YHUVLRQ -OSTRAÅAÅINFORMA¯«OÅDAÅVERS«OÅEÅCONTINUA���PGL��VGL��QR�PGL #ONTROLAÅ SEÅ2GUIÅ SER©Å EXECUTADOÅ COMOÅUMÅPROGRAMAÅ-$)Å �PORÅ DEFEITO	�Å ONDEÅCADAÅNOVA JANELAÅ ABERTAÅ EST©Å CONTIDAÅDENTROÅ DAÅ JANELAÅ PRINCIPAL�Å OUÅ COMOÅUMÅPROGRAMAÅ3$)�Å EMÅQUEÅ CADAÅ JANELAÅ �CONSOLA�Å GR©FICOSÅ EÅ RESULTADOS	Å APARECEÅDEÅMODOÅINDEPENDENTEÅNOÅESCRITºRIO���VDYH��QR�VDYH %SPECIFICAÅ SEÅDEVEÅ GUARDARÅ OUÅN«OÅOÅ ESPA¯O DEÅ TRABALHOÅAOÅ TERMINARÅAÅ SESS«O�Å%MÅMODOÅINTERACTIVO�ÅSEÅNADAÅSEÅESPECIFICAR�ÅOÅPROGRAMAÅPERGUNTAÅSEÅSEÅPRETENDEÅGUARDARÅOUÅN«OÅESTEÅESPA¯O�Å%MÅPROCESSAMENTOÅPORÅLOTE�űÅOBRIGATºRIOÅESPECIFICARÅUMAÅDESTASÅOP¯¼ES���UHVWRUH��QR�UHVWRUH %SPECIFICAÅ SEÅDEVEÅ OUÅN«OÅ RECUPERARÅ OÅ ESPA¯OÅDEÅ TRABALHOÅPREVIAMENTEÅGUARDADOÅ NOÅ ARQUIVOÅ i�2DATAjÅ NOÅ DIRECTºRIOÅ CORRENTE�Å 0ORÅ DEFEITO�Å ±ÅRECUPERADO���QR�VLWH�ILOH .«OÅCARREGAÅOÅPERFILÅGLOBALÅAOÅINICIARÅOÅPROGRAMA���QR�LQLW�ILOH .«OÅCARREGAÅOÅPERFILÅDOÅUTILIZADORÅAOÅINICIARÅOÅPROGRAMA���QR�HQYLURQ .«OÅ PROCURAÅ QUALQUERÅ DOSÅ ARQUIVOSÅ ATR©SÅMENCIONADOSÅ PARAÅ DEFINIRÅ ASÅVARI©VEISÅDEÅAMBIENTE���YDQLOOD #OMBINAÅ ASÅ OP¯¼ESÅ i��QR�VDYHj�Å i��QR�HQYLURQj�Å i��QR�VLWH�ILOHj�Åi��QR�LQLW�ILOHjÅEÅi��QR�UHVWRUHj��T��TXLHW��VLOHQW .«OűÅMOSTRADAÅAÅMENSAGEMÅINICIALÅDEÅiCOPYRIGHTj���VODYH %XECUTAÅ2ÅCOMÅOÅMµNIMOÅDEÅSAµDASÅPOSSµVEIS�Å��YHUERVH -OSTRAÅOÅM©XIMOÅDEÅSAµDASÅPOSSµVEIS���HVV 0REPARAÅ2TERMÅPARAÅUSOÅEMÅMODOÅ2
INFERIORÅEMÅ%33�
!P²NDICEÅ# %DITORÅDEÅCOMANDOS ���
$SrQGLFH�& (GLWRU�GH�FRPDQGRV
&�� 3UHOLPLQDUHV3EÅ AÅ BIBLIOTECAÅ DEÅ '.5Å READLINE EST©Å DISPONµVELÅ QUANDOÅ SEÅ INSTALAÅ EÅ CONFIGURAÅ 2Å EMÅAMBIENTEÅ5.)8�ÅFICAÅDISPONµVELÅUMÅEDITORÅDEÅCOMANDOSÅINTERNOÅQUEÅPERMITEÅRECUPERAR�ÅEDITARÅEÅVOLTARÅAÅEXECUTARÅASÅORDENSÅPREVIAMENTEÅUTILIZADAS�%STEÅEDITORÅPODEÅDESACTIVAR
SEÅÅCOMÅAÅOP¯«OÅÅi��QR�UHDGOLQHjÅAOÅINICIARÅOÅPROGRAMAÅ�OÅQUEÅPERMITEÅUTILIZARÅ%33�	�!Å VERS«OÅ PARAÅ -ICROSOFTÅ 7INDOWSÅ DISP¼EÅ DEÅ UMÅ EDITORÅ DEÅ COMANDOSÅ MAISÅ F©CIL�Å VEJAÅ OÅTºPICOÅi#ONSOLEjÅNOÅMENUÅi(ELPjÅDOÅPROGRAMAÅ2GUI�1UANDOÅ SEÅ UTILIZAÅ 2Å COMÅ ASÅ CAPACIDADESÅ DEÅ EDI¯«OÅ DEÅ READLINE�Å ASÅ OP¯¼ESÅ DESCRITASÅ DEÅSEGUIDAÅFICAMÅDISPONµVEIS�-UITASÅDASÅORDENSÅDOÅEDITORÅDEÅCOMANDOSÅUTILIZAMÅCARACTERESÅ#ONTROL EÅ-ETA�Å/SÅCARACTERESÅ#ONTROL�Å TAISÅ COMOÅ #ONTROL
M�Å OBT²M
SEÅ MANTENDOÅ CARREGADAÅ AÅ TECLAÅ �#42,�Å ENQUANTOÅ SEÅCARREGAÅAÅTECLAÅ�M��ÅEÅDEÅSEGUIDAÅSER©ÅREPRESENTADOÅPELAÅNOTA¯«OÅ#
M�Å/SÅCARACTERESÅ-ETA�ÅTAISÅCOMOÅ-ETA
B�ÅOBT²M
SEÅCARREGANDOÅAÅTECLAÅ�-%4!�ÅEÅDEÅSEGUIDAÅ�APºSÅSOLTAR	ÅAÅTECLAÅ�B��ÅEÅSER©ÅREPRESENTADOÅPELAÅNOTA¯«OÅ-
B�Å3EÅOÅTECLADOÅN«OÅTEMÅAÅTECLAÅ�-%4!�ÅPODEMÅOBTER
SEÅOSÅCARACTERESÅ-ETAÅCOMÅAÅSEQU²NCIAÅDEÅDUASÅTECLASÅQUEÅCOME¯AÅCOMÅAÅTECLAÅ%3#�Å)STOű�ÅPARAÅOBTERÅ-
B�ÅDEVER©ÅFAZERÅ�%3#�Å�B��!SÅSEQU²NCIASÅ%3#ÅTAMB±MÅPODEMÅREALIZAR
SEÅNOSÅTECLADOSÅCOMÅAÅTECLAÅ�-%4!��Å$EVEÅTER
SEÅEMÅATEN¯«OÅQUEÅOSÅCARACTERESÅ-ETAÅDISTINGUEMÅENTREÅMINÁSCULASÅEÅMAIÁSCULAS�&�� $Fo}HV�GH�HGLomR/ÅPROGRAMA 2ÅCONSERVAÅOÅHISTORIALÅDEÅCOMANDOSÅQUEÅÅSEÅEXECUTAM�ÅINCLUINDOÅASÅLINHASÅDEÅERRO�ÅOÅQUEÅPERMITEÅRECUPERARÅASÅLINHASÅDEÅCOMANDOSÅANTERIORES�ÅMODIFIC©
LASÅSEÅTALÅFOR NECESS©RIO�ÅEÅTORNARÅAÅEXECUT©
LASÅCOMOÅNOVASÅORDENS�Å.OÅESTILOÅDEÅEDI¯«OÅEMACSÅQUALQUERÅCARACTERÅQUEÅSEÅDIGITEűÅINSERIDOÅNAÅPOSI¯«OÅDOÅCURSOR�ÅARRASTANDOÅOSÅCARACTERESŨÅDIREITAÅDOÅCURSOS�Å.OÅESTILOÅDEÅEDI¯«OÅVIÅOÅMODOÅDEÅINSER¯«OÅDEÅCARACTERESűÅINICIADOÅPELAÅSEQU²NCIAÅ-