Apostila Introdução ao R (Português)
117 pág.

Apostila Introdução ao R (Português)


DisciplinaBioestatística I4.663 materiais34.969 seguidores
Pré-visualização33 páginas
SEÅQUEÅOÅPROMPTÅDOÅSISTEMAÅOPERATIVOÅ5.)8űÅk\ufffdl\ufffd0ARAÅ UTILIZARÅ2Å PELAÅ PRIMEIRAÅ VEZ\ufffdÅ EMÅAMBIENTEÅ5.)8\ufffdÅ O PROCEDIMENTOÅ RECOMENDADOÅ ±Å OÅSEGUINTE\ufffd
\ufffd )NTRODU¯«OÅEÅPRELIMINARES \ufffd
\ufffd\ufffd #RIEÅUMÅSUBDIRECTºRIO\ufffdÅPORÅEXEMPLOÅCOMÅOÅNOMEÅkTRABALHOl\ufffdÅPARAÅGUARDARÅOSÅARQUIVOSÅDEÅDADOSÅQUEÅVAIÅAÅUTILIZARÅCOMÅ2\ufffdÅ%STEÅSER©ÅOÅDIRECTºRIOÅDEÅTRABALHOÅCADAÅVEZÅQUEÅUTILIZEÅ2ÅPARAÅESTEÅPROBLEMAÅCONCRETO\ufffd\ufffd\ufffdPNGLU WUDEDOKR\ufffd\ufffdFG\ufffdWUDEDOKR\ufffd\ufffd )NICIEÅ2ÅCOMÅAÅORDEMÅOUÅCOMANDO\ufffd\ufffd5\ufffd\ufffd !ÅPARTIRÅDESTEÅMOMENTOÅEST©ÅEMÅCONDI¯¼ESÅDEÅUSARÅOSÅCOMANDOSÅDEÅ2Å\ufffdCOMOÅSEÅVER©ÅEMÅSEGUIDA	\ufffd\ufffd 0ARAÅSAIRÅDEÅ2ÅOÅCOMANDOű!\ufffdT\ufffd\ufffd/ÅPROGRAMAÅPERGUNTAR©ÅSEÅPRETENDEÅGUARDARÅOSÅDADOSÅDESTAÅSESS«O\ufffdÅ0ODEÅRESPONDERÅYES\ufffdSIM	\ufffdÅNO \ufffdN«O	ÅOUÅCANCEL \ufffdCANCELAR	ÅPRIMINDOÅASÅTECLASÅY\ufffdÅN OUÅC\ufffdÅDEÅMODOÅAÅQUEÅGUARDEÅOSÅDADOS\ufffdÅN«OÅGUARDEÅOSÅDADOSÅANTESÅDEÅSAIRÅOUÅVOLTARÅAOÅAMBIENTEÅ2\ufffdÅRESPECTIVAMENTE\ufffdÅ3EÅOPTARÅPORÅGUARDARÅOSÅDADOS\ufffdÅESTESÅESTAR«OÅDISPONµVEISÅPARAÅAÅSESS«OÅSEGUINTE\ufffd!SÅSESS¼ESÅSEGUINTESÅS«OÅMAISÅF©CEIS\ufffd\ufffd\ufffd -UDEÅPARAÅOÅDIRECTºRIOÅDEÅTRABALHO\ufffd\ufffd\ufffdFG\ufffdWUDEDOKR\ufffd\ufffd5\ufffd\ufffd 5SEÅOSÅCOMANDOSÅPRETENDIDOSÅDEÅ2\ufffdÅEÅTERMINEÅAÅSESS«OÅCOMÅT\ufffd\ufffd\ufffdÅGUARDANDOÅOUÅN«OÅOSÅDADOS\ufffdÅCONFORMEÅPRETENDER\ufffd/Å PROCEDIMENTOÅ PARAÅ USARÅ 2Å EMÅ AMBIENTEÅ7INDOWSÅ ±Å BASICAMENTEÅ OÅMESMO\ufffdÅ #RIEÅ UMAÅPASTAÅOUÅDIRECTºRIOÅPARAÅDIRECTºRIOÅDEÅTRABALHOÅ\ufffdPORÅEXEMPLOÅC\ufffd<PROGRAMAS<2<TRABALHO	ÅEÅDEFINAÅESTEÅDIRECTºRIOÅNOÅCAMPOÅk)NICIARÅEMlÅDOÅATALHOÅPARAÅ2ÅNOÅ!MBIENTEÅDEÅ4RABALHO\ufffdÅ0ARAÅINICIARÅ2\ufffdÅBASTEÅFAZERÅDUPLOÅCLIQUEÅNOŵCONE\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 8PD\ufffdVHVVmR\ufffdGH\ufffdLQWURGXomR2ECOMENDA
SEÅ AOSÅ UTILIZADORESÅ PRINCIPIANTESÅ QUEÅ DESEJEMÅ FAZERÅ UMAÅ ABORDAGEMÅPR±VIAÅ AOÅESTILOÅDEÅFUNCIONAMENTOÅDEÅ2\ufffdÅQUEÅREALIZEMÅAÅSESS«OÅDEÅINTRODU¯«OÅAPRESENTADAÅNOÅ!P²NDICEÅ!Å;5MÅEXEMPLOÅDEÅSESS«O=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd $MXGD\ufffdVREUH\ufffdIXQo}HV\ufffdH\ufffdFDSDFLGDGHV2ÅDISP¼EÅDEÅUMAÅROTINAÅDEÅAJUDAÅSIMILARÅAOÅCOMANDOÅMAN DOÅ5.)8\ufffdÅ0ARAÅOBTERÅINFORMA¯«OÅSOBREÅUMAÅFUN¯«OÅCONCRETA\ufffdÅPORÅEXEMPLOÅSOLVE\ufffdÅOÅCOMANDOű\ufffd!\ufffdKHOS\ufffdVROYH\ufffdOU\ufffdÅALTERNATIVAMENTE\ufffd!\ufffd&quot;VROYH#OMÅASÅFUN¯¼ESÅEÅCAPACIDADESÅESPECIFICADASÅPORÅCARACTERESÅESPECIAIS\ufffdÅOÅARGUMENTOÅDEVER©ÅSERÅESCRITOÅENTREÅASPAS\ufffdÅFORMANDOÅUMAÅkCADEIAÅDEÅCARACTERESl\ufffd
\ufffd )NTRODU¯«OÅEÅPRELIMINARES \ufffd
!KHOS\ufffd³>>³\ufffd4ANTOÅ SEÅPODEMÅUSARÅASPASÅ \ufffdkTEXTOl	ÅCOMOÅAPºSTROFOSÅ \ufffdiTEXTOj	\ufffdÅ0ORÅUNIFORMIZA¯«O\ufffdÅNESTASÅNOTASÅUSAR
SE
«OÅASPAS\ufffdÅ3EÅHOUVERÅNECESSIDADEÅDEÅUTILIZARÅASPASÅDENTREÅDEÅUMAÅFRASE\ufffdÅRECOMENDA
SEÅQUEÅSEÅUSEÅASPASÅNOÅEXTERIORÅEÅAPºSTROFOSÅNOÅINTERIORÅDAÅFRASE\ufffdÅCOMOÅNOÅEXEMPLO\ufffd!\ufffdSULQW\ufffd³'LVVH\ufffdµERP\ufffdGLD¶\ufffdH\ufffdIRL\ufffdVH´\ufffd%MÅMUITASÅVERS¼ESÅDEÅ2ÅEST©ÅDISPONµVELÅAJUDAÅEMÅFORMATOÅ(4-,\ufffdÅEXECUTANDOÅOÅCOMANDO\ufffd!\ufffdKHOS\ufffdVWDUW\ufffd\ufffdQUEÅ INICIAR©Å UMÅ BROWSERÅ 7EBÅ \ufffdNETSCAPE EMÅ 5.)8	Å QUEÅ PERMITEÅ AÅ LEITURAÅ DEÅ P©GINASÅ COMÅHIPERTEXTO\ufffdÅ%MÅ5.)8\ufffdÅASÅORDENSÅDEÅAJUDAÅPOSTERIORESÅSER«OÅENVIADASÅPARAÅOÅSISTEMAÅDEÅAJUDAÅEMÅFORMATOÅ(4-,\ufffd!SÅVERS¼ESÅ2ÅEMÅ7INDOWSÅDISP¼EMÅDEÅOUTROSÅSISTEMASÅOPCIONAISÅDEÅAJUDA\ufffdÅ5TILIZE\ufffd!\ufffd&quot;KHOSPARAÅOBTERÅINFORMA¯¼ESÅADICIONAIS\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd &RPDQGRV\ufffdGH\ufffd5\ufffd\ufffd0DL~VFXODV\ufffdH\ufffdPLQ~VFXODV4ECNICAMENTE\ufffdÅ2űÅUMAÅLINGUAGEMÅDEÅEXPRESS¼ES COMÅREGRASÅDEÅSINTAXEÅMUITOÅSIMPLES\ufffdÅ&AZÅAÅDISTIN¯«OÅ ENTREÅMAIÁSCULASÅ EÅMINÁSCULAS\ufffdÅ COMOÅ TODOSÅ OSÅ SISTEMASÅ DESENVOLVIDOSÅ EMÅ5.)8\ufffdÅ DEÅMODOÅ QUEÅ OSÅ CARACTERESÅ !Å EÅ A S«OÅ ENTENDIDOSÅ COMOÅ SENDOÅ SµMBOLOSÅ DIFERENTES\ufffdÅ REFERINDO
SEÅPORTANTOÅAÅVARI©VEISÅDIFERENTES\ufffd/SÅ COMANDOSÅ OUÅ ORDENSÅ ELEMENTARESÅ CONSISTEMÅ DEÅ EXPRESS¼ES OUÅ DEÅ ASSIGNA¯¼ES\ufffdÅ 3EÅ UMAÅORDEMÅ OUÅ COMANDOÅ ±Å UMAÅ EXPRESS«O\ufffdÅ OÅ SEUÅ VALORÅ ±Å CALCULADOÅ EÅ VISUALIZADO\ufffdÅ PERDENDO
SEÅ DEÅSEGUIDA\ufffdÅ5MAÅASSIGNA¯«OÅOUÅATRIBUI¯«OÅPELOÅCONTR©RIO\ufffdÅCALCULAÅAÅEXPRESS«OÅEÅATRIBUIÅOUÅASSIGNAÅOÅRESULTADOÅ\ufffdQUEÅN«OűÅMOSTRADOÅAUTOMATICAMENTE	ÅAÅUMAÅVARI©VEL\ufffdÅ/SÅCOMANDOSÅS«OÅSEPARADOSÅPORÅPONTOÅEÅVµRGULAÅ\ufffd\ufffd	\ufffdÅOUÅS«OÅENTRADOSÅEMÅNOVAÅLINHA\ufffdÅ0ODEMÅAGRUPAR
SE\ufffdÅDENTROÅDEÅCHAVETASÅ \ufffdi[iÅ \ufffd\ufffd\ufffdÅ i]j	\ufffdÅV©RIOSÅ COMANDOSÅELEMENTARESÅNUMAÅEXPRESS«OÅMAISÅCOMPLEXA\ufffdÅ 0ODEMÅ INSERIR
SEÅ COMENT©RIOS\ufffdÅ EMÅ QUALQUERÅ COMANDO\ufffd\ufffdÅ COME¯ANDOÅ COMÅ OÅ CARACTERÅCARDINALÅ \ufffdi\ufffdj	\ufffdÅ 3EÅ AOÅ TERMINARÅ UMAÅ LINHA\ufffdÅ OÅ COMANDOÅ N«OÅ EST©Å SINTACTICAMENTEÅ COMPLETO\ufffdÅ 2ÅMOSTRAÅOÅSµMBOLOÅDEÅCONTINUA¯«OÅDEÅCOMANDO\ufffdÅQUEÅPORÅDEFEITOűÅOÅSµMBOLO\ufffd\ufffdNAÅ LINHAÅ SEGUINTEÅ EÅ NASÅ SUCESSIVASÅ EÅ CONTINUAÅ AÅ LERÅ AT±Å QUEÅ ORDEMÅ ESTEJAÅ SINTACTICAMENTEÅCOMPLETA\ufffdÅ %STEÅ SµMBOLOÅ DEÅ CONTINUA¯«OÅ PODEÅ SERÅ ALTERADO\ufffdÅ 0ORÅ CONVEN¯«OÅ NESTASÅ NOTASÅ SER©ÅOMITIDOÅOÅSµMBOLOÅEÅAÅCONTINUA¯«OÅDOÅCOMANDOűÅINDICADAÅPELOÅAVAN¯OÅDAÅLINHA\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 5HFXSHUDomR\ufffdH\ufffdFRUUHFomR\ufffdGH\ufffdFRPDQGRV\ufffdDQWHULRUHV%MÅAMBIENTEÅ7INDOWSÅEÅEMÅMUITASÅVERS¼ESÅSOBÅ5.)8\ufffdÅ2ÅPERMITEÅRECUPERARÅEÅEXECUTARÅOSÅCOMANDOSÅANTERIORES\ufffdÅ!SÅSETASÅVERTICAISÅDOÅTECLADOÅPODEMÅUSAR
SEÅPARAÅPERCORRERÅOÅHISTºRICOÅDOSÅ
\ufffd /SÅCOMENT©RIOSÅN«OÅPODEMÅINSERIR
SEÅDENTROÅDEÅCADEIASÅDEÅCARACTERES\ufffdÅNEMÅNOÅINTERIORÅDAÅLISTAÅDEÅARGUMENTOSÅDEÅUMAÅFUN¯«O\ufffd
\ufffd )NTRODU¯«OÅEÅPRELIMINARES \ufffd
COMANDOS EXECUTADOS\ufffdÅ 1UANDOÅ SEÅ TIVERÅ RECUPERADOÅ OÅ COMANDOÅ PRETENDIDO\ufffdÅ PODEMÅ USAR
SEÅ ASÅSETASÅ HORIZONTAISÅ PARAÅ DESLOCARÅ OÅ CURSORÅ AOÅ LONGOÅ DAÅ LINHAÅ DE COMANDO\ufffdÅ PODEMÅ ELIMINAR
SEÅCARACTERESÅ COMÅ AÅ TECLAÅ \ufffd$%,\ufffd\ufffdÅ OUÅ ADICIONARÅ MAISÅ CARACTERES\ufffdÅ .OÅ !P²NDICEÅ # ;/Å EDITORÅ DEÅCOMANDOS=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅSER«OÅDADOSÅMAISÅPORMENORES\ufffd!ÅRECUPERA¯«OÅDEÅCOMANDOSÅEÅASÅCAPACIDADESÅDEÅEDI¯«OÅEMÅAMBIENTEÅ5.)8ÅS«OÅFACILMENTEÅCONFIGUR©VEIS\ufffdÅ0ODEÅ OBTERÅMAISÅ INFORMA¯«OÅSOBREÅESTEÅASSUNTOÅCONSULTANDOÅOÅMANUALÅDEÅ5.)8ÅSOBREÅREADLINE \ufffd\ufffd\ufffdPDQ\ufffdUHDGOLQH	
4AMB±MÅPODEÅUTILIZARÅOÅEDITORÅDEÅTEXTOÅEMACS \ufffdVIAÅk%33l\ufffdÅ%MACSÅ3PEAKSÅ3TATISTICS	\ufffdÅPARAÅTRABALHARÅMAISÅ COMODAMENTEÅ DEÅMODOÅ INTERACTIVOÅ COMÅ2\ufffdÅ6EJAÅ AÅ SEC¯«OÅ k2Å ANDÅ %MACSlÅ EMÅk4HEÅ2ÅSTATISTICALÅSISTEMÅ&!1l\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd ([HFXomR\ufffdGH\ufffdXP\ufffd ILFKHLUR\ufffdGH\ufffdFRPDQGRV\ufffdH\ufffdUH\ufffdGLUHFFLRQDPHQWR\ufffdGD\ufffdVDtGD3EÅ OSÅ COMANDOSÅ EST«OÅ GUARDADOSÅ NUMÅ FICHEIROÅ EXTERNO\ufffdÅ PORÅ EXEMPLOÅ iCOMMANDS\ufffd2jÅLOCALIZADOÅNOÅDIRECTºRIOÅDEÅTRABALHO\ufffdÅPODEMÅSERÅEXECUTADOSÅNUMAÅSESS«OÅDEÅ2ÅCOMÅOÅCOMANDO!\ufffdVRXUFH\ufffd³FRPPDQGV\ufffd5´\ufffd%MÅ AMBIENTEÅ7INDOWS\ufffdÅ OÅ COMANDOÅ SOURCE EST©Å DISPONµVELÅ DENTROÅ DOÅ MENUÅ &ILE\ufffdÅ OP¯«OÅ3OURCEÅ2ÅCODE\ufffdÅ
!ÅFUN¯«OÅSINK!\ufffdVLQN\ufffd³UHFRUG\ufffdOLVW´\ufffdREDIRECCIONAÅ TODASÅ ASÅ SAµDASÅ DAÅ CONSOLAÅ SUBSEQUENTESÅ PARAÅ OÅ ARQUIVOÅ EXTERNOÅ iRECORD\ufffdLISTj\ufffdÅ /ÅCOMANDO\ufffd!\ufffdVLQN\ufffd\ufffdREDIRECCIONAÅNOVAMENTEÅAÅSAµDAÅNOVAMENTEÅPARAÅAÅCONSOLA\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd *XDUGDU\ufffdH\ufffdHOLPLQDU\ufffdGH\ufffdREMHFWRV!SÅ ENTIDADESÅ CRIADASÅ EÅ MANUSEADASÅ PORÅ 2Å DESIGNAM
SEÅ PORÅ OBJECTOS\ufffdÅ %STESÅ PODEMÅ SERÅVARI©VEIS\ufffdÅ VECTORESÅ OUÅ MATRIZESÅ DEÅ NÁMEROS\ufffdÅ CADEIASÅ DEÅ CARACTERES\ufffdÅ FUN¯¼ES\ufffdÅ OUÅ MAISÅGENERICAMENTEÅESTRUTURASÅMAISÅCOMPLEXASÅCONSTRUµDASÅAÅPARTIRÅDEÅDESTESÅELEMENTOSÅMAISÅSIMPLES\ufffd$URANTEÅUMAÅSESS«OÅDEÅ2\ufffdÅOSÅOBJECTOSÅS«OÅCRIADOSÅEÅGUARDADOSÅPORÅNOMESÅ\ufffdESTEÅASSUNTOÅSER©ÅDISCUTIDOÅMAISÅEMÅPORMENORÅNAÅPRºXIMAÅSESS«O	\ufffdÅ/ÅCOMANDO\ufffd!\ufffdREMHFWV\ufffd\ufffdD©ÅAÅLISTAÅDOSÅNOMESÅDOSÅOBJECTOSÅPRESENTEMENTEÅGUARDADOSÅPORÅ2\ufffdÅ0ARAÅOÅMESMOÅEFEITOÅTAMB±MÅSEÅPODEÅUSARÅOÅCOMANDO\ufffd!\ufffdOV\ufffd\ufffd/Å CONJUNTOÅ DEÅ OBJECTOSÅ ACTUALMENTEÅ GUARDADOSÅ PORÅ 2Å DESIGNA
SEÅ PORÅ ESPA¯OÅ DEÅ TRABALHO\ufffdiWORKSPACEj	\ufffd0ARAÅELIMINARÅOBJECTOSÅUSA
SEÅOÅCOMANDOÅRM\ufffdÅCOMOÅPORÅEXEMPLO\ufffd!\ufffdUP\ufffd[\ufffd\ufffd\\ufffd\ufffd]\ufffd\ufffdWLQWD\ufffd\ufffdFKDSDUUR\ufffd\ufffdWHPSRUDO\ufffd\ufffdEDUUD\ufffd
\ufffd )NTRODU¯«OÅEÅPRELIMINARES \ufffd
QUEÅELIMINAÅOSÅOBJECTOSÅDESIGNADOSÅPELOSÅNOMESÅX\ufffdÅY\ufffdÅZ\ufffdÅTINTA\ufffdÅCHAPARRO\ufffdÅTEMPORAL\ufffdÅBARRA\ufffd4ODOSÅ OSÅ OBJECTOSÅ CRIADOSÅ NUMAÅ SESS«OÅ DEÅ TRABALHOÅ EMÅ 2Å PODEMÅ SERÅ DEFINITIVAMENTEÅGUARDADOSÅÅNUMÅARQUIVO\ufffdÅAÅFIMÅDEÅSEREMÅUSADOSÅEMÅSESS¼ESÅFUTURAS\ufffdÅ.OÅFINALÅDEÅCADAÅSESS«O\ufffdÅAOÅDARÅAÅORDEMÅDEÅENCERRARÅ\ufffdCOMANDOÅT\ufffd\ufffd	\ufffdűÅDADAÅAÅOPORTUNIDADEÅPARAÅGUARDARÅTODOSÅOSÅOBJECTOSÅACTUALMENTEÅDISPONµVEIS\ufffdÅ#ASOÅOÅUTILIZADORÅOPTEÅPORÅGUARDAR AÅSESS«O\ufffdÅOSÅOBJECTOSÅS«OÅGUARDADOSÅNUMÅFICHEIROÅCOMÅOÅNOMEÅi\ufffd2DATAj\ufffd NOÅDIRECTºRIOÅCORRENTE\ufffd
1UANDOÅ2űÅINICIADOÅPOSTERIORMENTE\ufffdÅOÅESPA¯OÅDEÅTRABALHOÅGUARDADOűÅRECUPERADO\ufffdÅTORNANDOÅDISPONµVEISÅOSÅOBJECTOSÅEÅOÅHISTORIALÅDEÅCOMANDOSÅGUARDADOSÅNESSEÅFICHEIRO\ufffd•ÅRECOMEND©VELÅQUEÅSEÅUTILIZEMÅDIRECTºRIOSÅDEÅ TRABALHOÅDISTINTOSÅPARAÅASÅDIVERSASÅAN©LISESÅEFECTUADASÅEMÅ2\ufffdŕÅFREQUENTEÅQUEÅCRIARÅOBJECTOSÅCOMÅOSÅNOMESÅGEN±RICOSÅTAISÅCOMOÅX\ufffdÅY\ufffdÅZ\ufffdÅETC\ufffd\ufffdÅDURANTEÅUMAÅSESS«O\ufffdÅ%STESÅNOMESÅPODEMÅSERÅSUGESTIVOSÅDURANTEÅAÅSESS«OÅONDEÅS«OÅCRIADOS\ufffdÅMASÅSER©ÅEXTREMAMENTEÅDIFµCILÅASSOCIARÅNOMESÅDESTEÅTIPOÅAÅOBJECTOSÅQUANDOÅSEÅREALIZEMÅV©RIASÅAN©LISESÅNOÅMESMOÅDIRECTºRIO\ufffd
\ufffd 3EÅOÅNOMEÅDEÅARQUIVOÅCOME¯AÅPORÅPONTO\ufffdÅESTEÅFICAÅINVISµVELÅPARAÅAÅLISTAGEMÅNORMALÅEMÅ5.)8\ufffd