Apostila Introdução ao R (Português)
117 pág.

Apostila Introdução ao R (Português)


DisciplinaBioestatística I4.631 materiais34.890 seguidores
Pré-visualização33 páginas
\ufffdÅCOMOÅSEÅVER©ÅPOSTERIORMENTE\ufffd
.UMAÅORDEMÅDEÅASSIGNA¯«O\ufffdÅTAMB±MÅSEÅPODEÅ INDEXARÅAÅVARI©VELÅOUÅVECTOR ¨ÅQUALÅ IR«OÅSERÅASSIGNADOSÅVALORES\ufffdÅNESTEÅCASO\ufffdÅAÅATRIBUI¯«OÅDEÅVALORESÅREALIZA
SEÅAPENAS AOSÅELEMENTOSÅINDEXADOS\ufffdÅ!Å EXPRESS«OÅ DEVEÅ SERÅ DAÅ FORMAÅ VECTOR;VECTOR?µNDICE=Å J©Å QUEÅ AÅ UTILIZA¯«OÅ DEÅ UMAÅ EXPRESS«OÅARBITR©RIAÅEMÅVEZÅDOÅNOMEÅDOÅVECTORÅN«OÅFARIAÅSENTIDOÅNESTEÅCONTEXTO\ufffd/ÅVECTOR AOÅQUALÅSEÅIR«OÅATRIBUIRÅVALORESÅDEVEÅSERÅDAÅMESMAÅDIMENS«OÅDOÅVECTORÅDEŵNDICES\ufffdÅEÅ NOÅ CASOÅ DEÅ SEÅ TRATARÅ DEÅ UMÅ VECTORÅ INDEXADOÅ LºGICOÅ TEMÅ DEÅ SERÅ DOÅMESMOÅ COMPRIMENTOÅ DOÅVECTORÅQUEÅINDEXA\ufffdÅ0ORÅEXEMPLO\ufffd!\ufffd[>LV\ufffdQD\ufffd[\ufffd@\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdSUBSTITUIÅQUALQUERÅELEMENTOÅDEÅXÅN«OÅDEFINIDOÅPELOÅVALORÅ\ufffd\ufffdÅE\ufffd!\ufffd\>\\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd@\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\>\\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd@FAZÅOÅMESMOÅQUE\ufffd!\ufffd\\ufffd\ufffd\ufffd DEV\ufffd\\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd &ODVVHV\ufffdGH\ufffdREMHFWRV/SÅVECTORESÅ S«OÅO TIPOÅMAISÅ IMPORTANTEÅDEÅOBJECTOSÅ EMÅ2\ufffdÅMASÅH©ÅV©RIOSÅOUTROSÅ TIPOSÅDEÅOBJECTOSÅAOSÅQUAISÅNOSÅREFERIREMOSÅDEÅMANEIRAÅMAISÅFORMALÅNOSÅPRºXIMOSÅCAPµTULOS\ufffdx -ATRIZES OU\ufffdÅMAISÅGENERICAMENTE\ufffdÅVARI©VEISÅINDEXADAS \ufffdi!RRAYSj	ÅS«OÅAÅGENERALIZA¯«OÅMULTI
DIMENSIONALÅDOSÅVECTORES\ufffdÅ$EÅFACTO\ufffdÅS«OÅVECTORESÅQUEÅPODEMÅSERÅINDEXADOSÅPORÅDOISÅOUÅMAISŵNDICES\ufffdÅQUEÅCORRESPONDEMÅAÅOUTRASÅTANTASÅDIMENS¼ES\ufffdÅEÅQUEÅSER«OÅVISUALIZADASÅDEÅMODOÅESPECIAL\ufffdÅ6EJA
SEÅ#APµTULOÅ\ufffdÅ;6ARI©VEISÅINDEXADAS\ufffdÅ-ATRIZES=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffdx /SÅ FACTORES S«OÅ ESTRUTURASÅ DEÅ DADOSÅ QUEÅ SERVEMÅPARAÅ REPRESENTARÅ DADOSÅ CATEGºRICOS\ufffdÅ6EJA
SEÅ#APµTULOÅ\ufffdÅ;&ACTORES=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffdx !SÅLISTAS S«OÅFORMASÅGERAISÅDEÅVECTORESÅEMÅQUEÅOSÅDIVERSOSÅELEMENTOSÅN«OÅNECESSITAMÅDEÅSERÅ DOÅMESMOÅ TIPO\ufffdÅ EÅ QUEÅMUITASÅ VEZESÅ S«O\ufffdÅ PORÅ SUAÅVEZ\ufffdÅ VECTORESÅ OUÅ LISTAS\ufffdÅ!SÅ LISTASÅPOSSIBILITAMÅUMÅMODOÅCONVENIENTEÅDEÅAPRESENTARÅOSÅRESULTADOSÅDEÅC©LCULOSÅESTATµSTICOS\ufffdÅ6EJA
SEÅ3EC¯«OÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅ;,ISTAS=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffdx !SÅ FOLHASÅ DEÅ DADOS \ufffdkDATA FRAMESl	Å S«OÅ ESTRUTURASÅ EMÅ FORMAÅ DEÅ TABELAÅ DOÅ TIPOÅMATRICIAL\ufffdÅNASÅQUAISÅASÅCOLUNASÅPODEMÅSERÅDEÅDIFERENTESÅTIPOS\ufffdÅ!SÅTABELASÅDEÅDADOSÅS«OÅAPROPRIADASÅ PARAÅ REPRESENTARÅ MATRIZESÅ DEÅ DADOS\ufffdÅ EMÅ QUEÅ CADAÅ LINHAÅ SEÅ REFEREÅ AÅ UMAÅUNIDADEÅDEÅOBSERVA¯«OÅOUÅINDIVµDUOÅEÅASÅCOLUNASÅREPRESENTAMÅASÅVARI©VEISÅOBSERVADAS\ufffdÅEÅQUEÅ PODEMÅ SERÅ NUM±RICASÅ OUÅ ALFANUM±RICAS\ufffdÅ -UITOSÅ RESULTADOSÅ EXPERIMENTAISÅ S«OÅFACILMENTEÅREPRESENTADOSÅNUMAÅTABELAÅDEÅDADOS\ufffdÅOSÅTRATAMENTOSÅS«OÅVARI©VEISÅCATEGºRICASÅEÅASÅVARI©VEISÅRESPOSTAÅS«OÅVARI©VEISÅNUM±RICAS\ufffdÅ3EC¯«OÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅ;4ABELASÅDEÅDADOS=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffdx !SÅ FUN¯¼ES S«OÅ ELASÅ PRºPRIASÅ CONSIDERADASÅ EMÅ 2Å COMOÅ OBJECTOS\ufffdÅ QUEÅ PODEMÅ SERÅGUARDADOSÅNOÅESPA¯OÅDEÅTRABALHO\ufffdÅ$ESTEÅMODO\ufffdÅOÅUTILIZADORÅPODEÅDESENVOLVERÅEÅGUARDARÅ
\ufffd #©LCULOSÅSIMPLES\ufffdÅ.ÁMEROSÅEÅVECTORES \ufffd\ufffd
ASÅSUASÅPRºPRIASÅFUN¯¼ES\ufffdÅAMPLIANDOÅASÅCAPACIDADESÅDEÅ2\ufffdÅ6EJA
SEÅ#APµTULOÅ\ufffd\ufffdÅ;$EFINAÅASÅSUASÅPRºPRIASÅFUN¯¼ES=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffdÅ /BJECTOS\ufffdÅMODOSÅEÅATRIBUTOS \ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd 2EMHFWRV\ufffd\ufffdPRGRV\ufffdH\ufffdDWULEXWRV
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd $WULEXWRV LQWUtQVHFRV\ufffd\ufffdPRGR\ufffdH\ufffdGLPHQVmR!SÅENTIDADESÅQUEÅ2ÅMANIPULAÅDESIGNAM
SEÅPORÅOBJECTOS\ufffdÅ%XEMPLOSÅDEÅOBJECTOSÅS«OÅVECTORESÅDEÅVALORESÅREAIS\ufffdÅVECTORESÅDEÅNÁMEROSÅCOMPLEXOS\ufffdÅVECTORESÅDEÅVALORESÅLºGICOSÅEÅVECTORESÅDEÅCADEIASÅDEÅ CARACTERESÅ \ufffdOUÅ VECTORESÅ ALFANUM±RICOS	\ufffdÅ %STESÅ OBJECTOSÅ S«OÅ DESIGNADOSÅ PORÅ ESTRUTURASÅiATºMICASj\ufffdÅPOISÅOSÅSEUSÅELEMENTOSÅS«OÅTODOSÅDOÅMESMOÅTIPO\ufffdÅOUÅMODO\ufffdÅNOMEADAMENTEÅNUM±RICO\ufffd\ufffdÅCOMPLEXO\ufffdÅLºGICO OUÅALFANUM±RICO\ufffdÅRESPECTIVAMENTE\ufffd/SÅVECTORESÅDEVEMÅTERÅTODOSÅOSÅSEUSÅVALORESÅDOÅMESMOÅMODO\ufffdÅLºGICO\ufffdÅNUM±RICO\ufffdÅCOMPLEXO OUÅALFANUM±RICO\ufffdÅ)STOű\ufffdÅUMÅVECTOR N«OÅPODEÅSERÅAMBµGUOÅEMÅRELA¯«OÅAOÅTIPOÅDEÅVALORESÅQUEÅCONT±M\ufffdÅ!ÅÁNICAÅ EXCEP¯«OÅAÅESTAÅREGRAűÅQUEÅTODOSÅOSÅTIPOSÅDEÅVECTORESÅPODEMÅCONTERÅOÅVALORÅESPECIALÅ.! PARAÅELEMENTOSÅN«OÅDEFINIDOS\ufffdÅ-ESMOÅQUEÅUMÅVECTORÅESTEJAÅVAZIO\ufffdÅTEMÅNAÅMESMAÅUMÅMODO\ufffdÅ0ORÅEXEMPLO\ufffdÅUMÅVECTORÅALFANUM±RICOÅVAZIOÅAPARECEÅCOMOÅCHARACTER\ufffd\ufffd	 EÅUMÅVECTORÅNUM±RICOÅVAZIOÅCOMOÅNUMERIC\ufffd\ufffd	\ufffd
!SÅLISTASÅMANUSEADASÅPORÅ2ÅS«OÅDOÅMODOÅLIST\ufffdÅ%STASÅS«OÅSEQU²NCIASÅORDENADASÅDEÅOBJECTOS\ufffdÅCADAÅQUALÅPODEÅSERÅDEÅMODOÅDISTINTO\ufffdÅ!SÅLISTASÅS«OÅDESIGNADASÅPORÅESTRUTURASÅiRECURSIVASj\ufffdÅEMÅVEZÅDEÅiATºMICASj\ufffdÅPOISÅOSÅSEUSÅELEMENTOSÅPODEMÅSERÅOUTRASÅLISTAS\ufffd!SÅ OUTRASÅ ESTRUTURASÅ iRECURSIVASjÅ S«OÅ ASÅ FUN¯¼ESÅ CUJOÅMODOÅ ±Å kFUNCTIONlÅ EÅ ASÅ EXPRESS¼ESÅCOMÅMODOÅkEXPRESSIONl\ufffdÅ/ÅMODOÅFUN¯«OÅENGLOBAÅASÅFUN¯¼ESÅQUEÅFAZEMÅPARTEÅDOÅSISTEMAÅ2ÅBEMÅCOMOÅASÅFUN¯¼ESÅDEFINIDASÅPELOÅUTILIZADOR\ufffdÅQUEÅSER«OÅDISCUTIDASÅPOSTERIORMENTE\ufffdÅ/SÅOBJECTOSÅCUJOÅMODOűÅEXPRESS«OÅCONSTITUEMÅUMÅMºDULOÅAVAN¯ADOÅDEÅ2\ufffdÅQUEÅN«OÅSER©ÅABORDADOÅNESTASÅNOTAS\ufffdÅAPARTEÅDOÅMµNIMOÅNECESS©RIOÅAOÅTRATAMENTOÅDEÅFºRMULASÅNAÅDESCRI¯«OÅDEÅMODELOSÅESTATµSTICOS\ufffd#OMÅ OÅ MODOÅ DEÅ UMÅ OBJECTOÅ DESIGNA
SEÅ OÅ TIPOÅ FUNDAMENTALÅ DEÅ DOSÅ SEUSÅ ELEMENTOSÅCONSTITUINTES\ufffdÅ/ÅMODOűÅUMÅCASOÅPARTICULARÅDOSÅATRIBUTOS DEÅUMÅOBJECTO\ufffdÅ/SÅATRIBUTOS FORNECEMÅINFORMA¯«OÅESPECµFICAÅACERCAÅDOÅOBJECTO\ufffdÅ/UTROÅATRIBUTOűÅAÅDIMENS«OÅCOMPRIMENTOÅ\ufffdkLENGTHl	ÅDEÅUMÅOBJECTO\ufffdÅ!SÅFUN¯¼ESÅMODE\ufffdOBJECTO	 EÅLENGTH\ufffdOBJECTO	 USAM
SEÅPARAÅSABERÅQUALÅOÅMODOÅEÅOÅCOMPRIMENTOÅDEÅQUALQUERÅESTRUTURAÅDEFINIDA\ufffd0ODEMÅ ATRIBUIR
SEÅ OUTROSÅ PROPRIEDADESÅ AÅ UMÅ OBJECTOÅ COMÅ AÅ FUN¯«OÅ ATTRIBUTES\ufffdOBJECT	\ufffdÅCOMOÅ SEÅ VER©Å NAÅ 3EC¯«OÅ Å \ufffd\ufffd\ufffd;/BTERÅ EÅ DEFINIRÅ ATRIBUTOS=\ufffdÅ P©G\ufffdÅ \ufffd\ufffd\ufffdÅ0ORÅ ISSO\ufffdÅMODE EÅ LENGHTÅ S«OÅDESIGNADOSÅPORÅATRIBUTOSÅINTRµNSECOSÅDOÅOBJECTO\ufffd0ORÅEXEMPLO\ufffdÅSEÅZűÅUMÅVECTOR DEÅDIMENS«OÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅDEÅNÁMEROSÅCOMPLEXOS\ufffdÅENT«OÅOÅRESULTADOÅDAÅFUN¯«OÅMODE\ufffdZ	 ±ÅkCOMPLEXlÅEÅOÅDEÅLENGTH\ufffdZ	 ±ÅÅOÅVALORÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
2Å PROVOCAÅ AÅ ALTERA¯«OÅ DOÅ MODOÅ DEÅ UMÅ OBJECTOÅ SEMPREÅ QUEÅ CONSIDEREÅ NECESS©RIOÅ ESTAÅALTERA¯«OÅ\ufffdEÅMESMOÅEMÅSITUA¯¼ESÅEMÅQUEÅOÅN«Oű	\ufffdÅ0ORÅEXEMPLO\ufffdÅCOMÅOÅVECTOR\ufffd!\ufffd]\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd /ÅMODOÅNUM±RICOÅCONSISTEÅNAÅREALIDADEÅDEÅDOISÅMODOSÅDISTINTOS\ufffdÅINTEIRO EÅDUPLAÅPRECIS«O\ufffdÅ
\ufffdÅ /BJECTOS\ufffdÅMODOSÅEÅATRIBUTOS \ufffd\ufffd
PODEÅDEFINIR
SE\ufffd!\ufffdGLJLWRV\ufffd\ufffd\ufffd DV\ufffdFKDUDFWHU\ufffd]\ufffdAPºSÅOÅQUEÅDIGITOSÅPASSAÅAÅSERÅOÅVECTOR ALFANUM±RICOÅC\ufffdk\ufffdl\ufffdÅk\ufffdl\ufffdÅk\ufffdl\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffdÅk\ufffdl	\ufffdÅ5MAÅPROVOCA¯«OÅMAISÅPARAÅALTERARÅOÅMODO\ufffdÅEÅRE
CONSTROI
SEÅDEÅNOVOÅUMÅVECTORÅNUM±RICO\ufffd!\ufffdG\ufffd\ufffd\ufffd DV\ufffdLQWHJHU\ufffdGLJLWRV\ufffd.ESTEÅ MOMENTO\ufffdÅ DÅ EÅ ZÅ S«OÅ OÅ MESMOÅ VECTOR\ufffd\ufffdÅ (©Å UMÅ VASTOÅ LEQUEÅ DEÅ FUN¯¼ESÅ DAÅ FORMAÅAS\ufffdSOMETHING\ufffd	 PARAÅ PROVOCARÅ AÅ ALTERA¯«OÅ DEÅ MODO\ufffdÅ OUÅ PARAÅ INVESTIRÅ UMÅ OBJECTOÅ COMÅ ALGUMÅATRIBUTOÅDEÅQUEÅN«OÅDISPONHA\ufffdÅ/ÅUTILIZADORÅDEVEÅCONSULTARÅOSÅDIVERSOSÅARQUIVOSÅDEÅAJUDAÅPARAÅSEÅFAMILIARIZARÅCOMÅESTASÅFUN¯¼ES\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd $OWHUDU\ufffdD\ufffdGLPHQVmR\ufffdGH\ufffdXP\ufffdREMHFWR5MÅOBJECTOÅVAZIOÅ\ufffdISTOű\ufffdÅSEMÅELEMENTOS	ÅTEMÅUMÅMODO\ufffdÅ0ORÅEXEMPLO\ufffd!\ufffdH\ufffd\ufffd\ufffd QXPHULF\ufffd\ufffdDEFINEÅAÅESTRUTURAÅEÅCOMOÅUMÅVECTOR NUM±RICOÅVAZIO\ufffdÅ$EÅMODOÅSIMILAR\ufffdÅCHARACTER\ufffd	 DEFINEÅUMÅVECTORÅ ALFANUM±RICOÅ VAZIO\ufffdÅ 5MAÅ VEZÅ QUEÅ OÅ OBJECTOÅ DEÅ QUALQUERÅ DIMENS«OÅ TENHAÅ SIDOÅ CRIADO\ufffdÅNOVOSÅ ELEMENTOSÅPODEMÅSER
LHEÅATRIBUµDOSÅSIMPLESMENTEÅDANDOÅUMÅVALORÅDEÅ µNDICEÅ FORAÅDAÅSUAÅACTUALÅDIMENS«O\ufffdÅ!SSIM\ufffd!\ufffdH>\ufffd@\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffdPROVOCAÅQUEÅAGORAÅOÅVECTOR EÅTENHAÅDIMENS«O\ufffdÅ\ufffdOSÅDOISÅPRIMEIROSÅELEMENTOSÅS«OÅNESTEÅMOMENTOÅ.!	\ufffdÅ%STAÅREGRAÅAPLICA
SEÅAÅQUALQUERÅESTRUTURA\ufffdÅDESDEÅQUEÅOÅMODOÅDOSÅELEMENTOSÅADICIONAISÅSEJAÅCONCORDANTEÅCOMÅOÅMODOÅDOÅOBJECTO\ufffd%STEÅ AJUSTAMENTOÅ AUTOM©TICOÅ DAÅ DIMENS«OÅ DEÅ UMÅ OBJECTOÅ ±Å USADOÅ FREQUENTEMENTE\ufffdÅ PORÅEXEMPLOÅ COMÅ AÅ FUN¯«OÅ SCAN\ufffd	 PARAÅ FAZERÅ AÅ ENTRADAÅ DEÅ VALORES\ufffdÅ \ufffd6EJAÅ 3EC¯«OÅ \ufffd\ufffd\ufffdÅ ;!Å FUN¯«OÅSCAN\ufffd	=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd	\ufffd$EÅMODOÅSEMELHANTE\ufffdÅPARAÅTRUNCARÅAÅDIMENS«OÅDEÅUMÅOBJECTOÅREQUERÅAPENASÅUMÅCOMANDOÅDEÅASSIGNA¯«O\ufffdÅ3EÅALFA ±ÅUMÅOBJECTOÅDEÅDIMENS«OÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅENT«O\ufffd!\ufffdDOID\ufffd\ufffd\ufffd DOID>\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd@TRANSFORMAÅALFAÅNUMÅOBJECTOÅDEÅDIMENS«OÅ\ufffd\ufffdÅCONSTITUµDOÅAPENASÅPELOSÅELEMENTOSÅDEÅ µNDICEÅPAR\ufffdÅ/SÅELEMENTOSÅDEŵNDICEŵMPARÅN«OÅS«OÅRETIDOS\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 2EWHU\ufffdH\ufffdGHILQLU\ufffdDWULEXWRV!ÅFUN¯«OÅATTRIBUTES\ufffdOBJECTO	ÅD©ÅAÅLISTAÅDEÅTODOSÅOSÅATRIBUTOSÅN«OÅINTRµNSECOSÅACTUALMENTEÅDEFINIDOSÅ PARAÅ OÅ OBJECTOÅ EMÅ CAUSA\ufffdÅ !Å FUN¯«OÅ ATTR\ufffdOBJECTO\ufffdÅ ATRIBUTO	 PODEÅ SERÅ USADAÅ PARAÅSELECCIONARÅ UMÅ ATRIBUTOÅ ESPECµFICO\ufffdÅ %STASÅ FUN¯¼ESÅ SºÅ RARAMENTEÅ S«OÅ USADAS\ufffdÅ EXCEPTOÅ EMÅCIRCUNSTªNCIASÅ BASTANTEÅ ESPECIAIS\ufffdÅ QUANDOÅ UMÅ NOVOÅ ATRIBUTOÅ TEMÅ DEÅ SERÅ DEFINIDOÅ COMÅ UMAÅ
\ufffd 'ERALMENTEÅ AÅ FOR¯AGEMÅ DEÅ ALTERA¯«OÅ DEÅMODOÅ NUM±RICOÅ PARAÅ ALFANUM±RICO\ufffdÅ EÅ DEÅ NOVOÅ PARAÅNUM±RICOÅN«OűÅEXACTAMENTEÅREVERSµVEL\ufffdÅDEVIDOÅAOSÅPROBLEMASÅDEÅARREDONDAMENTOÅDOSÅDµGITOSÅDOSÅVALORES\ufffd
\ufffdÅ /BJECTOS\ufffdÅMODOSÅEÅATRIBUTOS \ufffd\ufffd
FINALIDADEÅESPECµFICA\ufffdÅTALÅCOMOÅPORÅEXEMPLOÅASSOCIARÅAÅDATA DEÅCRIA¯«OÅOUÅUMÅOPERADORÅCOMÅUMÅOBJECTO\ufffdÅ/ÅCONCEITOű\ufffdÅCONTUDO\ufffdÅMUITOÅIMPORTANTE\ufffdÅ$EVEÅ