Apostila Introdução ao R (Português)
117 pág.

Apostila Introdução ao R (Português)


DisciplinaBioestatística I4.650 materiais34.932 seguidores
Pré-visualização33 páginas
SERÅ DADOÅMUITOÅ CUIDADOÅ QUANDOÅ SEÅ DEFINEMÅ OUÅ ELIMINAMÅ ATRIBUTOS\ufffdÅ POISÅ ELESÅ FAZEMÅPARTEÅINTEGRALÅDOÅOBJECTOÅUSADOÅEMÅ2\ufffd1UANDOÅAÅFUN¯«OÅATTR\ufffd	 ±ÅUSADAÅNOÅLADOÅESQUERDOÅDEÅUMÅCOMANDOÅDEÅASSIGNA¯«O\ufffdÅPODEÅSERÅUSADAÅ QUERÅ PARAÅ ASSOCIARÅ UMÅ NOVOÅ ATRIBUTOÅ QUERÅ PARAÅ ALTERARÅ UMÅ ATRIBUTOÅ EXISTENTE\ufffdÅ 0ORÅEXEMPLO\ufffd!\ufffdDWWU\ufffd]\ufffd´GLP´\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd F\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdPERMITEÅQUEÅ2ÅTRATE ZÅCOMOÅUMAÅMATRIZÅDEÅ\ufffd\ufffdÅLINHASÅPORÅ\ufffd\ufffdÅCOLUNAS\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd &ODVVHV\ufffdGH\ufffdREMHFWRV5MÅATRIBUTOÅESPECIALÅDESIGNADOÅPORÅCLASS \ufffdCLASSE	ÅDOÅOBJECTOűÅUSADOÅPARAÅVOCACIONARÅESSEÅOBJECTOÅPARAÅOÅESTILOÅDEÅPROGRAMA¯«OÅEMÅ2\ufffd0ORÅ EXEMPLOÅ SEÅ UMÅ OBJECTOÅ ±Å DAÅ CLASSEÅ kDATA\ufffdFRAMEl\ufffdÅ SER©Å VISUALIZADOÅ SEGUNDOÅ UMAÅDETERMINADAÅ FORMA\ufffdÅ AÅ FUN¯«OÅ PLOT\ufffd	 VISUALIZ©
LO
©Å DEÅ DETERMINADAÅ FORMA\ufffdÅ EÅ QUALQUERÅ OUTRAÅFUN¯«OÅ DEÅ USOÅ GEN±RICOÅ TALÅ COMOÅ SUMMARY\ufffd	 REAGIR«OÅ PERANTEÅ ESTEÅ OBJECTOÅ DEÅ UMAÅMANEIRAÅESPECIFICAMENTEÅORIENTADAÅPARAÅESTAÅCLASSE\ufffd0ARAÅ REMOVERÅ TEMPORARIAMENTEÅ OSÅ EFEITOSÅ DEÅ CLASSEÅ DEÅ UMÅ OBJECTO\ufffdÅ USA
SEÅ AÅ FUN¯«OÅUNCLASS\ufffd	\ufffdÅ0ORÅEXEMPLO\ufffdÅSEÅINVERNOűÅDAÅCLASSEÅkDATA\ufffdFRAMElÅENT«O\ufffd!\ufffdLQYHUQRVISUALIZAÅESTEÅOBJECTOÅNAÅ FORMAÅDEÅTABELAÅDEÅDADOS\ufffdÅQUEűÅSEMELHANTEÅAÅUMAÅMATRIZ\ufffdÅENQUANTOÅQUE\ufffd !\ufffdXQFODVV\ufffdZLQWHU\ufffdOÅ VISUALIZAR©Å COMOÅ UMAÅ LISTAÅ NORMAL\ufffdÅ 3OMENTEÅ EMÅ SITUA¯¼ESÅ MUITOÅ ESPECIAISÅ VAIÅ SENTIRÅ AÅNECESSIDADE DEÅUSARÅESTAÅCAPACIDADE\ufffdÅMASÅESTAMOSÅNOÅPONTOÅEMÅQUEÅEST©ÅAÅFAMILIARIZAR
SEÅCOMÅOSÅCONCEITOSÅDEÅCLASSEÅEÅFUN¯¼ES\ufffd!SÅFUN¯¼ESÅEÅASÅCLASSESÅSER«OÅPOSTERIORMENTEÅDISCUTIDASÅDEÅMODOÅMUITOÅRESUMIDOÅNAÅ3EC¯«O\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅ;/RIENTA¯«OÅPARAÅOBJECTOS=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffdÅ &ACTORES \ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd )DFWRUHV
5MÅFACTOR ±ÅUMÅVECTOR QUEÅSEÅUSAÅPARAÅESPECIFICARÅUMAÅCLASSIFICA¯«OÅDISCRETAÅEMÅCATEGORIASÅDOSÅ COMPONENTESÅDEÅOUTROSÅVECTORESÅDAÅMESMAÅDIMENS«O\ufffdÅ%MÅ2ÅEXISTEMÅ FACTORES ORDENADOS EÅN«OÅORDENADOS\ufffdÅ3EÅBEMÅQUEÅASÅAPLICA¯¼ESÅPR©TICASÅDEÅ FACTORESÅSEJAÅNAÅDEFINI¯«OÅDEÅFºRMULASÅDEÅMODELOSÅ ESTATµSTICOSÅ \ufffdVEJAÅ 3EC¯«OÅ \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅ ;#ONTRASTES=\ufffdÅ P©G\ufffdÅ \ufffd\ufffd	\ufffdÅ AQUIÅ LIMITAR
NOS
EMOSÅ AÅAPRESENTAR ALGUNSÅEXEMPLOS\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 8P\ufffdH[HPSOR\ufffdHVSHFtILFR3UPONHAÅQUEÅSEÅDISP¼EMÅDEÅUMAÅAMOSTRAÅDEÅ\ufffd\ufffdÅPROFISSIONAISÅLIBERAISÅDEÅDIVERSOSÅDISTRITOSÅDOÅCONTINENTE\ufffdÅOÅVECTOR PROVINCIAÅCONT±MÅASÅINICIAISÅDAÅPROVµNCIA\ufffd DEÅCADAÅUMÅDOSÅELEMENTOSÅDESTAÅAMOSTRA\ufffd! SURYLQFLD\ufffd \ufffd\ufffd F\ufffd\ufffdWPG\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdEO\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdPLQ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdULE\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd \ufffdULE\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdED\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdDOW\ufffd\ufffd\ufffdDOW\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdPLQ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdDOJ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdULE\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdDOJ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdPLQ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdPLQ\ufffd\ufffd \ufffdEO\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdWPG\ufffd\ufffd\ufffdEO\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdED\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdDOW\ufffd\ufffd \ufffdDOJ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdPLQ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdULE\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdULE\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdDOW\ufffd\ufffd\ufffd \ufffdEO\ufffd\ufffd\ufffdEE\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdULE\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdDOJ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdDOJ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdEE\ufffd\ufffd0ARAÅCRIARÅUMÅFACTOR AÅPARTIRÅDOÅVECTOR PROVINCIA\ufffdÅUSA
SEÅAÅFUN¯«OÅFACTOR\ufffd	\ufffd!\ufffdISURYLQFLD\ufffd\ufffd\ufffd IDFWRU\ufffdSURYLQFLD\ufffd!ÅFUN¯«OÅPRINT\ufffd	 MANUSEIAÅOSÅFACTORESÅDEÅMODOÅESPECµFICO\ufffdÅEÅAÅSAµDAűÅAÅSEGUINTE\ufffd!\ufffdISURYLQFLD;\ufffd=ÅTMDÅBLÅÅMIN RIBÅRIBÅBAÅÅALTÅALTÅMINÅALGÅRIBÅALGÅMINÅMINÅBLÅÅTMDÅBLÅÅBAÅÅALT;\ufffd\ufffd=ÅALGÅMIN RIBÅRIBÅALTÅBLÅÅBBÅÅRIBÅALGÅALGÅBBÅ,EVELS\ufffdÅÅALGÅALTÅBAÅBBÅBLÅMIN RIBÅTMD0ARAÅOBTERÅASÅCATEGORIASÅDE UMÅFACTOR USA
SEÅAÅFUN¯«OÅLEVELS\ufffd	\ufffd!\ufffdOHYHOV\ufffdISURYLQFLD\ufffd;\ufffd=Å\ufffdALG\ufffdÅ\ufffdALT\ufffdÅ\ufffdBA\ufffdÅÅ\ufffdBB\ufffdÅÅ\ufffdBL\ufffdÅÅ\ufffdMIN\ufffdÅ\ufffdRIB\ufffdÅ\ufffdTMD\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd $\ufffdIXQomR\ufffdWDSSO\\ufffd\ufffd\ufffdH\ufffdYDULiYHLV\ufffdLQGH[DGDV\ufffdGHVLJXDLV%MÅCONTINUA¯«OÅDOÅEXEMPLOÅANTERIOR\ufffdÅSUPONHAMOSÅQUEÅDISPOMOSÅDEÅOUTROÅVECTOR CONTENDOÅOSÅRENDIMENTOSÅDESSESÅCONTABILISTASÅ\ufffdMEDIDOSÅNUMAÅUNIDADEÅMONET©RIAÅAPROPRIADA	\ufffd!\ufffdUHQGLPHQWR\ufffd\ufffd\ufffd F\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd0ARAÅCALCULARÅAÅM±DIAÅAMOSTRALÅDEÅCADAÅUMAÅDASÅCATEGORIASÅ\ufffdNESTEÅCASO\ufffdÅDEÅCADAÅPROVµNCIA	\ufffdÅPODEMOSÅUSARÅAÅFUN¯«OÅTAPPLY\ufffd	\ufffd!\ufffdUHQGDPHGLD\ufffd\ufffd\ufffd WDSSO\\ufffdUHQGLPHQWR\ufffd\ufffdISURYLQFLD\ufffd\ufffdPHDQ\ufffd
\ufffd %STESÅCºDIGOSÅREPRESENTAM\ufffdÅMIN\ufffdÅ-INHO\ufffdÅTMD\ufffdÅ4R©S
OS
-ONTES\ufffdÅBA\ufffdÅ"EIRAÅ!LTA\ufffdÅBB\ufffdÅ"EIRAÅ"AIXA\ufffdÅBL\ufffdÅ"EIRAÅ,ITORAL\ufffdÅALT\ufffdÅ!LENTEJO\ufffdÅALG\ufffdÅ!LGARVE\ufffdÅRIB\ufffdÅ2IBATEJO\ufffd
\ufffdÅ &ACTORES \ufffd\ufffd
QUEÅCALCULAÅOÅVECTOR DEÅM±DIASÅDEÅCADAÅUMAÅDASÅCATEGORIAS\ufffd!\ufffdUHQGDPHGLDALG ALT BA BB BL MIN RIB TMDÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅ \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd!Å FUN¯«OÅ TAPPLY\ufffd	 APLICAÅ UMAÅ FUN¯«O\ufffdÅ NESTEÅ CASOÅ AÅ FUN¯«OÅMEAN\ufffd	\ufffdÅ AÅ CADAÅ GRUPOÅ DEÅELEMENTOSÅ DOÅ PRIMEIROÅ ARGUMENTOÅ \ufffdVECTOR RENDIMENTO	\ufffdÅDEFINIDOSÅ PELOSÅ NµVEISÅ OUÅ CATEGORIASÅDOÅSEGUNDOÅ ARGUMENTOÅ \ufffdVECTORÅ FPROVINCIA	\ufffdÅ COMOÅ SEÅ CADAÅ GRUPOÅ FOSSEÅ UMÅ VECTORÅ PORÅ SIÅ Sº\ufffdÅ /ÅRESULTADOűÅUMAÅESTRUTURAÅCUJOÅCOMPRIMENTOűÅOÅNÁMEROÅDEÅCATEGORIASÅDOÅFACTOR\ufffdÅ6EJAÅAÅAJUDAÅASSOCIADAÅAÅTAPPLY\ufffd	 PARAÅMAISÅDETALHES\ufffd3UPONHAÅ AGORA QUEÅ PRETENDEMOSÅ CALCULARÅ OSÅ ERROS
PADR«OÅ DAÅM±DIAÅ DOSÅ RENDIMENTOSÅ PORÅPROVµNCIA\ufffdÅ0ARAÅTAL\ufffdÅNECESSITAMOSÅDEÅDEFINIRÅUMAÅFUN¯«OÅQUEÅCALCULEÅOÅERRO
PADR«OÅDAÅM±DIAÅDEÅUMÅ VECTOR NUM±RICO\ufffdÅ 3ENDOÅVAR\ufffd	ÅAÅ FUN¯«OÅ QUEÅ CALCULAÅ A VARIªNCIAÅ AMOSTRAL\ufffdÅ ENT«OÅ AÅ FUN¯«OÅPARAÅCALCULARÅOÅERRO
PADR«OÅDAÅM±DIA\ufffd PODEÅSERÅDEFINIDAÅPELAÅEXPRESS«O\ufffd\ufffd!\ufffdHUURSDGUDR\ufffd\ufffd\ufffd IXQFWLRQ\ufffd[\ufffd^VTUW\ufffdYDU\ufffd[\ufffd\ufffdOHQJWK\ufffd[\ufffd\ufffd`!GORAÅBASTAÅAPLICARÅAÅFUN¯«OÅERROPADRAO\ufffd	 COMOÅARGUMENTOŨÅFUN¯«OÅTAPPLY\ufffd	\ufffd!\ufffdHUURS\ufffd\ufffd\ufffd WDSSO\\ufffdUHQGLPHQWR\ufffd\ufffdISURYLQFLD\ufffd\ufffdHUURSDGUDR\ufffd/SÅVALORESÅCALCULADOSÅS«O\ufffd!\ufffdHUURSALGÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅALTÅÅÅÅÅÅÅÅ BA BBÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅBLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅMIN RIBÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅTMDÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅÅÅÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd#OMOÅEXERCµCIO\ufffdÅPODEÅCALCULARÅOÅINTERVALOÅDEÅCONFIAN¯AÅAÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅPARAÅAÅM±DIAÅDOSÅRENDIMENTOSÅPORÅ PROVµNCIA\ufffdÅ 0ARAÅ TAL\ufffdÅ PODEÅ USARÅ AÅ FUN¯«OÅ TAPPLY\ufffd	\ufffdÅ AÅ FUN¯«OÅ LENGTH\ufffd	 PARAÅ CALCULARÅ OSÅTAMANHOSÅ AMOSTRAIS\ufffdÅ EÅ AÅ FUN¯«OÅ QT\ufffd	 PARAÅ OBTERÅ OSÅ QUANTISÅ DASÅ DISTRIBUI¯¼ESÅ T DEÅ 3TUDENTÅCORRESPONDENTES\ufffd!Å FUN¯«OÅ TAPPLY\ufffd	 PODEÅ USAR
SEÅ PARAÅ APLICARÅ UMAÅ FUN¯«OÅ AÅ UMÅ VECTOR INDEXADOÅ PORÅDIFERENTESÅ CATEGORIASÅ SIMULTANEAMENTE\ufffdÅ 0ORÅ EXEMPLO\ufffdÅ PODEÅ INTERESSARÅ DIVIDIRÅ AÅ AMOSTRAÅ PORÅESTADOÅOUÅPORÅSEXO\ufffdÅ/SÅELEMENTOSÅDOÅVECTORÅV«OÅSERÅAGRUPADOSÅEMÅSUB
AMOSTRASÅCORRESPONDENTESÅŨSÅ DISTINTASÅ CATEGORIASÅ OUÅ NµVEIS\ufffdÅ EÅ AÅ FUN¯«OÅ ±Å APLICADAÅ AÅ CADAÅ UMAÅ DESTASÅ SUB
AMOSTRAS\ufffdÅ /ÅRESULTADOűÅUMAÅVARI©VELÅINDEXADAÅETIQUETADAÅCOMÅOSÅNµVEISÅDEÅCADAÅCATEGORIA\ufffd!ÅCOMBINA¯«OÅDEÅUMÅVECTOR COMÅUMÅFACTOR AÅETIQUET©
LOűÅUMÅEXEMPLOÅDOÅQUEÅSEÅDESIGNAÅPORÅVARI©VELÅINDEXADAÅDESIGUAL \ufffdkRAGGEDÅARRAYl	\ufffdÅPOISÅPOSSIVELMENTEÅOSÅTAMANHOSÅDASÅSUB
CLASSESÅS«OÅ DIFERENTES\ufffdÅ1UANDOÅ ESTESÅ TAMANHOSÅ S«OÅ IGUAIS\ufffdÅ AÅ INDEXA¯«OÅPODEÅ FAZER
SEÅ IMPLICITAMENTEÅ EÅMAIS EFICIENTEMENTE\ufffdÅCOMOÅSEÅVER©ÅADIANTE\ufffd
\ufffd %RRO
PADR«OÅDAÅM±DIA\ufffdÅ \ufffd[ VV Q 
\ufffd !ÅDEFINI¯«OÅDEÅFUN¯¼ESÅSER©ÅTRATADOÅNOÅ#APµTULOÅ\ufffd\ufffdÅ;$EFINAÅASÅSUASÅPRºPRIASÅFUN¯¼ES=\ufffdÅP©G\ufffdÅ\ufffd\ufffd
\ufffdÅ &ACTORES \ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd )DFWRUHV\ufffdRUGHQDGRV/SÅNµVEISÅDOSÅFACTORESÅS«OÅGUARDADOSÅPORÅORDEMÅALFAB±TICAÅ\ufffdTALÅCOMOÅNOÅEXEMPLOÅANTERIOR	\ufffdÅOUÅNAÅORDEMÅEMÅQUEÅSEÅESPECIFICARAMÅEXPLICITAMENTEÅNAÅFUN¯«OÅFACTOR\ufffd	\ufffd
0ORÅVEZESÅH©ÅUMAÅORDENA¯«OÅNATURALÅNOSÅNµVEISÅDEÅUMÅFACTOR\ufffdÅQUEÅPRETENDEMOSÅTERÅEMÅCONTAÅPARAÅ ASÅ AN©LISESÅ ESTATµSTICASÅ SUBSEQUENTES\ufffdÅ !Å FUN¯«OÅ ORDERED\ufffd	Å PERMITEÅ CRIARÅ ESTEÅ TIPOÅ DEÅFACTORESÅEÅOÅSEUÅUSOűÅID²NTICOÅAOÅDAÅFUN¯«OÅFACTOR\ufffd	\ufffdÅ/SÅFACTORESÅCRIADOSÅPELAÅFUN¯«OÅFACTOR\ufffd	ÅS«OÅDESIGNADOSÅFACTORESÅNOMINAISÅOU\ufffdÅN«OÅHAVENDOÅRISCOÅDEÅCONFUS«O\ufffdÅSIMPLESMENTEÅPORÅFACTORES\ufffdÅOSÅQUEÅS«OÅCRIADOSÅCOMÅAÅFUN¯«OÅORDERED\ufffd	 S«OÅDESIGNADOSÅFACTORESÅORDENADOS\ufffdÅ.AÅMAIORÅPARTEÅDASÅVEZES\ufffdÅAÅÁNICAÅDIFEREN¯AÅENTREÅAMBOSÅOSÅTIPOSÅCONSISTEÅEMÅQUEÅOSÅORDENADOSÅS«OÅ IMPRESSOSÅINDICANDOÅAÅORDEMÅDOSÅNµVEIS!\ufffdRUGHUHG\ufffdSURYLQFLD\ufffd;\ufffd=ÅTMDÅBLÅÅMIN RIBÅRIBÅBAÅÅALTÅALTÅMINÅALGÅRIBÅALGÅMINÅMINÅBLÅÅTMDÅBLÅÅBAÅÅALT;\ufffd\ufffd=ÅALGÅMIN RIBÅRIBÅALTÅBLÅÅBBÅÅRIBÅALGÅALGÅBBÅ,EVELS\ufffdÅÅALGÅ\ufffdÅALTÅ\ufffdÅBAÅ\ufffdÅBBÅ\ufffdÅBLÅ\ufffdÅMIN \ufffdÅRIBÅ\ufffdÅTMD!L±MÅDISSO\ufffdÅ OSÅ CONTRASTESÅGERADOSÅPELOSÅ DOISÅ TIPOSÅ DEÅ FACTORESÅAOÅAJUSTARÅMODELOSÅ LINEARESÅS«OÅDISTINTOS\ufffd
\ufffd 6ARI©VEISÅINDEXADAS\ufffdÅ-ATRIZES \ufffd\ufffd
\ufffd 9DULiYHLV\ufffdLQGH[DGDV\ufffd\ufffd0DWUL]HV
\ufffd\ufffd\ufffd 9DULiYHLV\ufffdLQGH[DGDV5MAÅ VARI©VELÅ INDEXADAÅ PODEÅ CONSIDERAR
SEÅ COMOÅ UMAÅ COLEC¯«OÅ DEÅ DADOS\ufffdÅ INDEXADAÅ PORÅV©RIOSÅ µNDICES\ufffdÅ 2Å Å PERMITEÅ CRIARÅ EÅ MANIPULARÅ VARI©VEISÅ INDEXADASÅ EMÅ GERAL\ufffdÅ EÅ MATRIZESÅ EMÅPARTICULAR\ufffd5MÅVECTOR DEÅDIMENS¼ESűÅUMÅVECTORÅDEÅNÁMEROS INTEIROS\ufffdÅ3EÅOÅSEUÅCOMPRIMENTOűÅK\ufffdÅENT«OÅAÅ VARI©VELÅ INDEXADAÅ CORRESPONDENTEÅ ±Å K
DIMENSIONAL\ufffdÅ /SÅ ELEMENTOSÅ DOÅ VECTORÅ DEÅ DIMENS¼ESÅINDICAMÅ OSÅ LIMITESÅ SUPERIORESÅ DOSÅ KÅ µNDICES\ufffdÅ /SÅ LIMITESÅ INFERIORESÅ VALEMÅ SEMPREÅ \ufffdÅ \ufffdUM	\ufffdÅ 5MAÅMATRIZűÅUMAÅVARI©VELÅINDEXADAÅCOMÅK\ufffd\ufffd\ufffd5MÅ VECTOR PODEÅ TRANSFORMA