A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 1 de 35

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDOOEENNÇÇAASS IINNFFEECCCCIIOOSSAASS DDOOSS AANNIIMMAAIISS 
DDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
11.. ZZoooonnoosseess 
22.. DDooeennççaass IInnffeecccciioossaass eemm GGaattooss 
33.. DDooeennççaass IInnffeecccciioossaass eemm CCããeess 
44.. GGaassttrreenntteerriitteess VViirraaiiss eemm CCããeess 
 
 
 
RRAAIIVVAA EEMM CCÃÃEESS EE GGAATTOOSS 
 
 
RRAAIIVVAA –– IInnffeeccççããoo 
 
RRhhaabbddoovviirriiddaaee,, LLyyssssaavviirruuss 
 
–– CCoonnttaattoo ddee ssaalliivvaa iinnffeeccttaaddaa 
 ccoomm áárreeaass mmoorrddiiddaass oouu mmuuccoossaass 
 ((ccoonnjjuunnttiivvaall oouu oollffaattiivvaa)) 
 
–– OO vvíírruuss nneecceessssiittaa eennttrraarr eemm ccoonnttaattoo 
 ccoomm tteerrmmiinnaaççõõeess nneeuurraaiiss,, ppeenneettrraannddoo 
 nnaass ffiibbrraass nneerrvvoossaass 
 
RRAAIIVVAA –– PPeerrííooddoo ddee IInnccuubbaaççããoo 
 
VVaarriiaa ccoomm oo llooccaall ddaa mmoorrddiiddaa:: 
 MMEENNOORR eemm ccaabbeeççaa ee ppeessccooççoo 
GGaattooss:: 22 aa 88 sseemmaannaass ((mmééddiiaa –– 1155 aa 2255 ddiiaass)) 
CCããeess:: 33 aa 88 sseemmaannaass 
 
RRAAIIVVAA –– SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
CCllaassssiiccaammeennttee,, ttrrêêss ffaasseess ddiissttiinnttaass...... 
aa)) FFaassee PPrrooddrrôômmiiccaa 
bb)) FFaassee EExxcciittaattóórriiaa oouu HHiippeerr--rreeaattiivvaa 
cc)) FFaassee PPaarraallííttiiccaa 
 
11.. FFaassee PPrrooddrrôômmiiccaa 
 
–– AAlltteerraaççõõeess ccoommppoorrttaammeennttaaiiss ((mmeeddoo ee aapprreeeennssããoo)) 
–– HHiippoorrrreefflleexxiiaa ((rreedduuççããoo ddaa iinntteennssiiddaaddee ddee rreefflleexxooss)) 
–– AAuuttoo--mmuuttiillaaççããoo 
–– EEmm aallgguunnss ggaattooss –– ffrraaqquueezzaa ee aattaaxxiiaa 
 
22.. FFaassee EExxcciittaattóórriiaa oouu HHiippeerr--rreeaattiivvaa 
 
 CCOOMMPPUULLSSÃÃOO PPOORR MMOORRDDEERR ((rraaiivvaa ffuurriioossaa)) 
 –– MMaaiiss ccoommuumm eemm ggaattooss 
 –– IInndduuççããoo ppoorr eessttíímmuullooss vviissuuaaiiss ee aauuddiittiivvooss 
 
 OOBBSS:: EEssttuuppoorr ee AAppaattiiaa ((rraaiivvaa mmuuddaa)) 
 
33.. FFaassee PPaarraallííttiiccaa 
 
 PPAARRAALLIISSIIAA DDAA MMUUSSCCUULLAATTUURRAA FFAARRIINNGGOO--LLAARRIINNGGEEAANNAA 
 –– DDiissffaaggiiaa ((ddiiffiiccuullddaaddee nnaa ddeegglluuttiiççããoo)) 
 –– SSiiaalloorrrrééiiaa 
 –– DDiissppnnééiiaa 
 –– AAlltteerraaççõõeess vvooccaaiiss 
 3 
 
 DDAANNOO AA NNEEUURRÔÔNNIIOOSS MMOOTTOORREESS 
 –– PPaarraalliissiiaa ccoomm aattaaxxiiaa aasscceennddeennttee –– mmeemmbbrrooss ppééllvviiccooss 
 
 
 
 
RRAAIIVVAA –– TTrraattaammeennttoo 
 
 NNããoo ssee rreeccoommeennddaa ttrraattaammeennttoo –– RRiissccoo hhuummaannoo 
 
 UUssoo ddee ssoorroo hhiippeerriimmuunnee ((ssoorroo aannttii--rráábbiiccoo)) 
 
 AAnniimmaaiiss cclliinniiccaammeennttee ssaauuddáávveeiiss,, qquuee mmoorrddeerraamm ppeessssooaass,, ddeevveemm sseerr mmaannttiiddooss eemm oobbsseerrvvaaççããoo ppoorr 1100 ddiiaass 
((ssee ttiivveerreemm pprroopprriieettáárriiooss ccoonnhheecciiddooss)) 
 
 
RRAAIIVVAA –– PPrreevveennççããoo 
 
 IIMMUUNNIIZZAAÇÇÃÃOO 
 –– VVaacciinnaass ddee vvíírruuss iinnaattiivvaaddoo ((““mmoorrttoo””)) 
 –– 11
aa
.. ddoossee aaooss 44 mmeesseess 
 –– RReeffoorrççooss aannuuaaiiss 
 
 
 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE EEMM CCÃÃEESS EE GGAATTOOSS 
 
 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE 
TTooxxooppllaassmmaa ggoonnddiiii 
 
-- PPrroottoozzooáárriioo ccooccccííddiioo 
-- PPaarraassiittoo iinnttrraacceelluullaarr oobbrriiggaattóórriioo 
-- DDiissttrriibbuuiiççããoo ccoossmmooppoolliittaa 
 
 
ÚÚnniiccooss HHoossppeeddeeiirrooss DDeeffiinniittiivvooss:: GGaattoo ddoommééssttiiccoo ee ffeellííddeeooss sseellvvaaggeennss 
 
HHoossppeeddeeiirrooss IInntteerrmmeeddiiáárriiooss:: AA mmaaiioorriiaa ddooss mmaammííffeerrooss ee aavveess 
 
EEnnvvoollvviimmeennttoo ddee ggaattooss nnaa ttrraannssmmiissssããoo 
 
GGrraannddee pprreeooccuuppaaççããoo  mmuullhheerreess ggeessttaanntteess ee iinnddiivvíídduuooss iimmuunnooddeepprriimmiiddooss 
 
PPootteenncciiaall ddee ttrraannssmmiissssããoo mmaatteerrnnaa aaoo ffeettoo eemm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo 
 
DDiisssseemmiinnaaççããoo ddee OOOOCCIISSTTOOSS nnaass ffeezzeess 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE –– CCaarraacctteerrííssttiiccaass ccllíínniiccaass nnoo GGaattoo 
PPooddee aaffeettaarr qquuaallqquueerr ssiisstteemmaa oorrggâânniiccoo 
 
MMaanniiffeessttaaççõõeess ccllíínniiccaass uussuuaaiiss –– 11 
 
 -- AAnnoorreexxiiaa,, lleettaarrggiiaa,, ppeerrddaa ddee ppeessoo 
-- FFeebbrree,, ddiiaarrrrééiiaa,, eemmeessee,, iicctteerríícciiaa 
 4 
-- EEnnffeerrmmiiddaaddee rreessppiirraattóórriiaa 
-- PPaannccrreeaattiittee,, EEffuussããoo AAbbddoommiinnaall 
 
MMaanniiffeessttaaççõõeess ccllíínniiccaass uussuuaaiiss –– 22 
 
-- CCoommpprroommeettiimmeennttoo ooccuullaarr ee ddoo SSNNCC 
-- HHiippeerreesstteessiiaa mmuussccuullaarr,, ccllaauuddiiccaaççããoo 
-- DDiissttúúrrbbiiooss ddee mmiiooccáárrddiioo 
-- MMoorrttee ssúúbbiittaa 
 
VVaarriiaa ddee ddiissccrreettaa ee aauuttoo--lliimmiittaannttee aa ffaattaall 
 
–– IInnffeeccççããoo ttrraannssppllaacceennttáárriiaa  nnaattiimmoorrttooss oouu mmoorrttee llooggoo aappóóss oo nnaasscciimmeennttoo 
 
 –– GGaattooss iinnffeeccttaaddooss ppeelloo VVIIFF  pprreeddiissppoossiiççããoo aa aapprreesseennttaarr qquuaaddrrooss ccllíínniiccooss mmaaiiss sseevveerrooss 
 
 –– ÓÓrrggããooss mmaaiiss aaffeettaaddooss  oollhhooss ee ppuullmmõõeess.. AApprrooxxiimmaaddaammeennttee 7755%% ddooss ggaattooss ccoomm uuvveeííttee aanntteerriioorr ssããoo 
ssoorrooppoossiittiivvooss ppaarraa TTooxxooppllaassmmaa.. 
 
 AA eennffeerrmmiiddaaddee ccllíínniiccaa éé rraarraa nnoo ccããoo.. QQuuaannddoo ooccoorrrree,, dduuaass ffoorrmmaass ddiissttiinnttaass ppooddeemm sseerr pprriimmaarriiaammeennttee 
oobbsseerrvvaaddaass:: 
 
 GGeenneerraalliizzaaddaa  
 sseevveerraa ee ffrreeqqüüeenntteemmeennttee ffaattaall ((RR ++ GGII)) 
 
 LLooccaalliizzaaddaa  aaffeettaannddoo oo ssiisstteemmaa 
 nneerrvvoossoo ((CCeennttrraall ee PPeerriifféérriiccoo)) 
 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE CCAANNIINNAA –– FFoorrmmaa GGeenneerraalliizzaaddaa 
 
IInnffeeccççõõeess mmuullttii--ssiissttêêmmiiccaass,, aaffeettaannddoo mmaaiiss iinntteennssaammeennttee ooss ssiisstteemmaass rreessppiirraattóórriioo ee ggaassttrriinntteessttiinnaall 
 
 CCoommuunnss eemm ccããeess ccoomm mmeennooss ddee uumm aannoo.. 
 CCaauussaamm mmoorrttee rrááppiiddaa.. 
 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE CCAANNIINNAA –– FFoorrmmaa LLooccaalliizzaaddaa NNeeuurroo--MMuussccuullaarr 
 
OOss ppaacciieenntteess eemm ggeerraall nnããoo aapprreesseennttaamm qquuaaddrroo ccllíínniiccoo rreeffeerreennttee aa oouuttrrooss ssiisstteemmaass 
 
11.. QQuuaaddrroo nneeuurroollóóggiiccoo eemm FFiillhhootteess:: CCoommpprroommeettiimmeennttoo