A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 2 de 35

ddee NNMMII  RRiiggiiddeezz eessppáássttiiccaa ddooss mmeemmbbrrooss ppééllvviiccooss 
 
22.. QQuuaaddrroo nneeuurroollóóggiiccoo eemm AAdduullttooss:: HHiippeerreexxcciittaabbiilliiddaaddee,, DDeepprreessssããoo,, TTrreemmoorreess,, 
PPaarreessiiaa,, PPaarraalliissiiaa ee CCoonnvvuullssõõeess 
 
OObbss:: éé ccoommuumm ooccoorrrrêênncciiaa ccoonnccoommiittaannttee ddee cciinnoommoossee...... 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE –– DDiiaaggnnóóssttiiccoo ((11)) 
 
DDaaddooss ccllíínniiccooss ee llaabboorraattoorriiaaiiss iinnccoonncclluussiivvooss 
GGrraannddee ddiiffiiccuullddaaddee eemm ffiirrmmaarr uumm ddiiaaggnnóóssttiiccoo aannttee--mmoorrtteemm ddeeffiinniittiivvoo 
 
QQuuaaddrroo ccllíínniiccoo ee RReessppoossttaa aaoo TTrraattaammeennttoo:: FFeerrrraammeennttaass úútteeiiss nnoo ddiiaaggnnóóssttiiccoo ddee ssuussppeeiiççããoo 
 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE –– DDiiaaggnnóóssttiiccoo ((22)) 
 SSoorroollooggiiaa éé oo mmeeiioo pprriimmáárriioo ddee ddiiaaggnnóóssttiiccoo,, mmaass ooss rreessuullttaaddooss ddooss tteesstteess ssoorroollóóggiiccooss ddeevveemm sseerr aavvaalliiaaddooss àà 
lluuzz ddoo qquuaaddrroo ccllíínniiccoo.. 
 
•• TTííttuullooss IIggMM ddee 11::6644 oouu 11::225566 ((oouu mmaaiioorreess)) ssuuggeerreemm iinnffeeccççããoo aattiivvaa oouu rreecceennttee.. 
 
 5 
•• AA pprreesseennççaa ddee aannttiiccoorrppooss nnoo ssoorroo ssoommeennttee ddooccuummeennttaa aa eexxppoossiiççããoo aaoo TTooxxooppllaassmmaa,, mmaass aallgguunnss ggaattooss ee 
ccããeess cclliinniiccaammeennttee ddooeenntteess ttêêmm ttííttuullooss eexxttrreemmaammeennttee bbaaiixxooss,, ee aallgguunnss ggaattooss ee ccããeess cclliinniiccaammeennttee ssaauuddáávveeiiss 
ttêêmm ttííttuullooss eexxttrreemmaammeennttee aallttooss...... 
 
•• AAddiicciioonnaallmmeennttee,, aallgguunnss ggaattooss ssããoo ssoorroonneeggaattiivvooss mmeessmmoo dduurraannttee ooss ppiiccooss ddee ddiisssseemmiinnaaççããoo ddee oooocciissttooss  
ssoorroollooggiiaa nneeggaattiivvaa nnããoo pprroovvaa qquuee oo aanniimmaall nnããoo eesstteejjaa iinnffeeccttaaddoo.. 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE –– DDiiaaggnnóóssttiiccoo ((33)) 
 
OO eexxaammee ddee ffeezzeess ddee ggaattooss ppaarraa ddeetteeccççããoo ddee oooocciissttooss ddee TT.. ggoonnddiiii nnããoo éé ccaappaazz ddee ddaarr iinnffoorrmmaaççõõeess ppeerrttiinneenntteess.. 
MMeennooss ddee 11%% ddooss ggaattooss eexxaammiinnaaddooss ssee eennccoonnttrraa eemm ffaassee ddee ddiisssseemmiinnaaççããoo aattiivvaa ddee oooocciissttooss.. 
AAlléémm ddiissssoo,, ooss ggaattooss ddiisssseemmiinnaamm oooocciissttooss aappeennaass ppoorr ccuurrttooss ppeerrííooddooss,, oo qquuee ddiiffiiccuullttaa aa aavvaalliiaaççããoo:: 
•• CCllaassssiiccaammeennttee,, uumm ggaattoo ddiisssseemmiinnaa oooocciissttooss dduurraannttee 33 sseemmaannaass aappóóss aa iinnffeeccççããoo iinniicciiaall.. 
•• DDiisssseemmiinnaaççããoo rreeccoorrrreennttee nnããoo éé uumm ffaattoo ffrreeqqüüeennttee,, mmaass ddeevvee sseemmpprree sseerr lleevvaaddaa eemm ccoonnssiiddeerraaççããoo.. 
 
TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSEE –– DDiiaaggnnóóssttiiccoo ((44)) 
 
TTrraattaammeennttoo ddaass MMaanniiffeessttaaççõõeess CCllíínniiccaass ddaa TTooxxooppllaassmmoossee eemm GGaattooss ee CCããeess 
 
11.. DDrrooggaa ddee EElleeiiççããoo –– CCLLIINNDDAAMMIICCIINNAA 
 1122,,55 mmgg//kkgg//1122 hhoorraass//PPOO oouu IIMM,, 2288--3300 ddiiaass 
 
22.. TTrriimmeettoopprriimm ++ SSuullffoonnaammiiddaass ((TTrriibbrriisssseenn®®,, eettcc......)) 
 1155 mmgg//kkgg//1122 hhoorraass//PPOO,, SSCC oouu IIMM,, 2288--3300 ddiiaass 
 
33.. OOuuttrraass ddrrooggaass eeffiicciieenntteess:: mmiinnoocciicclliinnaa,, ddooxxiicciicclliinnaa,, aazziittrroommiicciinnaa ee ccllaarriittrroommiicciinnaa 
 
GGaattooss ccoomm uuvveeííttee aanntteerriioorr:: 
AAssssoocciiaarr ccoorrttiiccootteerraappiiaa ttóóppiiccaa ee//oouu ssiissttêêmmiiccaa 
 
DDúúvviiddaass ccoommuunnss ee pprreevveennççããoo ddaa iinnffeeccççããoo ppoorr TTooxxooppllaassmmaa ggoonnddiiii eemm ppeessssooaass ee ggaattooss 
 
PPeessssooaass qquuee mmaannttêêmm ggaattooss eemm ccaassaa,, vveetteerriinnáárriiooss ee aassssiisstteenntteess nnããoo ttêêmm rriissccooss ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee mmaaiiss aallttooss 
qquuee aa ppooppuullaaççããoo eemm ggeerraall.. 
 
EEvviittaarr aa eexxppoossiiççããoo aa ggaattooss nnããoo éé ssiinnôônniimmoo ddee eevviittaarr aa eexxppoossiiççããoo aa oooocciissttooss ddee TTooxxooppllaassmmaa ((ccaarrnnee ssuuíínnaa,, ssoolloo,, 
eettcc......)) 
 
OOoocciissttooss ppooddeemm ssoobbrreevviivveerr nnoo ssoolloo dduurraannttee aannooss,, ee ppooddeemm ssee ddiisssseemmiinnaarr aa ppaarrttii ddoo llooccaall ddaa ddeeppoossiiççããoo,, ddee 
ddiivveerrssaass mmaanneeiirraass...... 
 
 LLaavvaarr ffrruuttaass ee vveeggeettaaiiss.. 
•• UUssaarr lluuvvaass ppaarraa jjaarrddiinnaaggeemm.. 
•• CCoozziinnhhaarr ccaarrnnee ssuuíínnaa ((6611ooCC –– 44 mmiinnuuttooss)).. 
 
CCoonnttaammiinnaaççããoo ppeelloo aarr  AA iinnaallaaççããoo ddee oooocciissttooss tteemm ssiiddoo aassssoocciiaaddaa aa ccaassooss ddee ttooxxooppllaassmmoossee hhuummaannaa.. 
 
MMuullhheerreess ggeessttaanntteess oouu iinnddiivvíídduuooss iimmuunnoo--ddeepprriimmiiddooss jjaammaaiiss ddeevveemm lliimmppaarr bbaannddeejjaass ssaanniittáárriiaass ddee ggaattooss.. 
 
AA rreemmooççããoo ddiiáárriiaa ddaass ffeezzeess aauuxxiilliiaa aa pprreevveennççããoo,, ppooiiss ooss oooocciissttooss ssããoo rreemmoovviiddooss aanntteess ddee eessppoorruullaarr.. 
 
TT.. ggoonnddiiii nnããoo éé iissoollaaddoo ddee ppêêllooss ddee ggaattooss qquuee eesstteejjaamm eemm ffaassee ddee ddiisssseemmiinnaaççããoo ddee oooocciissttooss.. 
 
AAssssiimm,, aa ccoonncclluussããoo éé qquuee nnããoo hháá rriissccoo ddee aaddqquuiirriirr aa iinnffeeccççããoo,, aaccaarriicciiaannddoo oouu mmaanniippuullaannddoo ggaattooss.. 
 
 
 
TTRRAAQQUUEEOOBBRROONNQQUUIITTEE IINNFFEECCCCIIOOSSAA CCAANNIINNAA 
 
 VVíírruuss ddaa PPaarraaiinnfflluueennzzaa CCaanniinnaa 
 AAddeennoovvíírruuss CCaanniinnoo TTiippoo 22 ((CCAAVV--22)) 
 AAddiicciioonnaallmmeennttee,, VVíírruuss ddaa CCiinnoommoossee ee CCAAVV--11 
 6 
•• PPaarraaiinnfflluueennzzaa ee CCAAVV--22 ssããoo vvíírruuss ssããoo aallttaammeennttee iinnffeeccttaanntteess,, eexxcclluussiivvaammeennttee ppaarraa oo ttrraattoo rreessppiirraattóórriioo.. 
 
•• TTrraannssmmiissssããoo  aaeerroossssóóiiss 
 
•• AAss iinnffeeccççõõeess vviirraaiiss ccoossttuummaamm sseerr ssuuaavveess oouu iinnaappaarreenntteess,, mmaass oo ccoommpprroommeettiimmeennttoo sseeccuunnddáárriioo ppoorr ddiivveerrssaass 
bbaaccttéérriiaass ((BBoorrddeetteellllaa bbrroonncchhiisseeppttiiccaa)) ppooddee rreessuullttaarr eemm pprroocceessssoo ffaattaall.. 
 
 
 
 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
•• TToossssee ppaarrooxxííssttiiccaa 
 ((ppooddee sseerr iinndduuzziiddaa ppoorr ppaallppaaççããoo)) 
 
•• RReeccuuppeerraaççããoo eemm 33 aa 77 ddiiaass 
 
•• OO ddiiaaggnnóóssttiiccoo eettiioollóóggiiccoo nnããoo éé ffuunnddaammeennttaall,, 
 ppooiiss oo mmaanneejjoo ccllíínniiccoo éé ppaaddrroonniizzaaddoo 
 
TTrraattaammeennttoo 
 
AAnnttiibbiioottiiccootteerraappiiaa ddee aammpplloo eessppeeccttrroo,, eemm 
ccaassooss ddee ccoommpprroommeettiimmeennttoo