A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 3 de 35

bbaacctteerriiaannoo sseeccuunnddáárriioo 
 
 -- AAmmooxxiicciilliinnaa ((1100 aa 2200 mmgg//kkgg//1122 hhoorraass)) 
 -- EEnnrrooffllooxxaacciinnaa ((1100 aa 2200 mmgg//kkgg//1122 hhoorraass)) 
 
 
IInnaallaaççããoo ccoomm GGeennttaammiicciinnaa ((22 aa 33 xx ddiiaa)) 
 -- 5500 mmgg eemm 33 mmLL ddee ssoolluuççããoo ffiissiioollóóggiiccaa 
  2200 mmiinnuuttooss ddee iinnaallaaççããoo//1122 hhoorraass)) 
 
CCoonnttrroollee ddaa ttoossssee 
 -- BBuuttoorrffaannooll ((00,,0022 mmgg//kkgg//SSCC,, 88––1122 hhoorraass)) 
 -- CCooddeeíínnaa...... 
 -- ÓÓppiioo eemm ttiinnttuurraa –– ““EElliixxiirr PPaarreeggóórriiccoo”” 
 
PPrreevveennççããoo 
 
VVaacciinnaa mmuullttiivvaalleennttee iinnjjeettáávveell 
iinncclluuiinnddoo vvíírruuss vviivvooss mmooddiiffiiccaaddooss 
•• PPaarraaiinnfflluueennzzaa 
•• CCAAVV--22 
 
 VVaacciinnaa iinnttrraa--nnaassaall ccoomm vvíírruuss aatteennuuaaddooss ((PPaarraaiinnfflluueennzzaa ++ CCAAVV--22)) ++ BBoorrddeetteellllaa aatteennuuaaddaa,, 
 ppaarraa aaddmmiinniissttrraaççããoo aa ppaarrttiirr ddee 88 sseemmaannaass...... 
 
 
 
HHEEPPAATTIITTEE IINNFFEECCCCIIOOSSAA CCAANNIINNAA 
 
AAddeennoovvíírruuss CCaanniinnoo TTiippoo 11 ((CCAAVV--11)) 
 
IInnffeeccççããoo ppeellaa vviiaa oorroo--nnaassaall 
  RReepplliiccaaççããoo nnaass ttoonnssiillaass 
 7 
  VViirreemmiiaa 
  IInnffeeccççããoo ddoo ppaarrêênnqquuiimmaa hheeppááttiiccoo 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
11.. CCaassooss SSuuaavveess 
•• FFeebbrree 
•• DDeepprreessssããoo 
•• LLeettaarrggiiaa 
•• RReeccuuppeerraaççããoo eemm 11--22 ddiiaass.. 
 
22.. CCaassooss MMooddeerraaddooss 
•• HHiippeerr--sseennssiibbiilliiddaaddee aabbddoommiinnaall 
•• AAnnoorreexxiiaa 
•• TToonnssiilliittee 
•• FFaarriinnggiittee 
•• LLiinnffaaddeenniittee cceerrvviiccaall 
•• RReeccuuppeerraaççããoo eemm 33--55 ddiiaass.. 
 
33.. CCaassooss SSeevveerrooss –– EEnnvvoollvviimmeennttoo mmuullttii--ssiissttêêmmiiccoo 
 
•• DDiiáátteessee HHeemmoorrrráággiiccaa ((ppeettééqquuiiaass ee//oouu eeqquuiimmoosseess)) 
•• PPnneeuummoonniiaa 
•• MMeelleennaa 
•• SSiinnaaiiss NNeeuurroollóóggiiccooss 
•• AAsscciittee sseerroo--ssaanngguuiinnoolleennttaa 
•• HHeeppaattoommeeggaalliiaa.. 
•• LLeeuuccooppeenniiaa 
•• TTrroommbboocciittooppeenniiaa 
•• EElleevvaaççããoo nnaa AALLTT ((TTGGPP)) ee eemm ÁÁcciiddooss BBiilliiaarreess 
•• PPrrooggnnóóssttiiccoo rreesseerrvvaaddoo.. 
 
NNaa ccoonnvvaalleesscceennççaa:: EEddeemmaa ccoorrnneeaannoo 
 
MMaacceetteess ddee LLaabboorraattóórriioo CCllíínniiccoo ppaarraa ddiiaaggnnóóssttiiccoo ddee hheeppaattooppaattiiaass 
 
 
DDoossaaggeemm ddaa AALLTT ((aallaanniinnaa aammiinnoottrraannssffeerraassee)) 
 
•• EEnnzziimmaa ddoo cciittooppllaassmmaa ddooss hheeppaattóócciittooss 
 
•• QQuuaallqquueerr ddaannoo àà mmeemmbbrraannaa hheeppaattoocceelluullaarr 
 rreessuullttaa eemm aauummeennttoo ddooss nníívveeiiss sséérriiccooss ddee AALLTT 
•• AAllttaass ccoonncceennttrraaççõõeess sséérriiccaass ddee AALLTT 
  LLeessããoo hheeppááttiiccaa ddiiffuussaa,, eessppeecciiaallmmeennttee ssee oo ppaacciieennttee ttiivveerr iicctteerríícciiaa.. 
•• VVaalloorreess nnoorrmmaaiiss ddee AALLTT  eennttrree 1100 ee 8888 UUII//LL 
 
OObbsseerrvvaaççããoo 
 
EEmm aanniimmaaiiss qquuee uussaamm aammiinnooáácciiddooss ccoommoo ffoonnttee ddee eenneerrggiiaa ((ccoommoo ooss ffeellííddeeooss)),, aa eennzziimmaa qquuee eeffeettiivvaammeennttee ssee 
eelleevvaa éé aa AASSTT ((aassppaarrttaattoo aammiinnoottrraannssffeerraassee)).. 
 
 8 
NNeesssseess aanniimmaaiiss,, ppoorr vveezzeess aa AALLTT nneemm cchheeggaa aa ssuubbiirr…… 
 
DDoossaaggeemm ddee ÁÁcciiddooss BBiilliiaarreess 
 
•• ÁÁcciiddooss oorrggâânniiccooss ddeerriivvaaddooss ddoo ccoolleesstteerrooll,, ssiinntteettiizzaaddooss eexxcclluussiivvaammeennttee nnoo ffííggaaddoo,, iimmppoorrttaanntteess nnaa ddiiggeessttããoo 
ddee ggoorrdduurraass nnoo iinntteessttiinnoo ddeellggaaddoo 
 
•• SSããoo eexxccrreettaaddooss nnaa bbiillee ee rreeaabbssoorrvviiddooss nnoo íílleeoo,, ccaaiinnddoo nnaa cciirrccuullaaççããoo ppoorrttaall ee sseennddoo rreemmoovviiddooss ppeellooss 
hheeppaattóócciittooss 
 
•• AAnniimmaaiiss ssaauuddáávveeiiss  CCoonncceennttrraaççããoo mmuuiittoo bbaaiixxaa 
 ddee áácciiddooss bbiilliiaarreess nnoo ssaanngguuee ppeerriifféérriiccoo 
 
•• AAlltteerraaççõõeess eennvvoollvveennddoo uumm oouu mmaaiiss ccoommppoonneenntteess eessttrruuttuurraaiiss ddoo ffííggaaddoo  FFuuggaa ddee áácciiddooss bbiilliiaarreess ppaarraa aa 
cciirrccuullaaççããoo ppeerriifféérriiccaa  NNíívveeiiss ssaanngguuíínneeooss eelleevvaaddooss 
 
•• AA ddeetteerrmmiinnaaççããoo qquuaannttiittaattiivvaa ddooss nníívveeiiss sséérriiccooss ddee áácciiddooss bbiilliiaarreess éé uummaa pprroovvaa ddee ffuunnççããoo hheeppááttiiccaa mmuuiittoo 
mmaaiiss sseennssíívveell ddoo qquuee aa mmeennssuurraaççããoo ddooss nníívveeiiss sséérriiccooss ddee bbiilliirrrruubbiinnaa 
 
•• CCoonncceennttrraaççõõeess eelleevvaaddaass ddee áácciiddooss bbiilliiaarreess ppooddeemm sseerr ddeetteeccttaaddaass aanntteess mmeessmmoo ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee 
iicctteerríícciiaa 
 
 VVaalloorreess NNoorrmmaaiiss ((mmooll//LL)) 
 
 CCããoo GGaattoo 
JJeejjuumm 00,,00 –– 55,,00 00,,00 –– 55,,00 
PPóóss--PPrraannddiiaall << 2255 << 1155 
AAlleeaattóórriioo << 2255 << 1155 
 
TTrraattaammeennttoo 
•• TTrraattaammeennttoo ddee ssuuppoorrttee 
•• AAppoorrttee GGlliiccííddiiccoo 
•• SSiilliimmaarriinnaa 
 
PPrreevveennççããoo 
 
VVaacciinnaass pprreeppaarraaddaass ccoomm CCAAVV--22 vviivvoo mmooddiiffiiccaaddoo iimmuunniizzaamm ccoonnttrraa CCAAVV--11 
ee CCAAVV--22,, ccoomm aallttaa eeffiicciiêênncciiaa 
 
 
 
 
 
CCIINNOOMMOOSSEE CCAANNIINNAA 
 
 
 
MMoorrbbiilllliivviirruuss ((PPaarraammyyxxoovviirriiddaaee)) 
 
•• DDooeennççaa iinnffeecccciioossaa ccaanniinnaa ddee mmaaiioorr pprreevvaallêênncciiaa,, mmoorrbbiiddaaddee ee mmoorrttaalliiddaaddee 
 
•• MMaaiioorr pprreevvaallêênncciiaa eennttrree 33 ee 66 mmeesseess,, ppeellaa qquueeddaa ddaa iimmuunniiddaaddee rreecceebbiiddaa ddaa mmããee 
 
IInnffeeccççããoo 
 
•• TTrraannssmmiissssããoo pprriimmáárriiaa ppoorr aaeerroossssóóiiss ee ggoottííccuullaass ddee mmaatteerriiaall pprroovveenniieenntteess ddee aanniimmaaiiss iinnffeeccttaaddooss 
 9 
 
•• IImmuunnoo--ssuupprreessssããoo ccoonnttrriibbuuii ppaarraa oo aaddvveennttoo 
 ddaa iinnffeeccççããoo 
 
•• IInnffeeccççõõeess sseeccuunnddáárriiaass ccoonnttrriibbuueemm ppaarraa oo qquuaaddrroo ccllíínniiccoo ee eelleevvaamm ttaaxxaa ddee mmoorrttaalliiddaaddee 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
•• 77 aa 1144 ddiiaass aappóóss aa iinnffeeccççããoo oobbsseerrvvaa--ssee 
 HHiippeerrtteerrmmiiaa,, RRiinniittee ee CCoonnjjuunnttiivviittee 
•• TToossssee ee AAnnoorreexxiiaa 
•• DDiiaarrrrééiiaa,, EEmmeessee,, DDeessiiddrraattaaççããoo,, PPeerrddaa ddee PPeessoo 
•• PPnneeuummoonniiaa ((sseeccrreeççããoo ooccuulloo--nnaassaall mmuuccoo--ppuurruulleennttaa))