A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 7 de 35

((mmaaiiss uussuuaall eemm 
aanniimmaaiiss ddoommééssttiiccooss)) 
•• AAnneerrggiiaa:: ccaappaacciiddaaddee ddee aallgguunnss aanniimmaaiiss qq aapprreesseennttaamm aa ddooeennççaa mmaass nnããoo rreeaaggeemm aaoo tteessttee 
 
•• AA ddoossee ddee ttuubbeerrccuulliinnaa éé ddee 00,,11 mmll DDPPPP mmaammííffeerraa ee 00,,0055 mmll aavviiáárriiaa,, sseennddoo qquuee aa lleeiittuurraa eemm mmééddiiaa ooccoorrrree eemm 
4488 hhoorraass ppaarraa aavveess ee ssuuíínnooss ee 7722 hhoorraass ppaarraa bboovviinnooss,, ccaapprriinnooss ee oovviinnooss.. 
•• EEmm ccaaddaa mmll ddee ttuubbeerrccuulliinnaa eexxiissttee 11 mmgg ddee ddeerriivvaaddoo pprrootteeiiccoo ppuurriiffiiccaaddoo ((DDPPPP)).. AA ttuubbeerrccuulliinnaa 
sseemmii--ssiinnttééttiiccaa ccoonncceennttrraaddaa ppeelloo ccaalloorr ((OOTT -- oolldd ttuubbeerrccuulliinnaa)),, éé mmeennooss eessppeecciiffiiccaa qquuee aa DDPPPP.. 
•• PPaarraa ccoonnffiirrmmaaççããoo,, oo iiddeeaall éé oo iissoollaammeennttoo ddoo aaggeennttee,, oo qquuee aaccoonntteeccee aappóóss 66 aa 88 sseemmaannaass ddee ccuullttuurraa.. 
 
•• DDiiaaggnnóóssttiiccoo llaabboorraattoorriiaall:: 
 11)) ccoollhheeiittaa ddee mmaatteerriiaall::pprroovvaass bbaacctteerriioollóóggiiccaass ddee iinnooccuullaaççããoo ((eexxppeeccttoorraaççããoo,, lleeiittee,, uurriinnaa )) ee 
hhiissttooppaattoollóóggiiccaass ((ffrraaggmmeennttooss ddee óórrggããooss)).. 
 11..11.. eexxppeeccttoorraaççããoo:: ccoonntteerr oo aanniimmaall,, ppuuxxaarr aa llíínngguuaa,, iinnttrroodduuzziirr aattéé aa ggaarrggaannttaa uumm ““sswwaabb”” eessttéérriill,, ffeeiittoo 
ccoomm uummaa hhaassttee lloonnggaa.. PPeellaa ccoommpprreessssããoo ddaa gglloottee,, oo aanniimmaall vvaaii ttoossssiirr,, oo qquuee ppeerrmmiittee aa ccoollhheeiittaa ddee 
mmuuccoo.. OO ““sswwaabb”” sseerráá eennttããoo ccoollooccaaddoo eemm ffrraassccoo eessttéérriill,, rreessffrriiaaddoo ee eennvviiaaddoo ppaarraa aannáálliissee;; 
 11..22.. lleeiittee:: eennvviiaarr oo lleeiittee ((110000 mmll)),, ccoollhhiiddoo aasssseeppttiiccaammeennttee.. AAddiicciioonnaarr áácciiddoo bbóórriiccoo aa 55%% ((eevviittaa 
ccooaagguullaaççããoo ee ppuuttrreeffaaççããoo)) ee mmaanntteerr ssoobb rreeffrriiggeerraaççããoo,, ppaarraa ccuullttuurraa ee iinnooccuullaaççããoo eemm ccoobbaaiiaa;; 
 11..33.. eessffrreeggaaççooss ddee lleessõõeess:: ffaazzeerr ooss eessffrreeggaaççooss eemm llââmmiinnaass,, ffiixxaarr ppeelloo ccaalloorr;; 
 11..44.. tteecciiddooss ccoomm áárreeaass ddee lleessõõeess ffeecchhaaddaass ((lliinnffoonnooddooss,, ttuubbéérrccuullooss)):: aaccoonnddiicciioonnaarr eemm ffrraassccooss 
eesstteerriilliizzaaddooss,, mmaanntteerr ssoobb rreeffrriiggeerraaççããoo;; 
 11..55.. tteecciiddooss ppaarraa hhiissttooppaattoollooggiiaa:: ffaattiiaass ffiinnaass,, ccoomm áárreeaass ddee lleessããoo,, aaccoonnddiicciioonnaaddaass eemm ffrraassccooss ccoomm 
ssoolluuççããoo ddee ffoorrmmooll.. 
 
 22.. HHeemmooggrraammaa:: lliinnffoocciittoossee 
 
 33.. BBiiooppssiiaa ddee lliinnffoonnooddoo aauummeennttaaddoo ((lliinnffaaddeenniittee)):: 
 ** ccoolloorraaççããoo ddee iimmpprreessssããoo oouu eessffrreeggaaççoo ppeelloo mmééttooddoo ddee ZZiieehhll 
 ** hhiissttoollooggiiaa:: ccéélluullaass eeppiitteelliióóiiddeess,, ggiiggaannttóócciittooss ee oo BBAAAARR 
 
•• DDiiaaggnnóóssttiiccoo llaabboorraattoorriiaall:: 
 AA iinnooccuullaaççããoo eemm aanniimmaaiiss ddee llaabboorraattóórriioo ddeevvee sseerr ffeeiittaa,, pprrooppoorrcciioonnaannddoo oo sseegguuiinnttee rreessuullttaaddoo:: 
 
TTrraattaammeennttoo:: PPRROOIIBBIIDDOO...... 
 
 IIssoonniiaazziiddaa ((hhiiddrraazziiddaa ddee áácciiddoo iissoonniiccoottíínniiccoo)):: 
 2255 mmgg//kkgg PPVV,, eemm ddiiaass aalltteerrnnaaddooss ((22
aa
,, 44
aa
 ee 66
aa
)),, eemm uumm ttoottaall ddee 8800 ddoosseess ((ppaarraa uumm aanniimmaall ddee 5500 kkgg PPVV,, 
aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 110000 gg ddee mmeeddiiccaammeennttoo)).. 
 
PPrrooffiillaaxxiiaa 
CCoonnttrroollee ddooss rreesseerrvvaattóórriiooss:: hhoommeemm ee bboovviinnoo 
AAppóóss rreeaalliizzaaddooss ooss tteesstteess nneecceessssáárriiooss,, ttoommaarr aass sseegguuiinntteess mmeeddiiddaass:: 
aa)) tteessttee ++ ee eeuuttaannáássiiaa 
bb)) tteessttee ++ ee iissoollaammeennttoo 
cc)) tteessttee ++ ee qquuiimmiiootteerraappiiaa ((IIssoonniiaazziiddaa)) 
DDeevvee--ssee pprrooppoorrcciioonnaarr aaddeeqquuaaddaa ddeessiinnffeeccççããoo aammbbiieennttaall,, uummaa vveezz qquuee aa ddeessttrruuiiççããoo ddoo bbaacciilloo ooccoorrrree:: 
## lluuzz ssoollaarr ddeessttrróóii eemm 33 aa 1100 ddiiaass;; 
## aaqquueecciimmeennttoo ddoo lleeiittee àà 6655
oo
CC ddeessttrróóii MM.. ttuubbeerrccuulloossiiss eemm 44 mmiinnuuttooss ee 4400 sseegguunnddooss;; 
## ccoommppoossttooss ffeennóólliiccooss aa 22 oouu 33%%,, oorrttooffeenniillffeennaattoo ddee ssóóddiioo aa 11%% ee áállccooooll 7700%% ttaammbbéémm ssããoo eeffiicciieenntteess.. 
PPrrooffiillaaxxiiaa:: qquuaannttoo aa rreessiissttêênncciiaa ddoo MMyyccoobbaacctteerriiuumm:: 
 19 
 MM.. bboovviiss:: 
•• 55 mmeesseess eemm ffeezzeess ddee bboovviinnooss;; 
•• 22 mmeesseess eemm llaammaa 
 
 MM.. aavviiuumm:: 44 aannooss nnaa ccaammaa ddee aavveess.. 
 
 AAssssiimm,, rreeccoommeennddaa--ssee oo uussoo ddee ccoommppoosstteeiirraa,, oo qquuee ppeerrmmiittiirráá oo aaqquueecciimmeennttoo ddaa mmaattéérriiaa oorrggâânniiccaa ((ffeezzeess ee 
rreessíídduuooss ddee ccaammaa)) aa uummaa tteemmppeerraattuurraa ddee aattéé 8800
00
CC.. 
 
 
 
PPAASSTTEEUURREELLOOSSEE 
 
 
AAggeennttee:: PPaasstteeuurreellllaa sspppp 
 PP.. mmuullttoocciiddaa,, PP.. ppnneeuummoottrrooppiiccaa,, PP.. ggaalllliinnaarruumm,, MMaannnnhheeiimmiiaa ((PPaasstteeuurreellllaa)) AA22 hhaaeemmoollyyttiiccaa 
 
•• CCooccoobbaacciillooss,, ggrraamm -- ,, aaeerróóbbiiooss,, iimmóóvveeiiss,, ccoolloorraaççããoo bbiippoollaarr;; 
•• PPoouuccoo rreessiisstteenntteess:: ccaalloorr,, ddeesssseeccaaççããoo,, ddeetteerrggeenntteess ccoommuunnss 
 
 
EEppiiddeemmiioollooggiiaa:: 
 AAccoommeettee jjoovveennss,, 
 ÉÉppooccaa ffrriiaa 
 ssuuppeerrppooppuullaaççããoo 
 
 
 
 
 
LLIISSTTEERRIIOOSSEE 
 
 
EEttiioollooggiiaa:: 
 bbaaccttéérriiaa ddoo ggêênneerroo CCoorryynneebbaacctteerreeaacceeaaee,, GGrraamm ++,, 
 nnããoo eessppoorruullaaddaa nneemm eennccaappssuullaaddaa,, ccoomm mmoovviimmeennttooss ((ffllaaggeelloo tteerrmmiinnaall)) eemm ccuullttiivvooss aa 2255--3300
oo
CC ee iimmóóvveeiiss aa 
3377
oo
CC.. 
 CCrreessccee eemm áággaarr ssaanngguuee aa 3377
oo
CC,, ffoorrmmaannddoo ccoollôônniiaass ppeeqquueennaass ccoomm eessttrreeiittoo hhaalloo ddee hheemmóólliissee ;; éé 
ccaattaallaassee ppoossiittiivvaa.. EExxiisstteemm vváárriiooss ssoorroottiippooss.. 
 AA LLiisstteerriiaa mmoonnooccyyttooggeenneess ppooddee ssoobbrreevviivveerr nnoo aammbbiieennttee ppoorr mmaaiiss ddee 220000 ddiiaass 
 
 
EEppiiddeemmiioollooggiiaa:: 
 ttooddaass aass eessppéécciieess ddoommééssttiiccaass,, sseennddoo mmaaiiss ccoommuumm eemm rruummiinnaanntteess,, ccooeellhhooss ee aavveess ee mmeennooss ccoommuumm eemm 
ssuuíínnooss,, eeqqüüiinnooss ee ccaarrnníívvoorrooss.. 
 AAccoommeettee ttaammbbéémm ooss aanniimmaaiiss