Apolodoro-biblioteca
80 pág.

Apolodoro-biblioteca


DisciplinaA Mitologia na Cultura Grega32 materiais711 seguidores
Pré-visualização30 páginas
IES \u201cALONSO CANO\u201d, DÚRCAL. DPTO. DE GRIEGO. APOLODORO: BIBLIOTECA MITOLÓGICA 1 
 
 
PSEUDO-APOLODORO 
 
BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
LIBRO I 
 
 
TEOGONÍA 
 
 
Descendencia de Urano y Gea 
1.1 Ou)rano\j prw½toj tou= panto\j e)duna/steuse ko/smou. gh/maj de\
 Gh=n e)te/knwse prw¯touj tou\j e(kato/gxeiraj prosagoreuqe/ntaj, Bria/rewn
 Gu/hn Ko/tton, oiá mege/qei te a)nupe/rblhtoi kaiì duna/mei kaqeisth/kesan, 
xeiÍraj me\n a)na\ e(kato\n kefala\j de\ a)na\ penth/konta eÃxontej. meta\ 
tou/touj de\ [au)t%½ teknoiÍ Gh=] Ku/klwpaj, ãArghn Stero/phn Bro/nthn, wÒn 
eÀkastoj eiåxen eÀna o)fqalmo\n e)piì tou= 1.2 metw¯pou. a)lla\ tou/touj me\n 
Ou)rano\j dh/saj ei¹j Ta/rtaron eÃrriye \u101to/poj de\ ouÂtoj e)rebw¯dhj e)stiìn e)n 
 àAidou, tosou=ton a)po\ gh=j eÃxwn dia/sthma oÀson a)p' ou)ranou= gh=\u178, teknoiÍ
 de\ auÅqij e)k Gh=j paiÍdaj me\n tou\j Tita=naj prosagoreuqe/ntaj, ¹Wkeano\n
 KoiÍon ¸Uperi¿ona KreiÍon ¹Iapeto\n kaiì new¯taton a(pa/ntwn Kro/non, 
qugate/raj de\ ta\j klhqei¿saj Titani¿daj, Thqu\n ¸Re/an Qe/min Mnhmosu/nhn
 Foi¿bhn Diw¯nhn Qei¿an. 
 
Mutilación y destronamiento de Urano 
 1.3 a)ganaktou=sa de\ Gh= e)piì tv= a)pwlei¿# tw½n ei¹j Ta/rtaron 
r(ife/ntwn pai¿dwn pei¿qei tou\j Tita=naj e)piqe/sqai t%½ patri¿, kaiì di¿dwsin 
a)damanti¿nhn aÀrphn Kro/n%. oi¸ de\ ¹Wkeanou= xwriìj e)piti¿qentai, kaiì 
Kro/noj a)potemwÜn ta\ ai¹doiÍa tou= patro\j ei¹j th\n qa/lassan a)fi¿hsin. e)k 
de\ tw½n stalagmw½n tou= r(e/ontoj aiàmatoj e)rinu/ej e)ge/nonto, ¹AlhktwÜ 
Tisifo/nh Me/gaira. th=j de\ a)rxh=j e)kbalo/ntej tou/j te 
katatartarwqe/ntaj a)nh/gagon a)delfou\j kaiì th\n a)rxh\n Kro/n% 
pare/dosan. 
 
Hijos de Crono y Rea 
 1.4 o( de\ tou/touj me\n <e)n> t%½ Tarta/r% pa/lin dh/saj 
IES \u201cALONSO CANO\u201d, DÚRCAL. DPTO. DE GRIEGO. APOLODORO: BIBLIOTECA MITOLÓGICA 2 
kaqeiÍrce, th\n de\ a)delfh\n ¸Re/an gh/maj, e)peidh\ Gh= te kaiì Ou)rano\j 
e)qespi%¯doun au)t%½ le/gontej u(po\ paido\j i¹di¿ou th\n a)rxh\n 
a)faireqh/sesqai, kate/pine ta\ gennw¯mena. kaiì prw¯thn me\n gennhqeiÍsan 
 ¸Esti¿an kate/pien, eiåta Dh/mhtran kaiì àHran, meq' aÁj Plou/twna kaiì 
1.5 Poseidw½na. o)rgisqeiÍsa de\ e)piì tou/toij ¸Re/a paragi¿netai me\n ei¹j 
Krh/thn, o(phni¿ka to\n Di¿a e)gkumonou=sa e)tu/gxane, genn#= de\ e)n aÃntr% th=j
 Di¿kthj Di¿a. kaiì tou=ton me\n di¿dwsi tre/fesqai Kou/rhsi¿ te kaiì taiÍj 
Melisse/wj paisiì nu/mfaij, ¹Adrastei¿# te kaiì ãIdv. auÂtai me\n ouÅn to\n 
paiÍda eÃtrefon t%½ th=j ¹Amalqei¿aj ga/lakti, oi¸ de\ Kou/rhtej eÃnoploi e)n 
t%½ aÃntr% to\ bre/foj fula/ssontej toiÍj do/rasi ta\j a)spi¿daj sune/krouon,
 iàna mh\ th=j tou= paido\j fwnh=j o( Kro/noj a)kou/sv. ¸Re/a de\ li¿qon 
sparganw¯sasa de/dwke Kro/n% katapieiÍn w¨j to\n gegennhme/non paiÍda. 
 
Titanomaquia. Reparto del mundo 
1.6 e)peidh\ de\ Zeu\j e)genh/qh te/leioj, lamba/nei Mh=tin th\n ¹Wkean
ou= sunergo/n, hÁ di¿dwsi Kro/n% katapieiÍn fa/rmakon, u(f' ou e)keiÍnoj 
a)nagkasqeiìj prw½ton me\n e)cemeiÍ to\n li¿qon, eÃpeita tou\j paiÍdaj ouÁj 
kate/pie: meq' wÒn Zeu\j to\n pro\j Kro/non kaiì Tita=naj e)ch/negke po/lemon. 
 maxome/nwn de\ au)tw½n e)niautou\j de/ka h( Gh= t%½ Diiì eÃxrhse th\n ni¿khn, 
tou\j katatartarwqe/ntaj aÄn eÃxv summa/xouj: o( de\ th\n frourou=san 
au)tw½n ta\ desma\ Ka/mphn 1.7 a)poktei¿naj eÃluse. kaiì Ku/klwpej to/te Diiì 
me\n dido/asi bronth\n kaiì a)straph\n kaiì kerauno/n, Plou/twni de\ kune/hn, 
Poseidw½ni de\ tri¿ainan: oi¸ de\ tou/toij o(plisqe/ntej kratou=si Tita/nwn, 
kaiì kaqei¿rcantej au)tou\j e)n t%½ Tarta/r% tou\j e(kato/gxeiraj 
kate/sthsan fu/lakaj. au)toiì de\ diaklhrou=ntai periì th=j a)rxh=j, kaiì 
lagxa/nei Zeu\j me\n th\n e)n ou)ran%½ dunastei¿an, Poseidw½n de\ th\n e)n 
qala/ssv, Plou/twn de\ th\n e)n àAidou. 
 
Descendencia de los Titanes 
1.8 e)ge/nonto de\ Tita/nwn eÃkgonoi ¹Wkeanou= me\n kaiì Thqu/oj 
 ¹Wkeani¿dej, ¹Asi¿a Stu\c ¹Hle/ktra Dwriìj Euruno/mh [ ¹Amfitri¿th] Mh=tij, 
Koi¿ou de\ kaiì Foi¿bhj ¹Asteri¿a kaiì Lhtw¯, ¸Uperi¿onoj de\ kaiì Qei¿aj 
 ¹HwÜj àHlio Selh/nh, Krei¿ou de\ kaiì Eu)rubi¿aj th=j Po/ntou ¹AstraiÍoj 
Pa/llaj Pe/rshj, ¹Iapetou= de\ kaiì ¹Asi¿aj ãAtlaj, oÁj eÃxei toiÍj wÓmoij to\n 
ou)rano/n, kaiì Promhqeu\j kaiì ¹Epimhqeu\j kaiì Menoi¿tioj, oÁn keraunw¯saj 
e)n tv= titanomaxi¿# 1.9 Zeu\j katetarta/rwsen. e)ge/neto de\ kaiì Kro/nou 
kaiì Filu/raj Xei¿rwn difuh\j Ke/ntauroj, ¹Hou=j de\ kaiì ¹Astrai¿ou aÃnemoi
 kaiì aÃstra, Pe/rsou de\ kaiì ¹Asteri¿aj ¸Eka/th, Pa/llantoj de\ kaiì Stugo\j 
Ni¿kh Kra/toj Zh=loj Bi¿a. to\ de\ th=j Stugo\j uÀdwr e)k pe/traj e)n àAidou 
r(e/on Zeu\j e)poi¿hsen oÀrkon, tau/thn au)tv= timh\n didou\j a)nq' wÒn au)t%½ 
kata\ Tita/nwn meta\ tw½n te/knwn sunema/xhse. 
 
IES \u201cALONSO CANO\u201d, DÚRCAL. DPTO. DE GRIEGO. APOLODORO: BIBLIOTECA MITOLÓGICA 3 
Prole de Ponto y Gea 
1.10 Po/ntou de\ kaiì Gh=j Fo/rkoj Qau/maj Nhreu\j Eu)rubi¿a Khtw¯. 
Qau/mantoj me\n ouÅn kaiì ¹Hle/ktraj åIrij kaiì aÀrpuiai, ¹AellwÜ <kaiì> 
 ¹Wkupe/th, Fo/rkou de\ kaiì Khtou=j Forki¿dej <kaiì> Gorgo/nej, periì wÒn 
e)rou=men 1.11 oÀtan ta\ kata\ Perse/a le/gwmen, Nhre/wj de\ kaiì Dwri¿doj 
Nhrhi¿dej, wÒn ta\ o)no/mata Kumoqo/h SpeiwÜ Glaukono/mh Nausiqo/h ¸Ali¿h, 
 ¹EratwÜ SawÜ ¹Amfitri¿th Eu)ni¿kh Qe/tij, Eu)lime/nh ¹Agauh\ Eu)dw¯rh DwtwÜ 
Fe/rousa, Gala/teia ¹Aktai¿h Pontome/dousa ¸Ippoqo/h 1.12 Lusia/nassa, 
KumwÜ ¹Hio/nh ¸Alimh/dh Plhcau/rh Eu)kra/nth, PrwtwÜ KaluywÜ Pano/ph 
KrantwÜ Neo/mhrij, ¸Ippono/h ¹Ia/neira Poluno/mh Au)tono/h Meli¿th, Diw¯nh 
Nhsai¿h DhrwÜ Eu)ago/rh Yama/qh, Eu)mo/lph ¹Io/nh Duname/nh KhtwÜ 
Limnw¯reia. 
 
Hijos de Zeus 
1.13 Zeu\j de\ gameiÍ me\n àHran, kaiì teknoiÍ àHbhn Ei¹lei¿quian ãArhn, 
mi¿gnutai de\ pollaiÍj qnhtaiÍj te kaiì a)qana/toij gunaici¿n. e)k me\n ouÅn 
Qe/midoj th=j Ou)ranou= genn#= qugate/raj wÐraj, Ei¹rh/nhn Eu)nomi¿an Di¿khn, 
moi¿raj, KlwqwÜ La/xesin ãAtropon, e)k Diw¯nhj de\ ¹Afrodi¿thn, e)c 
Eu)runo/mhj de\ th=j ¹Wkeanou= xa/ritaj, ¹Aglai¿+hn Eu)frosu/nhn Qa/leian, e)k
 de\ Stugo\j Persefo/nhn, e)k de\ Mnhmosu/nhj mou/saj, prw¯thn me\n 
Kallio/phn, eiåta KleiwÜ Melpome/nhn Eu)te/rphn ¹EratwÜ Teryixo/rhn 
Ou)rani¿an Qa/leian Polumni¿an. 
 
Hijos de las Musas 
1.14 Kallio/phj me\n ouÅn kaiì Oi¹a/grou, kat' e)pi¿klhsin de\ 
 ¹Apo/llwnoj, Li¿noj, oÁn ¸Hraklh=j a)pe/kteine, kaiì ¹Orfeu\j o( a)skh/saj 
kiqar%di¿an, oÁj #Ãdwn e)ki¿nei li¿qouj te kaiì de/ndra. a)poqanou/shj de\ 
Eu)rudi¿khj th=j gunaiko\j au)tou=, dhxqei¿shj u(po\ oÃfewj, kath=lqen ei¹j 
 àAidou qe/lwn 1.15 a)na/gein au)th/n, kaiì Plou/twna eÃpeisen a)nape/myai. 
o( de\ u(pe/sxeto tou=to poih/sein, aÄn mh\ poreuo/menoj ¹Orfeu\j e)pistrafv= 
priìn ei¹j th\n oi¹ki¿an au(tou= paragene/sqai: o( de\ a)pistw½n e)pistrafeiìj 
e)qea/sato th\n gunaiÍka, h( de\ pa/lin u(pe/streyen. euÂre de\ ¹Orfeu\j kaiì ta\ 
Dionu/sou musth/ria, kaiì te/qaptai periì th\n Pieri¿an diaspasqeiìj u(po\ 
 1.16 tw½n maina/dwn. KleiwÜ de\ Pie/rou tou= Ma/gnhtoj h)ra/sqh kata\ mh=nin 
 ¹Afrodi¿thj \u101w©nei¿dise ga\r au)tv= to\n tou= ¹Adw¯nidoj eÃrwta\u178, sunelqou=sa 
de\ e)ge/nnhsen e)c au)tou= paiÍda ¸Ua/kinqon, ou Qa/murij o( Fila/mmwnoj kaiì
 ¹Argio/phj nu/mfhj iãsxei eÃrwta, prw½toj a)rca/menoj e)ra=n 1.17 a)rre/nwn. 
a)ll' ¸Ua/kinqon me\n uÀsteron ¹Apo/llwn e)rw¯menon oÃnta di¿sk% balwÜn 
aÃkwn a)pe/kteine, Qa/murij de\ ka/llei dienegkwÜn kaiì kiqar%di¿# periì 
mousikh=j hÃrise mou/saij, sunqe/menoj, aÄn me\n krei¿ttwn eu(reqv=, 
plhsia/sein pa/saij, e)a\n de\ h(tthqv=, sterhqh/sesqai ou aÄn e)keiÍnai 
qe/lwsi. kaqupe/rterai de\ ai¸ mou=sai geno/menai kaiì tw½n o)mma/twn au)to\n 
kaiì th=j kiqar%di¿aj e)ste/rhsan. 1.18 Eu)te/rphj de\ kaiì potamou= 
IES \u201cALONSO CANO\u201d, DÚRCAL. DPTO. DE GRIEGO. APOLODORO: BIBLIOTECA MITOLÓGICA 4 
Strumo/noj ¸Rh=soj, oÁn e)n Troi¿# Diomh/dhj a)pe/kteinen: w¨j de\ eÃnioi 
le/gousi, Kallio/phj u(ph=rxen. Qalei¿aj de\ kaiì ¹Apo/llwnoj e)ge/nonto 
Koru/bantej, Melpome/nhj de\ kaiì ¹Axel%¯ou Seirh=nej, periì wÒn