A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
70 pág.
Apostila-Questionários-Textos Complementares de Dir. Penal II

Pré-visualização | Página 1 de 21

APOSTILAS DE 
DIREITO PENAL 
PARTE GERAL 
ARTIGOS 29 A 120 DO CÓDIGO PENAL 
Eduardo Queiroz de Mello 
 
 
Eduardo Queiroz de Mello 2
 
 
 
SUMÁRIO 
 
 
Capítulo 1 
CONCURSO DE PESSOAS .................................................03 
 
Capítulo 2 
DAS PENAS..........................................................................05 
 
Capítulo 3 
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. A 
DOSIMETRIA NA DECISÃO JUDICIAL...............................16 
 
Capítulo 4 
CONCURSO DE CRIMES.....................................................31 
 
Capítulo 5 
OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO CRIMINAL.....................50 
 
Capítulo 6 
 MEDIDAS DE SEGURANÇA...............................................52 
 
Capítulo 7 
A AÇÃO PENAL....................................................................54 
 
Capítulo 8 
EEXXTTIINNÇÇÃÃOO DDAA PPUUNNIIBBIILLIIDDAADDEE........................................................................................5577 
 
 
QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOOSS..................................................................................................................................6622
Eduardo Queiroz de Mello 3
 
 
 
 
CCAAPPÍÍTTUULLOO 11 -- CCOONNCCUURRSSOO DDEE PPEESSSSOOAASS 
 
 
 
 
 
11..11.. CCOONNCCEEIITTOO –– DDeeffiinnee--ssee ccoonnccuurrssoo ddee aaggeenntteess,, ccoommoo sseennddoo,, 
eemm rreessuummoo,, aa pprrááttiiccaa ddee uumm ccrriimmee ppoorr ddooiiss oouu mmaaiiss aaggeenntteess.. IImmppoorrttaa 
ssaalliieennttaarr,, qquuee eemm ssee ttrraattaannddoo ddee ccoonnccuurrssoo ddee ppeessssooaass,, hháá uumm ssóó 
ccrriimmee,, qquuee ssee vvêê ccoommeettiiddoo ppoorr ddooiiss oouu mmaaiiss aaggeenntteess,, ppoorrttaannttoo,, tteemm--ssee 
ddaa uunniicciiddaaddee nnoo ttooccaannttee aaoo ddeelliittoo ee aa pplluurraalliiddaaddee qquuaannttoo aaoo nnúúmmeerroo 
ddee ppeessssooaass.. RReeggee--ssee oo ccoonnccuurrssoo ddee ppeessssooaass ppeellaa cchhaammaaddaa TTeeoorriiaa 
UUnniittáárriiaa oouu MMoonniissttaa.. 
 
11..22.. EESSPPÉÉCCIIEESS –– OO ccoonnccuurrssoo ddee ppeessssooaass ppooddee ddaarr--ssee ssoobb aa ééggiiddee 
ddaa CCOO--AAUUTTOORRIIAA ee ddaa PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO.. 
 
 
 
 
11..22..11.. AA CCOO--AAUUTTOORRIIAA –– NNaa ccoo--aauuttoorriiaa,, nneecceessssáárriioo qquuee 
aammbbooss oouu ttooddooss ooss aaggeenntteess rreeaalliizzeemm ccoonnjjuunnttaammeennttee oo 
qquuee eessttaammppaaddoo nnaa rreeddaaççããoo ttííppiiccaa,, ppooddeennddoo,, eennttrreettaannttoo 
hhaavveerr,, qquuaannddoo ppoossssíívveell,, aa ddiivviissããoo ddee ttaarreeffaass,, nnããoo sseennddoo 
oobbrriiggaattóórriioo oo aajjuussttee pprréévviioo,, ddeevveennddoo,, ccoonnttuuddoo hhaavveerr aa 
ccoonnsscciiêênncciiaa mmúúttuuaa oouu ccoolleettiivvaa ddaa ccooooppeerraaççããoo ddaaddaa àà 
eemmpprreeiittaaddaa ccrriimmiinnoossaa.. 
 
 
11..22..22.. AA PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO –– EEssttaa ssee ccaarraacctteerriizzaa bbaassiiccaammeennttee 
ppoorr uumm aauuxxíílliioo,, aajjuuddaa,, sseemm qquuee oo ppaarrttíícciippee rreeaalliizzee oo pprreecceeiittoo 
pprriimmáárriioo ddaa nnoorrmmaa,, oouu sseejjaa,, tteemm eellee uummaa ccoonndduuttaa aacceessssóórriiaa,, ddeevveennddoo 
tteerr ccoonnsscciiêênncciiaa ddee qquuee ssuuaa ccooooppeerraaççããoo éé ddaaddaa nnuumm eevveennttoo ccrriimmiinnoossoo.. 
 
11..22..33.. AA AAUUTTOORRIIAA MMEEDDIIAATTAA –– 
EEmmbboorraa nneellaa ssee tteennhhaa ddooiiss oouu mmaaiiss aaggeenntteess nnaa eexxeeccuuççããoo ddee uumm ffaattoo 
ccrriimmiinnoossoo,, cceerrttoo éé qquuee uumm oouu aallgguunnss,, aaggeemm ddee ffoorrmmaa iinnccoonnsscciieennttee 
((iinniimmppuuttaabbiilliiddaaddee oouu iinndduuzziimmeennttoo eemm eerrrroo)),, oouu ssoobb ccooaaççããoo 
Eduardo Queiroz de Mello 4
iirrrreessiissttíívveell,, oouu aaiinnddaa eemm oobbeeddiiêênncciiaa aa oorrddeemm ddee ssuuppeerriioorr hhiieerráárrqquuiiccoo,, 
sseemm tteerr,, ccoonnttuuddoo,, ccoonnhheecciimmeennttoo qquuaannttoo aa iilleeggaalliiddaaddee ddaa oorrddeemm.. EEmm 
ccaassooss ttaaiiss,, oo eexxeeccuuttoorr mmaatteerriiaall ddoo ccrriimmee nnããoo rreessppoonnddee ppoorr eellee,, mmaass 
ttããoo ssoommeennttee oo aauuttoorr mmeeddiiaattoo.. 
 
 
––
 
 
 
 CCRRIIMMEESS PPLLUURRIISSSSUUBBJJEETTIIVVOOSS –– TTaammbbéémm cchhaammaaddooss ddee 
ccrriimmeess ddee ccoonnccuurrssoo nneecceessssáárriioo,, ssããoo aaqquueelleess qquuee,, ppaarraa ssuuaa 
eexxeeccuuççããoo,, eexxiiggeemm aa pprreesseennççaa ddee ddooiiss oouu mmaaiiss aaggeenntteess.. 
 
––
 
 
 
 CCRRIIMMEESS DDEE CCOONNCCUURRSSOO EEVVEENNTTUUAALL –– 
CCoonnffiigguurraamm--ssee nnaa mmaaiioorriiaa,, ppoorrqquuaannttoo ssããoo ooss qquuee ppooddeemm sseerr 
eexxeeccuuttaaddooss iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa pprreesseennççaa ddoo ccoonnccuurrssoo ddee 
ppeessssooaass.. 
 
––
 
 
 
 CCRRIIMMEESS DDEE MMÃÃOO PPRRÓÓPPRRIIAA –– CCaarraacctteerriizzaamm--ssee ppeellaa 
ppoossssiibbiilliiddaaddee ddoo ccoonnccuurrssoo ddee ppeessssooaass nnaa ssuuaa eexxeeccuuççããoo,, ccoonnttuuddoo,, 
ssoommeennttee nnaa eessppéécciiee ppaarrttiicciippaaççããoo,, iinnaaddmmiittiinnddoo aa ffiigguurraa ddaa ccoo--
aauuttoorriiaa.. 
 
 
11..33.. AA PPUUNNIIBBIILLIIDDAADDEE NNOO CCOONNCCUURRSSOO DDEE 
AAGGEENNTTEESS 
 
��
 
 AArrtt.. 2299.. QQuueemm,, ddee qquuaallqquueerr mmooddoo,, ccoonnccoorrrree ppaarraa oo ccrriimmee 
iinncciiddee nnaass ppeennaass aa eessttee ccoommiinnaaddaass,, nnaa mmeeddiiddaa ddee ssuuaa 
ccuullppaabbiilliiddaaddee 
 
��
 
 AAss cciirrccuunnssttâânncciiaass ddee ccaarráátteerr ppeessssooaall ((iinnccoommuunniiccáávveeiiss,, ssaallvvoo 
qquuaannddoo eelleemmeennttaarreess ddoo ccrriimmee)) 
 
��
 
 AAss cciirrccuunnssttâânncciiaass rreeaaiiss ((ccoommuunniiccáávveeiiss)) 
 
��
 
 AA ppaarrttiicciippaaççããoo ddee mmeennoorr iimmppoorrttâânncciiaa ee aa ccoonnccoorrrrêênncciiaa eemm 
ccrriimmee mmeennooss ggrraavvee ((§§§§ 11ºº ee 22ºº ddoo aarrtt.. 2299//CCPP)) 
Eduardo Queiroz de Mello 5
CCAAPPÍÍTTUULLOO 22 –– DDAASS PPEENNAASS 
 
 
 
22..11.. CCOONNCCEEIITTOO –– PPeennaa éé aa rreessppoossttaa eessttaattaall eemm ffaaccee ddoo 
ccoommeettiimmeennttoo ddee uumm ffaattoo ccoonnssiiddeerraaddoo ccoommoo iillíícciittoo.. SSóó ppooddee sseerr 
rreessppoossttaa ddoo EEssttaaddoo,, nnaa mmeeddiiddaa eemm qquuee ssoommeennttee eellee éé ddeetteennttoorr ddoo 
cchhaammaaddoo jjuuss ppuunniieennddii..
 
 
 
 
�� TTEEOORRIIAASS HHIISSTTÓÓRRIICCAASS:: 
 
 
�� TTEEOORRIIAA AABBSSOOLLUUTTAA –– ccaarráátteerr rreettrriibbuuttiivvoo –– ““aa ppeennaa éé uumm mmaall 
jjuussttoo eemm rraazzããoo ddee uumm mmaall iinnjjuussttoo”” 
�� TTEEOORRIIAA RREELLAATTIIVVAA –– ccaarráátteerr pprreevveennttiivvoo –– pprreevveennççããoo ggeerraall ee 
iinnddiivviidduuaall 
�� TTEEOORRIIAA MMIISSTTAA –– ccaarráátteerr ppuunniittiivvoo,, mmaass ccoomm iinntteennççããoo 
rreessssoocciiaalliizzaannttee 
 
 
�� 22..22.. AASS PPEENNAASS NNOO CCÓÓDDIIGGOO PPEENNAALL 
BBRRAASSIILLEEIIRROO 
 
 
�� PPEENNAASS PPRRIIVVAATTIIVVAASS DDEE LLIIBBEERRDDAADDEE 
�� 
 
 
 
 RREECCLLUUSSÃÃOO 
�� 
 
 
 
 DDEETTEENNÇÇÃÃOO 
�� PPEENNAASS AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS