A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
70 pág.
Apostila-Questionários-Textos Complementares de Dir. Penal II

Pré-visualização | Página 3 de 21

aa ppeerrssoonnaalliiddaaddee,, ooss 
mmoottiivvooss,, bbeemm ccoommoo aass cciirrccuunnssttâânncciiaass ddoo ccrriimmee iinnddiiqquueemm aa vviiaabbiilliiddaaddee ddaa 
ssuubbssttiittuuiiççããoo.. 
 
 
�� CCRRIIMMEESS CCUULLPPOOSSOOSS:: 
�� IIrrrreelleevvaannttee aa qquuaannttiiddaaddee ddee ppeennaa pprriivvaattiivvaa ccoonnccrreettiizzaaddaa nnaa sseenntteennççaa;; 
�� NNããoo rreeiinncciiddêênncciiaa eemm ccrriimmeess ddoolloossooss;; 
�� QQuuee aa ccuullppaabbiilliiddaaddee,, ooss aanntteecceeddeenntteess,, aa ccoonndduuttaa ssoocciiaall,, aa ppeerrssoonnaalliiddaaddee ee aass 
cciirrccuunnssttâânncciiaass ddoo ccrriimmee iinnddiiqquueemm aa vviiaabbiilliiddaaddee ddaa ssuubbssttiittuuiiççããoo..
 
 
 
 
�� AASS PPEENNAASS AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS:: 
 
�� PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO PPEECCUUNNIIÁÁRRIIAA 
 
 
�� PPAAGGAAMMEENNTTOO ÀÀ VVÍÍTTIIMMAA,, SSEEUUSS DDEEPPEENNDDEENNTTEESS,, OOUU EENNTTIIDDAADDEE 
PPÚÚBBLLIICCAA OOUU PPRRIIVVAADDAA CCOOMM DDEESSTTIINNAAÇÇÃÃOO SSOOCCIIAALL;; 
 
 
�� IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA VVAARRIIÁÁVVEELL EENNTTRREE 11 AA 336600 SSAALLÁÁRRIIOOSS MMÍÍNNIIMMOOSS 
VVIIGGEENNTTEESS;; 
 
 
�� DDEEDDUUÇÇÃÃOO DDOO VVAALLOORR PPAAGGOO EEMM CCAASSOO DDEE EEVVEENNTTUUAALL 
CCOONNDDEENNAAÇÇÃÃOO EEMM AAÇÇÃÃOO CCIIVVIILL DDEE RREEPPAARRAAÇÇÃÃOO DDEE DDAANNOOSS;; 
 
 
�� PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE DDEE CCOONNVVEERRSSÃÃOO DDAA PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO PPEECCUUNNIIÁÁRRIIAA 
EEMM PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO DDEE OOUUTTRRAA NNAATTUURREEZZAA,, DDEESSDDEE QQUUEE AASSSSIIMM 
CCOONNCCOORRDDEE OO BBEENNEEFFIICCIIÁÁRRIIOO..
 
 
 
 
Eduardo Queiroz de Mello 9
�� PPEERRDDAA DDEE BBEENNSS EE VVAALLOORREESS 
 
 
�� CCoonnffiissccoo eessttaattaall,, eemm ffaavvoorr ddoo FFuunnddoo PPeenniitteenncciiáárriioo NNaacciioonnaall,, ddee bbeennss ee 
vvaalloorreess aauuffeerriiddooss ccoomm aa pprrááttiiccaa ddoo ccrriimmee,, tteennddoo ccoommoo tteettoo –– oo qquuee ffoorr mmaaiioorr 
–– oo mmoonnttaannttee ddoo pprreejjuuíízzoo ccaauussaaddoo oouu oo pprroovveeiittoo oobbttiiddoo ccoomm aa eemmpprreeiittaaddaa 
ccrriimmiinnoossaa.. 
 
 
�� PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO DDEE SSEERRVVIIÇÇOOSS CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOOSS 
 
 
�� AAttrriibbuuiiççããoo ddee ttaarreeffaass ggrraattuuiittaass aa sseerr rreeaalliizzaaddaass ppeelloo ccoonnddeennaaddoo,, ddeevveennddoo aass 
mmeessmmaass aatteennddeerr ààss ssuuaass aappttiiddõõeess;; 
�� EEssssaass ttaarreeffaass ssããoo rreeaalliizzaaddaass eemm eennttiiddaaddeess ppúúbblliiccaass ((hhoossppiittaaiiss,, eessccoollaass,, 
oorrffaannaattooss,, aassiillooss,, eettcc..,, oouu pprrooggrraammaass ccoommuunniittáárriiooss oouu eessttaattaaiiss));; 
�� DDeevveemm sseerr rreeaalliizzaaddaass dduurraannttee 11 hhoorraa ddiiáárriiaa,, oo qquuee ccoorrrreessppoonnddee aa uumm ddiiaa ddee 
ppeennaa pprriivvaattiivvaa,, ee ffiixxaaddaass ddee mmooddoo aa nnããoo pprreejjuuddiiccaarr aa jjoorrnnaaddaa ddee ttrraabbaallhhoo ddoo 
ccoonnddeennaaddoo;; 
�� AA pprreessttaaççããoo ddee sseerrvviiççooss éé aapplliiccáávveell eemm ssuubbssttiittuuiiççããoo àà ppeennaa pprriivvaattiivvaa 
ssuuppeerriioorr aa sseeiiss mmeesseess;; 
 
�� PPooddeerráá aa pprreessttaaççããoo ddee sseerrvviiççooss sseerr ccuummpprriiddaa eemm mmeennoorr tteemmppoo,, ddeessddee qquuee aa 
ppeennaa pprriivvaattiivvaa sseejjaa ssuuppeerriioorr aa uumm aannoo,, nnããoo ppooddeennddoo oo ccuummpprriimmeennttoo eemm 
mmeennoorr tteemmppoo sseerr iinnffeerriioorr àà mmeettaaddee ddaa ppeennaa pprriivvaattiivvaa ffiixxaaddaa.. 
 
 
�� IINNTTEERRDDIIÇÇÃÃOO TTEEMMPPOORRÁÁRRIIAA DDEE DDIIRREEIITTOOSS 
 
�� PPrrooiibbiiççããoo ddoo eexxeerrccíícciioo ddee ccaarrggoo,, ffuunnççããoo oouu aattiivviiddaaddee ppúúbblliiccaa,, bbeemm ccoommoo ddee 
mmaannddaattoo eelleettiivvoo;; 
�� PPrrooiibbiiççããoo ddoo eexxeerrccíícciioo ddee pprrooffiissssããoo,, aarrttee oouu ooffíícciioo qquuee ddeeppeennddaamm ddee 
hhaabbiilliittaaççããoo eessppeecciiaall oouu aauuttoorriizzaaççããoo ddoo PPooddeerr PPúúbblliiccoo;; 
�� SSuussppeennssããoo ddee aauuttoorriizzaaççããoo oouu ddee hhaabbiilliittaaççããoo ppaarraa ddiirriiggiirr vveeííccuulloo;; 
�� PPrrooiibbiiççããoo ddee ffrreeqqüüeennttaarr ddeetteerrmmiinnaaddooss lluuggaarreess.. 
�� NNOOTTAA:: AA iinntteerrddiiççããoo tteemmppoorráárriiaa ddee ddiirreeiittooss,, nnaass ssuuaass vvaarriiaaddaass pprrooiibbiiççõõeess,, 
ddeevvee,, ppaarraa sseerr aapplliiccaaddaa,, gguuaarrddaarr vviinnccuullaaççããoo ccoomm oo ccrriimmee pprraattiiccaaddoo.. 
 
 
�� LLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO DDEE FFIIMM DDEE SSEEMMAANNAA 
 
 
�� CCoonnssiissttee nnaa oobbrriiggaaççããoo ddee ppeerrmmaanneecceerr oo ccoonnddeennaaddoo,, dduurraannttee 55 hhoorraass ddiiáárriiaass,, 
aaooss ssáábbaaddooss ee ddoommiinnggooss,, eemm ccaassaa ddee aallbbeerrggaaddoo oouu oouuttrroo eessttaabbeelleecciimmeennttoo 
Eduardo Queiroz de Mello 10
aaddeeqquuaaddoo.. DDuurraannttee eessssee ppeerrííooddoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa,, ppooddeerrããoo sseerr mmiinniissttrraaddooss 
ccuurrssooss ee ppaalleessttrraass oouu aattrriibbuuííddaass ttaarreeffaass eedduuccaattiivvaass.. 
 
 
�� RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO DDAA SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO –– SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO 
AAIINNDDAA QQUUEE RREEIINNCCIIDDEENNTTEE OO CCOONNDDEENNAADDOO 
 
 
�� AA ssuubbssttiittuuiiççããoo sseerráá rreevvooggaaddaa qquuaannddoo ooccoorrrreerr oo ddeessccuummpprriimmeennttoo 
iinnjjuussttiiffiiccaaddoo ddee qquuaaiissqquueerr ddaass rreessttrriiççõõeess iimmppoossttaass,, ddeedduuzziinnddoo--ssee oo ppeerrííooddoo 
ddee ccuummpprriimmeennttoo ddaa ppeennaa aalltteerrnnaattiivvaa.. PPooddeerráá hhaavveerr ttaammbbéémm aa rreevvooggaaççããoo,, ssee 
ssoobbrreevviieerr ccoonnddeennaaççããoo àà ppeennaa pprriivvaattiivvaa ddee lliibbeerrddaaddee ppoorr oouuttrroo ccrriimmee.. 
 
�� PPooddeerráá hhaavveerr aa ssuubbssttiittuuiiççããoo aaiinnddaa qquuee rreeiinncciiddeennttee oo ccoonnddeennaaddoo,, ddeessddee qquuee oo 
JJuuiizz eenntteennddaa qquuee ssoocciiaallmmeennttee rreeccoommeennddáávveell,, ee qquuee aa rreeiinncciiddêênncciiaa nnããoo tteennhhaa 
ssee ooppeerraaddoo eemm vviirrttuuddee ddaa pprrááttiiccaa ddoo mmeessmmoo ccrriimmee.. 
 
 
22..22..33.. AA PPEENNAA DDEE MMUULLTTAA 
 
�� CCoonnssiissttee nnoo ppaaggaammeennttoo ppeelloo ccoonnddeennaaddoo aaoo EEssttaaddoo,, oouu sseejjaa,, aaoo 
FFuunnddoo PPeenniitteenncciiáárriioo,, ddee qquuaannttiiaa ddeetteerrmmiinnaaddaa eemm sseenntteennççaa 
ccoonnddeennaattóórriiaa.. AA ppeennaa ddee mmuullttaa ppooddee sseerr aapplliiccaaddaa iissoollaaddaammeennttee,, oouu 
ccuummuullaattiivvaammeennttee ccoomm ppeennaa pprriivvaattiivvaa ddee lliibbeerrddaaddee oouu aalltteerrnnaattiivvaa.. 
 
 
�� AA FFIIXXAAÇÇÃÃOO DDEE PPEENNAA DDEE MMUULLTTAA:: ÉÉ aa mmuullttaa ccoonnccrreettiizzaaddaa nnaa sseenntteennççaa 
eemm dduuaass ffaasseess,, oobbeeddeecceennddoo,, ppoorrttaannttoo,, aa uumm ccrriittéérriioo bbiiffáássiiccoo,, cchhaammaaddoo ddee 
ssiisstteemmaa ddiiaass--mmuullttaa.. 
�� PPRRIIMMEEIIRRAA FFAASSEE –– DDeevvee oo JJuuiizz ffiixxaarr aa qquuaannttiiddaaddee ddee ddiiaass--mmuullttaa,, eennttrree 1100 
ee 336600 ddiiaass--mmuullttaa,, lleevvaannddoo eemm ccoonnssiiddeerraaççããoo aassppeeccttooss aattiinneenntteess aaoo ccrriimmee ee aaoo 
aaggeennttee ((ccuullppaabbiilliiddaaddee,,