A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
70 pág.
Apostila-Questionários-Textos Complementares de Dir. Penal II

Pré-visualização | Página 4 de 21

aanntteecceeddeenntteess,, ccoonndduuttaa ssoocciiaall,, ppeerrssoonnaalliiddaaddee,, mmoottiivvooss,, 
cciirrccuunnssttâânncciiaass ee ccoonnsseeqqüüêênncciiaass ddoo ccrriimmee)).. 
�� SSEEGGUUNNDDAA FFAASSEE –– HHaavveerráá oo JJuuiizz ddee eessttaabbeelleecceerr oo qquuaannttuumm ddee ccaaddaa ddiiaa--
mmuullttaa aapplliiccaaddoo,, lleevvaannddoo eemm ccoonnttaa aa ssiittuuaaççããoo ssóócciioo--eeccoonnôômmiiccaa ddoo rrééuu.. EEssttee 
vvaalloorr vvaarriiaarráá eennttrree 11//3300 aattéé cciinnccoo vveezzeess oo ssaalláárriioo--mmíínniimmoo vviiggeennttee àà ééppooccaa ddoo 
ffaattoo ccrriimmiinnoossoo,, sseennddoo ccoorrrriiggiiddoo ppeellooss íínnddiicceess ddaa ccoorrrreeççããoo mmoonneettáárriiaa.. 
 
 
�� FFOORRMMAASS DDEE PPAAGGAAMMEENNTTOO DDAA MMUULLTTAA 
 
Eduardo Queiroz de Mello 11
�� AA ppeennaa ddee mmuullttaa ddeevvee sseerr ppaaggaa nnoo pprraazzoo ddee 1100 ddiiaass ccoonnttaaddooss ddoo ttrrâânnssiittoo eemm 
jjuullggaaddoo ddaa sseenntteennççaa ccoonnddeennaattóórriiaa.. 
 
 
�� PPooddee hhaavveerr ppaarrcceellaammeennttoo,, qquuee ddeevvee sseerr ssoolliicciittaaddoo ppeelloo iinntteerreessssaaddoo,, ffiiccaannddoo 
aa ccrriittéérriioo ddoo JJuuiizz oo ddeeffeerriimmeennttoo.. 
 
 
�� PPooddee aaiinnddaa aa mmuullttaa sseerr ddeessccoonnttaaddaa nnooss vveenncciimmeennttooss ddoo ccoonnddeennaaddoo,, ddeessddee 
qquuee sseejjaa eellaa aapplliiccaaddaa iissoollaaddaammeennttee,, oouu ccuummuullaattiivvaammeennttee ccoomm ppeennaa 
aalltteerrnnaattiivvaa,, oouu aaiinnddaa qquuaannddoo aapplliiccaaddaa ccuummuullaattiivvaammeennttee ccoomm ppeennaa pprriivvaattiivvaa,, 
tteennhhaa ssiiddoo eessttaa ssuussppeennssaa eemm ffaaccee ddee ccoonncceessssããoo ddoo ““ssuurrssiiss””.. 
 
 
�� OO CCOONNDDEENNAADDOO SSOOLLVVEENNTTEE EE OO NNÃÃOO PPAAGGAAMMEENNTTOO DDAA 
PPEENNAA DDEE MMUULLTTAA –– LLEEII 99..226688//9966 
 
�� AArrtt.. 5511.. TTrraannssiittaaddaa eemm jjuullggaaddoo aa sseenntteennççaa ccoonnddeennaattóórriiaa,, aa mmuullttaa sseerráá 
ccoonnssiiddeerraaddaa ddíívviiddaa ddee vvaalloorr,, aapplliiccaannddoo--ssee--llhhee aass nnoorrmmaass ddaa lleeggiissllaaççããoo 
rreellaattiivvaa àà ddíívviiddaa aattiivvaa ddaa FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa,, iinncclluussiivvee nnoo qquuee ccoonncceerrnnee ààss 
ccaauussaass iinntteerrrruuppttiivvaass ee ssuussppeennssiivvaass ddaa pprreessccrriiççããoo.. 
 
 
�� AA rreeddaaççããoo ddoo ddiissppoossiittiivvoo,, aanntteerriioorr àà lleeii 99..226688//9966,, pprreevviiaa qquuee aa mmuullttaa nnããoo 
ppaaggaa ppeelloo ccoonnddeennaaddoo ssoollvveennttee,, oouu ffrruussttrraaddaa nnaa ssuuaa eexxeeccuuççããoo,, ppooddeerriiaa sseerr 
ccoonnvveerrttiiddaa eemm ddeetteennççããoo ppeelloo nnúúmmeerroo ddee ddiiaass--mmuullttaa aapplliiccaaddoo,, rreevvooggaannddoo--ssee 
aa ccoonnvveerrssããoo mmeeddiiaannttee oo ppaaggaammeennttoo,, qquuee ddeevveerriiaa sseerr iinntteeggrraall ((sseemm 
ppaarrcceellaammeennttoo)),, ee sseemm ddeessccoonnttoo ddooss ddiiaass ccoonnvveerrttiiddooss.. 
 
 
�� CCRRIITTÉÉRRIIOO EESSPPEECCIIAALL DDAA PPEENNAA DDEE MMUULLTTAA 
 
 
�� PPooddee aa mmuullttaa sseerr aauummeennttaaddaa nnoo sseeuu vvaalloorr ppeelloo JJuuiizz aattéé oo ttrriipplloo,, aaiinnddaa qquuee 
ffiixxaaddaa nnoo ppaattaammaarr mmááxxiimmoo,, ssee eessttee aaiinnddaa aassssiimm ccoonnssiiddeerraarr iinnssuuffiicciieennttee.. 
 
AA RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA 
 
�� CCOONNCCEEIITTOO –– CCoonnssttiittuuii--ssee nnaa pprrááttiiccaa ((ccoonnssuummaaççããoo oouu tteennttaattiivvaa)) ddee uumm 
ccrriimmee,, aappóóss oo ttrrâânnssiittoo eemm jjuullggaaddoo ddee sseenntteennççaa ccoonnddeennaattóórriiaa ppoorr ccrriimmee 
aanntteerriioorr.. 
 
�� PPRRIINNCCIIPPAAIISS EEFFEEIITTOOSS DDAA RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA 
�� AAggrraavvaaççããoo ddaa ppeennaa,, aarrtt.. 6611,, iinncc.. II ddoo CCPP;; 
Eduardo Queiroz de Mello 12
�� VVeeddaaççããoo àà ccoonncceessssããoo ddoo bbeenneeffíícciioo ddoo ssuurrssiiss;; 
�� AAuummeennttoo ddoo pprraazzoo ddee eexxeeccuuççããoo ddaa ppeennaa pprriivvaattiivvaa ppaarraa ccoonncceessssããoo ddoo 
bbeenneeffíícciioo ddoo lliivvrraammeennttoo ccoonnddiicciioonnaall;; 
�� VVeeddaaççããoo àà ssuubbssttiittuuiiççããoo ddaa ppeennaa pprriivvaattiivvaa ppoorr aalltteerrnnaattiivvaa,, ssee aa rreeiinncciiddêênncciiaa 
ssee ooppeerraarr ppeellaa pprrááttiiccaa ddee ccrriimmeess ddoolloossooss,, ddeennttrree oouuttrrooss.. 
 
 
�� SSIITTUUAAÇÇÕÕEESS:: 
 
�� CCoonnddeennaaççããoo ddeeffiinniittiivvaa ppoorr ccoonnttrraavveennççããoo ppeennaall,, vviinnddoo ppoosstteerriioorrmmeennttee aa 
pprraattiiccaarr ccrriimmee –– NNÃÃOO HHÁÁ RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA.. 
�� CCoonnddeennaaççããoo ddeeffiinniittiivvaa ppoorr ccoonnttrraavveennççããoo ppeennaall,, vviinnddoo aa pprraattiiccaarr nnoovvaa 
ccoonnttrraavveennççããoo –– HHÁÁ RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA,, AARRTT.. 77ºº DDAA LLCCPP.. 
�� CCoonnddeennaaççããoo ddeeffiinniittiivvaa ppoorr ccrriimmee,, vviinnddoo ppoosstteerriioorrmmeennttee aa pprraattiiccaarr 
ccoonnttrraavveennççããoo ppeennaall –– HHÁÁ RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA,, AARRTT.. 77ºº DDAA LLCCPP.. 
�� SSeenntteennççaa ttrraannssiittaaddaa eemm jjuullggaaddoo aappóóss aa ooccoorrrrêênncciiaa ddee ccrriimmee –– NNÃÃOO HHÁÁ 
RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA.. 
 
 
�� LLAAPPSSOO TTEEMMPPOORRAALL DDAA RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA 
 
 
�� AA rreeiinncciiddêênncciiaa nnããoo ggeerraa eeffeeiittooss,, ssee eennttrree aa ddaattaa ddoo ccuummpprriimmeennttoo ddaa ppeennaa oouu 
ssuuaa eexxttiinnççããoo,, ee oo ccrriimmee ppoosstteerriioorr,, ttiivveerr ddeeccoorrrriiddoo llaappssoo ddee tteemmppoo ssuuppeerriioorr aa 
cciinnccoo aannooss,, ccoommppuuttaaddoo oo ppeerrííooddoo ddee pprroovvaa ddoo ssuurrssiiss oouu ddoo lliivvrraammeennttoo 
ccoonnddiicciioonnaall,, ssee nnããoo hhoouuvveerr rreevvooggaaççããoo.. 
 
 
�� RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA EESSPPEECCÍÍFFIICCAA 
 
�� SSeerráá eessppeeccííffiiccaa aa rreeiinncciiddêênncciiaa,, qquuaannddoo oo aaggeennttee pprraattiiccaarr ccrriimmeess ((aanntteerriioorr ee 
ppoosstteerriioorr)) iiddêênnttiiccooss ((ffuurrttoo ++ ffuurrttoo,, lleessããoo ccoorrppoorraall ddoolloossaa ++ lleessããoo ccoorrppoorraall 
ddoolloossaa)),, oouu pprreevviissttooss nnaa mmeessmmaa lleeggiissllaaççããoo,, pp.. eexx..,, ddooiiss ccrriimmeess ccoonnssiiddeerraaddooss 
hheeddiioonnddooss ((LLeeii 88..007722//9900)),, oouu ddooiiss ccrriimmeess eessttaammppaaddooss nnoo CCTTBB ((LLeeii 
99..550033//9977,, aarrtt.. 229966)).. 
 
 
�� PPRRIIMMAARRIIEEDDAADDEE EE RREEIINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA 
 
�� AA lleeii ppeennaall nnããoo ddeeffiinnee oo qquuee ssee ddeevvee eenntteennddeerr ppoorr ccrriimmiinnoossoo pprriimmáárriioo,, 
ccoonnttuuddoo,, ttaall ddiissccuussssããoo ppeerrddeeuu rreelleevvâânncciiaa,, ppoorrqquuaannttoo sseerráá pprriimmáárriioo ttooddoo 
aaqquueellee qquuee nnããoo ffoorr rreeiinncciiddeennttee.. 
Eduardo Queiroz de Mello 13
OO SSUURRSSIISS 
 
�� CCOONNCCEEIITTOO –– CCoonnssiissttee nnaa ssuussppeennssããoo ddaa eexxeeccuuççããoo ddaa ppeennaa pprriivvaattiivvaa ddee 
lliibbeerrddaaddee nnããoo ssuuppeerriioorr aa ddooiiss aannooss,, ppoorr ppeerrííooddoo vvaarriiáávveell eennttrree 22 aa 44 aannooss 
((ppeerrííooddoo ddee pprroovvaa))..