Logo Passei Direto

A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
96 pág.
livro  Hall  Dimensão Oculta

Pré-visualização | Página 1 de 11

-
f-
F
>r
o
ô
tll'zô
a
a
ô
râ
-à^ài
=-^ - 
C
3 sá= 
^\>§=< §E;l= §
.É'Êv-'d
a<-c'
c^ÇÀ ã§Éê
=Ê^7oQ ;:, 
- 
r
9ôE9@N
a
z
(lH
>s
z*
>:
^Ô 
(J
vv 
-
{/a o ,>
-^ -U; :
-P Í-l:o *
*ã-
qó' ô
<t
90v
rt,Ê.{pãg.
:i
HÉ{p
tt
{
{E{
ôo
@
Uts.HH)ox)ça
Êer
o
o
o
-Hl-ÊF
E9
aNg,
.É 
=' 
aoxcLxT
=6.O=Pr
olã'eoã
-
F
zô
U)ô
o
t.
trla
rí
FI
a
?
F
wuuJu)(,u) (, (! u tQ tJtJ 19 tJ tJ t'J t'J lJ
-l!O\(^§(l) U) O@-lO.(,t uÀlrU)tJtJ \O
-rô
Éi
oàí
^o\
d6' líÉ{
\) o'SÊ(§tsE
§G
§
(§
§.
ô
D)
0
bo)
{H
= 
+ã
Bã(§(D§[2
Eo§w(\HÉ. Àl
a
íH,
IFFFI
o
o?
§, Fl
@OxÀbÊD
O@6^.Êsl ão lA)O.u
d'à OÉn
(D-.qJ.
o
o)
(D
o
D)
=FTgIl?+Iü árSi à á EÊ e9 FÉ5 E E
A'sE ç §
ui 5 
==.ãôNõ#5oÕ.L
Y§
2(§
4
!j? 2Ú l- -l
xE <á
r^a*=
c)(D >:Ê xZ
*à- ôN@rr.õ m=rõ
+9rsã(e O >;!3 Za-tr d-iô
I a 
-:aH.9 
" 
§
? 
=dr,->+
*,:.:8,
h'rdo3 A\Íü[,;
" !i[J!o
lrô
vo> Âr,
(n
P
r.J t)(J)HcÊ('UJH
z+
7,9
t --D-
aÉ
i
$.ã
o
.ã
ô
ô-*oac,oÉa
11c)éÊ)rOO
ÊêC:Ê,o
=Orrô:'
sO)(DÊ)r
(D
o
êJ
9 !i ! !., §.,
(D
C)
Ê9
o.(D
(D
lo
ê)
<)
(!
o
(D
(D
ê)
E>Z>c)
O < âl a 9 (^§(rN)-o-ã 
=(D 'i
"ôtéC:^-HHHHB'6=8,á YY#'*X
. I Q g.'o S, ú, (.§, S,
x 
- 
!l ^fd Õ ô (D ô Õvt=*ê>Ú*-áo=êrÊo^Drê)
F.ã ãs §. BE b"q *6 - iq9 o ô.r4 Q 
=*B'EãHi =gã§6
oa=
)1Bo,(D
LJE Êrt
:3OdêOQ
+é
o
a
'ó
uÀUJN)-@ :
*EHHrd L
E. í í ã"8'8. .sBããgã9,8.ê= o < 5 C: ô
Y^"ó q Iais P ô
o Hr§i S.*-i Io:o3ê!ã336' 99oE?,2. 6€B §
=r+ o.F.ô btõ o g'g 6ôaoãPPôoaÊroq' R B
E
(D)ê
H(D
oo
Ê,
,J
='
-@.
UJUJU)UJ(,)U] UJ(rt 
-)-JO'u§(}) UJ
ú\
It1
ü
:)
ô
,$
{";.
rl É'ê çfr
k^-
(!utJlJtJ }'JlJtJul.lJÕ oô -J Ô ij (^ § uJ (JJ tJ lJ \o
,F->'.
-" C./
í
'o!.rg..,rí Fi I sr§)NtJ>':--:-.:-.:-
i.., l-,3-B-§ strrrr-- 
-\o@--ro\ã.ãH ã O
rã-ítíÉ*ãgítaÊ$tsP-.âio-§oHNrXH(u+l ; § *§a Ê t';,eã;BF E â§áEâTEH
o Ê0. õ É. õ' *= ":_ê- * I - iõ *e,
aé q cá 3i'Êr,F:ô^5 :tÉ oe e§. õ b9.» § Ei9l
lg
oI
P
É.
o-
o
@
(!
ê9
T.
N
rd(D
ô(D
!Õ§I
o
(D
Ê)
"()I
o
(!
c)ô
o
(D
(DÀ
I
F6ô
(D
(D
o
ôÉ
rõrnN
!! 5
"Õ.Õ õ
êr. (D. Xxi=
.ôq
o
(D
()
o.
(D
ô
ÊJ
o
F
U) l.J 
- 
r-
ôqSOS E6t'ã B' ?
o8o 
=.3Bo écâ3 erôBo9os-ô o-5;!' Ê, ã'
=.<@ôã(D
r§ $l
o
!ss |-
Errít,,, 3 õ'ê >ô ãtt{ s tsE e3 aÊÊ"8 â EqB ãÉ 5ooo ã trã õb o
=damô^ê353E gâ r&*rrJAr!aã(DeÉz,5 r B @ J- <iÉã〠ÊE B: ÊÊ)i:: ó <o
;-.,:. 
=. "à c, - =. Ç À)?.3. Ê ç I E §)§§ ; H sã €Z? 
= 
I Eg ãgI'ã 
'6 ãã'ücii x (D 
-gá 3,H@ á ã!i/ ã- ií "ã! o
^EO)v vhFáv'Õ9o:,
5oõPN
q
o'ã
ÊD
"()Ê)l
PP:
C)O\O \O(r) O \r Lrr oô@\o! \)\l {\) o\ (, -J:)O\ O\UJÊOo 
-l
O\ O\ (^ (/làOoo \) ur(j(^ (^ § §à§§§ §U)UrU)(J)O'U)(JJ O \O O'UJN)H- O\O\O\OOo
x
uJ u) u) tJ [-J lJ u t.J tJ lJ
--Orô \OooOo@{(^
/- 
-e e --+
/=-..=
9t l!DIJ:- à
o'
:gUUUUO 6'
=a@q6dÊD,
*$§,,g'g'ã ãõ 9 P.P P 3 B
iP P P P /' (D
Eánüãq ãã h =ts_E b" ?,
,Ô
o-.9Áirsãã,!6L9
g.a
À)
.j
J' Vp^
ix
úro-a 23
cD-
arv4/! .a õr E
ão'9f cu =ãs?o-'(:5 P5 o
=iB, 5-ô-(D;iá ô i:8 8.. ;,ó<^.o
"ô o.__ 5OÊ03 a1;
AY
9toÊa4
p
G
Nro':
.?
oa
o
@(Dú
o
!^,!r!"o IJlJl.l-l-3(, U 
- 
@ U § l* lt 
- 
7-
> o r i n r P s o-áo e E )ó Y 
=" 
N tr r?6.6 EzÊ=aiÍD.+i?"' O997c-
=ã':: r ê =:- -ãHa g3;.";
'§'õ' ã oc áE; 
==€ 
a:
=ã ôx:: =*ó ^ o 4 ôg!,aô
'doô-ê=oooo-@a
@-.Hã-é
x
-
5Etrl§l-PPI.JI-O :-:.O *9
-lor.(^§(+lf.JÊz f.J-q : ?;à '3 P'=Yl?rírr,uôôP o>x' *6'ãg?ãã99ã" rE' ã=3=.ÇHE'8€>,5+ ãgããHíáqõ_ 8à ã
'ãÉ:gâ$'§: iv'-='oo(DEôl!p u v ? 
-.A ,O É aa ãÉií ãã, 3çe-?aaôg. ô E'ã - o. ilF E Ài 5'6 íD 
=.
v df c: o ?oouct@=
ar@='6= ôED
F^Õdea9,Ê,,Fti':(D=lqC);ã, 
=. r.g5'-
'o'o9)a
avaoo'B
§v
o
o
tJtJP-§t!O\o \ou)u)(J) (JJ@{9r (j§§§§§§lrJu,)O\Çrr(r§U.l-\orO
XX
-\
q
EÔI FP>=§F> ãs .gÊ; íÊãaa Fã r§ãã§Êâ Íí EãqEEÊ[ ãx É S.P 9'ã E.d E
-oI: 
=='ôa+c)â se88§ágã' ã q.?,3 B'B E{='Ê)IlOoõ95=@ã ãq3 Ix50)
=ê5^OÉ.vaôÉo
d
B
êo
o
Z>O,r)Êrl-- Oô,,UH
-ÔNH@õa=oo?a)
"o E àr8-ão::,ô x qÃ
5-o af,
fr Ê€:5'rrôôpr3o9
o't3 o-íÉOô(D
-@-.EBã3
' ã*
)@
náê
iÊ)
H
=ô,AJE eN +
D.lilX t@t: é
o o{
h=-ô-'ô-
:i o.ôlI«oL"9' !q
Y.ôNs-ôta N<§À)
^H§g
l} ÊDoê\@
-aU^
'a 
='§'o(§O
-bà\9%-o§c)§Í.
-§
\(D
§. ti
-a)
(D
q
lrl
@
o
F:r§r:
!o\(»\o O' O\ O\ O\o\ (^ (JJ a.)
FÉ
,rl
GFlt§.ô
o
O.
o
!)
l-
F}
oã
íã E ãi ã 
íã f írsÊã*E Éí [ ffi a ía*
lãEã §ÊÊã * rÊ $É i f FE É ãã íÉ r EÉ
;. í rããE H âE c psB â{ Eâ iE;; § F ã Êi;; E ã; ã+;TE § âF§ E ô}rã ã6ÊÉg
í§i íIE [ãIãã§g§rÊ íE BããííE i
íã ígãr [ã: § ÊrÊáe í lãâl É ãã
§í íÉã 1i ããÊÊ ããEi f, í ââÊããã [ã
ÊÉããâÊr fÊÉ'E $iã§ÉãrrããE g
ãããÉ* 
ligãã íggã;íÊíiiãããggígggããíÊ1íi;íÉããgã
í[E ãÉEj
aã §; ;iJ
ãgl a;gi lÊlgggtrlggtã íg â íã [ l rÉg: ;Êr I íã ílalsrg
ass Êr i
3 ; ã3 ãE
-âíãʧ
H*êi
A+ã i
= Ê[g í
F{
o
L
FFÉ:lp
o
oII)
o
ê
oIJ)ÉIJ
ê§()
DI
o
ãi 1Ê í ís ielãgE âf [ãããí, ã *1,
íâiEr [ÊÊãÉf $ íiÊB i í râE Ê $í*
iE ãiaírsãag iÉ fl u : s I sÉ r*3 §B
Ê s Fl ;:Ê iÊÊ í;§ãá ííãFiiãÊií
rs sreáã*í[[âEâÉ1ãÊãff ííÉ
áa§:agÊguâÊ;ggâÉígÊíg ã;Ê
âe§í;§rF ;É$uísâlIiâi §*Ê
€EÀl íÉiE íãFgE íãE ãá3 [ EãEr êt*]i;,t* â[ɧ+§g+íHF; :;E
E 
ãʧ";âã1iââãgÍríiâf; r;iâãE ÊqiãE; ;uíâE 
'*Êfã§
1iÊE íãÊiEâíãââ: 1ããâEFÊE [í[ãírãí$1E$ãíí EÊ §ã
+iãã+
=lr§;
rgíãggrilâr1ããírÉir
â íã ítsãã l íílããâÊãgã 11 [ ãgisg ãgÊ âãsg ãiÊ* íããã íã
ã**; §c i
g âÊÊ § ã i
㧠íi § í IIEÉ ãÊlÊlãi 
FÉ ,ããI
í§íã§lllglâgE[gíââã*ãEIÊãEãgrgí âÊãiti í*ãiâ; íÊã ã §ã,
--r
1**i í' ígggâ 1iÊ i fgãã6 í§íÊgÉg ãÊ í 
ílâaí íláraã;âã
á í*â igstsãâíassrr 
gggi+rÊãÍãâ 
ig íl âí§ãíàgígig
rãi5iâã1ii[raã rgg iíFrígÊg3§§íããÊi ;:; 11i
ããláÉgãÉÉgã 
-rããâg 
gggâãÊíããããgíãiggI 
í-âgãÊãg
rrá ã íá lg *glgsrãgugEâeâ 
grÊEÊ 
í3Éi í ti
ã 
g íí â r í íã r râ íÉ [Ê í íÊ r [ãssãgig í âB ígÊ
ãÊHíÊ r íigífããsgáã ígêErrÉ Eg EÉ[ §ãã
lgggíáiliârÊâã 
$srãggggâã 
áiãíÊ 
gíã
i
\)
)-(F{
(DxilítgE
o=r?,tDlÊ)o
=. 
o.3Dg. Ê.u, â'
ê1.§,
I
9.É
eííí[* lgãría ãgaãgãã§ffi
+r ;íãE ãã ãÊɧiÉ ;Ê,ãEr€ÊrãFEiãâ[;u -ãs:ÊEE; âãrEggI.Ê$
ír§Êffií Égglr íãÊgíããgÉ
rrregÊgãígãtíãeIgãêrã
c C i; a
r*xí*Eâ ãããir íã[iãHsEIG ã§íuâ** +$ânâ §Êiâí§ãHI
u=gããír;.r*â*
9 
= 
í e $ § 9'E,ç 5 I s5f ãE r E E ã i sÉ,á
íá'ÊÉ$Eâããí$
*"§ gsiiâ:ãàâ
â8, Ê8,Ê g:ú c g'€.B. . Bg Êâ'Aã::
ug §= u§âáÉgã
-a 5 H.(D ã (D g o ã ãl; :á?a§ôíHÉ;§o 3?ssãEE"l
§ ã F§ ã; +eãág
rF §:ÊÊFEãg.ãB* §.fl"ssãÊrl*
$ã 
=ãâf 
gÊssE
gq @ o:.õ <,.o 
= 
o 5 
-.;r E; í:"u:Ig;$
ryq
7«
E Ê€ s. g ã i
$ x Bg ã ; iR i.o-§ p * oiH'§SSN
s §,$ * ; ãÊêr 
= 
Êr O§ Eã e[*, I ãp
*§EseFâE t 3Ê B . I
ã 
"ã ã Ê,*§ ;Ê. o e - 
=EHHÔ^;,
s 3 s rt 3 ?
o H * oi'2-2
s; eÉ." E s
s + ír 3ã ;
-GHé.@q
, 
-3 
Ê) Ê,
>d;==OE
É â 3 ["ã a E
!==x+ci
=-É.--J-
"a9,ã,;''
Bçoã'oi9
-:i6-q.a.a'
ã (D.5 
-E 
5:
=9.ã'o'gE.-EüpããÉt*ErÍ g § ã âSDDoo.ãô5@ 
=@ O X @ H's§=-i.o.E,
P o.Y ã'É.À,
-89§FE=Êe-xs
ê) !2.É ctô (D'o6ÔN,444Ê8'uÉeo§
- 
à-? - * 5 iD30.'-="ô
H 
=8"9;ã B'E:iãaã*
H 
= 
§ à F',E 㧠B'P í*2.Y3 ^ rr b § qEi; É 3 ÊD a, i'T
írâ'írÉríÊsáÉ Êgâg§l EEÉBâsãrr âE
'Ê* ílãííÊlãí âÊãrgí íÊâíÊgÊsí ÊÊ
rÊ Érryâ r rglglg ;gíráríÉâ Êí
;^
âW
B§ÍiÉÃíí§9§ããásrêlÊ
oa sô C) e Ê § o.(Doo-:J=.Âj
I r h'3 P., * ã-1! g 5 * 3 5 *
€,[E'g s ; I Ei3a§.=ãsEPÁF.HU^g:'ú(DOC-*(D
g e § x.5 * §, "ÊD.rú §,; 
- 
5 ô ãF.q - i,.E ó õ,8êE §: r 3ü ã.
o X O a--ô I 5
sO:io.(DcQ1r I o'(D 
='ãã I.;'*H o,5'ÉNí3.ü?.*O-=.
^:iôíD!lYoo-ã'F B ? p 9 D 9
(D
ê.(D
(D
(D
À
o
o
o.(!
(D
o
o
oo
IEÊissEtE:;3E'
1{ ís §§i g iq i i;
'rá$§sãiáÊÉfiâ
E F; § § s r Í 
= 
E ã :
;ç s *§ceH: s §§
tÊ*§§íÉã§*ã;çPq§is+§3;§'Ê
Página123456789...11