A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
22 pág.
2º Apostila Beatriz Galindo

Pré-visualização | Página 1 de 3

2ª Apostila 
Elaborada por Beatriz Galindo.1 
 
 
 
Beatriz Galindo é formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestranda da Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Direito 
Processual Civil pela PUC-Rio. Conteúdo: explicações informais e descontraídas sobre o CPC/15, extraídas da página: www.beatrizgalindo.com.br 
 
 
1 
 Elaborado em: 06/06/2016 
 
 
SSiimm!!!!!!!!!!!! 
 
((ppiiaaddaass àà ppaarrttee…… SSeemmpprree bboottaammooss aa ccuullppaa 
nnoo eessttaaggiiáárriioo!!!!!!)) 
 
OO AArrtt.. 11..000077 ddeettaallhhaa ccaaddaa hhiippóótteessee ddee ffaallhhaa 
nnoo ppaaggaammeennttoo ddee ccuussttaass,, aattéé mmeessmmoo oo nnããoo 
ppaaggaammeennttoo.. 
 
SSããoo ddooiiss ooss ccaassooss mmaaiiss ffrreeqquueenntteess:: 
 
11.. PPaaggaammeennttoo eemm vvaalloorr mmeennoorr.. SSoolluuççããoo:: 55 
ddiiaass ppaarraa ccoommpplleemmeennttaarr.. 
 
22.. NNããoo ppaaggaammeennttoo nnoo pprraazzoo ddee 
iinntteerrppoossiiççããoo ddoo rreeccuurrssoo.. SSoolluuççããoo:: 
PPaaggaammeennttoo ddoo vvaalloorr eemm ddoobbrroo nnoo pprraazzoo ddee 
55 ddiiaass.. 
 
SSoobbrree oo tteemmaa,, rreeccoommeennddoo aa lleeiittuurraa ddoo ppoosstt 
ssoobbrree oo eexxcceessssoo ddee ffoorrmmaalliissmmoo.. 
 
2 
 Elaborado em: 06/06/2016 
 
 
EEssppeerroo eessttaarr eexxaaggeerraannddoo,, mmaass tteennhhoo uumm 
mmeeddoo iimmeennssoo ddeessssee ddiissppoossiittiivvoo.. AA mmeeuu vveerr,, 
ffooii uummaa rreeggrraa ffeeiittaa ppaarraa pprrootteeggeerr aaddvvooggaaddoo 
ffrraaccoo.. 
 
SSaabbee aaqquueellaa iinniicciiaall qquuee nnaarrrraa uumm eevviiddeennttee 
ddaannoo mmoorraall ssooffrriiddoo ppeellaa AAuuttoorraa,, ccoomm ttooddooss 
ooss ddeettaallhheess,, ee aaoo ffiinnaall ppeeddee aappeennaass oo ddaannoo 
mmaatteerriiaall?? PPooiiss éé,, ttaaíí uummaa bbrreecchhaa pprroo jjuuiizz 
““ccoonnssiiddeerraarr oo ccoonnjjuunnttoo ddaa ppoossttuullaaççããoo”” ee 
eenntteennddeerr qquuee hhoouuvvee ppeeddiiddoo ddee ddaannoo mmoorraall.. 
 
MMeeddoo!!!!!!!! 
 
““AArrtt.. 332222.. OO ppeeddiiddoo ddeevvee sseerr cceerrttoo.. 
§§ 11oo CCoommpprreeeennddeemm--ssee nnoo pprriinncciippaall ooss jjuurrooss 
lleeggaaiiss,, aa ccoorrrreeççããoo mmoonneettáárriiaa ee aass vveerrbbaass ddee 
ssuuccuummbbêênncciiaa,, iinncclluussiivvee ooss hhoonnoorráárriiooss 
aaddvvooccaattíícciiooss.. 
 
§§ 22oo AA iinntteerrpprreettaaççããoo ddoo ppeeddiiddoo ccoonnssiiddeerraarráá 
oo ccoonnjjuunnttoo ddaa ppoossttuullaaççããoo ee oobbsseerrvvaarráá oo 
pprriinnccííppiioo ddaa bbooaa--fféé..”” 
 
3 
 Elaborado em: 06/06/2016 
 
 
NNããoo!!!!!!!! 
 
CCoommoo jjáá ddiisssseemmooss,, eessssee CCóóddiiggoo éé rreeggiiddoo 
ppeelloo pprriinnccííppiioo ddaa nnããoo--ssuurrpprreessaa.. EEnnttããoo,, nnaaddaa 
mmaaiiss jjuussttoo qquuee aass ppaarrtteess sseejjaamm cciieennttiiffiiccaaddaass 
aanntteess ddee ffiinnaalliizzaaddaa aa ffaassee ddee pprroodduuççããoo ddee 
pprroovvaass,, ddaa iinnvveerrssããoo ddoo ôônnuuss.. 
 
FFiiccoouu ffiixxaaddoo,, eennttããoo,, qquuee oo jjuuiizz ddeecciiddiirráá nnoo 
ddeessppaacchhoo ssaanneeaaddoorr,, ssee iinnvveerrtteerráá oouu nnããoo oo 
ôônnuuss ddaa pprroovvaa ((qquuee aaggoorraa nnããoo éé mmaaiiss 
eexxcclluussiivviiddaaddee ddoo ddiirreeiittoo ddoo ccoonnssuummiiddoorr)).. 
 
4 
 Elaborado em: 06/06/2016 
 
 
OO AArrtt.. 224466 eexxiiggee oo ccaaddaassttrraammeennttoo ddee ttooddaass 
aass eemmpprreessaass ee óórrggããooss ppúúbblliiccooss jjuunnttoo aaoo 
TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa ((ccoomm eexxcceeççããoo ddaass mmiiccrroo 
ee ppeeqquueennaass eemmpprreessaass)),, ppaarraa oo rreecceebbiimmeennttoo 
ddee iinnttiimmaaççããoo oonnlliinnee.. 
 
OO pprraazzoo éé ddee 3300 ddiiaass!!!!!! AA ccoonnttaarr ddoo ddiiaa 
1188//0033//22001166 oouu ddaa ccoonnssttiittuuiiççããoo ddaa eemmpprreessaa.. 
 
5 
 Elaborado em: 06/06/2016 
 
 
AAss dduuaass!! 
 
EEmm rreeggrraa,, vvaaii aapplliiccaarr oo CCPPCC//7733 ppaarraa ooss aattooss 
iinniicciiaaddooss aanntteess ddee 1188//0033//22001166,, ee oo CCPPCC//1155 
ppaarraa ooss iinniicciiaaddooss ddeeppooiiss.. 
 
HHáá mmuuiittooss ddiissppoossiittiivvooss nnoo CCóóddiiggoo 
eessppeecciiffiiccaannddoo aa ttrraannssiiççããoo eemm ccaaddaa ccaassoo,, 
ppoorréémm eessttaa éé aa rreeggrraa ggeerraall.. 
 
EExxeemmpplloo:: JJuuiizz ddeetteerrmmiinnoouu aa cciittaaççããoo eemm 
jjaanneeiirroo//22001166 ee ssóó ffuuii cciittaaddaa aappóóss 
1188//0033//22001166.. CCoonntteessttaa--ssee nnoo pprraazzoo ddee 1155 
ddiiaass,, ccoonnttaaddooss eemm ddiiaass ccoorrrriiddooss,, 
eexxaattaammeennttee ccoommoo eerraa nnoo CCPPCC//7733.. OOss 
pprróóxxiimmooss aattooss jjáá sseerrããoo rreeggiiddooss ppeelloo nnoovvoo 
CCPPCC.. ** 
 
IImmppoorrttaannttee lleemmbbrraarr,, qquuee oo nnoovvoo ccóóddiiggoo 
ttaammbbéémm ssee aapplliiccaa aaooss pprroocceessssooss jjáá 
sseenntteenncciiaaddooss ((eemm ccuurrssoo)).. 
 
**EEssssee tteemmaa aaiinnddaa éé mmuuiittoo ccoonnttrroovveerrttiiddoo nnaa ddoouuttrriinnaa.. 
LLeeoonnaarrddoo CCaarrnneeiirroo ddaa CCuunnhhaa ddeeffeennddee qquuee aa ccoonntteessttaaççããoo 
sseerriiaa rreeggiiddaa ppeelloo CCPPCC//1155,, aappeessaarr ddee tteerr ssiiddoo ddeetteerrmmiinnaaddaa 
aa cciittaaççããoo nnaa vviiggêênncciiaa ddoo CCPPCC//7733.. PPoorréémm,, ooppttoo ppeellaa 
ccoorrrreennttee qquuee rreellaacciioonnaa aa ddeecciissããoo ddee ““cciittee--ssee”” ccoomm oo 
pprraazzoo ppaarraa ccoonntteessttaarr.. 
 
6 
 Elaborado em: 06/06/2016 
 
 
OO pprraazzoo iinniicciiaa aa ssuuaa ccoonnttaaggeemm aappóóss aass 
fféérriiaass ffoorreennsseess,, oouu sseejjaa,, aappóóss 2200 ddee jjaanneeiirroo.. 
 
OO NNoovvoo CCPPCC ppaaddrroonniizzoouu oo aannttiiggoo rreecceessssoo 
ffoorreennssee,, ccrriiaannddoo uumm ppeerrííooddoo ddee ssuussppeennssããoo 
ddee pprraazzooss ee aauuddiiêênncciiaass eennttrree ooss ddiiaass 2200 ddee 
ddeezzeemmbbrroo ee 2200 ddee jjaanneeiirroo.. 
 
EEmm tteessee,, ooss ttrriibbuunnaaiiss nnããoo ppooddeemm 
iinntteerrrroommppeerr aass aattiivviiddaaddeess nneessttee ppeerrííooddoo 
((aappeennaass ooss pprraazzooss ffiiccaamm ssuussppeennssooss)),, mmaass 
nnaa pprrááttiiccaa aaiinnddaa vvaammooss vveerr ccoommoo sseerráá.. 
 
7 
 Elaborado em: 06/06/2016 
 
 
NNããoo mmaaiiss!! 
 
AAggoorraa ooss pprraazzooss ddaa FFaazzeennddaa ssããoo eemm ddoobbrroo.. 
MMPP ee DDeeffeennssoorriiaa ttaammbbéémm.. 
 
““AArrtt.. 118833.. AA UUnniiããoo,, ooss EEssttaaddooss,, oo DDiissttrriittoo 
FFeeddeerraall,, ooss MMuunniiccííppiiooss ee ssuuaass rreessppeeccttiivvaass 
aauuttaarrqquuiiaass ee ffuunnddaaççõõeess ddee ddiirreeiittoo ppúúbblliiccoo 
ggoozzaarrããoo ddee pprraazzoo eemm ddoobbrroo ppaarraa ttooddaass aass 
ssuuaass mmaanniiffeessttaaççõõeess pprroocceessssuuaaiiss,, ccuujjaa 
ccoonnttaaggeemm tteerráá iinníícciioo aa ppaarrttiirr ddaa iinnttiimmaaççããoo 
ppeessssooaall..”” 
 
““AArrtt.. 118866.. AA DDeeffeennssoorriiaa PPúúbblliiccaa ggoozzaarráá ddee 
pprraazzoo eemm ddoobbrroo ppaarraa ttooddaass aass ssuuaass 
mmaanniiffeessttaaççõõeess

Crie agora seu perfil grátis para visualizar sem restrições.