Logo Passei Direto

A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
13 pág.
Avaliação Fisioterapeutica do Quadril

Pré-visualização | Página 1 de 3

AAvvaalliiaaççããoo FFiissiiootteerraappêêuuttiiccaa ddoo QQuuaaddrriill 
Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional 
 
Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João 
 
 
11.. AAnnaattoommiiaa AApplliiccaaddaa 
AArrttiiccuullaaççããoo ddoo QQuuaaddrriill:: 
„„ ÉÉ uummaa aarrttiiccuullaaççããoo ssiinnoovviiaall eessffeerróóiiddeeaa ccoomm 33 ggrraauuss ddee lliibbeerrddaaddee;; 
„„ PPoossiiççããoo ddee rreeppoouussoo:: 3300°°ddee fflleexxããoo,, 3300°°ddee aabbdduuççããoo,, lliiggeeiirraa rroottaaççããoo llaatteerraall;; 
„„ PPoossiiççããoo ddee aapprrooxxiimmaaççããoo mmááxxiimmaa:: eexxtteennssããoo,, rroottaaççããoo mmeeddiiaall ee aabbdduuççããoo.. 
 
 
22.. HHiissttóórriiaa CCllíínniiccaa 
„„ QQuuaall éé aa iiddaaddee ddoo ppaacciieennttee?? QQuuaall éé aa ooccuuppaaççããoo?? 
„„ SSee ttrraauummaa eesstteevvee eennvvoollvviiddoo,, qquuaall ffooii oo mmeeccaanniissmmoo ddaa lleessããoo?? 
„„ HHáá ddoorr?? OOnnddee?? QQuuee TTiippoo?? ÉÉ ddiiffuussaa?? CCoonnttíínnuuaa?? HHáá iirrrraaddiiaaççããoo ddaa ddoorr?? 
„„ EExxiisstteemm ppoossttuurraass oouu aaççõõeess qquuee aauummeennttaamm oouu ddiimmiinnuuaamm aa ddoorr?? 
„„ HHáá qquuaaiissqquueerr mmoovviimmeennttooss qquuee oo ppaacciieennttee ssiinnttaa qquuee ssããoo ffrraaccooss oouu aannoorrmmaaiiss?? 
„„ QQuuaall éé aa aattiivviiddaaddee uussuuaall oouu ddee llaazzeerr ddoo ppaacciieennttee?? 
 
 
33.. OObbsseerrvvaaççããoo ee TTrriiaaggeemm 
„„ EExxaammee ddaass oouuttrraass aarrttiiccuullaaççõõeess aaddjjaacceenntteess,, aaccrreesscceennttaannddoo uummaa aavvaalliiaaççããoo ppoossttuurraall gglloobbaall;; 
„„ AAvvaalliiaaççããoo ddaa MMaarrcchhaa;; 
„„ OObbsseerrvvaaççããoo GGeerraall:: eevviiddêênncciiaa ddee ddaannoo tteecciidduuaall,, eeddeemmaa,, tteemmppeerraattuurraa,, hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaaddee,, eessttaalliiddoo oouu ccrreeppiittaaççããoo;; 
„„ OObbsseerrvvaarr aass aarrttiiccuullaaççõõeess ppeerriifféérriiccaass.. 
 
 
44.. IInnssppeeççããoo 
SSããoo oobbsseerrvvaaddooss ooss sseegguuiinntteess aassppeeccttooss nnaass vviissttaass aanntteerriioorr,, ppoosstteerriioorr ee llaatteerraall:: 
„„ PPoossttuurraa:: oobbsseerrvvaarr oobblliiqqüüiiddaaddee ppééllvviiccaa;; 
„„ OObbsseerrvvaarr ssiimmeettrriiaa ddee ssuusstteennttaaççããoo ddee ppeessoo;; 
„„ EEqquuiillííbbrriioo:: vveerriiffiiccaarr oo ccoonnttrroollee pprroopprriioocceeppttiivvoo nnaass aarrttiiccuullaaççõõeess aavvaalliiaaddaass;; 
„„ OObbsseerrvvaarr ppoossiiççõõeess ddooss mmeemmbbrrooss ssee ssããoo iigguuaaiiss ee ssiimmééttrriiccaass;; 
„„ CCoorr ee tteexxttuurraa ddaa ppeellee,, cciiccaattrriizzeess,, ffííssttuullaass,, eettcc.. 
„„ OObbsseerrvvaarr aannoorrmmaalliiddaaddee ddooss ccoonnttoorrnnooss óósssseeooss ee ddooss tteecciiddooss mmoolleess.. 
 
 
55.. PPaallppaaççããoo 
DDuurraannttee aa ppaallppaaççããoo ddoo qquuaaddrriill ee mmúússccuullooss aassssoocciiaaddooss,, oo ffiissiiootteerraappeeuuttaa ddeevvee oobbsseerrvvaarr 
qquuaallqquueerr ddoorr àà ppaallppaaççããoo,, tteemmppeerraattuurraa,, eessppaassmmoo mmuussccuullaarr oouu oouuttrrooss ssiinnaaiiss ee ssiinnttoommaass.. 
„„ FFaaccee AAnntteerriioorr :: CCrriissttaa IIllííaaccaa,, ttrrooccâânntteerr mmaaiioorr ee EEIIAASS,, aarrttiiccuullaaççããoo ddoo qquuaaddrriill ee ssíínnffiissee ppúúbbiiccaa;; 
„„ FFaaccee PPoosstteerriioorr:: CCrriissttaa IIllííaaccaa,, EEIIPPSS,, ttúúbbeerr iissqquuiiááttiiccoo,, ttrrooccâânntteerr mmaaiioorr,, aarrttiiccuullaaççõõeess ssaaccrrooiillííaaccaass,, ee lloommbboossssaaccrraaiiss.. 
 
 
 
Figura 1 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Palpalção – Crista Ilíaca / Espinha Ilíaca Postero-superior 
 
 
 
Figura 3 
 
 
66.. MMoobbiilliiddaaddee ddooss SSeeggmmeennttooss 
TTrriiaaggeemm ppaarraa aammpplliittuuddee ddee mmoovviimmeennttoo:: 
„„ CCoonnssiissttee eemm ddeetteerrmmiinnaarr oonnddee ee ssee éé nneecceessssáárriiaa uummaa aavvaalliiaaççããoo ggoonniioommééttrriiccaa eessppeeccííffiiccaa;; 
„„ SSee ffoorreemm iiddeennttiiffiiccaaddaass lliimmiittaaççõõeess nnaa aammpplliittuuddee ddee mmoovviimmeennttoo aarrttiiccuullaarr,, ddeevveerráá sseerr rreeaalliizzaaddoo uumm tteessttee 
ggoonniioommééttrriiccoo eessppeeccííffiiccoo ppaarraa ssee oobbtteerr uumm qquuaaddrroo ddaass rreessttrriiççõõeess,, eessttaabbiilliizzaaççããoo ee rreeggiissttrroo ddaass lliimmiittaaççõõeess.. 
 
 
66..11 MMoobbiilliizzaaççããoo 
„„ MMoovviimmeennttooss AAttiivvooss:: QQuuaannttiiddaaddee ddee mmoovviimmeennttoo aarrttiiccuullaarr rreeaalliizzaaddaa ppoorr uumm iinnddiivvíídduuoo sseemm qquuaallqquueerr aauuxxíílliioo.. OObbjjeettiivvoo:: 
oo eexxaammiinnaaddoorr tteemm aa iinnffoorrmmaaççããoo eexxaattaa ssoobbrree aa ccaappaacciiddaaddee,, ccoooorrddeennaaççããoo ee ffoorrççaa mmuussccuullaarr ddaa aammpplliittuuddee ddee 
mmoovviimmeennttoo ddoo iinnddiivvíídduuoo.. 
„„ MMoovviimmeennttooss PPaassssiivvooss:: QQuuaannttiiddaaddee ddee mmoovviimmeennttoo rreeaalliizzaaddaa ppeelloo eexxaammiinnaaddoorr sseemm oo aauuxxíílliioo ddoo iinnddiivvíídduuoo.. AA AADDMM 
ppaassssiivvaa ffoorrnneeccee aaoo ffiissiiootteerraappeeuuttaa aa iinnffoorrmmaaççããoo eexxaattaa ssoobbrree aa iinntteeggrriiddaaddee ddaass ssuuppeerrffíícciieess aarrttiiccuullaarreess ee aa 
eexxtteennssiibbiilliiddaaddee ddaa ccááppssuullaa aarrttiiccuullaarr,, lliiggaammeennttooss ee mmúússccuullooss ((LLeevvaannggiiee && NNoorrkkiinn,, 11999977)).. 
 
 
66..22 MMoovviimmeennttoo AAttiivvoo 
OO ffiissiiootteerraappeeuuttaa ddeevvee oobbsseerrvvaarr:: 
„„ QQuuaannddoo ee oonnddee,, dduurraannttee ccaaddaa uumm ddooss mmoovviimmeennttooss,, ooccoorrrree oo iinníícciioo ddee ddoorr;; 
„„ SSee oo mmoovviimmeennttoo aauummeennttaa aa iinntteennssiiddaaddee ee aa qquuaalliiddaaddee ddaa ddoorr;; 
„„ AA qquuaannttiiddaaddee ddee rreessttrriiççããoo oobbsseerrvváávveell;; 
„„ OO ppaaddrrããoo ddee mmoovviimmeennttoo;; 
„„ OO rriittmmoo ee aa qquuaalliiddaaddee ddoo mmoovviimmeennttoo;; 
„„ OO mmoovviimmeennttoo ddaass aarrttiiccuullaaççõõeess aassssoocciiaaddaass;; 
„„ QQuuaallqquueerr lliimmiittaaççããoo ee ssuuaa nnaattuurreezzaa.. 
 
 
66..33 MMoovviimmeennttoo PPaassssiivvoo 
OO ffiissiiootteerraappeeuuttaa ddeevvee oobbsseerrvvaarr:: 
„„ QQuuaannddoo ee oonnddee,, dduurraannttee ccaaddaa uumm ddooss mmoovviimmeennttooss,, ooccoorrrree oo iinníícciioo ddee ddoorr;; 
„„ SSee oo mmoovviimmeennttoo aauummeennttaa aa iinntteennssiiddaaddee ee aa qquuaalliiddaaddee ddaa ddoorr;; 
„„ OO ppaaddrrããoo ddee lliimmiittaaççããoo ddoo mmoovviimmeennttoo;; 
„„ AA sseennssaaççããoo ffiinnaall ddoo mmoovviimmeennttoo;; 
„„ OO mmoovviimmeennttoo ddaass aarrttiiccuullaaççõõeess aassssoocciiaaddaass;; 
„„ AA aammpplliittuuddee ddee mmoovviimmeennttoo ddiissppoonníívveell.. 
 
 
 
 
Figura 4 – Flexão 
 
 
Figura 5 - Abdução 
 
 
Figura 6 - Adução 
 
 
Figura 7 - Rotação Lateral 
 
 
Figura 8 - Rotação Medial 
 
 
77.. GGoonniioommeettrriiaa 
„„ MMééttooddoo ppaarraa mmeeddiirr ooss âânngguullooss aarrttiiccuullaarreess ddoo ccoorrppoo;; 
„„ ÉÉ uuttiilliizzaaddoo ppeellooss ffiissiiootteerraappeeuuttaass ppaarraa qquuaannttiiffiiccaarr aa lliimmiittaaççããoo ddooss âânngguullooss aarrttiiccuullaarreess,, ddeecciiddiirr aa iinntteerrvveennççããoo 
ffiissiiootteerraappêêuuttiiccaa mmaaiiss aaddeeqquuaaddaa ee,, aaiinnddaa ddooccuummeennttaarr aa eeffiiccáácciiaa ddaa iinntteerrvveennççããoo..
Página123