Logo Passei Direto

A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
107 pág.
Discourse Markers 3

Pré-visualização | Página 1 de 28

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Discourse Markers I Mean and You Know in Fiction and 
Subtitles and Their Czech Translation Counterparts 
 
Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Bc. Jana Mahnigová 
Studijní program: Anglická filologie 
Vedoucí práce: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D. 
 
 
Olomouc 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně pod odborným 
dohledem vedoucí diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a 
literaturu. 
 
V Olomouci dne 8. 12. 2016 Podpis ………………………..…… 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování patří především vedoucí diplomové práce Mgr. Markétě Janebové, PhD. za 
cenné rady, připomínky a pomoc při zpracování této diplomové práce. Dále bych ráda 
poděkovala mé rodině a blízkým, především za podporu a trpělivost. 
 
 
ANOTACE 
Příjmení a jméno autora: Mahnigová Jana, Bc. 
Název katedry a fakulty: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická faktulta 
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Markéta Janebová, Ph. D. 
Počet znaků (včetně mezer): 200 515 
Počet stran: 101 
Název práce: The Discourse Markers I mean and you know and Their 
Czech Translation Counterparts 
Název práce v češtině: Diskurzivní ukazatele I mean a you know a jejich české 
překladové ekvivalenty 
 
Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je analýza diskurzivních ukazatelů I mean a you know 
v paralelním překladovém korpusu InterCorp. Úvodní část se věnuje různým přístupům 
a pojetí diskurzivních ukazatelů a jejich vlastnostem a také charakterizuje mluvenou a 
psanou řeč. Analytická část se pak zabývá výsledky výzkumu a zkoumá překladové 
ekvivalenty I mean a you know v subkorpusu titulků a beletrie a také se věnuje nulové 
korespondenci a syntaktické pozici těchto výrazů. 
 
Klíčová slova: diskurzivní ukazatele, I mean, you know, InterCorp, psaná 
a mluvená řeč 
 
Abstract 
The aim of this diploma paper is to analyze the discourse markers I mean and you know 
in the parallel translation corpus InterCorp. Theoretical part provides approaches to 
discourse markers, describes the properties of discourse markers as well as 
characteristics of spoken and written language. Analytical part then focuses on the 
results from the research and discusses Czech translation equivalents of I mean and you 
know in the subcorpus of fiction and of subtitles. This part also deals with zero 
correspondence and the syntactic position of these two markers. 
 
Key words: discourse markers, I mean, you know, InterCorp, spoken 
and written language 
 
 
TABLE OF CONTENTS 
 
INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 
1 DISCOURSE MARKERS .................................................................................. 3 
1.1 Terminology .......................................................................................................... 3 
1.2 Approaches to Discourse Markers ........................................................................ 5 
1.2.1 Cross-Linguistic Studies ..................................................................................... 13 
1.3 Properties of DMs ............................................................................................... 14 
1.3.1 Phonological Properties ...................................................................................... 16 
1.3.2 Syntactic Properties............................................................................................. 17 
1.3.3 Semantic Properties............................................................................................. 20 
1.3.4 Functions of DMs................................................................................................ 23 
1.4 Characteristics of I mean and you know .............................................................. 26 
1.4.1 Functions of I mean and you know ...................................................................... 29 
2 SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE ...................................................... 38 
2.1. Prosody and Punctuation ..................................................................................... 39 
2.2 Context-Bound and Context-Free ....................................................................... 40 
2.3 Spontaneity and Deliberate Working Over ......................................................... 40 
2.4 Interactive and Non-Interactive .......................................................................... 41 
2.5 Interactional and Transactional ........................................................................... 41 
2.6 Informality and Formality ................................................................................... 42 
3 METHODOLOGICAL PART......................................................................... 44 
3.1 Method ................................................................................................................ 44 
3.2 Data ..................................................................................................................... 45 
3.2.1 Subtitles ............................................................................................................... 45 
3.2.2 Core ..................................................................................................................... 46 
3.3 The Positioning of I mean and you know ............................................................ 49 
 
 
3.4 Problems in the Analysis..................................................................................... 51 
3.5 Research Questions ............................................................................................. 53 
4 ANALYTICAL PART ...................................................................................... 55 
4.1 I mean .................................................................................................................. 55 
4.1.1 Translation Equivalents of I mean in Fiction ...................................................... 55 
4.1.2 Translation Equivalents of I mean in Subtitles ................................................... 57 
4.2 You know ............................................................................................................. 59 
4.2.1 Translation Equivalents of you know in Fiction.................................................. 59 
4.2.2 Translation Equivalents of you know in Subtitles ............................................... 62 
4.3 Properties of Czech Translation Equivalents ...................................................... 64 
4.4 Zero Correspondence .......................................................................................... 67 
4.5 The Occurrence of I mean and you know in Direct Speech ................................ 71 
4.6 Syntactic Positions of I mean and you know ....................................................... 73 
4.6.1 The Positioning of I mean ................................................................................... 73 
4.6.2 The Positioning of you know ............................................................................... 76 
4.7 The Co-occurrence of I mean and you know with Other Expressions ................ 78 
CONCLUSION ............................................................................................................. 81 
RESUMÉ .......................................................................................................................
Página123456789...28