Cultura da Interface - Desktop

Cultura da Interface - Desktop


DisciplinaTecnologia e Sociedade73 materiais881 seguidores
Pré-visualização50 páginas
"CreateShortcutsButtonOK"					= "Skapa genväg";
"AddApplicationButtonOK"					= "OK";
"CreateShortcutsButtonCancel"				= "Avbryt";
"CreateShortcutsLabelBy"					= "av ";
"AddApplicationPanelLabel"					= "Vill du tillåta att det här spelet använder det lokala lagringsutrymmet? Spelet kommer då att laddas snabbare och spelinformation kan sparas på den här datorn.";
"CreateShortcutsPanelLabel"					= "Vill du skapa en genväg på skrivbordet för det här programmet?";
"AddApplicationPanelLearnMore"				= "Lär dig mer";
"CreateShortcutsButtonShortcut"				= "Lägg till genväg på skrivbordet";
// ----------------------------------------------------------
"IDS_FILE_CHOOSER_TITLE"					= "Välj filer";
"IDS_DIR_CHOOSER_TITLE"						= "Välj mapp";
"IDS_CHOOSER_SELECT_BUTTON"					= "Välj";
// ----------------------------------------------------------
"IDS_FILE_UPLOAD_CHOOSER"					= "Välj vilken fil som ska överföras av ";
"IDS_FILE_UPLOAD_CHOOSER_MULTI_SELECT"		= "Välj vilka filer som ska överföras av ";
"IDS_FILE_DOWNLOAD_SAVE"					= "Välj plats för hämtning av ";
"IDS_DOWNLOAD_FILE_SAVE_CLASSIC_PLUGIN"		= "Välj plats för hämtning";
"IDS_FILE_LOCAL_SAVE"						= "Välj den fil som ska sparas";
// ----------------------------------------------------------
/////////////////////////////////////////////////////////////
// BLOCK 2: Error strings //
/////////////////////////////////////////////////////////////
"IDS_CONSOLE_CASE"							= "-- Troligen fel kombination av stora och små bokstäver.";
"IDS_CONSOLE_SANDBOX"						= "*** Säkerhetssandlådeöverträdelse ***";
"IDS_CONSOLE_NOT_PERMITTED"					= "Anslutningen till %s har stoppats - ej tillåtet från %s";
"IDS_CONSOLE_TITLE"							= "Felsökningskonsolen i Flash Player";
"IDS_CONSOLE_FSCOMMAND_HALTED"				= "FSCommand har stoppats (AllowScriptAccess är %s): %s";
"IDS_CONSOLE_URL_HALTED"					= "Skript-URL har stoppats (AllowScriptAccess är %s): %s";
"IDS_CONSOLE_SECURITY_CONTEXT"				= "SecurityDomain %s försökte få åtkomst till kontexten %s som är inkompatibel";
"IDS_CONSOLE_SECURITY_NULL"					= "SecurityDomain %s försökte få åtkomst till NULL-kontext";
"IDS_CONSOLE_SECURITY_PLAYER"				= "SecurityDomain %s försökte få åtkomst till Players användargränssnittskontext";
"IDS_CONSOLE_WARN_NO_PROP"					= "Varning: \'%s har ingen %s-egenskap";
"IDS_CONSOLE_WARN_NOT_A_FUNC"				= "Varning: %s är inte en funktion";
"IDS_CONSOLE_WARN_NOT_DEFINED"				= "Varning: %s har inte definierats";
"IDS_CONSOLE_WARN_400"						= "Varning: 400 - Ogiltig begäran: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_401"						= "Varning: 401 - Obehörig: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_402"						= "Varning: 402 - Betalning krävs: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_403"						= "Varning: 403 - Otillåten: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_404"						= "Varning: 404 - Hittades inte: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_405"						= "Varning: 405 - Metoden är inte tillåten, felaktig MIME-typ: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_406"						= "Varning: 406 - Godkänns inte: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_500"						= "Varning: 500 - Serverfel: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_501"						= "Varning: 501 - Har inte implementerats: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_502"						= "Varning: 502 - Felaktig gateway: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_503"						= "Varning: 503 - Slut på resurser: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_504"						= "Varning: 504 - Tidsgräns för gateway: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_505"						= "Varning: 505 - HTTP-versionen stöds inte: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_NO_CONNECT"				= "Varning: Det gick inte att ansluta, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_FAIL_ALLOCATE_URL"		= "Varning: Det gick inte att allokera URL-sökvägen";
"IDS_CONSOLE_WARN_CORRUPT_DATA"				= "Varning: Det gick inte att tolka skadade data.";
"IDS_CONSOLE_WARN_FAIL_PLACE"				= "Varning: Det gick inte att placera objektet på djupet %d.";
"IDS_CONSOLE_WARN_FAIL_PLACE_MISSING_CHAR" 	= "Varning: Det gick inte att placera objektet: tecken saknas";
"IDS_CONSOLE_WARN_FTP_FILE"					= "Varning: FTP-filöppningsfel, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_HTTP_REQUEST"				= "Varning: Fel i HTTP-öppningsbegäran, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_HTTP_QUERY"				= "Varning: HTTP-frågeinformationsfel, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_HTTP_SEND"				= "Varning: Fel i HTTP-sändningsbegäran, %d: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_NET_CONNECT"				= "Varning: Internetanslutningsfel, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_NET_OPEN"					= "Varning: Internetöppningsfel";
"IDS_CONSOLE_WARN_UNKNOWN_DOWNLOAD_TYPE"	= "Varning: Okänd Player-hämtningstyp, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_BAD_PORT"					= "Varning: Porten %d ligger utanför tillåtet intervall.";
"IDS_CONSOLE_WARN_WARNING_LIMIT"			= "Varning: Varningsgränsen %d har nåtts";
"IDS_CONSOLE_WARN_UNDECLARED_PROP"			= "Varning: Referens till en egenskap som inte har deklarerats, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_UNDECLARED_VAR"			= "Varning: Referens till en variabel som inte har deklarerats, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_SOCKET_ERROR"				= "Varning: Socketfel, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_STACK"					= "Varning: Spill i stacken (toppning)";
"IDS_CONSOLE_WARN_HOST"						= "Varning: Det går inte att lösa värden: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_GENERIC_HOST"				= "Varning: Det går inte att lösa värden";
"IDS_CONSOLE_WARN_EXCEPTION"				= "Varning: Undantagsfel utan felhantering, %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_HTTP_STATUS"				= "Varning: Okänd HTTP-status %d: %s";
"IDS_CONSOLE_WARN_NO_URL"					= "Varning: Ingen URL-sökväg";
"IDS_CONSOLE_SECURITY_DIALOG"				= "Äldre domänmatchning har påträffats - %s försöker få åtkomst till %s";
"IDS_CONSOLE_LOCAL_OUTBOUND"				= "-- Otillförlitliga SWF-filer kan inte kontakta Internet.";
"IDS_CONSOLE_LOCAL_INBOUND"					= "-- Fjärranslutna SWF-filer kan inte få åtkomst till lokala filer.";
"IDS_CONSOLE_WARN_AVM1_LOADED_AVM2"			= "Varning: En ActionScript 1.0/2.0 SWF-fil har läst in en ActionScript 3.0 SWF-fil; koden i ActionScript 3.0 SWF kommer inte att köras.";
"IDS_CONSOLE_WINDOW_HALTED"					= "URL för fönstret %s har stoppats (AllowScriptAccess är %s): %s";
"IDS_CONSOLE_ALLOW_NETWORK"					= "-- Detta beror på värdet för allowNetworking.";
"IDS_CONSOLE_NO_POLICY_FILE"				= "Det gick inte att läsa in principfilen från %s";
"IDS_CONSOLE_BAD_POLICY_FILE"				= "[strict] Principfilen på %s ignoreras på grund av felaktig syntax. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns på http://www.adobe.com/go/strict_policy_files.";
"IDS_CONSOLE_PREFIX_OK"						= "OK: ";
"IDS_CONSOLE_PREFIX_WARNING"				= "Varning: ";
"IDS_CONSOLE_PREFIX_ERROR"					= "Fel: ";
"IDS_CONSOLE_GOOD_POLICY_FILE"				= "Godkänd principfil: %s";
"IDS_CONSOLE_BAD_POLICY_FILE_TYPE"			= "[strict] Principfilen på %s ignoreras på grund av felaktig innehållstyp (%s). Information om hur du åtgärdar det här problemet finns på http://www.adobe.com/go/strict_policy_files.";
"IDS_CONSOLE_NO_POLICY_FILE_TYPE"			= "[strict] Principfilen på %s ignoreras på grund av att en innehållstyp saknas. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns på http://www.adobe.com/go/strict_policy_files.";
"IDS_CONSOLE_POLICY_FILE_NO_HEADERS"		= "HTTP-svarshuvud är inte tillgängliga på den här plattformen. Strikta principfilsregler kan inte verkställas.";
"IDS_CONSOLE_POLICY_FILE_REDIRECT"			= "[strict] Principfilen som har begärts från %s och som har omdirigerats till %s använder den slutliga URL:en vid bestämning av omfång. Om detta orsakar problem finns mer information på http://www.adobe.com/go/strict_policy_files.";
"IDS_CONSOLE_POLICY_FILE_CROSS_DOMAIN"		= "Principfilen som begärdes från %s ignoreras eftersom en omdirigering mellan domäner till %s utfördes.";
"IDS_CONSOLE_TOP_URL"						= "Inläst SWF på rotnivå: %s";
"IDS_CONSOLE_META_POLICY_HDR_UNKNOWN"		= "Okänd metaprincip i HTTP-huvudet från %s: %s";
"IDS_CONSOLE_META_POLICY_HDR_FTP"			= "HTTP-huvudet från %s anger metaprincipen by-ftp-filename, vilken endast kan tillämpas för FTP, inte HTTP.";
"IDS_CONSOLE_META_POLICY_HDR_CONFLICT"		= "Metaprincipkonflikt i HTTP-huvudet från %s: %s";
"IDS_CONSOLE_META_POLICY_HDR_PREV"			= "Metaprincipen %s i HTTP-huvudet från %s står i konflikt med metaprincipen %s som upprättades tidigare";