o_que_é_capitalismo
57 pág.

o_que_é_capitalismo


DisciplinaCapitalismo85 materiais505 seguidores
Pré-visualização2 páginas
crd+60 Èó eq ? @h è@ d^tuóe;oô
G@rêqi d.Fr-*cdo lrdeuol
hp e Lõhso &dnss i6*do !ó ! !q;G
HffiffiÈd4!D164@edprcpeoúsú6;r
. lL
AáF'tp'Ánfufuoça'Nwo*
*ffi*#" JÍ:.Ìlïó:ffie
í
!!l9q!eo_!ç!']qje! !b 
'6h udú r!*q
d{b e . ã* ,F6Ìh' s!F#s @! ê prcd;,o
@e Dúiq 4pdqÈ/ì !n " !b@ú o i lo
3ú; Íddq.qqrle@s.M,4?u
<te Ddq ú 
'd 
ê 6 4. 4..tr' e @E!e 
-
06 tuide edqro rd!4ql!@trEò
,b,$ e hr!!4!r & io@ãb!ô! íon46 qlq
do'\M|!.d!t j4!! l ] l ,@!]qsgwi
3 
- 
ir{liaa d.d dGrÈ.)
rGd{l i@ft e optuúq !m 6@dq! Ê.
.9i@!mde Fi!{ère Mèsleìrd@o
16 dolõ;;õeõÉã.ãÈrÌ
$ dw)tu trndq aFúF !n !ú! e qdd
q!,úm5d66ôcÚ'|à!íroòo'., /
--t@E!!@@e&,*.-&quot; 
hFb-e
n4di M4 erúá 46 dúdo Éi.&b j!d!.
úlqr E FníqÈloE@b ú i[ú!!4! 6!. f &quot; ,p65úÉffirõmiú-sr tu, hl
c o lua hú@ e !n Èprd ú@drü
e,;idú) a@ e.-,o oq d' Àdbr'ò
!,XÉi, !ô to;&quot;úshr@b r o\u20acD @,Mq
F4!4!q4q4c!@!!slElre4!+!!ql]ç;frõ*'@ìÉú!&quot;úà99i?'+ú!!+61+r
. r4 !rs!É 4! &, & !ú @' tuib d qe
;-;i;-il&quot; ;djlI!4ó!4!!!i!!4
k-e!@+ào @, ,- bú a,tu 
' 
Íod! d!
3. Cênesc, d.snvolYinento
! ! ! i ,r i loE n,ff i ddih! bÚ&quot; n-.4
]9Ery@,4,1|q@ldqbe9qoeqq!q
ú'r4ì nd úò h@tu@ ìÈirtd@ des
li&quot;ï:1ïffiiË#:#&quot;-1!::+s:
cú ú. t 6o q6 o 6 púdo Áe4!!!j!|e
j i . !c@id;hiô hÈ.errà Dse hÍdG (!
:
5
ú6ic um!*úe eden Dihúccú!'l
h!! elg,@ @1' e!$rqts 6,/ú! È
dír ! fr@ é &quot;rorui'!4&quot; F Ni@ds.m ! e
\Eohü s !i!+o rq' ú r!4õo.4 É4òs
(N! /d f 6 Fd 6 @rú trod, do *!o
inìN!nb*dòeúdqe0á!r{ id l rúoo
emltúib ÉÉ: .dç{fte6 e4Ìre.
t Í '
(À, tudcqçe, 
-;-É 
d; hdkÉ ed 
-
q!44É!!!lq!q !!4!ê4-edo)@e!À!ituã;-iG-&i@,s çúqe
@!d]É-ff iáe-õ]ãnA!Úpü!d'
lq!!4iruulryqi:49*!l@]Ú
q4q!!u!99!4!q@r!an4:j.Er!!4M
í '
@de'!i' !E qq +@ú r tF h,. rá [ 4
!6 @úod fld6 6Cftií4 es b; @
N4qeú!Jqutrl iDodEBpdidd'd,
rs#*s:r*tÉ*gffi
\u20acèú4!+.34 F úÈ9!{lqqE6r
ro@Gúõ@iúEó{út;6ó
.o s !;6ãFF;;ffiÃe.raÍÈiÍ ! @
eufu.q*çôúoéú:Èi4dir l i !ê,ú4!n
iú:d br ur dúpb sÊ 6u6! ! !rd@ 6
*. 
-üre|ú;&'@, 
!-l-@Ìèh,-e 
--
I
6dudo 
'rb 
e! &quot;es&quot; d: e4rd Ío!
ü4ra dú iqrEft ! úEM do lbry q*
\Ìda 6, o de ê'dqh ddd 6b q!n!q
lqo!D6eácrerúáeúii ig.4&bì
I
Í
//
O CÀPITÂLISMO NO BRASIL
1, Á pÀsâsEm dÀ e.ononir oloniâl À
eonomii expoÍbdora clpitalistâ
' . Á! E!r ,4bÈoaú.dqft !@iGe !@;o
.@.!eqo4!@q]!ppd@![!q
.jqúdd!ftdlj4olbt@'ri Dd{'|q
s.ss;r@d -@48cF$ 
-{ÉpaúÈ
-!!ry!stes!4!!etusrt4r2t 
Nb u n'
e4@q . d!tu m4@pd {@ E;.:di!Í!
o eúd âEo@4 trJ4@ r!!4JdL
f
! É, o s6 È!.índo@iw'È{e 4 9rud t9:Ea
- id_e ;; iq!ëq e ildú ryd@. * Fo
.4Èk4' @!úanL6 r+úE]g|nE.
,eelMcfu,Ê+ô*r!'rth4Í,úl
Frs nii.! iÚ4d 6@dd! h!!d. !e4&
oódlpÊ9n.;*epd'@6eh'G*4r
on;tuldiE-úúdb !&quot;e. do ÊdérÉi
úsibh<-ro dúrft i s4!ú Êedqlqi.
F.4!G'b4,9' f t*k-@qÚ]ff iml l ' l i
@-ÁõE a!@ ffi i;1ffi r6.ft o.uúdi:
2. Â pAsasem dâ @norü coìôniât i
e.onoria *p.íadoi! capitakta
wiiÀf ú!oddéeú;6dq{ es{e.
46-E!!!!! ie 6h 6bô eìlienrio. eo ü$i L
r
! 56;á dF6 ê i* @dr&' 
' i iúósaL ^,
! è @d4ô.'e 4d erie, 4 d shqs q,úú
i sú 4 6i!'qÈ súole r sd! @di!, d
@o@'!shtgF4&@Fuhôdlnl ' t rqÚ*
éo dq; e h6,h q!4f 
'oeE 
è dd i e e rÉ
1c6 q qtÌ Sqqe-{iB4 L*q!g e.
-heiËhi6*,*d=ã.-n,úe 
dad!úe
Ggì 6!ÈiEi6 dd e * d6FB @m e Í.s ho e
mú Eed ked 6b i- oj ie $Ìü d!-!ni.ú
s !óúr údi!!ã dq sid lrEi o tuldr íde.
b!!1]!&úÌúãdáÂ_;Èdubr iiridúd;ì c@f ó;
,hq4&quot;* úc'E!i{,!,o dr@ dÈ á ÈiEH
tg Fa g cda6h a rtw * re a;;;;ïza;'
lu*btu rrir , i qúElq etq!rubn4c
!M b@!t!!!!tE l&quot;Ldo bed @Ê
' 3. Â induiriÀlização r.târdÀtária
Jo4r!úúp dÊeN@lrq ap o s +
4'óúFodrpdth!ée@4d;4d.4';
-@erd 
a;ì-n qd-!!do'Er! '
toó4Ètcvt.ú c.ió oj,iiiedsnúb cm;
--@t*;ntu e*ro e ihd!óo & rrccBq 6
! !Èo r i . áhd rf+ 4 F 4 r;ãio;G
rc{ odoLr{ l M4 !6ú4Ídèd4' ! ar 4
o+oe !h @aô,4ho e prcplôè Ni!&
ilce!r4qüü5Ercb!h6JeFèmq]ó!õi]fu!
Èr \u20acc eópò ú h!4,8o {e!Èid.F' ioE.
4!iàue!! .rnq d.4, qú@a.tuõtu-&ìí
d$rc Pb! 4 aeer 
-*ú 
!; i ;Bq e!@h.
No d odo 14rrE!ú É, É4Bhrb !
cl6j!!j!eil@!e4!E ]:e4]] r]P]19e {4'd4,.@@4t d ,e@
ú!n;4!rÈ6ú hp tuc Ã6 eÈãd õd4!!q!;
e!q! nd@ mk d.4!4 i düdõ o@d. (m c
;Ã:h;àÉ6. ioos6;6i fu#Úc
d,@!;à;; uhè sdàd i-9r6 eo@É
6 ú cde D!!@h-4!!!t! 4d i.tr&
0@é@iúEidúú6 qnõbõ erysh e!
I tu&quot;&quot; d&quot; É* d&quot; ,* 
'.. &quot;,bi.&quot;id 
me
rsrt{@d4 otuddú*rddhír'dÉ ú
hsrl l?qE(oohb'eàã:ÁFryreìi !È
É!q!!! @e@ndúqodoÉcdá hNh ;;È
j!4!!@ebtudbúç&e 4hqi@fu6
-b660mfruiô!ãúÚF&pq.Qdo
açlú@!{ú brti dÊìlctsÌ;N! NdF
Á !.ão d! EGe 6 diá. .n F h*rc L@,,
r eic qa@\u20acreh q i !ëihqb pd#i {di
báhlq ric ÈÌq d@c!ú=á6dü, úbh. s6
!!tr@ue6! q4q!. | í@ qlpaq@rq ,+
p6.o, ruDdoed4áibd/,, 6b*ôd;!ó.
$n-@hãqi Ldd -s' sF- e iÀ.b,ã <F6
qqd!6,qnìiÈff i-!@údoe*Ee
h* dìoetu Éó edÉhk6, úht6 dúb-
+64b44@Euh9úãcóóÍ$q'^ei.
dhde* 'hnsÁnih.d;6d! jo4;dcqdp!èpóóiid*;sduú&,dsFtu6*
ddã.i* id6(hqe!an!hdô'
-ãrq9q9q!!9qlqad a èõòrfre6fÌ iÈF
!n ed6i5Mftiúq,.dd,.qoqs;úLse
eícF4Ery&ú4'4o!he'oÚb4ah;
s@ tFáúk:ìli r É, F6 d hbç {@ds 0
!o iÈ *úôn 6 @h . úÈ'rloai $4Ée e !pg;:
bdo úr. da ! úd e P Í. & MeÈ. @è;s;iia
o@ercrdl 'o i_ie;buqp@j4fusL;! ,d.
eaiÈql\u20acë*b' j tddEò6bgúiÉ'o
ãL:1&quot; :i..fiif ÉFJtHf&quot;&quot;#ï&quot;:.*ïlïÏi illlli.&quot;:,,Y'*'&quot; &quot; * ** &quot; ' &quot; * 
-&quot;'
rd&quot;&quot;#H:iï*i.ïi1ffiï$*r:
D
tÌ\.DICAçÕES PÂRì LEìTI.RA
*#&quot;*#ffi
ffiffi
,ffi&quot;4ffi