A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
9 pág.
Aula de Custos - Custeio Variável-2014

Pré-visualização | Página 1 de 1

CUSTEIO VARIÁVEL 
Período Produção Vendas Estoque 
Final 
1º ano 60.000 u 40.000 u 20.000 u 
2º ano 50.000 u 60.000u 10.000 u 
3º ano 
 
70.000 u 50.000 u 30.000 u 
4º ano 
 
 
40.000 u 70.000 u 
CUSTEIO VARIÁVEL 
AAss ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddooss ccuussttooss ddee pprroodduuççããoo ssããoo:: 
 
CCuussttooss VVaarriiáávveeiiss ((RR$$)):: 
MMaattéérriiaa pprriimmaa 2200,,0000//uu 
EEnneerrggiiaa 66,,0000//uu 
MMããoo ddee oobbrraa 44,,0000//uu 3300,,0000//uu 
 
CCuussttooss FFiixxooss ((RR$$)):: 
MMaatteerriiaaiiss iinnddiirreettooss 11..330000..000000//aannoo 
DDeepprreecciiaaççããoo ee IImmppoossttooss 440000..000000//aannoo 
MMaannuutteennççããoo 330000..000000//aannoo 
DDiivveerrssooss 110000..000000//aannoo 22..110000..000000//aannoo 
 
PPrreeççoo ddee VVeennddaa == RR$$ 7755,,0000//uu 
 
CUSTEIO VARIÁVEL 
11
ºº 
aannoo 
VVeennddaass:: 4400..000000uu xx RR$$ 7755,,0000//uu .............................................................................. RR$$ 33..000000..000000,,0000 
CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss:: 
CCuussttooss ddee PPrroodduuççããoo:: 
CCuussttooss VVaarriiáávveeiiss == 6600..000000uu xx RR$$ 3300,,0000//uu ...... RR$$ 11..880000..000000,,0000 
CCuussttooss FFiixxooss .................................................................................................... RR$$ 22..110000..000000,,0000 
PPrroodduuççããoo AAccaabbaaddaa .............................................................................. RR$$ 33..990000..000000,,0000 
((––)) EEssttooqquuee FFiinnaall ddee PPrroodduuttooss AAccaabbaaddooss:: 
RR$$ 33..990000..000000,,0000  6600..000000uu xx 2200..000000uu .................... ((RR$$ 11..330000..000000,,0000)) 
CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss ((CCPPVV)) .................. RR$$ 22..660000..000000,,0000 
 
CUSTEIO VARIÁVEL 
22ºº aannoo 
VVeennddaass:: 6600..000000 xx RR$$ 7755,,0000//uu ............................................................................ RR$$ 44..550000..000000,,0000 
CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss:: 
 CCuussttooss ddee PPrroodduuççããoo:: 
 CCuussttooss VVaarriiáávveeiiss == 5500..000000uu xx RR$$ 3300,,0000//uu ...... RR$$ 11..550000..000000,,0000 
 CCuussttooss FFiixxooss ............................................................................................ RR$$ 22..110000..000000,,0000 
 PPrroodduuççããoo AAccaabbaaddaa ((RR$$ 7722,,0000//uu))................................ RR$$ 33..660000..000000,,0000 
 ((++)) EEssttooqquuee IInniicciiaall ddee PPrroodd.. AAccaabbaaddooss .......... RR$$ 11..330000..000000,,0000 
 ((––)) EEssttooqquuee FFiinnaall:: 1100..000000uu xx RR$$ 7722,,0000//uu ...... ((RR$$ 772200..000000,,0000)) 
 CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss ((CCPPVV)) .............. RR$$ 44..118800..000000,,0000 
 
CUSTEIO VARIÁVEL 
33ºº aannoo 
VVeennddaass:: 5500..000000 xx RR$$ 7755,,0000//uu ............................................................................ RR$$ 33..775500..000000,,0000 
CCuussttoo UUnniittáárriioo ddee FFaabbrriiccaaççããoo:: 
 CCuussttooss VVaarriiáávveeiiss == 7700..000000uu xx RR$$ 3300,,0000//uu ...... RR$$ 22..110000..000000,,0000 
 CCuussttooss FFiixxooss ............................................................................................ RR$$ 22..110000..000000,,0000 
 CCuussttoo ddaa PPrroodduuççããoo AAccaabbaaddaa:: RR$$ 44..220000..000000,,0000 
CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss:: 
 EEssttooqquuee AAnntteerriioorr:: 1100..000000uu xx RR$$ 7722,,0000//uu .......... RR$$ 772200..000000,,0000 
 PPrroodduuççããoo aattuuaall:: 4400..000000uu xx RR$$ 6600,,0000//uu .............. RR$$ 22..440000..000000,,0000 
 CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss ((CCPPVV)) .................. RR$$ 33..112200..000000,,0000 
 EEssttooqquuee FFiinnaall:: 3300..000000uu xx RR$$ 6600,,0000.................. RR$$ 11..880000..000000,,0000 
 
 
CUSTEIO VARIÁVEL 
44ºº aannoo 
VVeennddaass:: 7700..000000 xx RR$$ 7755,,0000//uu ............................................................................ RR$$ 55..225500..000000,,0000 
CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss:: 
EEssttooqquuee AAnntteerriioorr:: 3300..000000uu xx RR$$ 6600,,0000//uu .......... RR$$ 11..880000..000000,,0000 
oo PPrroodduuttoo ddoo PPeerrííooddoo:: 
CCuussttooss VVaarráávveeiiss:: 4400..000000uu xx RR$$ 3300,,0000//uu ........ RR$$ 11..220000..000000,,0000 
CCuussttooss FFiixxooss ............................................................................................ RR$$ 22..110000..000000,,0000 
CCuussttoo ddooss PPrroodduuttooss VVeennddiiddooss ((CCPPVV)) .............. RR$$ 55..110000..000000,,0000 
 
CUSTEIO VARIÁVEL 
QQuuaaddrroo RReessuummoo ppeelloo AAbbssoorrççããoo ((eemm RR$$)):: 
 11ºº aannoo 22ºº aannoo 33ºº aannoo 44ºº aannoo TToottaall 
VVeennddaass 
 
33..000000..000000 44..550000..000000 33..775500..000000 55..225500..000000 1166..550000..000000 
((––)) CCPPVV 
 
22..660000..000000 44..118800..000000 33..112200..000000 55..110000..000000 1155..000000..000000 
 
((==)) LLuuccrroo 
 
440000..000000 332200..000000 663300..000000 115500..000000 11..550000..000000 
EEssttooqquuee FFiinnaall 11..330000..000000 772200..000000 11..880000..000000 –– –– 
 
CUSTEIO VARIÁVEL 
QQuuaaddrroo RReessuummoo ppeelloo CCuusstteeiioo VVaarriiáávveell oouu DDiirreettoo ((eemm RR$$)):: 
 
 
 11ºº aannoo 22ºº aannoo 33ºº aannoo 44ºº aannoo TToottaall 
 
VVeennddaass 
33..000000..000000 44..550000..000000 33..775500..000000 55..225500..000000 1166..550000..000000 
 
((––)) CCPPVV 
11..220000..000000 11..880000..000000 11..550000..000000 22..110000..000000 66..660000..000000 
 
((==)) MMaarrggeemm CCoonnttrr.. 
 
11..880000..000000 
 
22..770000..000000 
 
22..225500..000000 
 
33..115500..000000 
 
99..990000..000000 
 
––)) CCuussttooss FFiixxooss 
 
22..110000..000000 
 
22..110000..000000 
 
22..110000..000000 
 
22..110000..000000 
 
88..440000..000000 
 
((==)) LLuuccrroo 
 
((330000..000000)) 
 
660000..000000 
 
115500..000000 
 
11..005500..000000 
 
11..550000..000000 
 
EEssttooqquuee FFiinnaall 
 
660000..000000 
 
330000..000000 
 
990000..000000 
 
–– 
 
–– 
CUSTEIO VARIÁVEL