Análise de Falhas -  Cap. VI
4 pág.

Análise de Falhas - Cap. VI

Disciplina:Metalurgia Mecânica103 materiais1.835 seguidores
Pré-visualização4 páginas
((aa)) ((bb))

 ((cc)) ((dd))

FFiigguurraa 66..2255 -- CCoommppaarraaççããoo eennttrree mmiiccrroossccooppiiaa óóttiiccaa:: ((aa)) ccaammppoo ccllaarroo ee ((bb)) ccaammppoo eessccuurroo;; ee mmiiccrroossccooppiiaa eelleettrrôônniiccaa ddee vvaarrrreedduurraa:: ((cc)) eellééttrroonnss

sseeccuunnddáárriiooss ee ((dd)) eellééttrroonnss rreettrrooeessppaallhhaaddooss nnaa rreeggiiããoo ddaa iinntteerrffaaccee eennttrree aa pprréé--ttrriinnccaa ppoorr ffaaddiiggaa ee aa ffrraattuurraa ddee uummaa ssuuppeerrlliiggaa aa bbaassee ddee nnííqquueell

((XX--775500));; 9955
oo
CC;; nnoottaa--ssee aa oo aassppeeccttoo iinntteerrggrraannuullaarr ddaa ffrraattuurraa;; 6600 XX..

6

FFiigguurraa 66..2266 -- CCoommppaarraaççããoo eennttrree mmiiccrroossccooppiiaa óóttiiccaa:: ((aa)) ccaammppoo ccllaarroo ee ((bb)) ccaammppoo eessccuurroo;; ee mmiiccrroossccooppiiaa eelleettrrôônniiccaa ddee vvaarrrreedduurraa \u2013\u2013

eellééttrroonnss sseeccuunnddáárriiooss ((cc));; ffrraattuurraa ddúúccttiill eemm uummaa ssuuppeerrlliiggaa aa bbaassee ddee nnííqquueell ((XX--775500));; 224400XX..
7

Figura 6.28 - Comparação do emprego de microscopia para análises de microfractografia de uma liga a base de níquel, endurecida por

precipitação, mostrando a fratura intergranular, através de: (a) microscopia ótica (campo claro); (b) microscopia ótica (campo escuro); (c) MEV

(elétrons secundários); (d) MEV (elétrons retroespalhados).

(a) (b)

(c) (d)

FFiigguurraa 66..2277 -- EExxeemmppllooss ddee eemmpprreeggoo ddee mmiiccrroossccooppiiaa ppaarraa aannáálliisseess ddee mmiiccrrooffrraaccttooggrraaffiiaass ddee uumm aaççoo bbaaiixxoo--ccaarrbboonnoo ffrraattuurraaddoo ppoorr

cclliivvaaggeemm ccoomm 33 aannáálliisseess ddiirreettaass ddaa ssuuppeerrffíícciiee ((aa,,bb,,cc)) ee 33 ccoomm aauuxxíílliioo ddee rréépplliiccaass ((dd,,ee,,ff));; ((aa)) mmiiccrroossccooppiiaa óóttiiccaa -- mmaatteerriiaall rreevveessttiiddoo

ccoomm nnííqquueell nnoo ttooppoo;; ((bb)) mmiiccrrooffrraaccttooggrraaffiiaa óóttiiccaa;; ((cc)) mmiiccrrooffrraaccttooggrraaffiiaa ccoomm MMEEVV;; ((dd)) mmiiccrroossccooppiiaa óóttiiccaa ddaa rréépplliiccaa;; ((ee)) MMEEVV ddaa

rréépplliiccaa;; ((ff)) MMEETT ddaa rréépplliiccaa.. 9