Apostila Introdução ao R (Português)
117 pág.

Apostila Introdução ao R (Português)


DisciplinaBioestatística I4.650 materiais34.932 seguidores
Pré-visualização33 páginas
SEQU²NCIAÅ NUMERADAÅ CUJOSÅ NOMESÅ DETERMINAMÅ OÅ TIPOÅ DEÅ DISPOSITIVOÅ EMÅ CADAÅPOSI¯«O\ufffd/SÅ PRINCIPAISÅ COMANDOSÅ RELACIONADOSÅ COMÅ DISPOSITIVOSÅ GR©FICOSÅ MÁLTIPLOS\ufffdÅ EÅ OÅ RESPECTIVOÅSIGNIFICADO\ufffdÅS«OÅOSÅSEGUINTES\ufffd;\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd !BRE UMAÅJANELAÅGR©FICAÅEMÅ5.)8ÅEÅEMÅ-ICROSOFTÅ7INDOWS
\ufffd\ufffd 2OTINASÅGR©FICAS \ufffd\ufffd
ZLQGRZV\ufffd\ufffd !BREÅUMAÅJANELAÅGR©FICAÅEMÅ-ICROSOFTÅ7INDOWSSRVWVFULSW\ufffd\ufffdSLFWH[\ufffd\ufffd #ADAÅ CHAMADAÅ AÅ UMAÅ FUN¯«OÅ DEÅ CONTROLADORÅ DEÅ DISPOSITIVOÅ ABREÅ UMÅ NOVOÅDISPOSITIVOÅGR©FICO\ufffdÅE\ufffdÅPORTANTO\ufffdÅACRESCENTAÅUMÅELEMENTOŨÅLISTAÅDEÅDISPOSITIVOS\ufffdÅAOÅMESMOÅTEMPOÅQUEÅOÅÁLTIMOÅCHAMADOÅPASSAÅAÅSERÅOÅDISPOSITIVOÅACTUAL\ufffdÅPARAÅOÅQUALÅSER«OÅENVIADOSÅOSÅRESULTADOSÅGR©FICOS\ufffdÅ\ufffd.ALGUMASÅPLATAFORMASűÅPOSSµVELÅQUEÅEXISTAMÅOUTROSÅDISPOSITIVOSÅDISPONµVEIS	\ufffdGHY\ufffdOLVW\ufffd\ufffd )NFORMAÅOÅNÁMEROÅ EÅOÅNOMEÅDEÅ TODOSÅOSÅDISPOSITIVOSÅACTIVOS\ufffdÅ/ÅDISPOSITIVOÅNAÅPOSI¯«OÅ \ufffdÅ DESTAÅ LISTAÅ ±Å SEMPREÅ UMÅ DISPOSITIVOÅ NULO QUEÅ N«OÅ ACEITAÅ QUALQUERÅORDEMÅGR©FICA\ufffdGHY\ufffdQH[W\ufffd\ufffdGHY\ufffdSUHY\ufffd\ufffd )NFORMAÅ QUALÅ OÅ NOMEÅ EÅ OÅ NÁMEROÅ DOÅ DISPOSITIVOÅ GR©FICOÅ SEGUINTEÅ EÅ PR±VIOÅ EMÅRELA¯«OÅAOÅDISPOSITIVOÅACTUAL\ufffdGHY\ufffdVHW\ufffdZKLFK\ufffd \ufffdN\ufffd 0ODEÅUSAR
SEÅPARAÅMUDARÅOÅDISPOSITIVOÅGR©FICOÅPARAÅOÅQUEÅEST©ÅNAÅ K\ufffd±SIMAÅ POSI¯«OÅ DA LISTAÅ DEÅ DISPOSITIVOS\ufffdÅ )NFORMAÅ QUALÅ OÅ NOMEÅ EÅ OÅ NÁMEROÅDESSEÅDISPOSITIVO\ufffdGHY\ufffdRII\ufffdN\ufffd %NCERRAÅOÅDISPOSITIVOÅGR©FICOÅQUEÅEST©ÅNAÅK\ufffd±SIMAÅPOSI¯«OÅDAÅLISTAÅDEÅDISPOSITIVOS\ufffdÅ0ARAÅALGUNSÅDISPOSITIVOS\ufffdÅCOMOÅOSÅPOSTSCRIPT\ufffdÅOUÅFINALIZAR©ÅOÅGR©FICO\ufffdÅIMPRIMINDO
OÅ DEÅ SEGUIDA\ufffdÅ OUÅ TERMINAR©Å AÅ GRAVA¯«OÅ EMÅ FICHEIROÅ %03Å PARAÅ POSTERIORÅIMPRESS«O\ufffdÅDEPENDENDOÅDEÅCOMOÅOÅDISPOSITIVOÅFOIÅINICIADO\ufffdGHY\ufffdFRS\\ufffdGHYLFH\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdZKLFK N\ufffdGHY\ufffdSULQW\ufffdGHYLFH\ufffd\ufffd«\ufffd\ufffdZKLFK N\ufffd 2EALIZAÅ UMAÅ CºPIAÅ DOÅ DISPOSITIVOÅ K\ufffdÅ!QUI\ufffdÅ AÅ EXPRESS«OÅDEVICE ±ÅUMAÅFUN¯«OÅDOÅDISPOSITIVO\ufffdÅCOMOÅPOSTSCRIPT\ufffdÅCOMÅARGUMENTOSÅADICIONAISÅSEÅTALÅFOR NECESS©RIO\ufffdÅESPECIFICADOSÅPORÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffdÅ!ÅFUN¯«OÅDEV\ufffdPRINT\ufffd	 ±ÅSIMILAR\ufffdÅMASÅOÅ DISPOSITIVOÅ COPIADOÅ ± FECHADOÅ IMEDIATAMENTE\ufffdÅ OÅ QUEÅ FINALIZAÅ ASÅ AC¯¼ESÅPENDENTES\ufffdÅQUEÅSEÅREALIZAMÅIMEDIATAMENTE\ufffdJUDSKLFV\ufffdRII\ufffd\ufffd %NCERRAÅTODOSÅOSÅDISPOSITIVOSÅGR©FICOS\ufffdÅEXCEPTOÅOÅDISPOSITIVOÅNULO\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd *UiILFRV\ufffdGLQkPLFRV2ÅN«OÅDISP¼EÅ \ufffdACTUALMENTE	Å DEÅ NENHUMAÅ FUN¯«OÅDEÅGR©FICOSÅDINªMICOS\ufffdÅ PORÅ EXEMPLOÅPARAÅRODARÅUMAÅNUVEMÅDEÅPONTOS\ufffdÅOUÅACTIVARÅEÅDESACTIVARÅPONTOSÅINTERACTIVAMENTE\ufffdÅ#ONTUDO\ufffdÅMUITASÅCAPACIDADESÅ GR©FICASÅ DINªMICASÅ EST«OÅ DISPONµVEISÅ NOÅ SISTEMAÅ8GOBI DEÅ 3WAYNE\ufffdÅ #OOKÅ EÅ "UJA\ufffdÅDISPONµVELÅEMHTTP\ufffd\ufffd\ufffdWWW\ufffdRESEARCH\ufffdATT\ufffdCOM\ufffdAREAS\ufffdSTAT\ufffdXGOBI\ufffd¨SÅQUAISÅSEÅPODEÅACEDERÅDESDEÅ2ÅATRAV±SÅDAÅBIBLIOTECAÅXGOBI\ufffd
8GOBI EST©ÅACTUALMENTEÅDISPONµVELÅPARAÅOÅAMBIENTEÅ8
7INDOWS\ufffdÅTANTOÅEMÅ5.)8ÅCOMOÅEMÅ-ICROSOFTÅ7INDOWS\ufffdÅEÅEXISTEMÅINTERFACESÅCOMÅ2ÅDISPONµVEISÅEMÅAMBOSÅOSÅSISTEMAS\ufffd
!P²NDICEÅ! 5MÅEXEMPLOÅDEÅSESS«O \ufffd\ufffd
$SrQGLFH\ufffd$ 8P\ufffdH[HPSOR\ufffdGH\ufffdVHVVmR!ÅSESS«OÅSEGUINTEÅPRETENDEÅAPRESENTAR\ufffdÅUSANDO
OS\ufffdÅALGUNSÅASPECTOSÅDOÅAMBIENTEÅ2\ufffdÅÅ-UITOSÅDESTESÅASPECTOSÅTALVEZÅSEJAMÅDESCONHECIDOSÅE\ufffdÅPROVAVELMENTE\ufffdÅENIGM©TICOSÅAOÅPRINCµPIO\ufffdÅMASÅESSAÅSENSA¯«OÅ N«OÅ TARDAR©Å EMÅ DESAPARECER\ufffdÅ !Å SESS«OÅ EST©Å ELABORADAÅ PARAÅ OÅ SISTEMAÅ 5.)8\ufffdÅ SENDOÅPROV©VELÅ QUEÅ OSÅ UTILIZADORESÅ EMÅ AMBIENTEÅ -ICROSOFTÅ 7INDOWSÅ TENHAÅ DEÅ PROCEDERÅ AÅ ALGUNSÅPEQUENOSÅAJUSTES\ufffd
,IGUEÅ OÅ TERMINALÅ EÅ INICIEÅ OÅ AMBIENTE DEÅ JANELAS\ufffdÅ $EVER©Å TERÅ OÅ FICHEIROÅiMORLEY\ufffdTABjÅ NOÅ DIRECTºRIOÅ DEÅ TRABALHO\ufffdÅ CASOÅ N«OÅ OÅ TENHA\ufffdÅ DEVEÅ COPI©
LOÅ \ufffdDOÅDIRECTºRIOÅBASE\ufffdDATA NAÅESTRUTURAÅDEÅDIRECTºRIOSÅDEÅ2	ÅANTESÅDEÅINICIARÅAÅSESS«OÅDEÅTRABALHO\ufffd\ufffd\ufffd5 )NICIAÅOÅPROGRAMAÅ2\ufffdÅEÅAPARECEÅAÅMENSAGEMÅINICIAL\ufffd\ufffd0ORÅ COMODIDADEÅ EÅ PARAÅ EVITARÅ CONFUS«O\ufffdÅ DENTROÅ DEÅ 2Å N«OÅ MOSTRAREMOSÅ OÅSµMBOLOÅDOÅSISTEMA\ufffdÅNAÅPARTEÅESQUERDAÅDOSÅCOMANDOS	KHOS\ufffdVWDUW\ufffd\ufffd )NICIAÅOÅINTERFACEÅ(4-,ÅPARAÅAÅAJUDAÅSOBREÅOSÅCOMANDOSÅ\ufffdUTILIZANDOÅOÅNAVEGADORÅ7%"ÅDISPONµVELÅNOÅCOMPUTADOR	\ufffdÅ$EVER©ÅFAZERÅUMAÅBREVEÅEXPLORA¯«OÅDASÅCAPACIDADESÅDESTAÅUTILIDADE\ufffdÅ-INIMIZEÅAÅJANELAÅDEÅAJUDAÅEÅCONTINUEÅAÅSESS«O\ufffdÅ[\ufffd\ufffd\ufffd UQRUP\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\\ufffd\ufffd\ufffd UQRUP\ufffd[\ufffd 'ERAÅ DOISÅ VECTORESÅ ALEATºRIOS\ufffdÅ CONTENDOÅ CADAÅ UMÅ DELESÅ \ufffd\ufffdÅ VALORESÅPSEUDO
ALEATºRIOSÅOBTIDOSÅDEÅUMAÅDISTRIBUI¯«OÅNORMALÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd	\ufffdÅARMAZENANDOÅESTESÅVALORESÅNOSÅVECTORESÅXÅEÅY\ufffdSORW\ufffd[\ufffd\\ufffd 'ERAÅUMÅGR©FICOÅDEÅPONTOSÅNOÅPLANOÅ\ufffdX\ufffdY	\ufffdÅ!PARECEÅAUTOMATICAMENTEÅUMAÅJANELAÅGR©FICAÅCOMÅOÅDIAGRAMAÅDEÅDISPERS«O\ufffdÅOV\ufffd\ufffd !PRESENTAÅAÅLISTAGEMÅDOSÅNOMESÅDOSÅOBJECTOSÅEXISTENTESÅNOÅMOMENTOÅACTUALÅNOÅESPA¯OÅDEÅTRABALHOÅDEÅ2\ufffdUP\ufffd[\ufffd\\ufffd %LIMINAÅOSÅOBJECTOSÅXÅEÅY\ufffd[\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd #RIAÅOÅVECTOR XÅCOMÅAÅSEQU²NCIAÅ\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffd\ufffd	\ufffdZ\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffdVTUW\ufffd[\ufffd\ufffd\ufffd #RIAÅOÅVECTOR WÅCOMÅOSÅDESVIOSÅTµPICOSÅPONDERADOS\ufffdGXPP\\ufffd\ufffd\ufffd GDWD\ufffdIUDPH\ufffd[ [\ufffd\ufffd\ [\ufffd\ufffd\ufffdUQRUP\ufffd[\ufffd
Z\ufffdGXPP\ #RIAÅAÅFOLHAÅDEÅDADOSÅDUMMYÅCOMÅDUASÅCOLUNAS\ufffdÅXÅEÅY\ufffdÅEÅVISUALIZA
A\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffd OP\ufffd\\ufffda\ufffd[\ufffd\ufffdGDWD GXPP\\ufffdVXPPDU\\ufffdIP\ufffd #ALCULAÅAÅREGRESS«OÅLINEARÅSIMPLESÅDEÅYÅSOBREÅXÅEÅAPRESENTAÅOÅRESULTADO\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd OP\ufffd\\ufffda\ufffd[\ufffd\ufffdGDWD GXPP\\ufffd\ufffdZHLJKW \ufffd\ufffdZA\ufffd\ufffdVXPPDU\\ufffdIP\ufffd\ufffd *©Å QUEÅ SEÅ CONHECEMÅ OSÅ DESVIOSÅ TµPICOS\ufffdÅ PODEÅ REALIZAR
SEÅ UMAÅ REGRESS«OÅPONDERADA\ufffd
!P²NDICEÅ! 5MÅEXEMPLOÅDEÅSESS«O \ufffd\ufffd
DWWDFK\ufffdGXPP\\ufffd #ONECTAÅ AÅ FOLHAÅ DEÅ DADOS\ufffdÅ DEÅ MODOÅ QUEÅ ASÅ SUASÅ COLUNASÅ APARECEMÅLISTADASÅCOMOÅVARI©VEIS\ufffdUOI\ufffd\ufffd\ufffd ORZHVV\ufffd[\ufffd\\ufffd #ALCULAÅUMA REGRESS«OÅLOCALÅN«OÅPARAM±TRICA\ufffdSORW\ufffd[\ufffd\ufffd\\ufffd $IAGRAMAÅDEÅDISPERS«OÅSTANDARD\ufffdOLQHV\ufffd[\ufffd\ufffdOUI\ufffd\\ufffd !CRESCENTAÅAÅLINHAÅDEÅREGRESS«OÅLOCALÅN«OÅPARAM±TRICAÅAOÅGR©FICO\ufffdDEOLQH\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdOW\ \ufffd\ufffd !CRESCENTAÅ AÅ VERDADEIRAÅ LINHAÅ DEÅ REGRESS«OÅ \ufffdINTERCEP¯AO\ufffd\ufffd\ufffdÅDECLIVE\ufffd\ufffd	ÅÅAOÅGR©FICOÅ\ufffdLTY\ufffd\ufffd\ufffdÅLINHAÅDOÅTIPOÅPONTEADO	\ufffdDEOLQH\ufffdFRHI\ufffdIP\ufffd\ufffd !CRESCENTAÅAÅRECTAÅDEÅREGRESS«OÅLINEARÅSIMPLES\ufffdDEOLQH\ufffdFRHI\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdFRO ´UHG´\ufffd !CRESCENTAÅAÅRECTAÅDEÅREGRESS«OÅPONDERADAÅ\ufffdLINHAÅDEÅCORÅVERMELHA	\ufffdGHWDFK\ufffd\ufffd 2EMOVEÅAÅFOLHAÅDEÅDADOSÅDOÅCAMINHOÅDEÅBUSCA\ufffdSORW\ufffdILWWHG\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffdUHVLG\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffd[ODE ´9DORUHV\ufffdHVWLPDGRV´\ufffd\ufffd\ODE ´5HVtGXRV´\ufffd\ufffdPDLQ ´5HVtGXRV\ufffdYHUVXV\ufffd9DORUHV\ufffdHVWLPDGRV´\ufffd5MÅ GR©FICOÅ DEÅ DIAGNºSTICOÅ DAÅ REGRESS«OÅ PARAÅ INVESTIGARÅ AÅ POSSµVELÅHETEROSCEDASTICIDADE\ufffdÅ!CRESCENTAÅTµTULOÅEÅNOMESÅAOSÅEIXOSÅDOÅGR©FICO\ufffdTTQRUP\ufffdUHVLG\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffdPDLQ ´´5HVtGXRV\ufffdSRU\ufffdTXDQWLO´\ufffd'R©FICOÅEMÅPAPELÅPROBABILµSTICOÅNORMALÅPARAÅCOMPROVARÅASSIMETRIA\ufffdÅACHATAMENTOÅEÅDADOSÅANºMALOSÅ\ufffdN«OűÅMUITOÅÁTILÅNESTEÅCASO	\ufffdUP\ufffdIP\ufffd\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffdOUI\ufffd\ufffd[\ufffd\ufffdGXPP\\ufffd %LIMINAÅOSÅOBJECTOSÅDESCRIMINADOS\ufffd.AÅ PRºXIMAÅ SESS«OÅ IR«OÅ USAR
SEÅ OSÅ DADOSÅ CL©SSICOSÅ DEÅ-ICHAELSONÅ EÅ-ORLEYÅ PARAÅMEDIRÅ AÅVELOCIDADEÅDAÅLUZ\ufffdILOH\ufffdVKRZ\ufffd³PRUOH\\ufffdWDE´\ufffd 6ISUALIZAÅOÅCONTEÁDOÅDOÅFICHEIRO\ufffdÅ/PCIONAL\ufffdPP\ufffd\ufffd\ufffd UHDG\ufffdWDEOH\ufffd³PRUOH\\ufffdWDE´\ufffdPP ,²ÅOSÅDADOSÅDOÅFICHEIROÅkMORLEY\ufffdTABlÅPARAÅUMAÅFOLHAÅDEÅDADOSÅCOMÅOÅNOMEÅMM\ufffdÅVISUALIZAÅ OÅ CONTEÁDOÅDEÅMM\ufffdÅ%XISTEMÅ CINCOÅ EXPERI²NCIASÅ \ufffdCOLUNAÅ%XPT	Å EÅCADAÅUMAÅ CONT±MÅ \ufffd\ufffdÅ OBSERVA¯¼ESÅ \ufffdIDENTIFICADOSÅ NAÅ COLUNAÅ 2UN	\ufffdÅ AÅ COLUNAÅ 3PEEDÅCONT±MÅ AÅ VELOCIDADEÅ DAÅ LUZÅ MEDIDAÅ EMÅ CADAÅ CASO\ufffdÅ CODIFICADAÅ NUMAÅ UNIDADEÅAPROPRIADA\ufffdPP\ufffd([SW\ufffd\ufffd\ufffd IDFWRU\ufffdPP\ufffd([SW\ufffdPP\ufffd5XQ\ufffd\ufffd\ufffd IDFWRU\ufffdPP\ufffd5XQ\ufffd 4RANSFORMAÅASÅCOLUNASÅ%XPTÅEÅ2UNÅEMÅFACTORES\ufffdDWWDFK\ufffdPP\ufffd #ONECTAÅAÅFOLHAÅDEÅDADOSÅMMŨÅPOSI¯«OÅ\ufffdÅ\ufffdPORÅDEFEITO	ÅDOÅCAMINHOÅDEÅBUSCA\ufffdSORW\ufffd([SW\ufffd\ufffd6SHHG\ufffd\ufffdPDLQ \ufffd9HORFLGDGH\ufffdGD\ufffdOX]\ufffd\ufffd\ufffd[ODE \ufffd([SHULHQFLD\ufffd1R\ufffd\ufffd\ufffd#OMPARAÅASÅCINCOÅEXPERI²NCIASÅUSANDOÅDIAGRAMASÅDEÅEXTREMOS
E
QUARTIS\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffd DRY\ufffd6SHHGa5XQ\ufffd([SW\ufffd\ufffdGDWD PP\ufffdVXPPDU\\ufffdIP\ufffd !NALISAÅOSÅDADOSÅCOMOÅUMÅDELINEAMENTOÅEMÅBLOCOSÅALEATºRIOS\ufffdÅCONSIDERANDOÅASÅEXPERI²NCIASÅEÅASÅS±RIESÅ\ufffdNÁMEROÅDASÅOBSERVA¯¼ES	ÅCOMOÅOSÅFACTORESÅDOÅENSAIO\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd XSGDWH\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffda\ufffd\ufffd\ufffd 5XQ\ufffd
!P²NDICEÅ! 5MÅEXEMPLOÅDEÅSESS«O \ufffd\ufffd
DQRYD\ufffdIP\ufffd\ufffd\ufffdIP\ufffd !JUSTAÅ UMÅ SUB
MODELO\ufffdÅ OMITINDOÅ i2UNSj\ufffdÅ EÅ COMPARAÅ OSÅ DOISÅ MODELOSÅUSANDOÅUMAÅAN©LISEÅDEÅVARIªNCIAÅFORMAL\ufffdGHWDFK\ufffd\ufffdUP\ufffdIP\ufffd\ufffdIP\ufffd\ufffd $ESCONECTAÅAÅFOLHAÅDEÅDADOSÅEÅELIMINAÅOSÅOBJECTOSÅFM\ufffdÅFM\ufffd\ufffd$EÅSEGUIDAÅIREMOSÅAPRESENTARÅALGUMASÅCAPACIDADESÅGR©FICAS\ufffdÅGR©FICOSÅDOÅTIPOÅCONTOUR IMAGE\ufffd[\ufffd\ufffd\ufffd VHT\ufffd\ufffdSL\ufffd\ufffdSL\ufffd\ufffdOHQ \ufffd\ufffd\ufffd\\ufffd\ufffd\ufffd [ XÅ EÅ YÅ S«OÅ DOISÅ VECTORESÅ CUJOSÅ VALORESÅ EST«OÅ IGUALMENTEÅ ESPA¯ADOSÅ NOÅ INTERVALOÅ[S S\ufffd d d \ufffdI\ufffd\ufffd\ufffd RXWHU\ufffd[\ufffd\ufffd\\ufffd\ufffdIXQFWLRQ\ufffd[\ufffd\ufffd\\ufffd FRV\ufffd\\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd[A\ufffd\ufffd\ufffdFÅ ±Å UMAÅ MATRIZÅ QUADRADA\ufffdÅ COMÅ ASÅ LINHASÅ EÅ ASÅ COLUNASÅ INDEXADASÅ PORÅ XÅ EÅ Y\ufffdÅRESPECTIVAMENTE\ufffdÅDOSÅVALORESÅDAÅFUN¯«OÅ \ufffdFRV\ufffd \ufffd \ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ [\ufffdROGSDU\ufffd\ufffd\ufffd SDU\ufffdQR\ufffdUHDGRQO\ 758(\ufffdSDU\ufffdSW\ ´V´\ufffd 'UARDAÅOSÅARGUMENTOSÅGR©FICOSÅNAÅLISTAÅOLDPAR\ufffdÅEÅMODIFICAÅOÅPARªMETROÅPTYÅ\ufffdZONAÅDEÅDESENHO	ÅPARAÅOÅFORMATOÅkSlÅ\ufffdQUADRADO	\ufffdFRQWRXU\ufffd[\ufffd\ufffd\\ufffd\ufffdI\ufffdFRQWRXU\ufffd[\ufffd\ufffd\\ufffd\ufffdI\ufffd\ufffdQOHYHOV \ufffd\ufffd\ufffd\ufffdDGG 758(\ufffd#RIAÅ UMÅ GR©FICOÅ DEÅ CONTORNO \ufffdOUÅ CURVASÅ DEÅ NµVEL	Å DAÅMATRIZÅ F\ufffdÅ!DICIONAÅMAISÅLINHASÅPARAÅMAIORÅDETALHE\ufffdID\ufffd\ufffd\ufffd