A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
70 pág.
Apostila-Questionários-Textos Complementares de Dir. Penal II

Pré-visualização | Página 2 de 21

–– LLEEII 99..771144//9988 
�� 
 
 
 
 PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO PPEECCUUNNIIÁÁRRIIAA 
�� 
 
 
 
 PPEERRDDAA DDEE BBEENNSS EE VVAALLOORREESS 
�� 
 
 
 
 PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO DDEE SSEERRVVIIÇÇOOSS CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOOSS 
�� 
 
 
 
 IINNTTEERRDDIIÇÇÃÃOO TTEEMMPPOORRÁÁRRIIAA DDEE DDIIRREEIITTOOSS 
�� 
 
 
 
 LLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO DDEE FFIIMM DDEE SSEEMMAANNAA 
�� PPEENNAA DDEE MMUULLTTAA 
 
 
22..22..11.. AA RREECCLLUUSSÃÃOO EE AA DDEETTEENNÇÇÃÃOO 
Eduardo Queiroz de Mello 6
 
 
DDiissttiinngguueemm--ssee aammbbaass bbaassiiccaammeennttee ppoorr ccoonnttaa ddooss rreeggiimmeess ddee 
eexxeeccuuççããoo,, vveezz qquuee aa rreecclluussããoo éé ccuummpprriiddaa pprrooggrreessssiivvaammeennttee nnooss 
rreeggiimmeess ffeecchhaaddoo,, sseemmii--aabbeerrttoo ee aabbeerrttoo,, eennqquuaannttoo aa ddeetteennççããoo éé 
ccuummpprriiddaa pprrooggrreessssiivvaammeennttee nnooss rreeggiimmeess sseemmii--aabbeerrttoo ee aabbeerrttoo.. 
RReeggiimmeess ssããoo rreeggrraass aattiinneenntteess aaoo ccuummpprriimmeennttoo ddaass ppeennaass pprriivvaattiivvaass,, 
oonnddee pprreevviissttooss nnããoo ssóó ddeevveerreess,, mmaass ttaammbbéémm ddiirreeiittooss ddaaqquueelleess qquuee 
ccoonnddeennaaddooss.. CCaaddaa uumm ddooss rreeggiimmeess ccoonnttéémm sseeuu ccoonnjjuunnttoo ddee rreeggrraass,, 
pprreevviissttaass nnããoo aappeennaass nnoo CCóóddiiggoo PPeennaall,, mmaass ttaammbbéémm nnaa LLeeii ddee 
EExxeeccuuççããoo PPeennaall ((LLeeii 77..221100//8844)).. 
 
 
22..22..22 OO SSIISSTTEEMMAA PPRROOGGRREESSSSIIVVOO 
 
 
CCaarraacctteerriizzaa--ssee oo ssiisstteemmaa pprrooggrreessssiivvoo nnaa eexxeeccuuççããoo ddaass ppeennaass 
pprriivvaattiivvaass ddee lliibbeerrddaaddee aattrraavvééss ddee ““uumm ccaammiinnhhaarr ppaarraa ffrreennttee””,, oouu 
sseejjaa,, iinniicciiaa--ssee oo ccuummpprriimmeennttoo eemm rreeggiimmee ppeennaall mmaaiiss ggrraavvee,, ddeellee 
ppaassssaannddoo ppaarraa rreeggiimmee ccuujjaass rreeggrraass ssee mmoossttrraamm mmeennooss ggrraavvoossaass,, aattéé 
cchheeggaarr àà sseemmii--lliibbeerrddaaddee,, oo rreeggiimmee aabbeerrttoo.. PPaarraa ttaannttoo,, nneecceessssáárriioo oo 
pprreeeenncchhiimmeennttoo ddee ddooiiss rreeqquuiissiittooss eessttaammppaaddooss nnaa LLEEPP,, sseennddoo uumm 
oobbjjeettiivvoo ee oouuttrroo ssuubbjjeettiivvoo.. AA pprrooggrreessssããoo ssee mmoossttrraa nneecceessssáárriiaa àà 
rreessssoocciiaalliizzaaççããoo ddoo ccoonnddeennaaddoo.. 
 
�� OO RREEGGIIMMEE FFEECCHHAADDOO –– RREEGGRRAASS 
�� EExxeeccuuççããoo eemm eessttaabbeelleecciimmeennttoo ppeennaall ddee sseegguurraannççaa mmááxxiimmaa oouu mmééddiiaa;; 
�� TTrraabbaallhhoo ddiiuurrnnoo,, ddeevveennddoo aatteennddeerr ààss aappttiiddõõeess ddoo ccoonnddeennaaddoo,, sseennddoo 
rreemmuunneerraaddoo ((nnuunnccaa iinnffeerriioorr aa ¾¾ ddoo ssaalláárriioo mmíínniimmoo vviiggeennttee));; 
�� RReeccoollhhiimmeennttoo nnoottuurrnnoo eemm iissoollaammeennttoo cceelluullaarr;; 
�� AAnntteess ddoo iinníícciioo ddaa eexxeeccuuççããoo,, ssee ssuujjeeiittaa oo ccoonnddeennaaddoo aa eexxaammee ccrriimmiinnoollóóggiiccoo,, 
ccoomm vviissttaass àà iinnddiivviidduuaalliizzaaççããoo ddaa ppeennaa.. 
�� OO RREEGGIIMMEE SSEEMMII--AABBEERRTTOO –– RREEGGRRAASS 
�� EExxeeccuuççããoo ddaa ppeennaa eemm ccoollôônniiaa aaggrrííccoollaa,, iinndduussttrriiaall oouu ssiimmiillaarr;; 
�� TTrraabbaallhhoo ddiiuurrnnoo,, ddeevveennddoo aatteennddeerr ààss aappttiiddõõeess ddoo ccoonnddeennaaddoo;; 
�� RReeccoollhhiimmeennttoo nnoottuurrnnoo eemm cceellaa ccoolleettiivvaa;; 
�� PPeerrmmiissssããoo ppaarraa ffrreeqqüüeennttaarr ccuurrssooss ddee qquuaallqquueerr nnaattuurreezzaa;; 
�� EExxaammee ccrriimmiinnoollóóggiiccoo.. 
 
Eduardo Queiroz de Mello 7
�� OO RREEGGIIMMEE AABBEERRTTOO –– RREEGGRRAASS 
�� BBaasseeiiaa--ssee nnaa aauuttooddiisscciipplliinnaa ee sseennssoo ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddoo ccoonnddeennaaddoo;; 
�� LLiibbeerrddaaddee sseemm vviiggiillâânncciiaa dduurraannttee oo ddiiaa –– ddeevveennddoo eexxeerrcceerr aattiivviiddaaddee llíícciittaa 
((rreeqquuiissiittoo ppaarraa aa pprrooggrreessssããoo));; 
�� RReeccoollhhiimmeennttoo nnoottuurrnnoo eemm ccaassaa ddee aallbbeerrggaaddoo.. 
 
�� OO RREEGGIIMMEE EESSPPEECCIIAALL;; AA DDEETTRRAAÇÇÃÃOO PPEENNAALL 
 
 
�� OO rreeggiimmee eessppeecciiaall ccaarraacctteerriizzaa--ssee ppeellaa aaddaappttaaççããoo ddaass rreeggrraass ddooss rreeggiimmeess 
ffeecchhaaddoo ee sseemmii--aabbeerrttoo àà ccoonnddiiççããoo ffeemmiinniinnaa.. 
 
 
�� AA ddeettrraaççããoo ppeennaall ddeeffiinnee--ssee ccoommoo sseennddoo oo ccôômmppuuttoo,, ppaarraa eeffeeiittoo ddee ssee 
ddeessccoonnttaarr nnaa ppeennaa pprriivvaattiivvaa ddee lliibbeerrddaaddee aapplliiccaaddaa ddoo ppeerrííooddoo ddee eevveennttuuaall 
pprriissããoo pprroovviissóórriiaa nnoo BBrraassiill oouu nnoo eessttrraannggeeiirroo.. AApplliiccaa--ssee ttaammbbéémm eemm sseeddee ddee 
mmeeddiiddaass ddee sseegguurraannççaa.. 
 
 
• O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – Art. 52 
e segs. da LEP. 
 
 
22..22..22.. AASS PPEENNAASS AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS 
 
�� 11.. CCOONNCCEEIITTOO –– CCaarraacctteerriizzaamm--ssee,, ccoommoo aa ddeennoommiinnaaççããoo eessttáá aa 
iinnddiiccaarr,, eemm aalltteerrnnaattiivvaass àà ppeennaa ddee pprriissããoo,, eevviittaannddoo aassssiimm oo 
eennccaarrcceerraammeennttoo ddoo cciiddaaddããoo ccoonnddeennaaddoo,, ddeessddee qquuee ssee vveejjaamm 
aatteennddiiddooss ddeetteerrmmiinnaaddooss rreeqquuiissiittooss ((aarrtt.. 4444//CCPP)).. SSuurrggiirraamm nnaa 
lleeggiissllaaççããoo ppeennaall bbrraassiilleeiirraa ccoomm aa rreeffoorrmmaa ddaa PPaarrttee GGeerraall ddoo CCPP eemm 
11998844.. 
 
 
�� 22.. NNAATTUURREEZZAA –– AAss ppeennaass aalltteerrnnaattiivvaass ssee ooppeerraamm eemm 
ssuubbssttiittuuiiççããoo aass ppeennaass pprriivvaattiivvaass ddee lliibbeerrddaaddee,, ddee ssoorrttee qquuee,, 
pprriimmeeiirroo,, oo JJuuiizz hhaavveerráá ddee,, nnaa sseenntteennççaa,, ccoonnccrreettiizzaarr aaqquueellaa,, ppaarraa ssóó 
eennttããoo vveerriiffiiccaarr ddaa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee pprroommoovveerr aa aalluuddiiddaa 
ssuubbssttiittuuiiççããoo.. TTrraattaa--ssee ddee ffaaccuullddaaddee ddoo JJuuiizz,, qquuee ddeevveerráá oobbsseerrvvaarr ssee 
aatteennddiiddooss ooss pprreessssuuppoossttooss ddoo aarrtt.. 4444 ddoo CCPP.. 
 
 
Eduardo Queiroz de Mello 8
�� RREEQQUUIISSIITTOOSS –– AARRTT.. 4444 DDOO CCÓÓDDIIGGOO PPEENNAALL 
 
�� CCRRIIMMEESS DDOOLLOOSSOOSS:: AA LLeeii 99..771144//9988 aalltteerroouu ssuubbssttaanncciiaallmmeennttee ooss 
rreeqquuiissiittooss nneecceessssáárriiooss àà ssuubbssttiittuuiiççããoo,, pprrooppiicciiaannddoo mmaaiioorr aapplliiccaabbiilliiddaaddee ddaass 
ppeennaass nnããoo pprriivvaattiivvaass.. 
�� PPeennaa pprriivvaattiivvaa iigguuaall oouu iinnffeerriioorr aa 44 aannooss;; 
�� ((ppeennaa iigguuaall oouu iinnffeerriioorr aa 11 aannoo)) 
�� NNããoo tteerr ssiiddoo oo ccrriimmee ccoommeettiiddoo ccoomm vviioollêênncciiaa oouu ggrraavvee aammeeaaççaa àà ppeessssooaa;; 
�� NNããoo rreeiinncciiddêênncciiaa eemm ccrriimmee ddoolloossoo;; 
�� ((nnããoo rreeiinncciiddêênncciiaa)) 
�� QQuuee aa ccuullppaabbiilliiddaaddee,, ooss aanntteecceeddeenntteess,, aa ccoonndduuttaa ssoocciiaall,,