A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
177 pág.
atencao primaria p1

Pré-visualização | Página 1 de 41

7tWXOR RULJLQDO� 3ULPDU\ &DUH� EDODQFLQJ KHDOWK QHHGV� VHUYLFHV� DQG WHFKQRORJ\
3XEOLFDGR DQWHULRUPHQWH SRU� ‹ ���� E\ 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV� ,QF� 1HZ <RUN�
1�<� 86$� (GLomR LQJOHVD� H ‹ ���� SRU 0$6621� 6�$�� )XQGDFy -RUGL *RO L
*XULQD� 6RFLHWDW &DWDODQD GH 0HGLFLQD )DPLOLDU L &RPXQLWjULD� (GLomR HVSDQKROD�
‹81(6&2 ���� (GLomR EUDVLOHLUD
$ HGLomR EUDVLOHLUD IRL SXEOLFDGD SHOR (VFULWyULR GD 81(6&2 QR %UDVLO H
0LQLVWpULR GD 6D~GH
$ DXWRUD p UHVSRQViYHO SHOD HVFROKD H DSUHVHQWDomR GRV IDWRV FRQWLGRV QHVWH OLYUR� EHP
FRPR SHODV RSLQL}HV QHOH H[SUHVVDV� TXH QmR VmR QHFHVVDULDPHQWH DV GD 81(6&2� QHP
FRPSURPHWHP D2UJDQL]DomR� $V LQGLFDo}HV GH QRPHV H D DSUHVHQWDomR GRPDWHULDO DR ORQJR
GHVWH OLYUR QmR LPSOLFDP D PDQLIHVWDomR GH TXDOTXHU RSLQLmR SRU SDUWH GD 81(6&2 D
UHVSHLWR GD FRQGLomR MXUtGLFD GH TXDOTXHU SDtV� WHUULWyULR� FLGDGH� UHJLmR RX GH VXDV DXWRULGDGHV�
QHP WDPSRXFR D GHOLPLWDomR GH VXDV IURQWHLUDV RX OLPLWHV�
6WDUILHOG� %DUEDUD
$WHQomR SULPiULD� HTXLOtEULR HQWUH QHFHVVLGDGHV GH VD~GH� VHUYLoRV H WHFQRORJLD
� %iUEDUD 6WDUILHOG� ± %UDVtOLD � 81(6&2� 0LQLVWpULR GD 6D~GH� �����
���S�
,6%1� �������������
7tWXOR RULJLQDO� 3ULPDU\ &DUH� EDODQFLQJ KHDOWK QHHGV� VHUYLFHV� DQG WHFKQRORJ\�
��0HGLFLQD )DPLOLDU ��0HGLFLQD 3UHYHQWLYD �� (GXFDomR H 6D~GH �� 6HUYLoRV
GH 6D~GH �� 3URPRomR GD 6D~GH �� 7HFQRORJLD ,� 81(6&2 ,,,� 7tWXOR
&'' ���
2UJDQL]DomR GDV 1Do}HV 8QLGDV
SDUD D (GXFDomR� D &LrQFLD H D &XOWXUD
5HSUHVHQWDomR QR %UDVLO
6$6� 4XDGUD � %ORFR +� /RWH ��
(G� &13T�,%,&7�81(6&2� �ž DQGDU�
��������� ± %UDVtOLD ± ') ± %UDVLO
7HO�� ��� ��� ��������
)D[� ��� ��� ��������
(�PDLO� 8+%5=#XQHVFR�RUJ�EU
0,1,67e5,2'$6$Ò'(
6HFUHWDULD GH 3ROtWLFDV GH 6D~GH
'HSDUWDPHQWR GH $WHQomR %iVLFD
81(6&2 %UDVLO
&RQVHOKR (GLWRULDO
-RUJH:HUWKHLQ
&HFLOLD %UDVODYVN\
-XDQ &DUORV 7HGHVFR
$GDPD2XDQH
&pOLR GD &XQKD
&RPLWr SDUD D ÈUHD GH (GXFDomR SDUD D 6D~GH
0DXUtFLR *RPHV 3HUHLUD
&ULVWLQD 5DSRVR
$OHVVDQGUD 6FKQHLGHU
7UDGXomR� )LGHOLW\ 7UDQVODWLRQV
5HYLVmR� (GXDUGR 3HUiFLR �'3( 6WXGLR�
5HYLVmR WpFQLFD� $QDQ\U 3RUWR )DMDUGR
$VVLVWHQWH (GLWRULDO� /DULVVD9LHLUD /HLWH
'LDJUDPDomR� )HUQDQGR %UDQGmR
3URMHWR *UiILFR� (GVRQ )RJDoD
‹ 81(6&2� ����
0,1,67e5,2'$6$Ò'(
6HFUHWDULD GH 3ROtWLFDV GH 6D~GH
'HSDUWDPHQWR GH $WHQomR %iVLFD
(VSODQDGD GRV 0LQLVWpULRV� %O� *� �ž DQGDU� VDOD ���
��������� ± %UDVtOLD � ')
7HO�� ���� ��������
)D[� ���� ��������
(�PDLOV� SVI#VDXGH�JRY�EU
'DE#VDXGH�JRY�EU
$*5$'(&,0(1726
0XLWDV SHVVRDV FRQWULEXtUDP GH PXLWDV PDQHLUDV SDUD HVWD
DQiOLVH GD LPSRUWkQFLD GD DWHQomR SULPiULD GHQWUR GRV VLVWHPDV
GH VD~GH� 'H ORQJH� DV PHOKRUHV FRQWULEXLo}HV WrP VLGR GH PHXV
FRODERUDGRUHV H DPLJRV TXH SHQVDUDP SURIXQGDPHQWH D UHVSHLWR
GR DVVXQWR GD DWHQomR SULPiULD QR FRQWH[WR GRV VLVWHPDV GH VD~GH�
(VWRX HP GtYLGD� HVSHFLDOPHQWH� FRP -XDQ *pUYDV H 0HUFHGHV
3HUH] )HUQDQGH]� FXMD DPL]DGH H FRODERUDomR FRQVWDQWHV PH
OHYDUDP D QRYDV IRUPDV GH SHQVDU H TXHVWLRQDU� 6HX DX[tOLR HP
UHODomR j %%& �%LEOLRJUiILFR &(6&$�� XPD LQHVWLPiYHO ELEOLRJUDILD
LQWHUQDFLRQDO DQRWDGD PHQVDOPHQWH� p UHVSRQViYHO SRU PLQKD
FRQVFLrQFLD H DSUHFLDomR GH XP FRQMXQWR PDLRU GH LQIRUPDo}HV
GR TXH GH RXWUD IRUPD VHULD R FDVR�
0LQKD H[SRVLomR LQLFLDO DRV HVFULWRV GH .HUU /� :KLWH H�
SRVWHULRUPHQWH� D RSRUWXQLGDGH GH WUDEDOKDU FRPR PHPEUR GD
IDFXOGDGH HP VHX GHSDUWDPHQWR� IRUDP FHUWDPHQWH LQIOXHQWHV HP
PHX SHQVDPHQWR D UHVSHLWR GD DWHQomR SULPiULD� XP WHUPR TXH QmR
H[LVWLULD VHQmR SHOD LQWURGXomR IHLWD SRU .HUU QR LQtFLR GRV DQRV ���
6HXV HVFULWRV IRUDP RV SULPHLURV D ID]HU XP VHQWLGR UHDO SDUD PLP�
XPD MRYHP PpGLFD OXWDQGR SDUD HQWHQGHU R TXH HX HVWDYD ID]HQGR�
2 GHVDILR GH .HUU DR VLVWHPD GH DWHQomR GH VD~GH SDUD FRQYHUWHU
GDGRV HP LQIRUPDo}HV� HQWmR HP LQWHOLJrQFLD H D VHJXLU HP VDEHGRULD�
VmR WmR SHUWLQHQWHV KRMH TXDQWR R HUDP �� DQRV DWUiV�
$JUDGHoR WDPEpP D PHXV FRODERUDGRUHV HVSHFLDLV QR -RKQV
+RSNLQV� RV TXDLV FRQWLQXDP D WRUQDU D FRODERUDomR HP SHVTXLVD
YHUGDGHLUDPHQWH HPRFLRQDQWH� -RQDWKDQ :HLQHU� 'RQ 6WHLQZDFKV�
&KULV )RUUHVW H $QQH 5LOH\ PH YrP HVSHFLILFDPHQWH j PHQWH GHYLGR
DR QRVVR WUDEDOKR HP FRQMXQWR VREUH DVVXQWRV UHODFLRQDGRV j
DWHQomR SULPiULD� PHGLGDV GH FDVH�PL[ H D DYDOLDomR GD FRQGLomR
GH VD~GH GH FULDQoDV H DGROHVFHQWHV�
7DPEpP VRX JUDWD j 0DUJRULH %RZPDQ� TXH PH DMXGRX
FRQVLGHUDYHOPHQWH FRP RV HVERoRV FOtQLFRV� H j .DUHQ 5DSSDSRUW�
1DGD p VXILFLHQWH SDUD IDODU D UHVSHLWR GR HQRUPH GHVHMR GH
PHXV FRODERUDGRUHV LQWHUQDFLRQDLV HP GLYLGLU LQIRUPDo}HV H LGpLDV
² VXDV FRQWULEXLo}HV HVSHFLDLV HVWmR QRWLILFDGDV� FRP JUDWLGmR� QR
&DStWXOR ���
&RPR VHPSUH� PLQKD IDPtOLD PHUHFH XPD PHQomR HVSHFLDO�
0LQKD PDUDYLOKRVD PmH� (YD 6WDUILHOG� WRPRX R SDSHO GH
LQWHUORFXWRUD H HGLWRUD QmR RILFLDO GR PHX OLYUR GHSRLV GD PRUWH
GH PHX PDUDYLOKRVR SDL� 0HX PDULGR� 1HLO +ROW]PDQ� SRU WHU
VHUYLGR FRPR WiEXD GH VDOYDomR RILFLDO� DSHVDU GRV GHVFRQIRUWRV
GH WHU GH FRQYLYHU FRP D LUULWDELOLGDGH TXH DFRPSDQKD TXDOTXHU
HPSHQKR LQWHQVR� FRPR HVFUHYHU XP OLYUR� $JUDGHoR HVSHFLDOPHQWH
D 5RE H $SULO� -RQ H %HWK� 6XVDQ H 6WHYHQ SRU PH RIHUHFHUHP WDQWR
GLYHUVmR HPRFLRQDO FRPR LQWHOHFWXDO QD IRUPD GH FLQFR QHWRV
LQFUtYHLV H j 'pERUD� SRU VHU HOD PHVPD�
)LQDOPHQWH� VLQWR XPD JUDWLGmR H[WUHPD SRU PLQKD DVVLVWHQWH
5XWK +XUG� TXH QHP SLVFRX QDV LQWHUPLQiYHLV DOWHUDo}HV� TXH
SHUPDQHFHX SHUIHLWDPHQWH FDOPD DWUDYpV GR TXH SDUHFHX VHUHP
FHQWHQDV GH UDVFXQKRV� H FXMR DX[tOLR IRL VLPSOHVPHQWH LQHVWLPiYHO�
680»5,2
3UHIiFLR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
$SUHVHQWDomR ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
$EVWUDFW ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
,� $7(1d®2 35,0É5,$ ( 6$Ó'(
�� $WHQomR SULPiULD H VXD UHODomR FRP D VD~GH ������������������������������ ��
�� 8PD HVWUXWXUD SDUD D PHGLomR GD $WHQomR 3ULPiULD ���������������� ��
�� 0RUELGDGH QD $WHQomR 3ULPiULD ���������������������������������������������������� ��
,,� 35É7,&$ '( $7(1d®2 35,0É5,$
�� 'HVFUHYHQGR D $WHQomR 3ULPiULD ������������������������������������������������� ���
�� 3URILVVLRQDLV GH $WHQomR 3ULPiULD� VXEHVSHFLDOLVWDV
H RXWURV SURILVVLRQDLV QmR�PpGLFRV ��������������������������������������������� ���
�� $WHQomR 3ULPiULD QR FRQWH[WR GRV VLVWHPDV GH VD~GH������������ ���
,,,� 5(63216$%,/,'$'( 1$ $7(1d®2 35,0É5,$
�� $FHVVLELOLGDGH H 3ULPHLUR &RQWDWR� $ ´3RUWDµ ������������������������� ���
�� &DGDVWUR GH SDFLHQWHV H DWHQomR RULHQWDGD SDUD R
SDFLHQWH DR ORQJR GR WHPSR ��������������������������������������������������������� ���
�� ,QWHUDomR SURILVVLRQDO�SDFLHQWH ����������������������������������������������������� ���
��� ,QWHJUDOLGDGH GD DWHQomR� TXHP GHYHULD RIHUHFHU R TXH �������� ���
��� &RRUGHQDomR GD DWHQomR� MXQWDQGR WXGR ����������������������������������� ���
,9� 3$&,(17(6 ( 3238/$d¯(6
��� 4XDOLGDGH GRV VHUYLoRV GH DWHQomR SULPiULD�
XPD YLVmR FOtQLFD �������������������������������������������������������������������������������� ���
��� $YDOLDomR GD $WHQomR 3ULPiULD� XPD YLVmR GD SRSXODomR ����� ���
��� 6D~GH S~EOLFD H $WHQomR 3ULPiULD RULHQWDGD SDUD
D FRPXQLGDGH ������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
$7(1d®2 35,0É5,$� HTXLOtEULR HQWUH QHFHVVLGDGHV GH VD~GH� VHUYLoRV H WHFQRORJLD
9� 32/Ì7,&$ '( 6$Ó'( ( $7(1d®2 35,0É5,$
��� 6LVWHPDV GH $WHQomR 3ULPiULD HP QDo}HV RFLGHQWDLV
LQGXVWULDOL]DGDV ����������������������������������������������������������������������������������� ���
��� 6LVWHPDV GH LQIRUPDomR SDUD D $WHQomR 3ULPiULD ������������������� ���
��� 1HFHVVLGDGHV GH SHVTXLVD HP $WHQomR 3ULPiULD ���������������������� ���
��� 3ROtWLFDV GH VD~GH SDUD DOFDQoDU HIHWLYLGDGH H HTLGDGH ��������� ���
(StORJR ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������