A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
117 pág.
Apostila Introdução ao R (Português)

Pré-visualização | Página 13 de 33

� )MPORTA¯«OÅDEÅFICHEIROSÅEXTERNOS ��
� ,PSRUWDomR�GH�ILFKHLURV�H[WHUQRV
3EÅ AÅ QUANTIDADEÅ DEÅ DADOSÅ AÅ INTRODUZIRÅ ±Å EXTENSA�Å ±Å MAISÅ PR©TICOÅ PROCEDERÅ ¨Å IMPORTA¯«OÅDESTESÅDADOSÅAÅPARTIRÅDEÅUMÅFICHEIROÅEXTERNO�ÅEMÅVEZÅDEÅOSÅINTRODUZIRÅDIRECTAMENTEÅAÅPARTIRÅDOÅTECLADO�Å%MÅ2�ÅASÅCAPACIDADESÅDEÅLEITURAÅDEÅFICHEIROSÅEXTERNOSÅS«OÅSIMPLES�ÅEÅOSÅREQUISITOSÅAÅQUEÅESTESÅDEVEMÅOBEDECERÅS«OÅRESTRITASÅEÅ INFLEXµVEIS�Å0RESSUP¼E
SEÅQUEÅOÅUTILIZADORÅEST©ÅHABILITADOÅAÅEDITARÅ EÅMODIFICARÅ OSÅ ARQUIVOSÅDEÅDADOSÅ COMÅOUTRASÅ APLICA¯¼ES�Å TAISÅ COMOÅEDITORESÅDEÅ TEXTO� EÅFOLHASÅ DEÅ C©LCULO�Å DEÅ MODOÅ AÅ AJUST©
LOSÅ ¨SÅ EXIG²NCIASÅ DEÅ 2�Å 'ERALMENTEÅ ESTASÅ TAREFASÅ S«OÅEXTREMAMENTEÅSIMPLES�!Å FUN¯«OÅ READ�FWF�	Å PODEÅ USAR
SEÅ PARAÅ LERÅ ARQUIVOSÅ COMÅ CAMPOSÅ DEÅ LARGURAÅ FIXAÅ N«OÅDELIMITADOSÅPORÅSEPARADORÅ�ESTAÅFUN¯«OÅUTILIZAÅUMAÅROTINAÅPERLÅQUEÅCONVERTEÅOÅFICHEIROÅNUMÅCUJAÅESTRUTURAÅEST©ÅADAPTADAŨÅLEITURAÅCOMÅREAD�TABLE�		�Å!ÅFUN¯«OÅCOUNT�FIELDS�	 CONTAÅOÅNÁMEROÅDEÅCAMPOSÅPORÅLINHAÅDEÅUMÅFICHEIROÅCOMÅCAMPOSÅDELIMITADOS�Å%STASÅDUASÅFUN¯¼ESÅPODEMÅRESOLVERÅALGUNSÅPROBLEMASÅDEÅIMPORTA¯«OÅDEÅFICHEIROS�ÅMASÅDEÅUMÅMODOÅGERALűÅMAISÅACONSELH©VELÅAJUSTARÅOÅFICHEIROÅDEÅDADOSÅAOSÅREQUISITOSÅDEÅ2ÅANTESÅDEÅCOME¯ARÅAÅSESS«OÅDEÅTRABALHO�3EÅOSÅDADOSÅLIDOSÅV«OÅSERÅGUARDADOSÅEMÅVARI©VEISÅNUMAÅFOLHAÅDEÅDADOS�ÅCOMOÅSEÅRECOMENDA�ÅPODEMÅ LER
SEÅ OSÅDADOSÅDIRECTAMENTEÅCOMÅAÅ FUN¯«OÅREAD�TABLE�	�Å$ISP¼E
SE TAMB±MÅDAÅ FUN¯«OÅSCAN�	�ÅMAISÅGEN±RICA�ÅEÅQUEÅPODEÅSERÅUSADAÅDIRECTAMENTE���� $�IXQomR�UHDG�WDEOH��0ARAÅ LERÅ NAÅ µNTEGRAÅ UMAÅ FOLHAÅ DEÅ DADOSÅ DIRECTAMENTE�Å OÅ FICHEIROÅ EXTERNOÅ DEVEÅ REUNIRÅ OSÅREQUISITOSÅNECESS©RIOS�x !ÅPRIMEIRAÅLINHAÅDOÅARQUIVOÅDEVEÅCONTERÅOSÅNOMESÅDOSÅCAMPOSÅOUÅVARI©VEIS�x %MÅCADAÅUMAÅDASÅ LINHASÅSEGUINTES�ÅOÅPRIMEIROÅELEMENTOűÅAÅETIQUETAÅDAÅLINHA�ÅSEGUIDOÅDOSÅVALORESÅDASÅRESTANTESÅVARI©VEIS�%STAÅ DISPOSI¯«OÅ PRESSUP¼EÅ QUEÅ AÅ PRIMEIRAÅ LINHAÅ TEMÅMENOSÅ UMÅ DADOÅ QUEÅ ASÅ RESTANTESÅ �AÅCOLUNAÅ DASÅ ETIQUETASÅ DASÅ LINHASÅ N«OÅ TEMÅ NOME	�Å !PRESENTA
SEÅ DEÅ SEGUIDAÅ UMÅ EXEMPLOÅ DASÅPRIMEIRASÅ LINHASÅ DEÅ UMÅ FICHEIROÅ �CASAS�DAT�Å SUPOSTAMENTEÅ LOCALIZADOÅNOÅDIRECTºRIOÅDEÅ TRABALHO	ÅADAPTADOŨÅSUAÅIMPORTA¯«OÅCOMÅAÅFUN¯«OÅREAD�TABLE�	�%STRUTURAÅDOÅFICHEIROÅEXTERNOÅCOMÅNOMESÅDASÅVARI©VEISÅEÅETIQUETASÅDEÅLINHA0RECO 3UPERFICIE !REA $IVISOES !NOS #ALEF�� ����� ����� ��� � ��� N«O�� ����� ����� ��� � ��� N«O�� ����� ����� ���� � ��� N«O�� ����� ����� ��� � ��� N«O�� ����� ���� ��� � ��� SIM��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
� %MÅAMBIENTEÅ5.)8ÅPODEÅUSARÅASÅAPLICA¯¼ESÅSEDÅOUÅAWK�
� )MPORTA¯«OÅDEÅFICHEIROSÅEXTERNOS ��
0ORÅDEFEITO�ÅOSÅCAMPOSÅNUM±RICOSÅ �EXCEPTOÅASÅETIQUETASÅDEÅLINHA	ÅS«OÅLIDOSÅCOMOÅVARI©VEISÅNUM±RICAS�Å EÅ CAMPOSÅN«O
NUM±RICOSÅ �TALÅ COMOÅ#ALEF	 S«OÅ LIDOSÅCOMOÅFACTORES�Å%STAÅREGRAÅPODEÅALTERAR
SE�ÅCASOÅSEJAÅNECESS©RIO�!ÅFUN¯«OÅREAD�TABLE�	 IMPORTAÅESTEÅARQUIVOÅDIRECTAMENTEÅPARAÅUMAÅFOLHAÅDEÅDADOS�!�3UHFR&DVDV��� UHDG�WDEOH�³FDVDV�GDW´�&REQUENTEMENTEÅOMITEM
SEÅASÅETIQUETASÅDEÅLINHAÅNOÅFICHEIROÅEXTERNO�ÅEÅUSAM
SEÅASÅETIQUETASÅQUE�ÅPORÅDEFEITO�Å2ÅASSUME�Å.ESTEÅCASO�ÅOÅARQUIVOÅDEÅDADOSÅDEVEÅTERÅAÅSEGUINTEÅESTRUTURA�%STRUTURAÅDOÅFICHEIROÅEXTERNOÅCOMÅNOMESÅDASÅVARI©VEISÅEÅSEMÅETIQUETASÅDEÅLINHA
0RECO 3UPERFICIE !REA $IVISOES !NOS #ALEF����� ����� ��� � ��� N«O����� ����� ��� � ��� N«O����� ����� ���� � ��� N«O����� ����� ��� � ��� N«O����� ���� ��� � ��� SIM��� ��� ��� ��� ��� ���
EÅSER©ÅIMPORTADOÅCOMÅCOMANDO�!�3UHFR&DVDV��� UHDG�WDEOH�³FDVDV�GDW´��KHDGHU 7�ONDEÅ OÅ PARªMETROÅ ADICIONALÅ HEADER�425% �OUÅ SIMPLESMENTEÅ HEADER�4	Å INDICAÅ QUEÅ AÅPRIMEIRAÅLINHAÅCONT±MÅOSÅNOMESÅDASÅVARI©VEISÅEÅN«OÅEXISTEMÅETIQUETASÅDEÅLINHA���� $�IXQomR�VFDQ��3UPONHAMOSÅ QUEÅ PRETENDEMOSÅ IMPORTARÅ OÅ FICHEIROÅ INPUT�DAT�Å SUPOSTAMENTEÅ LOCALIZADOÅ NOÅDIRECTºRIOÅCORRENTE�ÅQUEÅCONT±MÅEMÅCOLUNASÅOSÅDADOSÅCORRESPONDENTESÅAÅTR²SÅVECTORES� TODOSÅCOMÅOÅMESMOÅCOMPRIMENTO�Å SENDOÅOÅPRIMEIROÅALFANUM±RICOÅEÅOSÅOUTROSÅDOISÅNUM±RICOS�Å/ÅPRIMEIROÅPASSOÅCONSISTEÅEMÅLERÅOSÅTR²SÅVECTORESÅDOÅFICHEIRO�ÅCOMÅAÅFUN¯«OÅSCAN�	�!�HQWUDGD��� VFDQ�³LQSXW�GDW´��OLVW�³�³������/ÅSEGUNDOÅARGUMENTOÅUSADOÅNAÅFUN¯«OűÅUMAÅESTRUTURAÅDEÅCONTROLO�ÅDESTINADAÅAÅDEFINIRÅOÅMODOÅCOMOÅOSÅTR²SÅVECTORESÅSER«OÅLIDOS�Å/ÅRESULTADOűÅGUARDADOÅNAÅLISTAÅDESIGNADAÅCOMÅOÅNOMEÅENTRADA�Å CUJASÅ COMPONENTESÅ S«OÅOSÅ TR²SÅ VECTORES�Å$EÅ SEGUIDA�Å PODEMOSÅ REFERIR
NOSÅAÅCADAÅUMAÅDESTASÅCOMPONENTES�ÅASSIGNANDO
LHESÅNOMES�!�HWLTXHWD��� HQWUDGD>>�@@��[��� HQWUDGD>>�@@��\��� HQWUDGD>>�@@%STAÅASSIGNA¯«OÅDEÅNOMESŨSÅCOMPONENTESÅDAÅLISTAÅPODERIAÅTERÅSIDOÅEXECUTADAÅAOÅIMPORTAROSÅDADOS�!�HQWUDGD��� VFDQ�³LQSXW�GDW´��OLVW�HWLTXHWD ´�³��[ ���\ ���0RETENDENDOÅACEDERÅDIRECTAMENTEŨSÅVARI©VEIS�ÅPODEMÅRE
ASSIGNAR
SEÅOSÅNOMES�!�HWLTXHWD��� HQWUDGD�HWLTXHWD��[��� HQWUDGD�[��\ �� HQWUDGD�\OUÅ USARÅ AÅ FUN¯«OÅ ATTACH�	Å SOBREÅ AÅ LISTAÅ ENTRADAÅ AÅ FIMÅ DEÅ LIGARÅ ASÅ VARI©VEISÅ NAÅ POSI¯«OÅ �Å DOÅCAMINHOÅDEÅBUSCAÅÅ�VEJAÅ3EC¯«OÅ�����Å;#ONEC¯«OÅDEÅOBJECTOSÅVARIADOS=�ÅP©G�Å��	�
� )MPORTA¯«OÅDEÅFICHEIROSÅEXTERNOS ��
3EÅ TODASÅ ASÅ COMPONENTESÅ DOÅ ARQUIVOÅ AÅ IMPORTARÅ S«OÅ DOÅ MESMOÅ MODOÅ �NUM±RICAS�ÅALFANUM±RICAS�ÅETC�	�ÅPODEÅUSAR
SEÅCOMOÅSEGUNDOÅARGUMENTOÅNAÅFUN¯«OÅSCAN�	ÅUMÅÁNICOÅVALORÅ�DEÅMODOÅID²NTICOŨSÅCOMPONENTES	ÅEÅN«OÅUMAÅLISTA�!�;��� PDWUL[�VFDQ�³OLJKW�GDW´�����QFRO ���E\URZ 758(�!Å FUN¯«OÅ SCAN�	Å PERMITEÅ REALIZARÅ IMPORTA¯¼ESÅ MAISÅ COMPLEXAS�Å COMOÅ PODEÅ CONSULTARÅ NAÅAJUDA���� $FHVVR�D�GDGRV�LQWHUQRV#ONJUNTAMENTEÅCOMÅ2ÅS«OÅFORNECIDOSÅMAISÅDEÅCINQUENTAÅCONJUNTOSÅDEÅDADOS�ÅEÅOUTROSÅMAISÅEST«OÅ DISPONµVEISÅ NASÅ BIBLIOTECASÅ �INCLUINDOÅ ASÅ BIBLIOTECASÅ STANDARDÅ QUEÅ ACOMPANHAMÅ OÅPROGRAMA	�Å0ARAÅPODERÅUTILIZARÅESTESÅDADOS�ÅT²MÅDEÅCARREGAR
SEÅEXPLICITAMENTE�ÅUSANDOÅAÅFUN¯«OÅDATA�	�Å0ARAÅOBTERÅAÅLISTAÅDASÅCONJUNTOSÅDEÅDADOSÅEXISTENTES�ÅUSEÅOÅCOMANDO�!�GDWD��EÅ PARAÅ CARREGARÅ UMÅ DESSESÅ CONJUNTOSÅ DEÅ DADOS�Å DEVEÅ INDICAR
SEÅ OÅ NOMEÅ COMOÅ ARGUMENTOÅ DAÅFUN¯«O� !�GDWD�LQIHUW�.ORMALMENTEÅUMÅCOMANDOÅDESTEÅTIPOÅCARREGAÅUMÅOBJECTOÅCOMÅOÅMESMOÅNOME�ÅQUEÅDEVEÅSERÅUMAÅ FOLHAÅ DEÅ DADOS�Å %MÅ DETERMINADOSÅ CASOS�Å PODEÅ ACONTECERÅ QUEÅ SEJAMÅ CARREGADOSÅ V©RIOSÅOBJECTOS�Å PELOÅ QUEÅ NUMAÅ TALÅ SITUA¯«OÅ DEVER©Å CONSULTARÅ AÅ AJUDAÅ DISPONµVELÅ SOBREÅ OÅ OBJECTOÅ EMÅCONCRETOÅPARAÅSABERÅÅQUALÅSER©ÅOÅRESULTADOÅDOÅCOMANDO�
����� $FHVVR�D�GDGRV�GH�XPD�ELEOLRWHFD0ARAÅACEDERÅAOSÅDADOSÅINCLUµDOSÅNUMAÅBIBLIOTECA�ÅBASTAÅESPECIFICARÅOÅNOMEÅDAÅBIBLIOTECAÅEMÅARGUMENTOÅDAÅFUN¯«OÅDATA�	�Å0ORÅEXEMPLO�!�GDWD�SDFNDJH ´QOV´�!�GDWD�3XURP\FLQ��SDFNDJH ´QOV´�3EÅ UMAÅ BIBLIOTECAÅ FOIÅ LIGADOÅ PELAÅ FUN¯«OÅ LIBRARY�	�Å OSÅ CONJUNTOSÅ DEÅ DADOSÅ NELAÅ CONTIDOSÅFORAMÅ AUTOMATICAMENTEÅ INCLUµDOSÅ NOÅ CAMINHOÅ DEÅ BUSCA�Å EÅ N«OÅ ±Å NECESS©RIOÅ USARÅ OÅ ARGUMENTOÅPACKAGE�Å!ÅSEGUINTEÅSEQU²NCIAÅDEÅCOMANDOS�!�OLEUDU\�QOV�!�GDWD��!�GDWD�3XURP\FLQ�LIGAÅ AÅ BIBLIOTECAÅ NLS�Å APRESENTAÅ UMAÅ LISTAGEMÅ DEÅ TODOSÅ OSÅ CONJUNTOSÅ DEÅ DADOSÅ LIGADOSÅACTUALMENTEÅ�PELOÅMENOS�ÅASÅBIBLIOTECASÅBASE EÅNLS	ÅEÅCARREGAÅCONJUNTOÅDEÅDADOSÅ0UROMYCINÅDAÅBIBLIOTECAÅNLS �OUÅDAÅPRIMEIRAÅBIBLIOTECAÅQUEÅCONTENHAÅUMÅOÅCONJUNTOÅDEÅDADOSÅCOMÅESTEÅNOME	�
!SÅBIBLIOTECASÅCRIADASÅPELOSÅUTILIZADORESÅDEÅ2ÅS«OÅUMAÅVALIOSAÅFONTEÅDEÅDADOS�Å!S NOTASÅDOÅ$R�Å6ENABLES�ÅORIGEMÅDESTAÅINTRODU¯«O�ÅCONT²MÅUMÅCONJUNTOÅDEÅDADOSÅDISPONµVELÅEMÅ#2!.ÅNAÅBIBLIOTECAÅ2NOTES�
� )MPORTA¯«OÅDEÅFICHEIROSÅEXTERNOS ��
��� (GLomR�GH�GDGRV5MAÅVEZÅCARREGADAÅUMAÅESTRUTURAÅDEÅDADOS�ÅAÅ FUN¯«OÅDATA�ENTRY�	�ÅDISPONµVELÅNALGUMASÅVERS¼ESÅDEÅ2�ÅPERMITEÅMODIFIC©
LA�Å!ÅORDEM�!�[QRYR��� GDWD�HQWU\�[YHOKR�EDITAÅ XVELHOÅ USANDOÅ UMÅ AMBIENTEÅ SIMILARÅ AÅ UMAÅ FOLHAÅ DEÅ C©LCULO�Å!OÅ FINALIZAR�Å OÅ RESULTADOÅ ±ÅGUARDADOÅ EMÅ XNOVO�Å /SÅ OBJECTOSÅ XVELHO� EÅ CONSEQUENTEMENTEÅ XNOVO�Å PODEMÅ SERÅ MATRIZESÅ �ÅVECTORES�ÅFOLHASÅDEÅDADOSÅOUÅOBJECTOSÅATºMICOS�3EÅSEÅUTILIZAÅAÅFUN¯«OÅSEMÅARGUMENTOS�!�[QRYR��� GDWD�HQWU\��ABREÅUMAÅFOLHAÅVAZIA�ÅPERMITINDOÅAÅINTRODU¯«OÅDEÅDADOS����� ,PSRUWDomR�GH�GDGRV%MÅMUITOSÅ CASOSÅ PODEÅ SERÅ NECESS©RIOÅ IMPORTARÅ OSÅ DADOSÅ AÅ PARTIRÅ DEÅ BASESÅ DEÅ DADOS�Å OUÅGENERICAMENTE�ÅDESDEÅ FICHEIROSÅ CRIADOSÅ COMÅOUTROSÅPROGRAMAS��Å%ST«OÅAÅDESENVOLVER
SEÅDIVERSASÅROTINASÅPARAÅAÅ IMPORTA¯«OÅDEÅDADOSÅDEÅ FONTESÅ EXTERNASÅAÅ2�Å0RESENTEMENTEÅEXISTEÅAÅBIBLIOTECAÅSTATAREAD