A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 5 de 35

•• DDiiaaggnnóóssttiiccoo PPrreessuunnttiivvoo –– SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 12 
 
•• PPrreesseennççaa ddee mmóórruullaass eemm lleeuuccóócciittooss 
 OObbss:: eennccoonnttrraaddaass ooccaassiioonnaallmmeennttee nnaass ffaasseess iinniicciiaaiiss ddaa iinnffeeccççããoo,, mmaass rraarraammeennttee eemm pprroocceessssooss ccrrôônniiccooss...... 
 
•• DDiiaaggnnóóssttiiccoo DDeeffiinniittiivvoo 
  SSoorroollooggiiaa ((AAnnttiiccoorrppooss eessppeeccííffiiccooss)) 
 
 
EEHHRRLLIICCHHIIOOSSEE CCAANNIINNAA –– TTrraattaammeennttoo 
 
11.. CCaassooss AAgguuddooss:: DDOOXXIICCIICCLLIINNAA oouu MMIINNOOCCIICCLLIINNAA 
 ((MMeellhhoorriiaa 2244--4488 hhoorraass aappóóss aa iinnssttiittuuiiççããoo ddaa tteerraappiiaa)) 
 
22.. CCaassooss CCrrôônniiccooss:: 
 -- RReessppoossttaa mmeennooss ffaavvoorráávveell àà aannttiibbiioottiiccootteerraappiiaa 
  mmuuiittaass vveezzeess éé nneecceessssáárriioo ttrraattaammeennttoo 
 pprroolloonnggaaddoo ((sseemmaannaass –– mmeesseess)) 
 -- FFlluuiiddootteerraappiiaa ee//oouu TTrraannssffuussããoo SSaanngguuíínneeaa 
 -- TTrraattaammeennttoo IImmuunnoossssuupprreessssiivvoo ccoomm ccoorrttiiccoosstteerróóiiddeess 
  BBeennééffiiccoo ppaarraa TTrroommbboocciittooppeenniiaa//HHeemmoorrrraaggiiaass 
 
 
 
 
 
TTRROOMMBBOOCCIITTOOPPEENNIIAA CCÍÍCCLLIICCAA CCAANNIINNAA 
 
 
EEhhrrlliicchhiiaa ppllaattyyss 
 RRiicckkeettttssiiaa ppaarraassiittaa ddee ppllaaqquueettaass 
 
TTrraannssmmiissssããoo 
 PPrreessuummiivveellmmeennttee ppoorr mmeeiioo ddee ccaarrrraappaattooss  eexxppeerriimmeennttaallmmeennttee,, oo RRhhiippiicceepphhaalluuss ssaanngguuiinneeuuss nnããoo ffooii 
iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoommoo ttrraannssmmiissssoorr 
 
PPaattooggeenniiaa 
 EEhhrrlliicchhiiaa ppllaattyyss éé mmiinniimmaammeennttee ppaattooggêênniiccaa,, ee ggeerraallmmeennttee éé uumm aacchhaaddoo llaabboorraattoorriiaall iinncciiddeennttaall...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 
BBAABBEESSIIOOSSEE CCAANNIINNAA 
 
 
 
BBaabbeessiiaa ccaanniiss ee BBaabbeessiiaa ggiibbssoonnii 
 
TTrraannssmmiissssããoo –– ddiivveerrssooss ccaarrrraappaattooss,, ccoommoo 
 IIxxooddeess,, DDeerrmmaacceennttoorr,, eettcc...... 
 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss -- DDiivveerrssaass aapprreesseennttaaççõõeess ccllíínniiccaass:: 
 -- SSuubbccllíínniiccaa 
 -- HHiippeerraagguuddaa 
 -- AAgguuddaa 
 -- CCrrôônniiccaa 
 -- AAttííppiiccaa 
 
 
SSÍÍNNDDRROOMMEE HHIIPPEERRAAGGUUDDAA 
 
EEssttaassee vvaassccuullaarr 
CChhooqquuee vvaassooggêênniiccoo vvaassooppllééggiiccoo 
HHiippóóxxiiaa ++ DDaannooss TTeecciidduuaaiiss 
MMoorrttee ssúúbbiittaa 
 
SSÍÍNNDDRROOMMEE AAGGUUDDAA 
 
-- AAnnoorreexxiiaa,, lleettaarrggiiaa ee eemmeessee 
-- LLiinnffaaddeennooppaattiiaa ggeenneerraalliizzaaddaa 
-- TTrroommbboocciittooppeenniiaa 
-- AAnneemmiiaa hheemmoollííttiiccaa 
-- EEsspplleennoommeeggaalliiaa 
-- IIcctteerríícciiaa 
-- HHeemmoogglloobbiinnúúrriiaa 
 
BBAABBEESSIIOOSSEE CCAANNIINNAA –– DDiiaaggnnóóssttiiccoo 
 
•• AAnneemmiiaa 
 –– IInniicciiaallmmeennttee,, nnoorrmmooccííttiiccaa ee nnoorrmmooccrrôômmiiccaa 
 –– AA sseegguuiirr,, mmaaccrrooccííttiiccaa ee hhiippooccrrôômmiiccaa 
 
•• QQuuaaddrroo ccllíínniiccoo ggeerraall 
 
•• HHiippeerrbbiilliirrrruubbiinneemmiiaa ((aappeennaass eemm BB.. ccaanniiss)) 
 
•• PPrreesseennççaa ddee ttrrooffoozzooííttooss ddoo ppaarraassiittoo 
 eemm hheemmáácciiaass ((ssaanngguuee ppeerriifféérriiccoo)) 
 
BBAABBEESSIIOOSSEE CCAANNIINNAA –– TTrraattaammeennttoo 
 
TTrraattaammeennttoo ddee SSuuppoorrttee ((fflluuiiddootteerraappiiaa,, ttrraannssffuussããoo,, bbiiccaarrbboonnaattoo......)) 
 
11.. DDiipprrooppiioonnaattoo ddee iimmiiddooccaarrbb ((IImmiizzooll®®)) 
 22 aa 77 mmgg//kkgg,, IIMM oouu SSCC ((ppooddee sseerr rreeppeettiiddoo eemm 77--1144 ddiiaass)) 
 MMaaiiss eeffeettiivvoo ccoonnttrraa BBaabbeessiiaa ccaanniiss,, pprreevvaalleennttee nnoo BBrraassiill 
 PPrreevveennççããoo ddee eeffeeiittooss ccoolliinnéérrggiiccooss –– ssuullffaattoo ddee aattrrooppiinnaa 
 
22.. AAcceettuurraattoo ddee ddiimmiinnaazzeennoo ((GGaannaasseegg®®)) 
 14 
 33,,55 mmgg//kkgg,, IIMM oouu SSCC ((aattuuaa ttaammbbéémm ccoonnttrraa BBaabbeessiiaa ggiibbssoonnii)) 
 
33.. CClliinnddaammiicciinnaa –– 1122,,55 mmgg//kkgg,, PPOO,, 1122 hhoorraass,, 1155 ddiiaass 
 
OObbss:: DDrrooggaa ““IIDDEEAALL”” –– IIsseettiioonnaattoo ddee FFeennaammiiddiinnaa 
 1155 mmgg//kkgg,, SSCC,, ddiiaarriiaammeennttee dduurraannttee 22 ddiiaass 
 EEffeettiivvoo ccoonnttrraa BBaabbeessiiaa ggiibbssoonnii ee BBaabbeessiiaa ccaanniiss 
 
 
ATENÇÃO! 
 
CCaassooss mmiissttooss ddee BBAABBEESSIIOOSSEE ee EERRLLIICCHHIIOOSSEE ssããoo ffrreeqqüüeenntteess eemm aallgguummaass rreeggiiõõeess...... 
 
AAssssoocciiaarr 
 
DDiipprrooppiioonnaattoo ddee iimmiiddooccaarrbb 
++ 
MMiinnoocciicclliinnaa 
++ 
TTrraattaammeennttoo ddee ssuuppoorrttee 
 
 
 
 
BBRRUUCCEELLOOSSEE CCAANNIINNAA 
 
 
IInnffeeccççããoo 
 
BBrruucceellllaa ccaanniiss 
 
-- VViiaa oorroo--nnaassaall,, ccoonnjjuunnttiivvaall oouu vveennéérreeaa 
-- VViiaa iinnttrraa--uutteerriinnaa ((ggeerraallmmeennttee ccaauussaa aabboorrttooss)) 
 
EEmm FFêêmmeeaass 
 BBaaccttéérriiaass pprreesseenntteess aappeennaass nnaass sseeccrreeççõõeess 
 vvaaggiinnaaiiss ddoo eessttrroo ee ppuueerrppéérriioo,, ee nnoo lleeiittee 
 
EEmm MMaacchhooss 
 GGrraannddeess qquuaannttiiddaaddeess ddee bbaaccttéérriiaass nnoo llííqquuiiddoo 
 sseemmiinnaall,, vváárriiaass sseemmaannaass aappóóss aa iinnffeeccççããoo iinniicciiaall 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
•• EEmm FFêêmmeeaass 
 -- IInnffeerrttiilliiddaaddee 
 -- AAbboorrttooss 
 -- NNaattiimmoorrttooss oouu rreeccéémm--nnaattooss mmuuiittoo ffrráággeeiiss 
 
•• EEmm MMaacchhooss 
 -- DDeerrmmaattiittee EEssccrroottaall 
 -- AAttrrooffiiaa TTeessttiiccuullaarr 
 -- EEppiiddiiddiimmiittee ee//oouu PPrroossttaattiittee 
 
•• MMeennooss ccoommuummeennttee 
 -- PPaarreessiiaa,, PPaarraalliissiiaa,, UUvveeííttee 
 
 
 15 
 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo DDeeffiinniittiivvoo 
 
•• SSoorroollooggiiaa eessppeeccííffiiccaa ppaarraa BBrruucceellllaa ccaanniiss 
 
TTrraattaammeennttoo 
 
•• OO hháábbiittoo iinnttrraacceelluullaarr ddiiffiiccuullttaa aaççããoo ddee aannttiibbiióóttiiccooss 
 
•• AAnniimmaaiiss iinnffeeccttaaddooss ddeevveemm sseerr ccoonnssiiddeerraaddooss 
 ppoorrttaaddoorreess ppoorr ttooddaa aa vviiddaa  CCAASSTTRRAAÇÇÃÃOO 
 
•• PPrroottooccoolloo mmaaiiss eeffiicciieennttee ppaarraa aannttiibbiioottiiccootteerraappiiaa:: 
 
 ++ MMiinnoocciicclliinnaa oouu DDooxxiicciicclliinnaa –– 44 sseemmaannaass 
 ++ GGeennttaammiicciinnaa –– 11
aa
.. ee 44
aa
.. SSeemmaannaass 
 
•• AAlltteerrnnaattiivvaa:: TTrriimmeettoopprriimm ++ SSuullffaa ++ RRiiffaammppiicciinnaa