A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 8 de 35

sseellvvaaggeennss.. 
•• AApprreesseennttaa--ssee ccoomm mmaaiioorr ffrreeqqüüêênncciiaa nnoo iinnvveerrnnoo ee eemm cclliimmaass ffrriiooss.. 
•• RReesseerrvvaattóórriiooss 
 aanniimmaaiiss ddoommééssttiiccooss,, 
 sseellvvaaggeennss ee 
 ppeeiixxeess,, 
 ppooddeennddoo--ssee iissoollaarr oo aaggeennttee ddee ssoolloo,, vveeggeettaaiiss,, ssiillaaggeemm.. 
•• FFoonntteess ddee iinnffeeccççããoo:: aanniimmaaiiss,, aalliimmeennttooss,, áágguuaa ee ppooeeiirraa.. 
DDooeennççaass iinnffeecccciioossaass 
LLiisstteerriioossee 
 
PPaattooggeenniiaa:: 
 iinnffeeccççõõeess ddiiggeessttiivvaass  eenntteerriittee ee lleessããoo eemm lliinnffoonnooddooss mmeesseennttéérriiccooss ((ddee oonnddee ssee iissoollaa oo aaggeennttee));; 
 20 
 iinnffeeccççõõeess nneerrvvoossaass  lleessõõeess nnoo SSNNCC ee iissoollaammeennttoo ddoo aaggeennttee ssoommeennttee ddeessssaa rreeggiiããoo;; 
 iinnffeeccççõõeess uutteerriinnaass  aabboorrttoo,, ddooeennççaa sseeppttiiccêêmmiiccaa eemm nneeoo--nnaattooss ((ttrraannssmmiissssããoo ttrraannssppllaacceennttáárriiaa));; 
 iinnffeeccççõõeess ooccuullaarreess  qquueerraattiittee ppoorr eexxppoossiiççããoo ddaa ccóórrnneeaa ((eexxppoossiiççããoo ppoorr ppaarraalliissiiaa ffaacciiaall)) ee uuvveeííttee aanntteerriioorr.. 
 
•• MMoorrbbiiddaaddee:: vvaarriiáávveell ddee eessppéécciiee ppaarraa eessppéécciiee.. PPooddee ssee aapprreesseennttaarr ccoommoo ddooeennççaa iinnddiivviidduuaall oouu ccoommoo ssuurrttoo 
eeppiiddêêmmiiccoo,, ccoomm ccaassooss eennddêêmmiiccooss.. 
 
•• LLeettaalliiddaaddee  2200 -- 5500%% 
 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo:: nneeccrrooppssiiaa 
 sseeppttiicceemmiiaass 
  bbaaççoo,, 
 ffooccooss nneeccrróóttiiccooss ee ppuunnttiiffoorrmmeess ee aacciinnzzeennttaaddooss nnoo ffííggaaddoo;; 
 eenntteerriittee ccaattaarrrraall,, hheemmoorrrráággiiccaa ee//oouu uullcceerraattiivvaa;; 
 lliinnffaaddeenniittee mmeesseennttéérriiccaa;; 
 ààss vveezzeess,, ppnneeuummoonniiaa lloobbuullaarr,, ppeettééqquuiiaass pplleeuurraaiiss,, ppeettééqquuiiaass eeppiiccáárrddiiccaass;; 
 eemm ccooeellhhooss,, mmiiooccaarrddiittee ffooccaall ddiiffuussaa;; 
 qquuaaddrroo nneerrvvoossoo 
 mmeenniinnggiittee ccoonnggeessttiivvaa,, 
 aabbsscceessssooss oouu mmiiccrroo--aabbsscceessssooss nnoo bbuullbboo,, ppoonnttee,, eennccééffaalloo ee ttrroonnccoo cceerreebbrraall.. 
 
 ÀÀss vveezzeess,, mmeessmmoo ccoomm mmaanniiffeessttaaççããoo nneerrvvoossaa,, nnããoo ssee eennccoonnttrraamm lleessõõeess.. OO llííqquuiiddoo ccééffaalloo rraaqquuiiddiiaannoo 
ppooddee sseerr uuttiilliizzaaddoo ppaarraa oo ddiiaaggnnóóssttiiccoo:: 
•• ## mmaaccrroossccooppiiaa:: ffllooccooss ddee ppuuss ee ttuurrvvoo ((qquuaannddoo eexxiisstteemm oouuttrraass bbaaccttéérriiaass aassssoocciiaaddaass,, éé iigguuaall,, ccoomm mmaaiiss 
ssaanngguuee)) 
•• ## iinnooccuullaaççããoo iinnttrraa cceerreebbrraall eemm ccaammuunnddoonnggoo:: mmoorrttee eemm 33 aa 55 ddiiaass ee iissoollaammeennttoo ddoo aaggeennttee;; 
 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo:: 
 eexxaammee ddee ccoonntteeúúddoo ggáássttrriiccoo ddee ffeettoo aabboorrttaaddoo 
 EEssffrreeggaaççoo,, ffiixxaarr nnoo ccaalloorr;; 
 CCoorraarr ppoorr 1100 mmiinnuuttooss ccoomm ccaarrbbooffuuccssiinnaa ddee ZZiieehhll--NNeeeellsseenn ddiilluuííddaa aa 11//1100 eemm áágguuaa ddeessttiillaaddaa;; 
 LLaavvaarr eemm áágguuaa ccoorrrreennttee;; 
 DDeessccoorraarr ppoorr 2200 sseegguunnddooss ccoomm áácciiddoo aaccééttiiccoo aa 1100%%;; 
 CCoonnttrraassttaarr ppoorr 3300 sseegguunnddooss ccoomm ssoolluuççããoo aa 11%% ddee aazzuull ddee mmeettiilleennoo;; 
 SSeeccaarr ee eexxaammiinnaarr eemm iimmeerrssããoo:: 
•• BBrruucceellaa:: bbaassttõõeess vveerrmmeellhhooss ((ggrraamm--)),, ccooccoobbaacciillaarreess,, aagglloommeerraaddooss 
•• LLiisstteerriiaa:: ggrraamm ++,, ccooccoobbaacciillooss pplleeoommóórrffiiccooss 
 
 
SSiinnaaiiss ccllíínniiccooss:: aanniimmaaiiss jjoovveennss 
 nnoorrmmaallmmeennttee aapprreesseennttaamm aa ffoorrmmaa sseeppttiiccêêmmiiccaa,, ffeebbrriill,, ààss vveezzeess ccoomm ddiiaarrrrééiiaa,, ààss vveezzeess ppeennuummoonniiaa,, ccoomm 
mmoorrttee eemm 33 aa 55 ddiiaass eemm 5500%% ddooss ccaassooss.. OOss qquuee ssoobbrreevviivveemm ffiiccaamm iimmuunneess.. 
•• AAdduullttooss 
 ggeerraallmmeennttee aa ddooeennççaa éé nneerrvvoossaa,, ccoonnhheecciiddaa ccoommoo aa ddooeennççaa ddee ggiirraarr ((cciirrcclliinngg ddiisseeaassee)),, 
 ttoorrcciiccoolloo pprroonnuunncciiaaddoo ppaarraa uumm ddooss llaaddooss,, iirrrriittaabbiilliiddaaddee aa ppoonnttoo ddee ccoonnffuunnddiirr--ssee ccoomm rraaiivvaa.. 
 MMuuiittooss aanniimmaaiiss aappóóiiaamm aa ccaabbeeççaa ccoonnttrraa oobbssttááccuullooss.. 
 PPaarreessiiaa ffaacciiaall,, ààss vveezzeess ddeeccúúbbiittoo ee mmoorrttee.. PPooddee--ssee oobbsseerrvvaarr ooppaacciiddaaddee ddaa ccóórrnneeaa.. 
 ttoorrcciiccoolloo 
 PPaarreessiiaa ffaacciiaall 
•• AAdduullttooss 
 aappóóiiaamm aa ccaabbeeççaa ccoonnttrraa oobbssttááccuullooss.. 
 
 
•• SSiinnaaiiss ccllíínniiccooss:: ccããeess 
 nnoorrmmaallmmeennttee ssoobb aa ffoorrmmaa nneerrvvoossaa,, ccoomm ooppiissttóóttoonnoo ee ggiirroo oorrttoottôônniiccoo,, aannoorreexxiiaa ee ffeebbrree;; cceerraattiittee uunniillaatteerraall;; 
•• CCooeellhhooss:: 
 ffoorrmmaa sseeppttiiccêêmmiiccaa ee nneerrvvoossaa,, ccoomm iinntteennssoo ttoorrcciiccoolloo,, iimmppeeddiinnddoo oo aanniimmaall ddee ssee aalliimmeennttaarr mmeessmmoo aappóóss aa 
rreeccuuppeerraaççããoo;; 
•• BBoovviinnooss:: 
 ooss aanniimmaaiiss qquuee ssee rreeccuuppeerraamm ppooddeemm aapprreesseennttaarr sseeqqüüeellaass,, ccoommoo ttoorrcciiccoolloo,, ddeeffeeiittooss nnoo ccaammiinnhhaarr,, 
mmaarrcchhaa ccaammbbaalleeaannttee;; 
 21 
 
•• SSiinnaaiiss ccllíínniiccooss:: LLeeiittõõeess ddeessmmaammaaddooss:: 
 ffeebbrree,, ttrreemmoorreess ee ppaarraappaarreessiiaa ((ppaarraalliissiiaa ppaarrcciiaall ddaass eexxttrreemmiiddaaddeess)) oouu ppaarraapplleeggiiaa ddooss mmeemmbbrrooss ppééllvviiccooss 
ee mmoorrttee eemm 33 -- 77 ddiiaass.. 
•• HHuummaannooss:: 
 mmeenniinnggiittee,, ggrraannuulloommaattoossee iinnffaannttaassssééppttiiccaa,, mmoonnoonnuucclleeoossee ee ccoonnjjuunnttiivviittee,, lliinnffaaddeennooppaattiiaa,, ssiinnaaiiss 
rreessppiirraattóórriiooss ee ddooeennççaass ffeebbrriiss aagguuddaass mmaall ddeeffiinniiddaass;; ppooddee ooccaassiioonnaarr aabboorrttaammeennttoo oouu mmoorrttee ffeettaall,, 
pprreemmaattuurroo oouu aa tteerrmmoo,, aaoo nnaasscceerr.. 
 
•• AA ttiittuullaaççããoo ddee aannttii--ccoorrppooss ddeevvee sseerr ffeeiittaa,, ccoollhheennddoo--ssee dduuaass aammoossttrraass aa ccaaddaa 1155 ddiiaass.. SSee ffoorr lleeppttoossppiirraa,, ccaaii oo 
ttííttuulloo;; ssee nnããoo ffoorr,, ssee mmaannttéémm.. 
 
 
PPrrooggnnóóssttiiccoo:: 
 rreesseerrvvaaddoo nnaa mmaaiioorr ppaarrttee ddaass eessppéécciieess;; mmaauu ppaarraa ssuuíínnooss ee ccooeellhhooss 
 
TTrraattaammeennttoo:: 
 ddeevvee sseerr ffeeiittoo ppoorr nnoo mmíínniimmoo 22 sseemmaannaass:: 
** CClloorraannffeenniiccooll ((1100 mmgg//KKgg)) éé oo úúnniiccoo aannttiibbiióóttiiccoo qquuee ppaassssaa aa bbaarrrreeiirraa eenncceeffáálliiccaa;;((PPRROOIIBBIIDDOO......))