A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 9 de 35

** VViinnccaammiicciinnaa:: qquuaannddoo nnããoo eexxiissttee mmaaiiss aa ffeebbrree,, ppooiiss aauummeennttaa aa cciirrccuullaaççããoo ssaanngguuíínneeaa cceerreebbrraall,, ffaacciilliittaannddoo aa 
rreeccuuppeerraaççããoo.. 
** PPeenniicciilliinnaa :: 4400..000000 UUII//KKgg aa ccaaddaa 77 ddiiaass;; 
** TTeettrraacciicclliinnaa:: 2200 mmgg//kkgg ,, dduuaass vveezzeess aaoo ddiiaa//55 ddiiaass,, ddeeppooiiss 1100mmgg//kkgg,, dduuaass vveezzeess aaoo ddiiaa//1100 ddiiaass.. 
 
 
PPrrooffiillaaxxiiaa:: 
 DDeessiinnffeeccççããoo ddaass iinnssttaallaaççõõeess == llyyssooffoorrmm 33%%.. 
 IInnffoorrmmaarr aaooss ttrraattaaddoorreess ssoobbrree ooss ppeerriiggooss ddee mmaanniippuullaaççããoo ddee mmaatteerriiaall:: 
 aabboorrttaaddoo,, 
 mmeettrriitteess,, 
 lleeiittee ccoonnttaammiinnaaddooss,, eettcc.. 
 
 
DDEERRMMAATTOOFFIITTOOSSEE 
 
 
•• aaggeennttee:: TTrriicchhoopphhyyttoonn vveerrrruuccoossuumm 
 
•• iinnccuubbaaççããoo:: 22 aa 44 sseemmaannaass 
 
PPaattooggeenniiaa:: 
 ooss ppeellooss ccaaeemm oouu qquueebbrraamm--ssee,, ee eemm 22 aa 33 mmeesseess,, oobbsseerrvvaamm--ssee:: 
 ccrroossttaass cciirrccuunnssccrriittaass,, eessppeessssaass,, bbrraannccoo aacciinnzzeennttaaddaass ee lliiggeeiirraammeennttee eelleevvaaddaass nnaa ssuuppeerrffíícciiee ddaa ppeellee 
 lleessõõeess ssee eexxppaannddeemm eemm ddiirreeççããoo àà ppeerriiffeerriiaa ee ppooddeemm aallccaannççaarr aattéé 55 aa 1100 ccmm ddee ddiiââmmeettrroo.. 
 
•• llooccaaiiss:: ccaabbeeççaa,, ppeessccooççoo ee ppeerríínneeoo 
•• ssiinnaaiiss:: ggeerraallmmeennttee sseemm pprruurriiddoo,, ppiiooddeerrmmiittee sseeccuunnddáárriiaa rraarraa 
 
 
TTrraattaammeennttoo:: ttóóppiiccoo 
 aa)) rreemmoovveerr ccrroossttaass ccoomm eessccoovvaa ee ssaabbããoo 
 bb)) ppaassssaarr ssoolluuççããoo ddee iiooddoo 
 cc)) hhiippoocclloorriittoo ddee ssóóddiioo aa 00,,55%% ((11::1100 cclloorroo aallvveejjaannttee)) 
 
 ssiissttêêmmiiccoo:: 
 dd)) iiooddoo ssóóddiiccoo:: 11gg//1144kkgg PPVV,, EEVV,, eemm ssoolluuççããoo aa 1100%%,, rreeppeettiirr aappóóss 11 sseemmaannaa.. 
 ee)) VViittaammiinnaa AA:: 11 ddoossee aa ccaaddaa 44 ddiiaass ((22 ddoosseess)) 
 
 
DDeerrmmaattiittee eexxssuuddaattiivvaa iinnffeecccciioossaa 
 
 22 
•• aaggeennttee:: DDeerrmmaattoopphhiilluuss ccoonnggoolleennssiiss 
 BBaaccttéérriiaa ggrraamm ++,, mmóóvveell,, nnããoo áácc.. RReessiisstteennttee,, aaeerróóbbiiccaa oouu aannaaeerróóbbiiccaa ffaaccuullttaattiivvaa 
 
•• SSuusscceettíívveeiiss:: bboovv,, oovv,, ccaapprr,, eeqq,, eettcc.. ((ooccaassiioonnaallmmeennttee oo hhoommeemm)) 
 
 
 
 
DDEERRMMAATTOOSSEESS 
 
 
CCoonncceeiittooss:: 
DDeerrmmaattoossee:: ddooeennççaa ddee ppeellee 
 DDeerrmmaattooffiilloossee:: ddeerrmmaattiittee eexxssuuddaattiivvaa iinnffeecccciioossaa 
 DDeerrmmaattóóffiittoo:: ffuunnggoo qquuee pprroodduuzz iinnffeeccççããoo nnaa ppeellee;; 
 DDeerrmmaattoommiiccoossee:: ccaauussaaddaa ppoorr ddeerrmmaattóóffiittoo,, ffeerrmmeennttooss 
 DDeerrmmaattooffiittoossee::iinnffeeccççããoo ccaauussaaddaa ppoorr ddeerrmmaattóóffiittoo TTrriicchhoopphhyyttoonn vveerrrruuccoossuumm 
 
 
 
 
PPAAPPIILLOOMMAATTOOSSEE 
 
 
EEttiioollooggiiaa 
PPaappiilloommaavviirruuss 
EEssppéécciiee eessppeeccííffiiccoo 
BBoovv,, eeqq,, ccaapp,, oovv,, ccããeess,, ggaattooss...... 
 
TTrraannssmmiissssããoo 
CCoonnttaattoo ddiirreettoo,, FFoommiitteess 
 
AAcchhaaddooss ccllíínniiccooss 
PPrroolliiffeerraaççõõeess ssóólliiddaass ddaa eeppiiddeerrmmee 
–– PPaappiilloommaa 
–– FFiibbrrooppaappiilloommaa 
SSéésssseeiiss oouu ppeedduunnccuullaaddaass 
–– BBoovv:: ccaabbeeççaa ee ppeessccooççoo 
–– EEqqüüii:: ffaaccee ee lláábbiiooss 
 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo 
HHiissttooppaattoollooggiiaa 
DDNNAA ppoorr PPCCRR 
 
TTrraattaammeennttoo 
RReemmooççããoo cciirrúúrrggiiccaa oouu ccrriioocciirruurrggiiaa 
VVaacciinnaa aauuttóóggeennaa 
 
bboovviinnooss 
 66 ttiippooss 
–– FFiibbrrooppaappiilloommaass:: VVPPBB--11,, VVPPBB--22 ee VVPPBB--55 
 
–– PPaappiilloommaass eeppiitteelliiaaiiss:: VVPPBB--33,, VVPPBB--44 ee VVPPBB--66 
 23 
 
BBoovviinnooss FFiibbrrooppaappiilloommaass:: 
 VVPPBB--11:: tteettaass ee ppêênniiss,, ppeessccooççoo,, ffrroonnttee ee ddoorrssoo 
 VVPPBB--22:: ffoorrmmaa ddee ccoouuvvee--fflloorr nnaa rreeggiiããoo aannooggeenniittaall ee aabbddoommiinnaall vveennttrraall;; ccâânncceerr ddee bbeexxiiggaa 
 VVPPBB--55:: ffoorrmmaa ddee ggrrããoo ddee aarrrroozz nnoo úúbbeerree 
 
BBoovviinnooss PPaappiilloommaass eeppiitteelliiaaiiss:: 
 VVPPBB--33:: ppaappiilloommaa ccuuttâânneeoo 
 VVPPBB--44:: ppaappiilloommaa ddee eessôôffaaggoo,, ggootteeiirraa eessooffáággiiccaa,, iinntt.. ddeellggaaddoo.. AAssssoocciiaaddoo aa ttuummoorreess ppoorr ssaammaammbbaaiiaa 
 VVPPBB--66:: eeppiitteelliioommaass nnoo úúbbeerree ee tteettaass 
 
 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo ddiiffeerreenncciiaall 
 EEqqüüiinnooss:: ssaarrccóóiiddee ee mmeellaannoommaa 
 
VVaacciinnaa 
MMaatteerriiaall:: 
ppaappiilloommaass 
mmááqquuiinnaa ddee mmooeerr ((lliiqquuiiddiiffiiccaaddoorr,, pprroocceessssaaddoorr)) 
cceennttrrííffuuggaa 
ggrraall ee ppiissttiilloo 
aarreeiiaa eessttéérriill 
vviiddrrooss ddee ssoorroo ((225500,, 550000,, 11000000 mmll)) 
vviiddrrooss ddee eemmbbaallaaggeemm ((2200,, 5500,, 110000 mmll)) 
 
MMeettooddoollooggiiaa 
 CCoollhheerr 1100 gg ddee ppaappiilloommaa ppaarraa ccaaddaa aanniimmaall aa sseerr ttrraattaaddoo:: 
 
 CCoonnsseerrvvaarr eemm ggeellaaddeeiirraa àà 44
00
CC 
–– eemm ccaassoo ddee ppaappiilloommaa ffiillaammeennttoossooss,, ccoorrttaarr eemm ttiirraass,, ccoobbrriirr ccoomm ssoorroo ffiissiioollóóggiiccoo,, gguuaarrddaarr;; 
 
 LLaavvaarr vváárriiaass vveezzeess ppaarraa rreemmoovveerr ssuujjeeiirraass;; 
 
 TTrriittuurraarr eemm mmááqquuiinnaa ppoorr 33 vveezzeess,, ccoomm ffuurrooss ppeeqquueennooss;; 
 
 TTrriittuurraarr eemm ggrraall ccoomm aarreeiiaa eessttéérriill;; 
 
MMeettooddoollooggiiaa 
 
 AAccrreesscceennttaarr ssoorroo ffiissiioollóóggiiccoo nnoo vvoolluummee ddeesseejjaaddoo ddee vvaacciinnaa ((11::44)) 
 eexx:: 1100 gg ppaappiilloommaa :: 4400 mmll ddee ssoorroo 
 
 AAccrreesscceennttaarr cclloorrooffóórrmmiioo eemm ppaarrtteess iigguuaaiiss aaoo ppaappiilloommaa 
 eexx:: 1100 mmll cclloorrooffóórrmmiioo:: 1100 gg ddee ppaappiilloommaa 
 
 AAggiittaarr ppoorr 88 hhoorraass ccoomm iinntteerrvvaallooss.. 
 
 CCoollooccaarr nnoo ccoonnggeellaaddoorr aa --2200
00
 CC ppoorr 1122 hhoorraass.. 
 
 DDeessccoonnggeellaarr àà tteemmppeerraattuurraa aammbbiieennttee.. 
 
 CCeennttrriiffuuggaarr aa 44000000 rrppmm//3300 mmiinnuuttooss 
 
 CCoollooccaarr oo ssoobbrreennaaddaannttee eemm vviiddrrooss eessttéérreeiiss,, aaccrreesscceennttaannddoo ppaarraa ccaaddaa 99 mmll ddee ssoolluuççããoo,, 11mmll ddee ffoorrmmooll aa 55%% 
((eexx:: ffoorrmmooll PP..AA.. aa 3355%%  110000 :: 3355 == 22,,88 qquuee éé iigguuaall aa 11 mmll ddee ffoorrmmooll ppuurroo,, eennttããoo,, mmuullttiipplliiccaarr 22,,88 xx 55 == 1144 mmll