A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
106 pág.
Apostila Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos

Pré-visualização | Página 6 de 35

•• NNããoo hháá 110000%% ddee eeffiicciiêênncciiaa 
  NNÃÃOO ccoonnssiiddeerraarr ccuurraaddooss ooss ccããeess ttrraattaaddooss!! 
 
TTÉÉTTAANNOO CCAANNIINNOO 
 
 
 
NNeeuurroottooxxiinnaa ddoo CClloossttrriiddiiuumm tteettaannii 
 
CCoonnttaammiinnaaççããoo ddee ffeerriiddaass ccuuttâânneeaass ccoomm eessppoorrooss 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
DDee 55 ddiiaass aa 33 sseemmaannaass aappóóss aa ccoonnttaammiinnaaççããoo  
•• AAuummeennttoo ddoo ttôônnuuss ddee uumm ggrruuppoo mmuussccuullaarr oouu mmeemmbbrroo 
•• RRiiggiiddeezz ggeenneerraalliizzaaddaa 
•• OOrreellhhaass eerreettaass 
•• CCoonnttrraattuurraa ddaa mmuussccuullaattuurraa ffaacciiaall 
•• PPrroottrruussããoo ddaa 33aa ppáállppeebbrraa 
•• TTrriissmmooss 
•• SSiiaalloorrrrééiiaa 
•• DDiissffaaggiiaa 
 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo 
 
•• HHiissttóórriiccoo ddee ffeerriimmeennttoo rreecceennttee 
•• SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss ddoo TTééttaannoo CCaanniinnoo:: 
 
EEssttíímmuullooss sseennssoorriiaaiiss 
 
CCoonnttrraaççããoo eemm mmaassssaa oouu CCoonnvvuullssõõeess 
 
 16 
TTrraattaammeennttoo 
 
•• IImmuunnoogglloobbuulliinnaa ((TTeettaannooggaammmmaa®®)) –– 22 aa 55 mmll IIMM 
 
•• PPeenniicciilliinnaa GG ((aallttaass ddoosseess,, IIMM oouu IIVV)) 
  ppaarraa eelliimmiinnaarr oo CClloossttrriiddiiuumm vveeggeettaattiivvoo nnaa ffeerriiddaa 
 
•• FFlluuiiddootteerraappiiaa ++ TTrraattaammeennttoo ddee ssuuppoorrttee 
 
•• SSeeddaaççããoo:: 
 11.. BBaarrbbiittúúrriiccooss 
 22.. FFeennoottiiaazzíínniiccooss  ssããoo aallttaammeennttee eeffiicciieenntteess 
 ((aappeessaarr ddee ccoonnttrraa--iinnddiiccaaddooss nnaass oouuttrraass 
 eennffeerrmmiiddaaddeess ccoonnvvuullssiivvaass......)) 
 
 
 
 
 
LLEEPPTTOOSSPPIIRROOSSEE CCAANNIINNAA 
 
 
 
 LL.. ggrriippppoottyypphhoossaa 
 LL.. ppoommoonnaa 
 LL.. iinntteerrrrooggaannss 
 LL.. ccaanniiccoollaa 
 LL.. iicctteerroohhaaeemmoorrrrhhaaggiiaaee 
 
IInnffeeccççããoo 
 PPeenneettrraaççããoo ddaass bbaaccttéérriiaass nnaa ppeellee oouu mmuuccoossaass,, aappóóss eexxppoossiiççããoo aa uurriinnaa ddee rraattooss oouu ccããeess ccoonnttaammiinnaaddooss 
 
PPrriinncciippaall ccaauussaa ddee iinnssuuffiicciiêênncciiaa rreennaall aagguuddaa eemm ccããeess 
 
SSiinnaaiiss CCllíínniiccooss 
 
SSiinnaaiiss  ddaannoo hheeppááttiiccoo,, rreennaall ee//oouu vvaassccuullaarr 
DDuuaass FFoorrmmaass  LLaatteennttee ee AAgguuddaa 
 
IInníícciioo ddoo qquuaaddrroo ccllíínniiccoo 
 -- AAnnoorreexxiiaa 
 -- EEmmeessee 
 -- FFeebbrree 
 -- DDeessiiddrraattaaççããoo 
 -- PPoolliiddiippssiiaa 
 -- AAppaattiiaa ee pprroossttrraaççããoo 
 
SSeeqqüüêênncciiaa ddoo qquuaaddrroo ccllíínniiccoo 
 -- GGaassttrreenntteerriittee HHeemmoorrrráággiiccaa 
 -- MMiiaallggiiaa 
 -- OOlliiggúúrriiaa // AAnnúúrriiaa 
 -- EEssttoommaattiittee UUllcceerraattiivvaa 
 -- IIcctteerríícciiaa 
 
DDaaddooss LLaabboorraattoorriiaaiiss 
 -- LLeeuuccoocciittoossee 
 -- TTrroommbboocciittooppeenniiaa 
 -- BBiilliirrrruubbiinnúúrriiaa 
 -- EElleevvaaççããoo ddaa AALLTT ((TTGGPP)) -- EElleevvaaççããoo ddaa UUrrééiiaa 
 17 
 -- EElleevvaaççããoo ddaa CCrreeaattiinniinnaa 
 
TTrraattaammeennttoo 
 
•• FFaassee ddee LLeeppttoossppiirreemmiiaa  PPeenniicciilliinnaass ((AAmmooxxiicciilliinnaa)) 
•• AAppóóss aa RReeccuuppeerraaççããoo  DDooxxiicciicclliinnaa oouu MMiinnoocciicclliinnaa 
  ppaarraa eelliimmiinnaarr oo eessttaaddoo ddee ppoorrttaaddoorr 
 
•• AAssssoocciiaarr ttrraattaammeennttoo ddee ssuuppoorrttee 
  FFlluuiiddootteerraappiiaa ++ ddiiuurrééttiiccooss oossmmóóttiiccooss oouu ffuurroosseemmiiddaa 
 
•• AAtteennççããoo àà mmoonniittoorriizzaaççããoo ddaa ffuunnççããoo rreennaall 
  DDéébbiittoo uurriinnáárriioo == 11 aa 22 mmll // kkgg // hhoorraa 
 
 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo DDeeffiinniittiivvoo 
 
•• SSoorroollooggiiaa 
  TTííttuullooss ffrreeqquueenntteemmeennttee nneeggaattiivvooss nnaa 11
aa
.. sseemmaannaa 
  RReeppeettiirr eemm 22 –– 44 sseemmaannaass 
 
•• MMiiccrroossccooppiiaa ddee ccaammppoo eessccuurroo ((uurriinnaa)) 
 
IImmuunniizzaaççããoo -- PPrrooffiillaaxxiiaa 
 
•• BBaacctteerriinnaass ((AAnnuuaall oouu SSeemmeessttrraallmmeennttee)) 
  UUssaarr aass nnoovvaass vvaacciinnaass ccoomm 44 ssoorroottiippooss 
 
LL.. ppoommoonnaa ++ LL.. ggrriippppttyypphhoossaa ++ LL.. ccaanniiccoollaa ++ LL.. iicctteerroohhaaeemmoorrrraaggiiaa 
 
 
 
 
 
TTUUBBEERRCCUULLOOSSEE 
 
 
 
 
•• EEttiioollooggiiaa:: 
 BBaacciilloo aallccooooll áácciiddoo rreessiisstteennttee ((BBAAAARR,, ppeellaa ccoolloorraaççããoo ccoomm ffuuccssiinnaa,, aappóóss llaavvaaggeemm ccoomm áállccooooll ccoonnttiinnuuaa 
ccoorraaddoo -- ccoomm ccaammaaddaa lliippííddiiccaa)),, ggrraamm ++.. 
 MM.. ttuubbeerrccuulloossiiss:: 00,,22 aa 00,,55  xx 2244  
 MM.. bboovviiss ee MM.. aavviiuumm:: 11 aa 11,,55  
 
•• AAnniimmaaiiss ssuusscceeppttíívveeiiss 
 bboovviinnooss ((mmaaiiss sseennssíívveeiiss)),, oovviinnooss,, ccaapprriinnooss,, eeqqüüiinnooss,, ssuuíínnooss,, aavveess ee aannffííbbiiooss ((rrããss)) 
•• CCoonnttáággiioo:: vviiaa rreessppiirraattóórriiaa oouu ddiiggeessttóórriiaa.. 
 EEmm bboovviinnooss,, nnoorrmmaallmmeennttee éé vviiaa rreessppiirraattóórriiaa;; eemm ssuuíínnooss,, ccããeess ee ggaattooss,, vviiaa oorraall.. 
 
SSiinnaaiiss ccllíínniiccooss:: 
DDeebbiilliiddaaddee,, aannoorreexxiiaa,, ddiissppnnééiiaa,, eemmaacciiaaççããoo ccrrôônniiccaa,, ffeebbrree ddiissccrreettaa ee fflluuttuuaannttee.. 
 EEmm ccããeess,, aass lleessõõeess ppuullmmoonnaarreess ppooddeemm sseerr jjuullggaaddaass ccoommoo nneeoopplláássiiccaass aaoo RRXX.. 
 
 
ffooccoo pprriimmáárriioo ((nnoo ppuullmmããoo oouu ttrraattoo ddiiggeessttóórriioo)) 
  
 18 
ddrreennaaggeemm lliinnffááttiiccaa 
 
ffooccoo sseeccuunnddáárriioo eemm 77 aa 1100 dddd 
((lliinnffoonnooddooss ccoomm lleessããoo ccaasseeoossaa:: nneeuuttrróóffiillooss,, mmaaccrróóffaaggooss ee lliinnffóócciittooss)) 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo:: 
 RRXX ppaarraa pprriimmaattaass ee ppeeqquueennooss aanniimmaaiiss;; 
 TTuubbeerrccuulliinniizzaaççããoo:: ooss aanniimmaaiiss ccoomm mmiiccoobbaaccttéérriiaass ssããoo aalléérrggiiccooss ààss pprrootteeíínnaass ddaa ttuubbeerrccuulliinnaa,, ooccoorrrreennddoo 
uummaa rreeaaççããoo ddee hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaaddee ttaarrddiiaa.. 
 
•• OOss aanniimmaaiiss iinnffeeccttaaddooss rreeaaggeemm aaoo tteessttee aappóóss 44 aa 88 sseemmaannaass ddaa iinnffeeccççããoo,, sseennddoo qquuee ooss lliinnffóócciittooss TT eessttããoo 
eennvvoollvviiddooss.. 
 
•• OO tteessttee ppooddee sseerr ffeeiittoo vviiaa ooccuullaarr ((eemm aanniimmaaiiss ddee zzoooollóóggiiccoo)),, ssuubb--ccuuttâânneeaa oouu iinnttrraaddéérrmmiiccaa