A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
70 pág.
Apostila-Questionários-Textos Complementares de Dir. Penal II

Pré-visualização | Página 6 de 21

tteennhhaa ddaaddoo mmoossttrraass ddee bboomm ccoommppoorrttaammeennttoo ppúúbblliiccoo ee pprriivvaaddoo;; tteennhhaa 
rreessssaarrcciiddoo oo ddaannoo ccaauussaaddoo,, ssaallvvoo iimmppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ffaazzêê--lloo,, oouu eexxiibbaa 
ddooccuummeennttoo qquuee ccoommpprroovvee aa rreennúúnncciiaa ddaa vvííttiimmaa oouu nnoovvaaççããoo ddaa ddíívviiddaa.. 
�� AA rreeaabbiilliittaaççããoo sseerráá rreevvooggaaddaa,, ddee ooffíícciioo oouu aa rreeqquueerriimmeennttoo ddoo MMPP,, ssee oo 
rreeaabbiilliittaaddoo ffoorr ccoonnddeennaaddoo,, ccoommoo rreeiinncciiddeennttee,, eemm sseenntteennççaa ddeeffiinniittiivvaa,, aa ppeennaa 
qquuee nnããoo sseejjaa aa ddee mmuullttaa ((pprriivvaattiivvaa oouu aalltteerrnnaattiivvaa)).. 
Eduardo Queiroz de Mello 16
CCAAPPÍÍTTUULLOO 33 
PPEENNAASS PPRRIIVVAATTIIVVAASS DDEE LLIIBBEERRDDAADDEE 
AA DDOOSSIIMMEETTRRIIAA NNAA DDEECCIISSÃÃOO JJUUDDIICCIIAALL 
 
 
 
♦♦CCRRIITTÉÉRRIIOOSS:: 
 
♦♦ DDooiiss ccrriittéérriiooss vviirraamm--ssee bbaassttaannttee ddiissccuuttiiddooss nnoo qquuee ccoonncceerrnnee àà 
ffiixxaaççããoo ddaass ppeennaass pprriivvaattiivvaass ddee lliibbeerrddaaddee ((rreecclluussããoo ee ddeetteennççããoo)).. 
UUmm,, bbiiffáássiiccoo,, ddeeffeennddiiddoo ppoorr RROOBBEERRTTOO LLYYRRAA,, ee oouuttrroo ttrriiffáássiiccoo,, 
pprreeccoonniizzaaddoo ppoorr HHUUNNGGRRIIAA.. NNoo vviiggeennttee CCóóddiiggoo PPeennaall,, aaddoottoouu--ssee 
oo ccrriittéérriioo ccoommppoossttoo ddee ttrrêêss eettaappaass,, ccoonnssooaannttee oo qquuee eessttaammppaaddoo nnoo 
aarrtt.. 6688//CCPP.. 
 
OO CCRRIITTÉÉRRIIOO TTRRIIFFÁÁSSIICCOO 
 
PPRRIIMMEEIIRRAA EETTAAPPAA 
♦♦ NNaa pprriimmeeiirraa eettaappaa,, ddeevveerráá oo JJuuiizz eessttaabbeelleecceerr aa ppeennaa--bbaassee,, lleevvaannddoo eemm 
ccoonnssiiddeerraaççããoo aass cchhaammaaddaass cciirrccuunnssttâânncciiaass jjuuddiicciiaaiiss pprreevviissttaass nnoo aarrtt.. 5599 ddoo 
CCPP.. EEssttaass cciirrccuunnssttâânncciiaass hhããoo ddee sseerr aannaalliissaaddaass ddee ffoorrmmaa ddeettiiddaa ee 
ffuunnddaammeennttaaddaa,, ffaazzeennddoo ccoomm qquuee,, ssee ffaavvoorráávveeiiss,, ffiiqquuee aa ppeennaa--bbaassee pprróóxxiimmaa 
ddoo mmíínniimmoo lleeggaall pprreevviissttoo nnaa eessccaallaa aabbssttrraattaa ddaa ppeennaa ccoommiinnaaddaa aaoo ccrriimmee 
ccoommeettiiddoo.. DDoo ccoonnttrráárriioo,, ssee ddeessffaavvoorráávveeiiss,, ffaarrããoo ccoomm qquuee aa ppeennaa--bbaassee ddoo 
mmíínniimmoo lleeggaall ssee ddiissttaanncciiee.. EEnnttrreettaannttoo aa ppeennaa--rreeffeerreenncciiaall nnããoo ppooddee vveerr--ssee 
ddoossaaddaa nneemm aaqquuéémm ddoo mmíínniimmoo nneemm aalléémm ddoo mmááxxiimmoo aabbssttrraattoo.. 
 
SSEEGGUUNNDDAA EETTAAPPAA 
♦♦ NNaa sseegguunnddaa ffaassee,, ddeevveerráá oo JJuuiizz vveerriiffiiccaarr ddaa pprreesseennççaa ddee eevveennttuuaaiiss 
cciirrccuunnssttâânncciiaass lleeggaaiiss ggeennéérriiccaass,, aatteennuuaanntteess ee//oouu aaggrraavvaanntteess,, pprreevviissttaass 
rreessppeeccttiivvaammeennttee nnooss aarrttss.. 6655,, 6611 ee 6622 ddoo CCPP.. CCaassoo vveerriiffiiccaaddaass,, ddeevveerráá oo JJuuiizz 
iinncciiddíí--llaass ssoobbrree aa ppeennaa--bbaassee,, aatteennuuaannddoo--aa ee//oouu aaggrraavvaannddoo--aa,, aaoo sseeuu lliivvrree 
aarrbbííttrriioo.. NNããoo ppooddeemm aass aatteennuuaanntteess ffaazzeerr ccoomm qquuee aa ppeennaa--bbaassee ffiiqquuee aaqquuéémm 
ddoo mmíínniimmoo lleeggaall,, ttaammppoouuccoo aass aaggrraavvaanntteess ffaazzeerr ccoomm qquuee aa ppeennaa--bbaassee vváá 
aalléémm ddoo mmááxxiimmoo.. 
 
Eduardo Queiroz de Mello 17
TTEERRCCEEIIRRAA EETTAAPPAA 
♦♦ NNaa tteerrcceeiirraa ee úúllttiimmaa ffaassee,, hhaavveerráá oo JJuuiizz ddee vveerriiffiiccaarr aa pprreesseennççaa ddee eevveennttuuaaiiss 
ccaauussaass eessppeecciiaaiiss ee//oouu ggeerraaiiss ddee ddiimmiinnuuiiççããoo ee//oouu ddee aauummeennttoo ddee ppeennaa.. NNoo 
ccaassoo ddee sseerreemm ccoonnssttaattaaddaass,, oo JJuuiizz aass iinncciiddiirráá ssoobbrree aa ppeennaa--bbaassee,, qquuee ddee ssuuaa 
vveezz jjáá ppooddee tteerr ssiiddoo aatteennuuaaddaa ee//oouu aaggrraavvaaddaa eemm ffaaccee ddaass cciirrccuunnssttâânncciiaass 
lleeggaaiiss ggeennéérriiccaass.. QQuuaannttoo aass ccaauussaass ddee ddiimmiinnuuiiççããoo ee ddee aauummeennttoo,, oo JJuuiizz 
ddeevveerráá cciinnggiirr--ssee aaoo qquuaannttuumm eessttaabbeelleecciiddoo eemm lleeii.. CCoonnccrreettiizzaaddaa aa ppeennaa 
““ddeeffiinniittiivvaa””,, ddeevvee oo JJuuiizz eessttaabbeelleecceerr oo rreeggiimmee iinniicciiaall ddee ccuummpprriimmeennttoo,, 
vveerriiffiiccaannddoo aaiinnddaa ddaa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ssuubbssttiittuuiiççããoo ppoorr ppeennaa aalltteerrnnaattiivvaa,, oouu 
ccoonncceessssããoo ddee ““ssuurrssiiss””.. 
 
 
♦♦ OO RREEGGIIMMEE IINNIICCIIAALL DDEE CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO DDAA PPEENNAA PPRRIIVVAATTIIVVAA 
 
♦♦ PPeennaa ssuuppeerriioorr aa 88 aannooss –– rreeggiimmee iinniicciiaall 
oobbrriiggaattoorriiaammeennttee ffeecchhaaddoo;; 
♦♦ PPeennaa ssuuppeerriioorr aa 44 ee nnããoo ssuuppeerriioorr aa 88 aannooss –– rreeggiimmee 
iinniicciiaall ppooddee sseerr oo sseemmii--aabbeerrttoo,, ddeessddee qquuee nnããoo 
rreeiinncciiddeennttee oo ccoonnddeennaaddoo;; 
♦♦ PPeennaa iigguuaall oouu iinnffeerriioorr aa 44 aannooss –– rreeggiimmee iinniicciiaall ppooddee sseerr 
oo aabbeerrttoo,, ddeessddee qquuee nnããoo rreeiinncciiddeennttee oo ccoonnddeennaaddoo.. 
 
 
♦♦ CCOONNCCUURRSSOO EENNTTRREE AAGGRRAAVVAANNTTEESS EE AATTEENNUUAANNTTEESS –– 
AARRTT.. 6677//CCPP 
 
♦♦ HHaavveennddoo ccoonnccuurrssoo eennttrree aaggrraavvaanntteess ee aatteennuuaanntteess,, aa ppeennaa 
ddeevvee aapprrooxxiimmaarr--ssee ddoo lliimmiittee iinnddiiccaaddoo ppeellaass 
cciirrccuunnssttâânncciiaass pprreeppoonnddeerraanntteess,, eenntteennddeennddoo--ssee ppoorr eessttaass 
aass qquuee ddiizzeemm rreessppeeiittoo aaooss mmoottiivvooss ddeetteerrmmiinnaanntteess ddoo 
ccrriimmee,, aa ppeerrssoonnaalliiddaaddee ddoo aaggeennttee ee aa rreeiinncciiddêênncciiaa.. 
 
 
♦♦ CCOONNCCUURRSSOO EENNTTRREE CCAAUUSSAASS DDEE AAUUMMEENNTTOO OOUU DDEE 
DDIIMMIINNUUIIÇÇÃÃOO –– AARRTT.. 6688,, §§ ÚÚNNIICCOO//CCPP 
 
 
Eduardo Queiroz de Mello 18
♦♦ NNoo ccoonnccuurrssoo eennttrree dduuaass oouu mmaaiiss ccaauussaass eessppeecciiaaiiss ddee 
aauummeennttoo ddee ppeennaa,, oouu eennttrree dduuaass oouu mmaaiiss ccaauussaass 
eessppeecciiaaiiss ddee ddiimmiinnuuiiççããoo,, oo JJuuiizz ppooddeerráá lliimmiittaarr--ssee aa uumm 
ssóó aauummeennttoo oouu uummaa ssóó ddiimmiinnuuiiççããoo,, ddeevveennddoo,, eennttrreettaannttoo 
oobbsseerrvvaarr aa ccaauussaa qquuee mmaaiiss aauummeennttee oouu qquuee mmaaiiss 
ddiimmiinnuuaa.. 
 
 
♦♦ QQUUAALLIIFFIICCAADDOORRAA EE CCAAUUSSAA DDEE AAUUMMEENNTTOO DDEE PPEENNAA –– 
DDIISSTTIINNÇÇÃÃOO 
 
♦♦ AA ddiiffeerreennççaa eennttrree ccaauussaa ddee aauummeennttoo ddee ppeennaa ee 
qquuaalliiffiiccaaddoorraa ssee vveerriiffiiccaa ppeelloo ffaattoo ddee qquuee:: 
 
 ((11)) aa ccaauussaa ddee aauummeennttoo ppooddee sseerr ggeerraall oouu eessppeecciiaall,, 
eennqquuaannttoo aa qquuaalliiffiiccaaddoorraa ssóó ssee ffaazz pprreesseennttee nnaa PPaarrttee 
EEssppeecciiaall ddoo CCPP;; 
 
 ((22)) aa