Apostila Introdução ao R (Português)
117 pág.

Apostila Introdução ao R (Português)


DisciplinaBioestatística I4.650 materiais34.932 seguidores
Pré-visualização33 páginas
INICIAR\ufffdÅ/SÅ PARªMETROSÅ GR©FICOSÅ PODEMÅ INDICAR
SEÅ DEÅ DOISÅMODOS\ufffdÅ DEÅMODOÅ PERMANENTE\ufffdÅ QUEÅ AFECTAR«OÅTODASÅASÅFUN¯¼ESÅGR©FICASÅQUEÅACEDAMÅAÅESSEÅDISPOSITIVO\ufffdÅDEÅMODOÅTEMPOR©RIO\ufffdÅQUEÅSºÅAFECTAMÅAÅFUN¯«OÅGR©FICAÅQUEÅOÅUTILIZAÅNESSEÅMOMENTO\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 'HILQLomR\ufffdGH\ufffdSDUkPHWURV\ufffdJUiILFRV\ufffdGH\ufffdPRGR\ufffdSHUPDQHQWH\ufffd\ufffd$\ufffdIXQomR\ufffdSDU \ufffd\ufffd!Å FUN¯«OÅ PAR\ufffd	 ±Å USADAÅ PARAÅ ACEDERÅ EÅ MODIFICARÅ AÅ LISTAÅ DOSÅ PARªMETROSÅ GR©FICOSÅ DOÅDISPOSITIVOÅGR©FICOÅACTUAL\ufffdSDU\ufffd\ufffd 3EMÅARGUMENTOS\ufffdÅDEVOLVEÅUMAÅLISTAÅDEÅTODOSÅOSÅPARªMETROSÅEÅRESPECTIVOSÅVALORESÅDOÅDISPOSITIVOÅGR©FICOÅACTUAL\ufffdSDU\ufffdF\ufffd³FRO´\ufffd\ufffd³OW\´\ufffd\ufffd #OMÅ UMÅ VECTOR DEÅ CARACTERESÅ \ufffdCONTENDOÅ NOMESÅ V©LIDOSÅ DEÅARGUMENTOS	\ufffdÅDEVOLVEÅOSÅVALORESÅDOSÅPARªMETROSÅESPECIFICADOS\ufffdSDU\ufffdFRO \ufffd\ufffd\ufffdOW\ \ufffd\ufffd %SPECIFICANDOÅ OSÅ VALORESÅ DOSÅ PARªMETROS\ufffdÅ ESTESÅ S«OÅ ALTERADOSÅ PARAÅ OSÅVALORESÅ INDICADOS\ufffdÅ $EVOLVE\ufffdÅ DEÅ MODOÅ INVISµVEL\ufffdÅ UMAÅ LISTAÅ DOSÅ VALORESÅORIGINAIS\ufffd!OÅ MODIFICARÅ QUALQUERÅ PARªMETROÅ COMÅ AÅ FUN¯«OÅ PAR\ufffd	\ufffdÅ AÅ MODIFICA¯«OÅ ±Å PERMANENTE\ufffdÅ NOÅSENTIDOÅ QUEÅ ASÅ FUN¯¼ESÅ GR©FICASÅ CHAMADASÅ DEÅ SEGUIDAÅ \ufffdNOÅ DISPOSITIVOÅ GR©FICOÅ ACTUAL	Å SER«OÅAFECTADASÅPELOSÅNOVOSÅVALORES\ufffdÅ0ODEÅPENSAR
SE QUEÅESTEÅTIPOÅDEÅASSIGNA¯«OÅEQUIVALEÅAÅMODIFICARÅOSÅVALORESÅPR±
DETERMINADOSÅDOSÅPARªMETROSÅQUEÅUTILIZAR«OÅASÅFUN¯¼ESÅGR©FICAS\ufffdÅAÅN«OÅSERÅQUEÅOUTROSÅVALORESÅSEJAMÅESPECIFICADOS\ufffd!Å UTILIZA¯«OÅ DAÅ FUN¯«OÅ PAR\ufffd	 AFECTAÅ SEMPREÅ OSÅ VALORESÅ GLOBAISÅ DOS PARªMETROSÅ GR©FICOS\ufffdÅMESMOÅ QUEÅ PAR\ufffd	 SEJAÅ CHAMADAÅ DENTROÅ DEÅ OUTRAÅ FUN¯«O\ufffdÅ %STEÅ COMPORTAMENTOÅ PODEÅ SERÅINDESEJ©VEL\ufffdÅUSUALMENTEÅPRETENDEMOSÅDEFINIRÅALGUNSÅPARªMETROSÅGR©FICOS\ufffdÅCRIARÅALGUNSÅGR©FICOS\ufffdÅEÅRETOMARÅOSÅVALORESÅORIGINAIS\ufffdÅSEMÅAFECTARÅOÅRESTOÅDAÅSESS«OÅDEÅTRABALHOÅEMÅ2\ufffdÅ0ODEMOSÅRECUPERARÅOSÅ PARªMETROSÅ INICIAIS\ufffdÅ GUARDANDO
OSÅ AOÅ PROCEDERÅ ¨Å SUAÅ ALTERA¯«OÅ PARAÅ POSTERIORMENTEÅ OSÅRECUPERARÅ\ufffdRECORDEÅQUEÅAOÅALTERARÅOSÅPARªMETROS\ufffdűÅDEVOLVIDAÅUMAÅLISTAÅCOMÅOSÅVALORESÅORIGINAIS	\ufffd
\ufffd\ufffd 2OTINASÅGR©FICAS \ufffd\ufffd
!\ufffdROGSDU\ufffd\ufffd\ufffd SDU\ufffdFRO\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffdOW\\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdIXQo}HV\ufffdJUiILFDV\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd!\ufffdSDU\ufffdROGSDU\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd $OWHUDo}HV\ufffdWHPSRUiULDV\ufffd\ufffd$UJXPHQWRV\ufffdGDV\ufffdIXQo}HV\ufffdJUiILFDV/SÅPARªMETROSÅGR©FICOSÅTAMB±MÅPODEMÅPASSAR
SEÅAÅPRATICAMENTEÅTODASÅASÅFUN¯¼ESÅGR©FICASÅCOMOÅARGUMENTOSÅCOMÅNOME\ufffdÅOÅQUEÅTEMÅOÅMESMOÅEFEITOÅQUEÅUTILIZ©
LOSÅNAÅFUN¯«OÅPAR\ufffd	\ufffdÅEXCEPTOÅQUEÅASÅALTERA¯¼ESÅSºÅACTUAMÅNAÅFUN¯«OÅEMÅQUEÅS«OÅDEFINIDOS\ufffdÅ0ORÅEXEMPLO\ufffd!\ufffdSORW\ufffd[\ufffd\ufffd\\ufffd\ufffdSFK ´\ufffd´\ufffdREALIZAÅ UMÅ DIAGRAMAÅ DEÅ DISPERS«OÅ UTILIZANDOÅ OÅ SµMBOLOÅ k\ufffdlÅ PARAÅ REPRESENTARÅ OSÅ PONTOS\ufffdÅ SEMÅALTERARÅOÅVALORÅPR±
DEFINIDOÅPARAÅOSÅGR©FICOSÅPOSTERIORES\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 3DUkPHWURV\ufffdJUiILFRV\ufffdKDELWXDLV$EÅ SEGUIDAÅ APRESENTAM
SEÅMUITOSÅ DOSÅPARªMETROSÅ GR©FICOSÅHABITUALMENTEÅUSADOS\ufffdÅ!ÅAJUDAÅDISPONµVELÅPARA AÅFUN¯«OÅPAR\ufffd	 CONT±MÅUMÅRESUMOÅMAISÅCONCISO\ufffdÅ
/SÅPARªMETROSÅGR©FICOSÅSER«OÅAPRESENTADOSÅNOÅSEGUINTEÅFORMATO\ufffdNOMEÅ\ufffdÅVALOR $ESCRI¯«OÅDOÅEFEITOÅDOÅPARªMETRO\ufffdÅ!ÅPALAVRAÅNOME SIGNIFICAÅOÅNOMEÅDOÅPARªMETRO\ufffdÅ ISTOÅ ±\ufffdÅ OÅ NOMEÅ DOÅ ARGUMENTOÅ QUEÅ DEVEÅ USAR
SEÅ NAÅ FUN¯«OÅPAR\ufffd	 OUÅOUTRAÅFUN¯«OÅGR©FICA\ufffdÅVALOR ±ÅUMÅVALORÅTµPICOÅDOÅPARªMETRO\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd (OHPHQWRV\ufffdJUiILFRV/SÅGR©FICOSÅDEÅ2ÅS«OÅFORMADOSÅPORÅPONTOS\ufffdÅ LINHAS\ufffdÅTEXTOÅEÅPOLµGONOSÅ\ufffdREGI¼ESÅPREENCHIDAS	\ufffdÅ%XISTEMÅPARªMETROSÅ GR©FICOSÅ QUEÅ CONTROLAMÅ COMOÅ SEÅ DESENHAMÅESTESÅELEMENTOSÅ GR©FICOS\ufffdÅ COMOÅPORÅEXEMPLO\ufffdPCHÅ\ufffdÅk\ufffdl #ARACTERÅ AÅ SERÅUSADOÅPARAÅDESENHARÅ OSÅPONTOS\ufffdÅ/ÅVALORÅPR±
DETERMINADOÅVARIAÅENTREÅ DISPOSITIVOSÅ GR©FICOS\ufffdÅ MASÅ NORMALMENTEÅ ±Å kOl\ufffdÅ /SÅ PONTOSÅ TENDEMÅ AÅAPARECERÅ EMÅ POSI¯«O LIGEIRAMENTEÅ DISTINTAÅ DAÅ EXACTA\ufffdÅ SALVOÅ SEÅ SEÅ USAÅ k\ufffdl\ufffdÅ QUEÅPRODUZÅPONTOSÅCENTRADOS\ufffdPCHÅ\ufffdÅ\ufffd /ÅARGUMENTOÅPCHÅPODEÅSERÅESPECIFICADOÅPORÅUMÅVALORÅINTEIROÅENTREÅ\ufffdÅEÅ\ufffd\ufffdÅ\ufffdAMBOSÅINCLUµDOS	\ufffdÅ0ARAÅ SABERÅ OSÅ SµMBOLOSÅ QUEÅ CORRESPONDEMÅAÅ CADAÅ CºDIGO\ufffdÅ UTILIZEÅ ASÅSEGUINTESÅORDENS\ufffd!\ufffdSORW\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdW \ufffd\ufffd³Q´\ufffd!\ufffdOHJHQG\ufffdORFDWRU\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdDV\ufffdFKDUDFWHU\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdSFK \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdEÅ APONTEÅPARAÅOÅ TOPOÅDOÅGR©FICO\ufffdÅ!PARECEÅUMAÅ LISTAÅDEÅCARACTERESÅEÅ RESPECTIVOÅCºDIGO\ufffdLTYÅ\ufffdÅ\ufffd •ÅOÅTIPOÅDEÅLINHA\ufffdÅ%MBORAÅALGUNSÅTIPOSÅDEÅLINHASÅN«OÅPOSSAMÅSERÅUSADASÅNALGUNSÅDISPOSITIVOSÅ GR©FICOS\ufffdÅ OÅ TIPOÅ \ufffdÅ CORRESPONDEÅ AÅ UMAÅ LINHAÅ SºLIDA\ufffdÅ EÅ OSÅ TIPOSÅ \ufffdÅ EÅSEGUINTESÅ CORRESPONDEMÅ AÅ LINHASÅ PONTEADAS\ufffdÅ TRACEJADASÅ OUÅ COMBINA¯¼ESÅ DESTESÅTIPOS\ufffdÅ 0ARAÅ OBTERÅ OSÅ TIPOSÅ DEÅ LINHAS\ufffdÅ FA¯A ASÅ ORDENSÅ INDICADASÅ PARAÅ PCH\ufffdÅSUBSTITUINDOÅPCHÅPORÅLTY\ufffd
\ufffd\ufffd 2OTINASÅGR©FICAS \ufffd\ufffd
LWDÅ\ufffdÅ\ufffd %SPECIFICAÅAÅESPESSURAÅDAÅLINHA\ufffdÅMEDIDAÅEMÅMÁLTIPLOSÅDAÅLARGURAÅBASE\ufffdÅ!FECTAÅOSÅEIXOSÅEÅAÅLINHASÅDESENHADASÅCOMÅASÅFUN¯¼ESÅLINES\ufffd	\ufffdÅETC\ufffd
COLÅ\ufffdÅ\ufffd %SPECIFICAÅ AÅ CORÅ QUEÅ SEÅ UTILIZAÅ PARAÅ OSÅ PONTOS\ufffdÅ LINHAS\ufffdÅ TEXTO\ufffdÅ IMAGENSÅ EÅPREENCHIMENTOÅDEÅREGI¼ES\ufffdÅ#ADAÅUMÅDESTESÅELEMENTOSÅGR©FICOSÅADMITEÅUMAÅLISTAÅDEÅCORESÅPOSSµVEISÅEÅOÅVALORÅDESTEÅPARªMETROűÅUMŵNDICEÅDESSAÅLISTA\ufffdÅ/BVIAMENTEÅESTEÅPARªMETROÅSºÅAPLIC©VELÅEMÅALGUNSÅDISPOSITIVOS\ufffdFONTÅ\ufffdÅ\ufffd 6ALORÅ INTEIROÅ QUEÅ ESPECIFICAÅ AÅ FONTEÅ QUEÅ SEÅ UTILIZAR©Å PARAÅ OÅ TEXTO\ufffdÅ 3EÅ TALÅ FORPOSSµVEL\ufffdÅOSÅDISPOSITIVOSÅGR©FICOSÅUSAMÅOÅVALORÅ\ufffdÅPARAÅTEXTOÅNORMAL\ufffdÅ\ufffdÅPARAÅTEXTOÅEMÅNEGRITO\ufffdÅ\ufffdÅEMÅIT©LICOÅEÅ\ufffdÅIT©LICOÅNEGRITO\ufffdFONT\ufffdAXISFONT\ufffdLABFONT\ufffdMAINFONT\ufffdSUB %SPECIFICAMÅ AÅ FONTEÅ AÅ USARÅ NOSÅ EIXOS\ufffdÅ ETIQUETAS\ufffdÅ TµTULOÅ PRINCIPALÅ EÅ SUB
TµTULO\ufffdÅRESPECTIVAMENTE\ufffdADJÅ\ufffdÅ
\ufffd\ufffd\ufffd )NDICAÅCOMOÅDEVEÅALINHAR
SEÅOÅTEXTOÅEMÅRELA¯«OŨÅPOSI¯«OÅDEÅDESENHO\ufffdÅ/ÅVALORÅ\ufffdÅINDICAÅALINHAMENTOŨÅESQUERDA\ufffdÅ\ufffdÅINDICAÅALINHAMENTOŨÅDIREITA\ufffdÅEÅO\ufffd\ufffdÅINDICAÅTEXTOÅCENTRADO\ufffdÅ0ODEÅUSARÅQUALQUERÅOUTROÅVALORÅQUEÅINDICAR©ÅAÅPROPOR¯«OÅDEÅTEXTOÅQUEÅAPARECEŨÅESQUERDAÅDAÅPOSI¯«OÅDEÅDESENHO\ufffdÅASSIM\ufffdÅOÅVALORÅn\ufffd\ufffd\ufffdÅDEIXAR©Å\ufffd\ufffd\ufffdÅDAÅEXTENS«OÅDEÅTEXTOÅENTREÅSIÅEÅAÅPOSI¯«OÅDEÅDESENHO\ufffdCEXÅ\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd $EFINEÅ AÅ EXPANS«OÅ DOÅ TEXTO\ufffdÅ /Å VALORÅ INDICAÅ AÅ PROPOR¯«OÅ DEÅ AUMENTOÅ OUÅDIMINUI¯«OÅDOÅTEXTOÅ\ufffdINCLUINDOÅOSÅCARACTERESÅDEÅDESENHO	ÅEMÅRELA¯«OÅAOÅTAMANHOÅPR±
DEFINIDO\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd (L[RV\ufffdH\ufffdPDUFDV\ufffdGH\ufffdHVFDOD!ÅMAIORÅPARTEÅDOSÅGR©FICOSÅCRIADOSÅEMÅ2ÅT²MÅEIXOS\ufffdÅMASűÅSEMPREÅPOSSµVELÅDEFINIRÅOSÅEIXOSÅCOMÅAÅFUN¯«OÅGR©FICAÅDEÅBAIXOÅNµVELÅAXIS\ufffd	\ufffdÅ/SÅEIXOSÅT²MÅTR²SÅCOMPONENTESÅPRINCIPAIS\ufffdÅAÅLINHAÅDOÅEIXO\ufffdÅCUJOÅESTILOűÅCONTROLADOÅPELOÅPARªMETROÅ LTY\ufffdÅASÅMARCASÅDEÅESCALA\ufffdÅQUEÅINDICAMÅASÅUNIDADESÅDEÅDIVIS«OÅDOÅEIXO\ufffdÅEÅASÅETIQUETASÅDEÅESCALA\ufffdÅQUEÅINDICAMÅASÅUNIDADESÅDASÅMARCASÅDEÅESCALA\ufffdÅ%STASÅCOMPONENTESÅPODEMÅMODIFICAR
SEÅCOMÅOSÅSEGUINTESÅPARªMETROSÅGR©FICOS\ufffdLABÅ\ufffdÅC\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffd\ufffdÅ\ufffd\ufffd	 /SÅ PRIMEIROSÅ DOISÅ ARGUMENTOSÅ ESPECIFICAMÅ OÅ NÁMEROÅ DEÅ MARCASÅ OUÅINTERVALOSÅNOÅEIXOÅXÅEÅY\ufffdÅRESPECTIVAMENTE\ufffdÅOÅTERCEIROÅARGUMENTOűÅOÅCOMPRIMENTOÅDASÅETIQUETASÅDOSÅEIXOS\ufffdÅEMÅCARACTERESÅ\ufffdINCLUINDOÅOÅPONTOÅDECIMAL	\ufffdÅ3EÅSEÅESCOLHEÅUMÅVALORÅDEMASIADOÅPEQUENOÅPARAÅESTEÅPARªMETRO\ufffdÅPODEÅACONTECERÅQUEÅTODASÅASÅETIQUETASÅSEÅARREDONDEMÅPARAÅOÅMESMOÅNÁMERO\ufffdLASÅ\ufffdÅ\ufffd #ORRESPONDEÅ ¨Å ORIENTA¯«OÅ DASÅ ETIQUETASÅ DOSÅ EIXOS\ufffdÅ /Å VALORÅ \ufffdÅ INDICAÅ SEMPREÅPARALELOÅAOÅEIXO\ufffdÅ\ufffdÅINDICAÅSEMPREÅHORIZONTALÅEÅ\ufffdÅINDICAÅPERPENDICULARÅAOÅEIXO\ufffdMPGÅ\ufffdÅC\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffd\ufffdÅ\ufffd	 3«OÅ ASÅ POSI¯¼ESÅ DASÅ COMPONENTESÅ DOSÅ EIXOS\ufffdÅ /Å PRIMEIROÅ ARGUMENTOÅINDICAÅ AÅ DISTªNCIA\ufffdÅMEDIDAÅ EMÅ LINHASÅ DEÅ TEXTO\ufffdÅ ENTREÅ OÅ EIXOÅ EÅ ASÅ ETIQUETAS\ufffdÅ/Å
\ufffd\ufffd 2OTINASÅGR©FICAS \ufffd\ufffd
SEGUNDOÅ ±Å AÅ DISTªNCIAÅ PARAÅ ASÅ ETIQUETASÅ DASÅMARCAS\ufffdÅ EÅ OÅ ÁLTIMOÅ ±Å AÅ DISTªNCIAÅENTREÅAÅPOSI¯«OÅDOÅEIXOÅEÅAÅLINHAÅDOÅEIXOÅ\ufffdNORMALMENTE \ufffd	\ufffdÅ/SÅVALORESÅPOSITIVOSÅINDICAMÅQUEÅASÅCOMPONENTESÅ EST«OÅ FORAÅDAÅZONAÅDOÅGR©FICOÅEÅVALORESÅNEGATIVOSÅINDICAMÅQUEÅASÅCOMPONENTESÅFICAMÅDENTROÅDAÅ©REAÅDEÅDESENHO\ufffdTCKÅ\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd #OMPRIMENTOÅDASÅMARCASÅDEÅDIVIS«O\ufffdÅDEFINIDAÅCOMOÅUMAÅFRAC¯«OÅDOÅTAMANHOÅDAÅZONAÅDE DESENHO\ufffdÅ1UANDOÅOÅVALORÅDEÅTCK ±ÅPEQUENOÅ\ufffdMENOSÅDEÅ\ufffd\ufffd\ufffd	ÅASÅMARCASÅDEÅDIVIS«OÅDEÅAMBOSÅOSÅEIXOSÅS«OÅDOÅMESMOÅTAMANHO\ufffdÅ5MÅVALORÅDEÅ\ufffdÅFAZÅAPARECERÅUMAÅGRELHAÅNOÅGR©FICO\ufffdÅ3EÅOÅVALORűÅNEGATIVO\ufffdÅASÅMARCASÅDEÅDIVIS«OÅFAZEM
SEÅNAÅPARTEÅEXTERIORÅDAÅZONA DEÅDESENHO\ufffdÅ5TILIZEÅTCKÅ\ufffdÅ\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd EÅMGPÅ\ufffdÅC\ufffd\ufffd\ufffdÅ
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffdÅ\ufffd	 PARAÅOBTERÅMARCASÅDEÅDIVIS«OÅINTERNAS\ufffdXAXSÅ\ufffdÅkSlYAXSÅ\ufffdÅkDl %STILOÅDOSÅEIXOSÅXÅEÅYÅRESPECTIVAMENTE\ufffdÅ#OMÅOSÅESTILOSÅkSl \ufffdDEÅSTANDARD	ÅEÅkEl\ufffdDEÅEXTENS«O	ÅTANTOÅAÅMARCAÅMAIORÅCOMOÅAÅMARCAÅMENOR FICAMÅFORAÅDOÅINTERVALOÅDOSÅDADOS\ufffdÅ/SÅEIXOSÅ EXTENDIDOSÅPODEMÅAMPLIAR
SEÅ LIGEIRAMENTEÅ SEÅEXISTEÅALGUMÅPONTOÅMUITOÅPRºXIMOÅDOÅBORDOÅDOÅGR©FICO\ufffdÅ%STEÅESTILOÅDEÅEIXOSÅPODEÅDEIXARÅPORÅVEZESÅ GRANDESÅ ZONASÅ VAZIASÅ NASÅ PROXIMIDADESÅ DOSÅ BORDOSÅ DOÅ GR©FICO\ufffd #OMÅ OSÅESTILOSÅ kIl \ufffdINTERNO	Å